De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studiedag KNR 25 september 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studiedag KNR 25 september 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Studiedag KNR 25 september 2013
ANBI/Actualiteiten

2 Agenda ANBI-regeling Pauze Actualiteiten

3 ANBI regeling Vanaf 1 januari 2014 verandert de regelgeving voor algemeen nut beogende instellingen Nieuw aantal voorwaarden om vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen Groepsbeschikking aparte positie

4 ANBI regeling ANBI’s moeten de volgende gegevens gaan publiceren via een internetsite: Naam RSIN (toegekend bij inschrijving Handelsregister KvK) Contactgegevens Bestuurssamenstelling Beloningsbeleid (Beknopt) Beleidsplan Doelstelling (Beknopt) Verslag van uitgeoefende activiteiten Financiële verantwoording

5 Groepsbeschikking Voor kerkgenootschappen en daarmee verbonden instellingen die vallen onder een groepsbeschikking gaan de nieuwe regels conform een zgn. ingroeiregeling gelden met ingang van 1 januari 2016 Verbonden instellingen, hoe om te gaan met stichtingen en verenigingen Belang van de ANBI status

6 Groepsbeschikking Uitzonderingen:
Voor kerkgenootschappen geldt niet de verplichting om bij de vermelding van de bestuurs-samenstelling (functies/bevoegdheden) van een instelling, tevens de namen van de bestuurders kenbaar te maken. Omdat het R.-K. Kerkgenootschap alleen op het hoogste aggregatieniveau over een uniek nummer (RSIN/ KvK-nummer) beschikt, is het de bedoeling, dat voor nummering wordt aangesloten bij de nummering volgens de recent ontwikkelde aanpak in het kader van SEPA

7 Groepsbeschikking Uitzonderingen:
Kerkgenootschappenhoeven geen balans te publiceren, alleen een staat van baten en lasten volstaat. Over vorm wordt nog nagedacht. Nadere uitwerking beleidsplan en verslag van uitgeoefende activiteiten voor groepsniveau en vereisten voor lager niveau

8 Culturele ANBI Sinds 2012 is er een extra giftenaftrek voor giften aan culturele ANBI’s in de Geefwet opgenomen. Om als culturele ANBI aangemerkt te kunnen worden, moet een instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Culturele instellingen zijn instellingen die actief zijn in beeldende kunst, bouwkunst, erfgoed (musea, archieven, archeologie, monumentenzorg), muziek, theater etc. Kerkelijke activiteiten vallen hier niet onder, maar een steunstichting voor een monumentale kerk bv. kan wel de culturele ANBI-status aanvragen bij de Belastingdienst.

9 Periodieke schenking Per 1 januari 2014 vervalt de eis van de notariële akte Met ingang van 1 januari 2014 kan ook een schenkingsovereenkomst worden gesloten conform een model dat als downloadbaar bestand op de website van de Belastingdienst ter beschikking wordt gesteld. De model- schenkingsovereenkomst moet door zowel de gever als de ontvangende ANBI van de benodigde gegevens worden voorzien waarna de periodieke giften fiscaal aftrekbaar zijn

10 PAUZE

11 Agenda actualiteiten Huurtoeslag Energie voor Kerken 2015-2016
Teruggave energie belasting Verhuurderheffing Stichting Beheer Begraafplaatsen Meldpunt acquisitiefraude Voorziening levensonderhoud Mantelovereenkomsten banken Symposium 30 november Modern migratiebeleid Fonds Apostolaat Beleggingsfonds CMC/KNR

12 Huurtoeslag Advies uit 2006 KAR/COR/FKR Wijzigingen toeslagen in 2015

13 Energie voor Kerken Nieuwe leverancier per is geworden Greenchoice 100% groene elektriciteit en gas, in 2013 heeft controle hierop plaats gevonden Het collectief blijft nog steeds groeien: 2006: 5.549 2009: 6.525 2013: 7.017 Verlenging van het huidige contract met 2 jaar Tarief 2014 zal morgen bekend worden Informatie op

14 Teruggave Energiebelasting
In 2013 heeft de Belastingdienst het recht op teruggave bij een aantal religieuze instituten ter discussie gesteld Volgens Belastingdienst is er sprake van particuliere bewoning en geen ANBI-activiteit Standpunt KNR en Belastingdienst lagen ver uit elkaar. Casus voorgelegd aan het Ministerie Ministerie volgt standpunt KNR, recht op teruggave blijft Let op: Formulieren worden niet meer automatisch opgestuurd. Zelf actie ondernemen!

15 Verhuurderheffing Deze heffing is gericht op verhuurders van sociale huurwoningen. De huur van deze woningen is gelijk aan of lager dan de huurtoeslaggrens voor 2013: 681,02 euro De heffing geldt alleen voor verhuurders met meer dan 10 van deze huur-woningen. De situatie op 1 januari is bepalend. Heffingspercentage is 0,014%

16 Stichting Beheer Begraafplaatsen
Stichting opgericht op 18 maart 2013 Bestuur voert gesprekken met geïnteresseerde religieuze instituten. Maatwerk is vereist Daarnaast verdere verdieping in de materie met behulp van proffesionals Contactpersoon (bestuurslid) per religieus instituut Interesse: aanmelden via Jeroen Crajé

17 Meldpunt acquisitiefraude
Wetgeving opgesteld om fraude tegen te gaan Overige fraudegevallen

18 Voorziening levensonderhoud
Afstudeeropdracht binnen religieuze instituten Inventarisatie van toegepaste methoden binnen religieuze instituten Wijze van verwerking in jaarrekening

19 Mantelovereenkomsten banken
Banken komen met nieuwe tariefstructuren Huidige mantelcontracten moeten hierop aangepast worden Vereenvoudigde opzet voor nieuwe mantelovereenkomsten Eind 2013 gereed

20 Symposium eerlijk zullen we alles delen
Vervolg op symposium rechtvaardige economie van 29 november 2012 in de Bergkerk te Amersfoort Zaterdag 30 november in Ds Pierson College in den Bosch Spreker Theo Samelink en een 13 tal workshops Programma op informatietafel Toegangsprijs €10

21 Modern migratiebeleid
Per 1 juni 2013 in werking getreden Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd indien langer dan 10 jaar in Nederland Janneke werkt aan een handleiding en gaat zich verder verdiepen in het aanvraagproces voor verblijfsvergunningen Meer informatie bij Janneke op te vragen

22 Fonds Apostolaat Bijeenkomst 9 juli
Nadere uitwerking m.b.v. commissies KNR Inrichting organisatie

23 Beleggingsfonds CMC/KNR
Bedoeld voor religieuze instituten die gelden willen overdragen aan gelieerde rechtspersonen in voormalige missiegebieden Fonds blijft groeien Inmiddels 18 participanten Participantenkapitaal toegenomen tot ruim boven de 20 miljoen euro

24 Vraag & antwoord


Download ppt "Studiedag KNR 25 september 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google