De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Heeft Jezus écht bestaan?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Heeft Jezus écht bestaan?"— Transcript van de presentatie:

1 Heeft Jezus écht bestaan?
Presentatie over hoofdstuk 2 uit ‘Een kwestie van leven’ van Nicky Gumbel. Samenvatting met highlights van Nicky’s betoog over de betrouwbaarheid van de Persoon Jezus. WPR/19 feb 2002 Wie is Jezus?

2 Onderwerpen Bronnen Wat zegt Jezus over zichzelf? Is dat dan waar?
WPR/19 feb 2002 Wie is Jezus?

3 Onderwerpen Bronnen Wat zegt Jezus over zichzelf? Is dat dan waar?
WPR/19 feb 2002 Wie is Jezus?

4 Bronnen Geschiedschrijving (buiten de Bijbel)
De Bijbel (Nieuwe Testament) WPR/19 feb 2002 Wie is Jezus?

5 Bronnen Geschiedschrijving (buiten de Bijbel) Romeinse historici
Tacitus (direct) Suetonius (indirect) Joods historicus Josephus (37 n Chr.) WPR/19 feb 2002 Wie is Jezus?

6 Bronnen De Bijbel (Nieuwe Testament)
Het hele N.T. is geschreven rond Jezus Christus. 8 schrijvers 27 boeken / brieven WPR/19 feb 2002 Wie is Jezus?

7 Bronnen: betrouwbaarheid
Stelling: Hoe meer handschriften, des te meer zekerheid over het origineel. Constatering: Oudst bekende beschrijving van Ceasar’s ‘Gallische oorlog’ dateert van 900 jaar na dato! Geen twijfel over historiciteit !!! WPR/19 feb 2002 Wie is Jezus?

8 Bronnen: betrouwbaarheid
Geschrift Ontstaan Oudste exemplaar Periode (jaren) Aantal exemplaren Herodotus voor Chr. 900 na Chr. 1.300 8 Thucydides ca voor Chr. ca.900 na Chr. Tacitus 100 na Chr. 1.100 na Chr. 1.000 20 Ceasars Gallische Oorlogen 58-50 voor Chr. 900 na Chr. 950 9-10 Livy: Romeinse Geschiedenis 59 voor Chr.- 17 na Chr. 900 na Chr Nieuwe Testament na Chr. 130 na Chr. Voll. Manuscr: 350 na Chr. 300 5.000 Grieks Latijn andere Niemand twijfelt aan historiciteit van deze geschiedenissen Waarom hier dan wel? WPR/19 feb 2002 Wie is Jezus?

9 Bronnen: conclusie (1) Nieuwe Testament “De periode tussen de tijd waarin de oorspronkelijke werken geschreven zijn en die waarin de nu nog bestaande vroegste handschriften ontstonden, is zo kort dat we deze in feite kunnen verwaarlozen, en de laatste grond is verdwenen voor de gedachte dat de Bijbelboeken niet de woorden zouden weergeven die indertijd zijn opgeschreven door de evangelisten en de apostelen. Zowel de echtheid als de zuiverheid van de tekst van de boeken van het Nieuwe Testament mogen worden beschouwd als voorgoed vastgesteld.” Sir. F. Kenyon, geleerde op het gebied van oude handschriften WPR/19 feb 2002 Wie is Jezus?

10 Bronnen: conclusie (2) Wetenschap toont dus aan: Jezus heeft als persoon bestaan! Maar; velen zeggen daarbij: Als mens heeft Hij bestaan. Zijn Godheid wordt daarbij niet erkend. WPR/19 feb 2002 Wie is Jezus?

11 Onderwerpen Bronnen Wat zegt Jezus over zichzelf? Is dat dan waar?
WPR/19 feb 2002 Wie is Jezus?

12 Wat zei Hij over Zichzelf?
Onderwijs over Zichzelf Indirecte aanspraken Directe aanspraken WPR/19 feb 2002 Wie is Jezus?

13 Wat zei Hij over Zichzelf?
Onderwijs over Zichzelf Indirecte aanspraken Directe aanspraken WPR/19 feb 2002 Wie is Jezus?

14 Onderwijs over Zichzelf
Grote psychologen 20e eeuw zien: Er is een honger diep in je hart Mensen verlangen naar: Freud: liefde Jung: geborgenheid Adler: een zinvol leven WPR/19 feb 2002 Wie is Jezus?

15 Onderwijs over Zichzelf (2)
Jezus zegt over die honger: “Ik ben het brood des levens” (Johannes 6 : 35) M.a.w.: Wie de honger van zijn leven wil stillen moet bij Mij komen. WPR/19 feb 2002 Wie is Jezus?

