De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fiscale positie van de DGA

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fiscale positie van de DGA"— Transcript van de presentatie:

1 Fiscale positie van de DGA
dr R.P. van den Dool NFB/RB 8 maart 2011 te Houten

2 Vooruitblik en dossiers
April Brief Staatssecretaris, vervolg op Commissie Van Weeghel Rapport van de Commissie van de Vereniging voor Belastingwetenschap: FOR en pensioen in eigen beheer afschaffen

3 pensioenellende Waardering pensioenverplichtingen op basis van
geen leeftijdsterugstelling minimaal 4% Derhalve lage waardering en dienovereenkomstig hoge winstreserve Vormt die volledig voor uitkering beschikbare winst

4 pensioenellende Centraal Aanspreekpunt Pensioenen:
beoordelen of er feitelijk voldoende vrije reserves zijn indien niet dan leidt dividenduitdeling tot vermogenstekort aan te merken als ofwel prijsgeven ofwel afkoop: gehele aanspraak wordt belast derhalve verstandig te waarderen op WEV, niet of fiscale waarde

5 X-Holding HR 7 januari 2011, nr. 43484bis, V-N 2011/3.18
in Nederland gevestigde BV met 100%-deelneming in in Belgie gevestigde dochtermaatschappij. Dochtermaatschappij heeft geen vaste inrichting in NL HvJ 25 februari 2010, nr. C-337/08, V-N 2010/12.19 Grensoverschrijdende fiscale eenheid niet mogelijk

6 X-Holding HvJ 27-11-2008, nr. C-418/07 (Papillon)
Verliessaldering met binnenlandse kleindochter verplicht indien deze wel mogelijk is met binnenlandse dochter doch niet met buitenlandse dochter Aandacht voor dubbele verliesverrekening in buitenland ontbreekt

7 nabetaling deelneming
Verkoop aandelen tegen bedrag ineens alsmede een winstafhankelijke nabetaling Verkoop voor 1 januari 2002, waardoor earn-out niet van toepassing is Nabetaling is welsiwaar afhankelijk van geconsolideerde omzet en winst, maar onvoldoende verband met waarde aandelen.

8 radiostation Nabetaling voor frequentie is onderdeel koopsom aandelen

9 seniorenverlofregeling
HR 28 januari 2011, nr. 10/00650, V-N 2011/8.11 Vermindering arbeidstijd tegen lagere vermindering salaris Kan daar thans een voorziening voor worden gevormd? Indien waarde van het nut afneemt ten opzichte van salariskosten kan voorziening worden gevormd In dit geval mede binding, en derhalve (deels) toerekening aan toekomstige jaren Eenvoudsbeginsel staat aan voorziening in de weg

10 einduitkomst zwijnenburg
HR 11 februari 2011, V-N 2011/11.13 Weigering was onterecht Fusie was mede gericht op ontgaan of uitstellen van belastingheffing Niet gericht op uitstellen Vpb Alleen schadevergoeding voor bedrag dat is toe te rekenen aan feit dat beschikking niet werd afgegeven Kosten andere route vormen geen schade

11 IBR Besluit 15 januari 2011, V-N 2011/9.12
Zelfstandigheidsfictie expliciet vastgelegd Besluit 15 januari 2011, V-N 2011/9.15 Toerekening aan v.i. van aandelen onderneming in NL dmv vi gekwalificeerd personeel directe samenhang vi-activiteit en deelneming

12 Recente wijzigingen Tbs-regeling en dga
Doorschuifregelingen en dga 4.17 Belastingplan 2011 cs

13 Verliesverrekening Uitbreiding beperkingen: PRAKTISCH?
Bij overdracht aandelen van meer dan 30% in essentie einde verliesverrekeningsmogelijkheden (voor- of achterwaarts) Belangrijke uitzonderingen, bijvoorbeeld (onder voorwaarden) indien onderneming wordt gecontinueerd Indien beperking van toepassing geldt die thans alleen voor verliezen uit voorafgaande jaren met latere jaren Dit wordt: voor verliezen voorafgaande aan overdrachtsdatum (hoe gedefinieerd?) Verruiming achterwaartse verrekening ook in 2011

14 TBS-regeling Relevantie huwelijksvoorwaarden
Algehele goederengemeenschap (bestuur) Verrekenbeding Algehele uitsluiting Arresten (verrekenbedingen) en 15-1 (koude uitsluiting)

15 TBS-regeling Ongewenste effecten, tariefplanning Verzamelwet:
Per definitie 50/50 Doorschuifregeling bij aangaan goederengemeenschap Overgangsregeling Niet voor ongehuwden en huwelijksvoorwaarden

16 TBS-regeling Alleen voor de dga
50/50 verhouding volgens Besluit van 1 december mag worden gecontinueerd Indien arrest of voorgestelde 50/50 benadering wijziging plaatsvindt: geruisloze doorschuiving

17 TBS-regeling Art. 3.92 (4): hoofdregel 50:50
Art. 3.98: bij terugkeer wordt tbs-v op verzoek toegerekend aan degene die onderneming voortzet, voor dat geval doorschuiffaciliteit

18 TBS-regeling 3.98c: doorschuiffaciliteit bij overgang krachtens huwelijksvermogensrecht Mits: Binnenlands belastingplichtige En evenredig deel tot tbs-vermogen echtgenote behoort Is dwingend tenzij verzoek bij aangifte van degene bij wie overgang plaatsvindt

19 TBS-regeling Art. XXIII, overgangsrecht
Bij “staking” door invoering wet: geen staking plus evenredige teboekstelling Bij eerdere switch van 50/50 naar bestuursbenadering ook doorschuifregeling Maar wel staking?

