De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Projectrapportering: mogelijke struikelblokken onder de loep.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Projectrapportering: mogelijke struikelblokken onder de loep."— Transcript van de presentatie:

1 Projectrapportering: mogelijke struikelblokken onder de loep

2 Inhoud Algemene opmerkingen Kosten → subsidiebedrag Overhead Personeel Afschrijvingen Inkomsten De minimis Overheidsopdrachten Inhoudelijke rapportering Opvolging rapportering

3 Algemene opmerkingen Controlestructuur: –Beheersautoriteit (Agentschap Ondernemen) Controle op stukken (afd. Europa Economie) Controle ter plaatse (afd. Inspectie Economie) –Certificeringsautoriteit (Agentschap Ondernemen) –Extern Auditautoriteit (Inspectie van Financiën) Europese Commissie, Rekenhof, …

4 Algemene opmerkingen Alle gidsen, templates, … op www.efro.bewww.efro.be Indienen rapport via applicatie en toesturen papieren bewijsstukken & aanvraagformulier betalingen op hetzelfde moment Investeringsprojecten: alle kosten indienen, ook als goedgekeurd bedrag bereikt werd Aangeven wie de uitgave gemaakt heeft (promotor of copromotor) Duidelijke projectboekhouding, bewaartermijn bewijsstukken tot eind 2022

5 Algemene opmerkingen 10%-regel: –10% flexibiliteit op goedgekeurde rubriektotalen –niet op rubrieken personeel en overhead & subrubriek grond –door dossierbehandelaar 25%-regel: –aanpassing van goedgekeurde rubriektotalen tot 25% van totale projectkost –alle rubrieken –door Begeleidingscomité –10%-regel blijft mogelijk

6 Kosten → subsidiebedrag Mogelijke subsidie = ingediend bedrag ter subsidiëring * EFRO % ! Niet meer dan toegekend totaalbedrag subsidie “Praktische gids subsidiabiliteit” op www.efro.bewww.efro.be

7 Kosten → subsidiebedrag Ingediend bedrag ter subsidiëring = basis ∑ Personeelskosten: ∑ personeelskostenposten * bijdrage tot project % ∑ Inkomsten: negatief bedrag ∑ Factuur: ∑ facturen MINIMUM((kost exclusief BTW + niet terugvorderbare BTW), betaald bedrag) * bijdrage tot project % => Enkel betaalde uitgaven zijn subsidiabel!

8 Kosten → subsidiebedrag

9

10 Overhead Goedgekeurd overhead % op personeel & werking (absoluut maximum van 15%) Forfaitaire overhead => geen bewijsstukken Per rapport, ev. regularisatie bij eindrapport

11 Overhead: invoer applicatie –Factuurdatum: laatste dag waarover gerapporteerd wordt (binnen projectperiode) –Factuurnummer: ‘nvt’ –Leverancier: ‘nvt’ –Voorwerp van de uitgaven: ‘forfaitaire overhead’ + periode –Factuurbedrag excl. btw: overheadbedrag in €

12 Overhead: invoer applicatie –Niet-terugvorderbare btw: altijd 0 € –Bijdrage tot project: 100% –Subsidiabel bedrag: wordt berekend –Betalingsdatum: laatste dag waarover gerapporteerd wordt (binnen projectperiode) –Betaald bedrag: overheadbedrag in €

13 Personeel Loonfiches of gelijkaardige bewijskracht (geen excel) ter vaststelling van brutoloon Andere looncomponenten: bewijsstukken of berekeningswijze Ondertekende tijdsregistratie: model met instructie op www.efro.be => reëel affectatie% maandloon in te brengen in applicatiewww.efro.be

14 Personeel Overzicht inzet zelfde personeelsleden op verschillende projecten Vakantiegeld en eindejaarspremie: –Eenmalig: aparte kostenlijnen / theoretisch affectatie% –Maandelijks: aparte kostenlijnen / reëel affectatie% (indien veel personeel in- en uitdienst)