16 Onderwijs over Zichzelf (3)
Bij depressie, ontgoocheling, wanhoop (wandelen in duisternis) Jezus zegt: “Ik ben het licht des levens, Wie Mij volgt zal niet in duisternis wandelen, maar het licht des levens hebben” (Johannes 8:12) WPR/19 feb 2002 Wie is Jezus?

17 Onderwijs over Zichzelf (4)
Mensen zijn bang voor de dood Jezus zegt:”Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven; en een ieder die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven.” (Johannes 11:25-26) WPR/19 feb 2002 Wie is Jezus?

18 Onderwijs over Zichzelf (5)
Mensen gaan gebukt onder zorgen, angsten en schuld. Jezus zei: “Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.” (Matteüs 11:28) “Volg Mij” (Marcus 1:17) WPR/19 feb 2002 Wie is Jezus?

19 Onderwijs over Zichzelf (6)
Andere uitspraken: Wie Hem ontvangt, ontvangt God (Matteüs 10:40) Wie Hem verwelkomt, verwelkomt God (Marcus 9:37) Wie Hem heeft gezien, heeft God gezien (Johannes 14:9) WPR/19 feb 2002 Wie is Jezus?

20 Wat zei Hij over Zichzelf?
Onderwijs over Zichzelf Indirecte aanspraken Directe aanspraken WPR/19 feb 2002 Wie is Jezus?

21 Indirecte aanspraken Hij doet dingen die God alleen kan:
Zonden vergeven (Marcus 2:5) De hele wereld oordelen (Matteüs 25:31-32) Hij neemt plaats op de troon van zijn heerlijkheid (Matteüs 25:31) WPR/19 feb 2002 Wie is Jezus?

22 Wat zei Hij over Zichzelf?
Onderwijs over Zichzelf Indirecte aanspraken Directe aanspraken WPR/19 feb 2002 Wie is Jezus?

23 Directe aanspraken (1) Jezus maakt aanspraak op zijn Goddelijke natuur als Hij: Antwoordt op de vraag van de hogepriester bij zijn verhoor. “Zijt gij de Christus, de Zoon van de Gezegende?” “Ik ben het, en gij zult de Zoon des mensen zien, gezeten aan de rechterhand van de Machtige en komende met de wolken des hemels.” (Marcus 14:61-64) WPR/19 feb 2002 Wie is Jezus?

24 Directe aanspraken (2) Zijn ‘vijanden’ beamen zijn aanspraak:
Jezus vraagt: “Waarom wilt u Mij stenigen?” Antwoord: “omdat Gij, die een mens zijt Uzelf God maakt.” (Johannes 10:33) Jezus spreekt dit niet tegen. WPR/19 feb 2002 Wie is Jezus?

25 Directe aanspraken (3) Zijn discipelen beamen het:
Thomas zegt rechtstreeks tegen Hem: “Mijn Here en mijn God.” (Joh. 20:28) Jezus antwoordt niet: Dat zie je fout. Jezus antwoordt wel: “Omdat gij Mij gezien hebt, hebt gij geloofd? Zalig zij, die niet gezien hebben en toch geloven.” (Joh. 20:29) WPR/19 feb 2002 Wie is Jezus?

26 Onderwerpen Bronnen Wat zegt Jezus over zichzelf? Is dat dan waar?
WPR/19 feb 2002 Wie is Jezus?

27 Is dat dan waar? Drie mogelijkheden Onwaar dan: Waar
Was Hij een oplichter en bedrieger òf Was Hij ‘gek’ Waar WPR/19 feb 2002 Wie is Jezus?

28 Is dat dan waar? Vaststellen aan de hand van: Zijn onderwijs
Zijn werken Zijn karakter Zijn vervulling van profetieën Zijn opstanding WPR/19 feb 2002 Wie is Jezus?

29 Is dat dan waar? Vaststellen aan de hand van: Zijn onderwijs
Zijn werken Zijn karakter Zijn vervulling van profetieën Zijn opstanding WPR/19 feb 2002 Wie is Jezus?

30 Zijn onderwijs (1) Bijbellezers (gelovig en ongelovig) beamen dat Jezus’ woorden heel wijs zijn: Bergrede-uitspraken (Matteüs 5) Niemands woorden spreken meer aan, omdat niemand anders de fundamentele menselijke vragen kan beantwoorden zoals Hij dat deed. B.Ramm; ‘Protestant Christian Evidence’, Moody Press WPR/19 feb 2002 Wie is Jezus?

31 Zijn onderwijs (2) Het onderwijs van Jezus vormt het fundament van de westerse beschaving. Veel van onze wetten zijn oorspronkelijk gebaseerd op Zijn onderwijs. En dat is na 2000 jaar. Komen die woorden van een oplichter of gestoorde??? WPR/19 feb 2002 Wie is Jezus?

