De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 2 september 2012 1 Psalm 96 : 1, 2, 3,7 Johan de Heer 120 Psalm 78 : 1, 2 Gezang 157 : 3 Geloofsbelijdenis Rechters 2: 6 – 23 (HSV)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 2 september 2012 1 Psalm 96 : 1, 2, 3,7 Johan de Heer 120 Psalm 78 : 1, 2 Gezang 157 : 3 Geloofsbelijdenis Rechters 2: 6 – 23 (HSV)"— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 2 september 2012 1 Psalm 96 : 1, 2, 3,7 Johan de Heer 120 Psalm 78 : 1, 2 Gezang 157 : 3 Geloofsbelijdenis Rechters 2: 6 – 23 (HSV)

2 2 Welkom in deze middagdienst Voorganger:Ds. H. de Bruijne Ouderling:Egge Groenewold Organist: Rienk Bakker Intro

3 Welkom en mededelingen

4 Zingt voor den HEER op nieuwe wijze, zing aarde, zing zijn naam ten prijze, boodschap zijn heil van dag tot dag, wek bij de volken diep ontzag voor 't wonder van zijn gunstbewijzen. 4 Psalm 96: 1, 2, 3, 7

5 God gaat de goden ver te boven, die ijdle waan die heidnen loven. Hij heeft de hemelen gesticht, van luister is zijn aanschijn licht. Zijn kracht vervult de heilge hoven. 5 Psalm 96: 1, 2, 3, 7

6 Geeft aan den HEER, alle geslachten, geeft aan den HERE lof en krachten. Gij volken, roemt zijn grote naam, komt in zijn heiligdom tezaam, looft Hem, den Heer der hemelmachten. 6 Psalm 96: 1, 2, 3, 7

7 Zo zal zijn koninkrijk beginnen. De Rechter rijdt de wereld binnen, Hij richt de aarde naar zijn recht, het pleit der volken wordt beslecht. Zijn trouw en waarheid overwinnen. 7 Psalm 96: 1, 2, 3, 7

8 Stil gebed, votum, groet 8

9 Heer ik geef m'aan U volkomen; 'k leg mijn al hier voor U neer, opdat Gij in mij zoudt wonen, met Uw Geest o Heer! Al de liefde van mijn harte, zij U voortaan toegewijd! 'k Vrees geen moeite meer of smarte daar Gij met mij zijt. 9 Heer ik geef m’ aan u volkomen

10 Refrein: Glorie glorie, halleluja! 'k Leg mijn al aan Jezus' voet. En nu is mijn heil volkomen, door het dierbaar bloed. 10

11 Heer, mijn wil leg 'k voor U neder, neem hem aan nu voor altijd; dat niets kwaads hem immer weder van de Uwen scheid'! Heer, tot U breng ik mijn leven, hoor nu mijn geloften aan; 'k heb mijn al aan U gegeven neem het, Heiland aan. 11

12 Refrein: Glorie glorie, halleluja! 'k Leg mijn al aan Jezus' voet. En nu is mijn heil volkomen, door het dierbaar bloed. 12

13 Heer, mij God, bestuur mijn wegen, strijden wil ik slechts voor U! Jezus' bloed kocht ook mijn leven, Hem behoor ik nu. Openbaar U zelf aan mij, Heer, als mijn eeuwig trouwe Vrind! Tot in 't stervensuur bewaar mij, voor altijd Uw kind. 13

14 Refrein: Glorie glorie, halleluja! 'k Leg mijn al aan Jezus' voet. En nu is mijn heil volkomen, door het dierbaar bloed. 14

15 15

16 Gebed

17 17 We lezen uit de Herziene Statenvertaling Rechters 2 : 6 - 23

18 De toestand van Israël onder de richters 6 Toen Jozua het volk had laten gaan, waren de Israëlieten weggegaan, ieder naar zijn erfelijk bezit, om het land in bezit te nemen. 7 En het volk diende de HEERE al de dagen van Jozua en al de dagen van de oudsten die lang geleefd hadden na Jozua en die alle grote daden van de HEERE gezien hadden, die Hij voor Israël verricht had. 18 Rechters 2 : 6-23

19 8 Maar toen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van de HEERE, gestorven was, honderdtien jaar oud, 9 en zij hem begraven hadden in het gebied dat zijn erfelijk bezit was, in Timnath-Heres, op een berg van Efraïm, ten noorden van de berg Gaäs, 10 en ook heel die generatie met zijn vaderen verenigd was, stond er na hen een andere generatie op, die de HEERE niet kende, en evenmin de daden die Hij voor Israël verricht had. 19

20 11 Toen deden de Israëlieten wat slecht was in de ogen van de HEERE en zij dienden de Baäls. 12 Zij verlieten de HEERE, de God van hun vaderen, Die hen uit het land Egypte had geleid, en gingen achter andere goden aan, goden van de volken die rondom hen woonden. Zij bogen zich voor hen neer en verwekten de HEERE tot toorn. 13 Want zij verlieten de HEERE en dienden de Baäl en de Astartes. 20

