De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Math.23 : 39, Want Ik zeg u, gij zult Mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt: Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren !

Verwante presentaties


Presentatie over: "Math.23 : 39, Want Ik zeg u, gij zult Mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt: Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren !"— Transcript van de presentatie:

1

2 Math.23 : 39, Want Ik zeg u, gij zult Mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt: Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren !

3

4 Jêbhárekhêkhá âdonaj wê jishmerêkhá Jâ’ér âdonaj pánáw ‘élekhá wichunekhá Jisá âdonaj pánáw élekhá wê-jásém lêkhá SHALOM

5 De Here zegent en bewaart je De Heer laat Zijn licht over je schijnen en is genadevol over u De Heer verheft Zijn gelaat over u en geeft je !!! Vrede

6 Wie Lof Offert, Eert Mij

7 Psalm 113 : 3, Vanwaar de zon opgaat tot waar zij ondergaat, zij de naam des HEREN geloofd.

8 Waar is de Koning der Joden die geboren is? Want wij hebben zijn Ster in het Oosten gezien en wij zijn gekomen om Hem hulde te bewijzen. (Matt. 2:2)

9 En de engel zeide tot hen : Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen : U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David. (Luc. 2:10 – 12)

10 En het geschiedde na drie dagen, dat zij Hem vonden in de tempel, waar Hij zat te midden der leraren, terwijl Hij naar hen hoorde en hun vragen stelde. (Luc. 2 :46 – 48)

11 Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel overweldigd waren ;

12 Joh 9,25 Hij dan antwoordde: Of Hij een zondaar is, weet ik niet; één ding weet ik, dat ik, die blind was, nu zien kan.

13 En toen Hij nog dichterbij gekomen was en de stad zag, weende Hij over haar, en zeide : Och, of gij ook op deze dag verstondt wat tot uw vrede dient ; maar thans is het verborgen voor uw ogen. (Luc. 19 : 41 – 42)

14 …. ; die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven ; en door zijn striemen zijt gij genezen ( 1 Petrus 2 : 24)

15 Luc 23,38 Er was ook een opschrift boven Hem: Dit is de Koning der Joden.

16 Hij heeft de deur des doods gesloten en de deur des levens geopend, Want Hij is waarlijk opgestaan !

17 Ps 18,29 Gij toch doet mijn lamp schijnen, de HERE, mijn God, doet mijn duisternis opklaren.

18 Jesaja 32 : 17, En de vrucht der gerechtigheid zal vrede zijn, de uitwerking der gerechtigheid rust en veiligheid tot in eeuwigheid.

19 Ps 122,6 Bidt Jeruzalem vrede toe: mogen wie u liefhebben, rust genieten;

20 Joh 16,33 Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.

21 Mat 28,20 En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.

22 Joh20,21 Yeshua dan zeide nogmaals tot hen: Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. Vanwege het team Shalom Presentatie : Frank Gullentops www.messiaanshetlevendwater.be


Download ppt "Math.23 : 39, Want Ik zeg u, gij zult Mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt: Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren !"

Verwante presentaties


Ads door Google