32 Is dat dan waar? Vaststellen aan de hand van: Zijn onderwijs
Zijn werken Zijn karakter Zijn vervulling van profetieën Zijn opstanding WPR/19 feb 2002 Wie is Jezus?

33 Zijn werken (1) Zijn wonderen waren al een teken dat “de Vader in Mij is, en Ik in de Vader ben” (Johannes 10:38) Vele wonderen: water in wijn, mensen eten van 5 broden, wind en water kon Hij gebieden, vele genezingen, opwekkingen uit de dood… WPR/19 feb 2002 Wie is Jezus?

34 Zijn werken (2) Hij toonde Zijn liefde voor mensen die niet geliefd waren: de verschoppelingen en ellendigen Toen Hij gemarteld en gekruisigd werd, bad Hij: “Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen” (Lucas 22:34) Zijn dat woorden en daden van een bedrieger of een gestoorde??? WPR/19 feb 2002 Wie is Jezus?

35 Is dat dan waar? Vaststellen aan de hand van: Zijn onderwijs
Zijn werken Zijn karakter Zijn vervulling van profetieën Zijn opstanding WPR/19 feb 2002 Wie is Jezus?

36 Zijn karakter Onzelfzuchtig  Nederig  Vreugdevol  Vriendelijk 
Geen zelfmedelijden Geen zwakheid Niet ten koste van een ander Niet toegeeflijk Vijanden vonden geen gebrek in Hem Vrienden zeiden: Hij is zonder zonden Is zo Iemand een bedrieger of gek??? WPR/19 feb 2002 Wie is Jezus?

37 Is dat dan waar? Vaststellen aan de hand van: Zijn onderwijs
Zijn werken Zijn karakter Zijn vervulling van profetieën Zijn opstanding WPR/19 feb 2002 Wie is Jezus?

38 Vervulling van profetieën
Jezus vervulde > 300 OT-profetieën door meer mensen over 500 jaar O.a.: De wijze van sterven (Jesaja 53) De plaats van zijn graf en geboorte-plaats (Micha 5:2) Zijn geboorteplaats kon Hij zeker niet beïnvloeden Was Hij een gedrieger of was Hij gestoord??? WPR/19 feb 2002 Wie is Jezus?

39 Is dat dan waar? Vaststellen aan de hand van: Zijn onderwijs
Zijn werken Zijn karakter Zijn vervulling van profetieën Zijn opstanding WPR/19 feb 2002 Wie is Jezus?

40 Zijn opstanding (1) De lichamelijke opstanding van Jezus Christus is de hoeksteen van het christelijk geloof! Maar is dat werkelijk gebeurd? WPR/19 feb 2002 Wie is Jezus?

41 Zijn opstanding (2) Het lege graf Verklarende theorieën vallen af
Hij heeft geseling en kruisiging overleefd (en grafsteen van > 1500 kg weggerold…) Zijn discipelen hebben lichaam gestolen (maar velen van hen zijn erom gedood) De farizeërs hebben lichaam gestolen (waarom daar dan over liegen?) Johannes zag de windsels en geloofde! WPR/19 feb 2002 Wie is Jezus?

42 Zijn opstanding (3) Verschijning aan de discipelen
Hallucinaties? Te veel verschillende situaties, meer mensen hallucineren niet hetzelfde Ze raakten Hem aan Ze hebben met hem gegeten en gedronken Hij sprak met hen over koninkrijk Gods WPR/19 feb 2002 Wie is Jezus?

43 Zijn opstanding (4) Het onmiddelijke effect Christelijke ervaring
Het ontstaan en enorme groei van de Kerk: Van een paar onontwikkelde vissers in drie eeuwen over hele wereld verspreid Christelijke ervaring Miljoenen mensen hebben aanwezig-heid van Hem ervaren (uit alle rassen, volken, continenten) WPR/19 feb 2002 Wie is Jezus?

44 Conclusie C.S. Lewis: Één van tweeën:
1 Hij is precies wie Hij zegt dat Hij is 2 Hij is een bedrieger of gestoord Bij mogelijkheid 2: Na alle overwegingen kàn dit niet waar zijn, dus: WPR/19 feb 2002 Wie is Jezus?

45 Conclusie C.S. Lewis “Hoe vreemd en onwaarschijnlijk het ook moge lijken, wij zullen moeten aanvaarden dat Hij God was en is. Gods Zoon is in menselijke vorm geland in deze door de vijand bezette wereld.” “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven… …de enige weg tot de Vader.” (Johannes 14:5-7) WPR/19 feb 2002 Wie is Jezus?


Download ppt "Heeft Jezus écht bestaan?"

Verwante presentaties


Ads door Google