15 Personeel Indien geen maandelijkse afrekening loonkost (meerdere maanden per kostenlijn): toelichting/berekening bezorgen Alle eigen berekeningen: als rapportbijlage Wijziging personeelskosten in model kostendetaillering: historiek van affectatie per persoon ipv gemiddelde affectatie

16 Afschrijvingen: algemeen Afschrijvingen vanaf 1.000 € excl. btw = standaard Aankoopfactuur, betalingsbewijs, afschrijvingstabel In één keer in te dienen vanaf aankoopdatum Investeringsproject: voor volledige projectperiode Werkingsproject: voor resterende projectperiode Niet btw-plichtig => btw afschrijfbaar i.k.v. EFRO, maar niet via veld niet-terugvorderbare btw (dit veld altijd = 0)

17 Afschrijvingen: invoer applicatie –Factuurdatum / Factuurnummer / Leverancier –Voorwerp van de uitgaven: ‘afschrijving’ voorwerp + afschrijvingsperiode waarover gerapporteerd wordt (maximaal = projectperiode) –Factuurbedrag excl. btw: afschrijvingsbedrag incl./excl. btw –Niet-terugvorderbare btw: altijd 0 €

18 Afschrijvingen: invoer applicatie –Bijdrage tot project: affectatie% –Subsidiabel bedrag: wordt berekend –Betalingsdatum: datum betaling aankoopfactuur –Betaald bedrag: bedrag aankoopfactuur incl./excl. btw

19 Afschrijvingen: voorbeeld Aankoop machine, aanschafwaarde 50.000 incl. btw, restwaarde 0, jaarlijkse afschrijving 10.000 incl. btw, projectduur 2 jaar, affectatie 50%, niet btw-plichtig –Voorwerp van de uitgaven: afschrijving machine 01/10/2010 – 30/09/2012 –Factuurbedrag excl. btw: 20.000 € incl. btw (2 x jaarlijkse afschrijving incl. btw) –Niet-terugvorderbare btw: 0 € –Bijdrage tot project: 50% –Subsidiabel bedrag: 10.000 € –Betalingsdatum: 10/03/2011 –Betaald bedrag: 50.000 €

20 Inkomsten Volgens Europese regels: Enkel subsidie op restkosten, na aftrek van de inkomsten. De inkomsten betalen een deel van het project en op dat deel worden er geen subsidies betaald. Eenvoudig voorbeeld: Project kost 100.000 euro en heeft 10.000 euro netto-inkomsten. Hieruit volgt dat 10% van het project betaald wordt door inkomsten en er dus subsidie wordt toegekend op 90.000 euro.

21 Inkomsten Project met inkomsten -inkomstenlijn aanmaken in elk rapport -zelf in te vullen of door dossierbehandelaar Werkingsproject: effectieve inkomsten → aftrekken –Meerdere inkomsten samenvoegen in één lijn (+toelichting/berekening) –Bewijsstukken inkomsten bijvoegen

22 Inkomsten Investeringsproject: geschatte netto- inkomsten (TK ≤ 1mio €) of funding gap (TK > 1mio €) → pro rata per rapport –Inkomsten per rapport = inkomsten % * ingediende kosten ter subsidiëring van het rapport –Inkomsten per rapport = (geschatte netto- inkomsten / totale kost) * ingediende kosten ter subsidiëring van het rapport

23 Inkomsten Voorbeeld: investeringsproject met kostprijs < 1.000.000 € met geschatte netto-inkomsten: Goedkeuring: –Totale projectkost 900.000 € –Geschatte netto-inkomsten na investering: 100.000 € –Voorziene subsidie = (900.000-100.000)*40%=320.000 € Rapportering: –Kosten gerapporteerd in rapport 1: 80.000 € –Berekening inkomsten voor rapport 1= (100.000/900.000)*80.000 = 8.888,88 € –Subsidie voor rapport 1 = (80.000-8.888,88)*40%= 28.444,44 €

24 De minimis Toelichting staatssteun & template ‘de minimis verklaring’ op www.efro.bewww.efro.be Promotor verzamelt ‘de minimis verklaringen’ en bezorgt deze aan beheersautoriteit (i.k.v. rapporteringen)

