De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Math.23 : 39,  Want Ik zeg u, gij zult Mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt: Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren !

Verwante presentaties


Presentatie over: "Math.23 : 39,  Want Ik zeg u, gij zult Mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt: Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren !"— Transcript van de presentatie:

1 Math.23 : 39,  Want Ik zeg u, gij zult Mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt: Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren !

2 ADONAI

3 SHALOM Jêbhárekhêkhá âdonaj wê jishmerêkhá
Jâ’ér âdonaj pánáw ‘élekhá wichunekhá Jisá âdonaj pánáw élekhá wê-jásém lêkhá SHALOM

4 Vrede De Here zegent en bewaart je
De Heer laat Zijn licht over je schijnen en is genadevol over u De Heer verheft Zijn gelaat over u en geeft je !!! Vrede

5 Wie Lof Offert , Eert Mij

6 Psalm 113 : 3,  Vanwaar de zon opgaat tot waar zij ondergaat, zij de naam des HEREN geloofd.

7 Waar is de Koning der Joden die geboren is?
Want wij hebben zijn Ster in het Oosten gezien en wij zijn gekomen om Hem hulde te bewijzen. (Matt. 2:2)

8 En de engel zeide tot hen :
Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap , die heel het volk zal ten deel vallen : U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus , de Here , in de stad van David . (Luc. 2:10 – 12)

9 terwijl Hij naar hen hoorde
En het geschiedde na drie dagen , dat zij Hem vonden in de tempel , waar Hij zat te midden der leraren , terwijl Hij naar hen hoorde en hun vragen stelde. (Luc. 2 :46 – 48)

10 Hij is rondgegaan , weldoende en genezende allen , die door de duivel overweldigd waren ;

11 Joh 9,25  Hij dan antwoordde: Of Hij een zondaar is, weet ik niet; één ding weet ik, dat ik, die blind was, nu zien kan.

12 Och, of gij ook op deze dag verstondt wat tot uw vrede dient ;
En toen Hij nog dichterbij gekomen was en de stad zag , weende Hij over haar , en zeide : Och, of gij ook op deze dag verstondt wat tot uw vrede dient ; maar thans is het verborgen voor uw ogen. (Luc. 19 : 41 – 42)

13 …. ; die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft ,
opdat wij , aan de zonden afgestorven , voor de gerechtigheid zouden leven ; en door zijn striemen zijt gij genezen (1 Petrus 2 : 24)

14 Luc 23,38  Er was ook een opschrift boven Hem: Dit is de Koning der Joden.

15 Want Hij is waarlijk opgestaan !
Hij heeft de deur des doods gesloten en de deur des levens geopend, Want Hij is waarlijk opgestaan !

16 Ps 18,29  Gij toch doet mijn lamp schijnen, de HERE, mijn God, doet mijn duisternis opklaren.

17 Jesaja 32 : 17,  En de vrucht der gerechtigheid zal vrede zijn, de uitwerking der gerechtigheid rust en veiligheid tot in eeuwigheid.

18 Ps 122,6  Bidt Jeruzalem vrede toe: mogen wie u liefhebben, rust genieten;

19 Joh 16,33  Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.

20 Mat 28,20  En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.

21 Presentatie : Frank Gullentops
Joh20,21  Yeshua dan zeide nogmaals tot hen: Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. Vanwege het team Shalom Presentatie : Frank Gullentops


Download ppt "Math.23 : 39,  Want Ik zeg u, gij zult Mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt: Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren !"

Verwante presentaties


Ads door Google