20 TBS-regeling, voorbeelden
Man bestuurt afgewaardeerde tbs-vordering, nominaal 100, WEV 2 Bij invoering: 50:50 Voor V wordt boekwaarde 1, idem voor man, bij M geen afrekening (?) over evenredig deel, boekwaarde wordt ook 1 Maar treedt V ipv M (opwaardering)?

21 TBS-regeling, voorbeelden
Van 50/50 naar bestuursbevoegdheid: Obv Verzamelwet doorschuiving Stel boekwaarde was 50/50 bij WEV 300 Naar bestuursbevoegde M: BW 50 (oud) + 50 Afrekening bij vrouw? Vervolgens afschrijven (0) en dan weer 50/50 BW voor M wordt 50, BW voor V eveneens 50 Afschrijving/kosten worden in tussentijd (evt) geoptimaliseerd??

22 TBS-regeling Art I, E (3.92) G (3.98) H (3.98c) Art. XXIII
Beide 1 januari 2011

23 TBS regeling Huwelijk: pas op 1 januari 2011 doorschuiving bestuursregime Echtscheiding tbs-er Doorschuiven ex art. 3.59, rechtstreeks voortzetten Overlijden tbs-er Doorschuiven ex art. 3.62 3 erven, 2 krijgen aandelen, 3 het pand???

24 NvW Verzamelwet 4.17 niet meer bij overlijden
Toedeling aan erfgenaam door langslevende geruisloos mits 4.17a (8) Indeling testament doorslaggevend

25 Voorbeelden Zie NOB A en B: a.g.v.g. C enig kind en enig erfgenaam
1000 aandelen, WEV 1000, waarvan 700 ondernemingsvermogen en 300 beleggingsvermogen Verkrijgingsprijs is 100

26 Voorbeeld Alle aandelen naar langstlevende Totaal IB: 87,5
Verkrijgingsprijs C: 500

27 Voorbeeld Alle aandelen naar C C enig erfgenaam, IB: 50, VP 300
B en C erfgenaam, IB: 66,67, VP 266,67 B 99/C 1: IB 38,5, VP 250 (mits binnen 2 jaar)

28 bestuursregime en AB Man 1600 aandelen, vrouw 100 aandelen
BV alleen beleggingsvermogen Man overlijdt, welke consequenties: fictieve vervreemding voor 1700/2 fictieve vervreemding voor 1600 Invloed wijziging bestuursregime?

29 bestuursregime en ab BNB 2007/15 belast bij houder van belang
bij huwelijksgoederengemeenschap gaat belang beiden aan ook echtgenoot die niet beschikt wordt geacht voor de helft ab-houder te zijn bestuursregime niet van belang BNB 2010/100 geeft geen aanwijzing voor wijziging

30 TBS-regeling, aanvang Aanvang TBS, , VN 2010/6.19 en 9 april 2010, VN 2010/18.21: Aanvang bij aanschaf, mits in ovk vastgelegd Indien geen ovk: vastlegging gebruikelijk indien gebruiker niet gelieerde partij zou zijn Geen ander gebruik

31 tbs-regeling, aanvang Hof Arnhem 9 november 2010, nr. 09/00065, V-N 2011/8.12 Pand gereed op Aankoop 21 januari 2002 Aanvang TBS bij verwerving, afschrijving ook daarop baseren

32 Tbs-regeling, einde Einde TBS Reguliere winstjurisprudentie?
Faillissement BV Afrekening bij overgang naar Box 3/kwijtscheldingswinstvrijstelling?

33 TBS regeling Eenmalige geruisloze inbreng
Geen hardheidsclausule voor bijzondere omstandigheden waardoor levering per uiterlijk 31 december 2010 is vertraagd

34 ongebruikelijkheid Uitlenen bedrag aan vof waarin zoon participeert
Staking onderneming en toepassing schuldsanering Geen aflossingsschema en geen (volwaardige) zekerheden Ongebruikelijk en derhalve bedrag aftrekbaar

35 bedrijfsopvolgings-faciliteit
Overgangsregeling voor overnamevorderingen Geen onderneming Tenzij overnamevordering voor , niet voor schenking? Let op: ook hier alleen voor ondernemingsvermogen

36 Winstneming schulden (1)
HR , BNB 1992/392 Vrijval van onbetaald beleven schulden vormt winst Fokker I, HR 14 juni 2000, Winstneming indien vaststaat of zo goed als zeker is dat bepaalde schulden niet of niet volledig zullen worden voldaan, als de omvang voordeel vaststaat Fokker II, HR 18 oktober 2002, Failissement leidt niet tot winst Ook niet na verbindend worden uitdelingslijst

37 Winstneming schulden (2)
Keurlonenarrest HR , BNB 1997/78 In fiscale eenheid gevoegde D heeft schuld die niet zal worden betaald vanwege ontbreken bezittingen In de fiscale balans van belanghebbende dient deze restantschuld te worden gewaardeerd op nihil Gesteld wordt evenwel (Hoogendoorn) dat materiële situatie vergelijkbaar is met einde vereffening verhouding met Fokker II ??

38 Soortgelijk Hof Amsterdam 19 mei 2003, 02/1961
Feit dat schuld niet is betaald is onvoldoende voor vrijval Zeker niet indien nog kans op kwijtschelding bestaat

39 Oprenting schulden HR 12 september 2003, 38 484
Indien rente niet wordt ingevorderd, is op schuld bijgeschreven rente niet aftrekbaar Feiten waren: zo goed als zeker zal rente niet worden voldaan


Download ppt "Fiscale positie van de DGA"

Verwante presentaties


Ads door Google