De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Zondag 17 november 2013 middagdienst. 2 Welkom in deze dienst Voorganger :ds. H. de Bruijne Ouderling:J.L.H. Rink Organist:Krijn van Veen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Zondag 17 november 2013 middagdienst. 2 Welkom in deze dienst Voorganger :ds. H. de Bruijne Ouderling:J.L.H. Rink Organist:Krijn van Veen."— Transcript van de presentatie:

1 1 Zondag 17 november 2013 middagdienst

2 2 Welkom in deze dienst Voorganger :ds. H. de Bruijne Ouderling:J.L.H. Rink Organist:Krijn van Veen

3 3 Orde van de dienst - 1 Welkom en mededelingen Opwekking 281 Stil gebed, votum en groet Opwekking 430 Gebed Lezingen: Psalm 150 Romeinen 5: 8 - 11 Bidden om houvast: 4 Preek

4 4 Orde van de dienst - 2 O allerhoogste majesteit: 8 Gebeden Collectes: 1. Werelddiaconaat 2.Kerk Psalm 150: 1 Geloofsbelijdenis Psalm 150: 2 Zegen Deurcollecte voor de verzendkosten van de schoenendozen.

5 5 De eerste collecte, voor het wereld- diaconaat, is voor herbebossing in Haïti. Door verkeerde landbouw en kap voor brandhout zijn de bossen goeddeels verdwenen. Met erosie en overstromingen als gevolg. Er worden duizenden boompjes gekweekt en geplant om weer bossen te krijgen.

6 6 Ramp in de Filipijnen. Geef via de melkbussen bij de uitgang of via de bankrekening van de diaconie

7 7 Welkom Mededelingen

8 Opwekking 281 Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar U. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U. U alleen bent mijn kracht, mijn schild. Aan U alleen geef ik mij geheel. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U. 8

9 Stil gebed Votum en groet 9

10 Opwekking 430: 1 en 2 1. Heer, ik prijs uw grote naam. Heel mijn hart wil ik U geven. Want U bent de weg gegaan die mij redding bracht en leven. 10

11 Opwekking 430: 1 en 2 2. U daalde neer van uw troon om mens te zijn. Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn. Van het kruis naar het graf. Uit het graf weer opgestaan. Heer, ik prijs uw grote naam. 11

12 Gebed 12

13 13 Schriftlezingen Psalm 150 Romeinen 5: 8 – 11 uit de nieuwe bijbelvertaling

14 Psalm 150 1 Halleluja! Loof God in zijn heilige woning, loof hem in zijn machtig gewelf, 2 loof hem om zijn krachtige daden, loof hem om zijn oneindige grootheid. 3 Loof hem met hoorngeschal, loof hem met harp en lier, 14

15 15 4 loof hem met dans en tamboerijn, loof hem met snaren en fluit. 5 Loof hem met klinkende bekkens, loof hem met slaande cimbalen. 6 Alles wat adem heeft, loof de H EER. Halleluja!

16 16 Romeinen 5: 8 - 11 8 Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. 9 Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld.

17 17 10 Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met hem verzoend door de dood van zijn Zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met hem zijn verzoend, worden gered door diens leven. 11 En meer nog, dat wij God prijzen danken we aan onze Heer Jezus Christus, door wie we nu al met God zijn verzoend.

18 18 Bidden om houvast Uit: “Wegwijzer naar Christus”. Naar zondag 52. Tekst: Dr. H. van ’t Veld. Melodie: Psalm 100.

19 Bidden om houvast 4. Van U is ’t koninkrijk, o Heer, uw macht geeft houvast telkens weer. U komt de lof toe t’ allen tijd, wanneer U uitkomst ons bereidt. 19

20 Preek 20

21 21 O allerhoogste majesteit Uit: Liederenbundel CGK ’s-Gravenhage-West. Tekst: L. Strengholt. Melodie: Gezang 50.

22 O allerhoogste majesteit 8. Want uwer is het koninkrijk; wie, Heer, wie is aan U gelijk? U is de goddelijke kracht; U wordt de glorie toegebracht, almachtig God, die ons geleidt, van nu en tot in eeuwigheid. 22

23 Gebeden 23

24 24 Collectes: 1.Werelddiaconaat 2.Kerk =============================== Straks is er een deurcollecte voor de verzendkosten van de schoenendozen.

25 25 De eerste collecte, voor het wereld- diaconaat, is voor herbebossing in Haïti. Door verkeerde landbouw en kap voor brandhout zijn de bossen goeddeels verdwenen. Met erosie en overstromingen als gevolg. Er worden duizenden boompjes gekweekt en geplant om weer bossen te krijgen.

26 Psalm 150: 1 1. Looft God, looft Hem overal. Looft de Koning van 't heelal om zijn wonderbare macht, om de heerlijkheid en kracht van zijn naam en eeuwig wezen. Looft de daden, groot en goed, die Hij triomferend doet. Hem zij eer, Hij zij geprezen. 26

27 Geloofsbelijdenis Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

28 is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.

29 Ik geloof in de Heilige Geest; ik geloof een heilige, katholieke, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen; vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.

30 Psalm 150: 2 2. Hef, bazuin, uw gouden stem, harp en fluit, verheerlijkt Hem! Cither, cimbel, tamboerijn, laat uw maat de maatslag zijn van Gods ongemeten wezen, opdat zinge al wat leeft, juiche al wat adem heeft tot Gods eer. Hij zij geprezen. 30

31 31 Zegen te beantwoorden met

32 Nu: deurcollecte!! 32


Download ppt "1 Zondag 17 november 2013 middagdienst. 2 Welkom in deze dienst Voorganger :ds. H. de Bruijne Ouderling:J.L.H. Rink Organist:Krijn van Veen."

Verwante presentaties


Ads door Google