De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opbouw presentatie Kenmerken Ad

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opbouw presentatie Kenmerken Ad"— Transcript van de presentatie:

0 De Ad en de kansen voor de doorstroom mbo - hbo
Floor Boselie (HO&S) en Antoinette van Wanroij (BVE)

1 Opbouw presentatie Kenmerken Ad
De Ad en de relatie met de doorstroom mbo-hbo Stand van zaken huidige Ad-pilots Nieuwe ontwikkelingen: de Strategische Agenda MBO

2 Kenmerken Ad-programma’s
Onderdeel van hbo-bacheloropleiding Aangeboden door hogescholen Minimaal 120 ECTS (in praktijk 120 ECTS) Vooral bedoeld voor mbo’ers en werkenden Leidend tot wettelijke graad: de Associate degree Dubbelkwalificerend: na Ad kun je zonder studievertraging naar bachelor-eindniveau én arbeidsmarkt op Kwaliteitsborging door NVAO

3 Ad en doorstroom mbo-hbo (1)
Aanleidingen Ad Behoefte bij vooral midden- en kleinbedrijf aan werknemers met opleidingsniveau tussen mbo-4 en hbo-bachelor Behoefte aan meer hoger opgeleiden noodzaak tot aantrekken andere doelgroepen dan havisten/vwo’ers, m.n. mbo’ers en werkenden tweejarig programma voor hen mogelijk aantrekkelijk Ad dus instrument om doorstroom mbo te bevorderen

4 Ad en doorstroom mbo-hbo
Beoordelingskader pilots: Eis van samenwerking met roc’s bij invulling en uitvoering Ad-programma als één van de doelgroepen mbo-doorstromers zijn Pilotaanvragen getoetst op kans op instroom van beoogde doelgroepen

5 Stand van zaken pilots 57 pilotprogramma’s toegekend aan in totaal 20 hogescholen (18 bekostigde, 2 aangewezen) Goede spreiding over sectoren en regio’s Momenteel ruim 1600 studenten, verdeeld over 49 programma’s Pilots gestart in studiejaren of

6 Stand van zaken pilots Pilots worden gemonitord door SEO/Leido
Eind 2008 tussenevaluatie, 2010 eindevaluatie Voorstel in Actieplan Leren & Werken om beslismoment in te bouwen na tussenevaluatie van de pilots (eind 2008); bij positieve resultaten kan besluit volgen om pilotfase te beëindigen en tot definitieve invoering over te gaan TK heeft zich nog niet over dit voornemen uitgesproken (overleg op 17 april a.s.)

7 Voornaamste evaluatievragen
Arbeidsmarktbehoefte: eigen plek in functiegebouw voor Ad’ers? Geen verdringing mbo’ers of hbo-bachelors? Leidt Ad tot meer hoger opgeleiden? Wie volgt een Ad? De beoogde doelgroepen of havisten/vwo’ers? Effecten op het aantal behaalde bachelors? Stroomt Ad’er door? Gaan degenen die normaliter bachelor afmaken nu arbeidsmarkt op met een Ad? Betekenis van samenwerking met roc’s

8 Stand van zaken pilots Voor 2e graads en ongegradeerde lerarenopleidingen nog ronde pilots in de maak Gericht op beroep van ‘onderwijsondersteuner van het tweede, hogere niveau (LPBO)’ Kan daarnaast gericht zijn op educatieve functies in bedrijven die van belang zijn voor het mbo (leermeester in leerbedrijven) Aanvraagprocedure start dit voorjaar

9 Nieuwe ontwikkelingen: Strategische agenda BVE 2008-2011
Waarom een strategische agenda? Vergrijzing, ontgroening, oplopende tekorten in de zorg- en de technieksector Alle talenten maximaal benutten Gezamenlijke inspanning onderwijs en bedrijfsleven

10 Hoofdlijnen uit de strategische agenda
Verbetering aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt door: - regionale agenda: vraag en aanbod transparant maken - heldere afspraken over stage - zoveel mogelijk jongeren afleveren met een diploma - zorgplicht scholen (opleidingen met arbeidsmarktperspectief) + LOB - stimuleren van ondernemerschap

11 Hoofdlijnen uit de strategische agenda
Betere kwaliteit van het onderwijs - Scholen bezig met overgang naar competentiegericht onderwijs - Er worden stappen gezet naar standaardisering van examens Betere doorstroom vmbo-mbo-hbo - Betere en efficiëntere overgangen tussen onderwijssoorten om schooluitval tegen te gaan en talent meer kans te geven

12 Associate degree Meer mbo’ers stimuleren om een baan te combineren met het volgen van een Ad-programma Streven is meer mogelijkheden te bieden om dichtbij of op locatie mbo Ad-programma’s aan te bieden Daarom verruiming beleidsregel doelmatigheid hbo: nieuwe vestiging mogelijk voor alleen Ad-programma En starten van 2 à 3 experimenten op locatie mbo Toekomst: mbo-instellingen krijgen bij ontbreken op mbo-4 aansluitende bachelor mogelijkheid om zelf Ad aan te bieden


Download ppt "Opbouw presentatie Kenmerken Ad"

Verwante presentaties


Ads door Google