De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Effectiviteit en het nieuwe jeugdbeleid Erik Jan de Wilde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Effectiviteit en het nieuwe jeugdbeleid Erik Jan de Wilde."— Transcript van de presentatie:

1 effectiviteit en het nieuwe jeugdbeleid Erik Jan de Wilde

2 2 Inhoud van deze presentatie Een blik op effectiviteit Transitie / transformatie Indicatoren

3 3 Traditioneel effectonderzoek Vanuit medisch / farmacologisch model Controlegroep: –niets / gebruikelijke zorg / andere interventie Voor- en nameting Random toewijzing Protocol absence of evidence is not evidence for absence

4 4 Vragen hierbij: Hoe representatief is de uitvoering? Wat is gebruikelijke zorg? Is het uitvoerbaar? Is het nodig?

5 5 Wat weten we uit effectonderzoek in de jeugdzorg? 95% wordt niet onderzocht Wat onderzocht wordt, wordt zelden toegepast Wat onderzocht wordt en toegepast, heeft hooguit een matig effect.

6 6 aangetoond door middel van:want: 5 niveaus van werkzaamheid: ? potentieel veelbelovend doeltreffend werkzaam onbeschreven beschreven + theorie + doelen bereikt +bewijs ? Interviews / descriptief / Observationeel / documentanalyse Literatuur / meta-analyse / kennisontlokkend Cliënttevredenheid / doelrealisatie / verandering Normgerelateerd / veranderings- theoretisch / quasi-experimenteel niveau N=1 / experimenteel

7 7 praktijkgestuurd effectonderzoek in de jeugdzorgpraktijk: Yorneo

8 8 BJZ DrentheJeugdzorg Drenthe Formulieren Doel-realisatieEffectFormulierenDoel- Realisatie EffectTevreden- heid 1 Aanmelding 2 Analyseren Einddoelen Tussendoelen CBCL YSR NOSI 3. Beoordelen STEP 4 Vaststellen: Indicatiebesluit 5 Afspreken: zorgcontract/ behandelovereenkomst 6 (specifiek) HVP Werkdoelen 7 Evaluatie HVP WerkdoelenCBCL YSR NOSI 8 Tussenevaluatie Inidcatiebesluit Einddoelen Tussendoelen STEP 9 Eindevaluatie HVP WerkdoelenCBCL YSR NOSI C toets JZD 10 Evaluatie Indicatiebesluit 11 Nieuw indicatiebesluit Einddoelen Tussendoelen STEP Bron: Roosma, 2007

9 9 Trend Effectgroottes IOG 1999-2006  0.80 : Groot effect 0.20-0.49: Klein effect 0.50-0.79: Middelgroot effect < 0.20 : Verwaarloosbaar effect Bron: Roosma, 2007

10 Prestatie-indicatoren in 2013 SectorStatus Jeugd–GGZVastgesteld Jeugd & OpvoedhulpVastgesteld Jeugdzorg-PlusVastgesteld CJGIn ontwikkeling (NJI) Jeugd-LVBIn ontwikkeling (diverse) Passend OnderwijsIn ontwikkeling (ECPO) Bron: dossier prestatie-indicatoren website NJi 10

11 2. Het wordt dus anders!

12 Samengevat: het huidige stelsel: Accent op problemen Weinig aandacht voor het gewone opvoeden en opgroeien Versnipperd en verkokerd stelsel en aanbod Doorschuifmechanisme domineert

13 ACCENT OP PROBLEMEN 13

14 Wat gebeurt er?

15 15 Basis: gewone en ongewone problemen Leef- tijd Belangrijke milieus Normaal gedrag (‘normale problemen) en opvoedvragen  0-2 jaar Gezin; Opvang Voedingsproblemen; slaapproblemen; scheidingsangst; angst voor vreemden, donkerte en geluiden  2-4 jaar Gezin; Opvang; (Voor)School Angst voor vreemden, donkerte, geluiden; koppigheid; driftbuien; agressie; ongehoorzaamheid; druk/overactiviteit; angst i.s.m. sekserol en identiteit; niet zindelijk  5-12 jaar Gezin; School,opvang; Vriendenkring; Verenigingen; Internet Ruzies en regelovertreding; concentratieproble- men; laag prestatieniveau; school-weigering; kattenkwaad; druk gedrag; pesten; stelen of vandalisme als incident; ritualistisch gedrag  12- 16 jaar Gezin; School; Vrienden; Verenigingen; Internet; Werkkring; Diverse gemeenschappen Gebruik psychoactieve stoffen (alcohol, drugs); twijfels over identiteit en/of toekomst; problemen met uiterlijk; problemen met autoriteiten; incidenteel spijbelen Bron: Yperen, T.A. van (2009). Betere ketens. In: Graas e.a. (Red.). De Wet Jeugdzorg in de dagelijkse praktijk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

16 De Top 10 en Top 6 De 10 vragen en problemen bij kinderen en jeugdigen van dwars gedrag tot gedragsstoornis van druk kind tot ADHD van bang tot angststoornis van gewone dip tot depressie van plagen tot pesten van geen zin hebben in school tot schooluitval van experimenteren met tot misbruik van middelen van ongezonde levensstijl tot obesitas van sociaal onhandig tot autisme van moeilijk lerend tot LVB 16 De 6 vragen en problemen in de opvoeding van hakken over de sloot naar onderwijsachterstand van pedagogische tik tot kindermishandeling van opvoedingsonzekerheid tot OTS van enkelvoudig opvoedingsprobleem tot multi- probleemsituaties van mediagebruik tot mediaverslaafd van gekibbel tot (v)echtscheiding