21 14 Toen ontbrandde de toorn van de HEERE tegen Israël en Hij gaf hen over in de hand van plunderaars, die hen plunderden. Hij leverde hen over in de hand van hun vijanden van rondom, zodat zij niet meer konden standhouden tegen hun vijanden. 15 Overal waarheen zij uittrokken, was de hand van de HEERE tegen hen, ten kwade, zoals de HEERE gesproken en zoals de HEERE hun gezworen had. Zij zaten zeer in het nauw. 21

22 16 En de HEERE deed richters opstaan, die hen verlosten uit de hand van hen die hen plunderden. 17 Zij luisterden echter ook niet naar hun richters, maar gingen als in hoererij achter andere goden aan en bogen zich voor hen neer. Al snel waren zij afgeweken van de weg die hun vaderen gegaan waren, toen die luisterden naar de geboden van de HEERE. Zíj deden zo niet. 22

23 18 En wanneer de HEERE voor hen richters liet opstaan, was de HEERE met de richter en verloste Hij hen uit de hand van hun vijanden, al de dagen van de richter, want het berouwde de HEERE vanwege hun gekerm over hen die hen onderdrukten en die hen in het nauw brachten. 23

24 19 Maar bij het sterven van de richter gebeurde het dat zij zich weer afkeerden en nog verderfelijker handelden dan hun vaderen, door achter andere goden aan te gaan, die te dienen en zich daarvoor neer te buigen. Zij gaven geen van hun daden op en evenmin hun halsstarrige levenswandel. 24

25 20 Daarom ontbrandde de toorn van de HEERE tegen Israël, en Hij zei: Omdat dit volk Mijn verbond heeft overtreden, dat Ik hun vaderen geboden heb, en zij naar Mijn stem niet geluisterd hebben, 21 zal Ik ook geen enkel van de heidenvolken meer voor hun ogen verdrijven die Jozua heeft overgelaten toen hij stierf, 25

26 22 opdat Ik door hen Israël op de proef stel, om te zien of zij de weg van de HEERE in acht zullen nemen door daarin te gaan, zoals hun vaderen die in acht genomen hebben, of niet. 23 Zo liet de HEERE deze heidenvolken blijven, door hen niet onmiddellijk te verdrijven en hen niet in de hand van Jozua over te geven. 26

27 Mijn volk, ik ga geheimen openleggen. Wend nu het oor tot wat ik u zal zeggen. Verborgenheden wil ik openbaren, een van oudsher ons doorgegeven mare, roemrijke daden door de HEER volbracht, zijn grote wondren en zijn grote kracht. 27 Psalm 78 : 1, 2

28 Laat ons wat onze vaderen vertelden doorgeven en aan onze kindren melden. 't Getuigenis aan Israël geschonken, het heil dat van de hemel heeft geklonken, het is een licht dat ons ten leven leidt, - ons en alwie door ons wordt ingewijd. 28 Psalm 78 : 1, 2

29 Verkondiging

30 Gij schittert als een edelsteen, mijn hart is vol van U alleen, uw liefde doet mij leven. Hoe groei ik in uw lichte schijn, hoe bloei ik op daar ik mag zijn een rank met U verweven. … 30 Gezang 157: 3

31 … Aan U blijft nu heel mijn leven weggegeven, om te ontvangen U, mijn liefde, mijn verlangen. 31

32 Gebeden

33 De collecten zijn vandaag voor: 1 Werelddiaconaat – Bejaardenhuis te Badeni in Roemenië. 2 Kerk 33 Collecten

34 ‘k Geloof in God de Vader, die almachtig hemel en aarde schiep; in Jezus Christus, Zoon uit God geboren, die Hem tot aanzijn riep, mijn Heer, die van de heilige Geest ontvangen, geboren uit een maagd, geleden heeft ten tijde van Pilatus, onschuldig aangeklaagd. 34 Apostolische geloofsbelijdenis

35 Gekruisigd en gestorven en begraven, gedaald in helse dood, de derde dag verrezen, opgevaren, zit Hij voortaan naast God, vanwaar Hij op een dag terug zal komen als rechter van ’t heelal en alle levenden en alle doden ten oordeel dagen zal. 35

36 De heilge Geest, Hij wordt door mij beleden. ‘k Geloof dat God ons geeft een kerk die heilig is en in de wereld als zijn gemeenschap leeft. ‘k Geloof dat God mijn zonden wil vergeven, mijn lichaam eens bevrijdt van dood en ondergang, en ik zal leven in alle eeuwigheid. 36

37 37 Zegen Te beantwoorden met


Download ppt "Zondag 2 september 2012 1 Psalm 96 : 1, 2, 3,7 Johan de Heer 120 Psalm 78 : 1, 2 Gezang 157 : 3 Geloofsbelijdenis Rechters 2: 6 – 23 (HSV)"

Verwante presentaties


Ads door Google