25 Overheidsopdrachten Grondige controle op: Toepassingsgebied => speel op zeker Gevolgde procedure => grondige schriftelijke documentatie/motivatie (in het bijzonder bij uitzonderingsgevallen) Realisatie => bewaak overeenstemming gunning-realisatie

26 Inhoudelijke rapportering Indicatorenfiches per prioriteit op www.efro.bewww.efro.be Inhoudelijke rapportering steeds cumulatief in te vullen (bedragen, indicatoren) Opvolging indicatoren via Begeleidingscomité

27 Opvolging rapporten 1.Dossierbehandelaar in projectorganisatie 2.Statussen 3.Herwerken 4.Correctie van vergissingen: u bent iets vergeten en ontdekt dit zelf 5.Kostenlijnenoverzicht (project en per rapport) 6.Ontbrekende bewijsstukken, kosten niet aanvaard 7.Opvolgen betaling

28 Opvolging rapporten 1.Dossierbehandelaar in Project – tabblad Projectorganisatie in project 02/553.37.30

29 Opvolging rapporten 2.Opvolgen behandeling - statussen –Rapport ingediend –Rapport in beslissing (= in behandeling) –Rapport te herwerken –Rapportbeoordeling beoordeeld (= niet definitief) –Rapportbeoordeling getekend (= definitief)

30 Opvolging rapporten 2.Opvolgen behandeling - statussen –Rapport ingediend –Rapport in beslissing (= in behandeling) –Rapport te herwerken –Rapportbeoordeling beoordeeld (= niet definitief) –Rapportbeoordeling getekend (= definitief)

31 Opvolging rapporten 3.Herwerken = dossierbehandelaar stuurt rapport terug voor verbetering of aanvulling Redenen: inkomsten ontbreken, vakantiegeld/eindejaarspremie niet op een aparte lijn, fouten met BTW, … In uw projectscherm:

32 Opvolging rapporten Open het rapport en klik op ‘herwerken’

33 Opvolging rapporten Open het rapport en klik op ‘herwerken’

34 Opvolging rapporten Nieuwe rapportversie die u aanpast en indient

35 Opvolging rapporten 4.Correctie van vergissingen die u zelf ontdekt na indiening. –Neem contact op met actieve dossierbehandelaar: Hij/zij houdt er rekening mee Hij/zij laat u rapport herwerken

36 Opvolging rapporten 5.‘Kostenlijnenoverzicht’ en ‘Kostenoverzicht per rapportbeoordeling’ Op tabblad ‘Project’, aan de rechterkant in groene vak Ook al voor u een rapport indient

37 Opvolging rapporten

38 Kostenlijnenoverzicht Ingediend bedrag ter subsidiëring Aanvaarde kost Opmerking = uitleg Steun voor kostenlijn en totale steun over alle rapporten Status van de kostenlijn

39 Kostenoverzicht per rapportbeoordeling Ingediende en aanvaarde kost Opmerking = uitlegSteun per kostenlijn en totale steun voor dit rapport Rapportnummer Promotor of copromotor

40 Opvolging rapporten 6.Ontbrekende bewijsstukken, kosten niet aanvaard Reden terug te vinden in kostenlijnenoverzicht of bij iedere kostenlijn afzonderlijk Oplossing = bewijsstukken toevoegen bij volgend rapport. Dossierbehandelaar kan oude lijn opnieuw behandelen op basis van de nieuwe informatie. Duidelijk vermelden.

41 Opvolging rapporten 7.Opvolgen betaling Tabblad financieel overzicht / Tabblad betaalopdrachten

42 Opvolging rapporten

43

44 Hulp nodig? In uw project op het tabblad projectorganisatie – Projectbegeleider – Dossierbehandelaar Contactinformatie: –Inhoudelijke projectbegeleider: meestal contactpunt –Technische vragen: efrosupport@vlaanderen.be ofefrosupport@vlaanderen.be 02 553 37 30


Download ppt "Projectrapportering: mogelijke struikelblokken onder de loep."

Verwante presentaties


Ads door Google