17 17 Stepped care normale ontwikkelingproblemenstoornissen interventies instrumenten voorzieningen instrumenten voorzieningen interventies instrumenten voorzieningen interventies

18 CAP-J

19 WEINIG AANDACHT VOOR GEWONE OPGROEIEN EN OPVOEDEN 19

20 Fred en Ria over Opvoeden www.youtube.com/watch?v=pZzjtMt_rZ8

21 Hoeveel ouders hebben behoefte aan ondersteuning of hulp bij opvoeden SCP 2012: 50% vindt het ouderschap lastiger dan gedacht 40% maakte zich afgelopen jaar zorgen over opvoeding, gedrag, ontwikkeling van kind 20% heeft het gevoel het opvoeden niet in de hand te hebben 15% heeft vaak het gevoel de opvoeding niet aan te kunnen 21

22 Risicofactoren: langdurige aandoening bij kind of ouder, armoede, werkloosheid, alleenstaand ouderschap, lage opleiding enz. > 3 risicofactoren = kwetsbare gezinnen (RMO 2012) Wat maakt dat ouders behoefte hebben aan steun bij opvoeden en opgroeien van hun kind?

23 VERSNIPPERING EN DOORVERWIJZING 23

24 SYSTEEM VAN DOORVERWIJZEN 24

25 Hoe anders is Nederland? Universele voorzieningen en family support op lokaal niveau – Kinderbescherming en jeugdzorg op provinciaal niveau Voor ieder ‘probleem’ een andere aansturing, wet en voorzieningen Focus of risico – volgens model van Gilbert niet correct School en kinderopvang niet automatisch onderdeel van ons stelsel 25 Vink & Berg, 2012

26 Het hele stelsel gaat op de schop! 1.Stelselherziening Jeugdzorg 2.Passend Onderwijs 3.Wet werken naar vermogen 4.Decentralisatie begeleiding (AWBZ) 5.BDU CJG wordt DU CJG 6.Welzijn Nieuwe Stijl 26

27 Gemeenten moeten zich volgens concept-Jeugdwet richten op: Eigen kracht Demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren Preventie en vroege signalering; Tijdig de juiste jeugdhulp op maat Eén gezin, één plan, één regisseur

28 Tsjah… voor het jeugdbeleid: 28

29 29

30 Kansen in Rotterdam (Veel winst te behalen) Uitgebreide monitortraditie & expertise Integraler jeugdbeleid 30

31 31 vragenlijst leerlingen individuele actie individuele analyse jeugd-vpk'er analyse JGZ anonieme database terugkoppeling school terugkoppeling gemeente terugkoppeling deelgemeente terugkoppeling ouders/kind collectieve actie Jeugdbeleid Leren van jezelf?

32 32 vragenlijst leerlingen individuele actie individuele analyse jeugd-vpk'er analyse JGZ anonieme database terugkoppeling school terugkoppeling gemeente terugkoppeling deelgemeente terugkoppeling ouders/kind collectieve actie Jeugdbeleid monitor op PI nodig: zicht op actie: uitvoering bereik

33 Basisopzet Prestatie-indicatoren CJG Missie en ambities jeugdbeleid: jeugdigen groeien gezond en veilig op Maatschappelijk resultaat in beeld met jeugdmonitor, o.a.: Meer participatie vereniging Minder problemen Minder zorggebruik Realisatie via diensten van o.a. Algemene jeugdvoorzieningen Centrum Jeugd en Gezin Voorzieningen voor intensieve zorg Kwaliteit programma’s en uitvoeders Kwaliteit resultaten Bereik Tevredenheid Uitval Afname problemen Meten en verbeteren van Yperen & Bartelink, 2012

34 Kansen: Van ziektebestrijding naar gezondheidsbevordering? Van risico-scanners naar talententrekkers Ontwikkel indicatoren! Naast middelengebruik en overgewicht ook burgerschap, sociale sterkte, tolerantie, talent, schoolbeleving, ondernemerszin, life skills, probleemoplossingsstrategieën, veerkracht, buurtbeleving, opvoedstrategieën, …? 34

35 35 aangetoond door middel van:want: 5 niveaus van werkzaamheid: ? potentieel veelbelovend doeltreffend werkzaam onbeschreven beschreven + theorie + doelen bereikt +bewijs ? Interviews / descriptief / Observationeel / documentanalyse Literatuur / meta-analyse / kennisontlokkend Cliënttevredenheid / doelrealisatie / verandering Normgerelateerd / veranderings- theoretisch / quasi-experimenteel niveau N=1 / experimenteel

36 Conclusie We gaan naar een nieuw jeugdbeleid Dat beleid vraagt om meer positieve invulling, met aandacht voor gewone opvoeden en opgroeien We hebben monitoring en PI nodig om iets over de doelmatigheid van dat beleid te zeggen Rotterdam kan dat. 36


Download ppt "Effectiviteit en het nieuwe jeugdbeleid Erik Jan de Wilde."

Verwante presentaties


Ads door Google