De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Personeelsvergadering

Verwante presentaties


Presentatie over: "Personeelsvergadering"— Transcript van de presentatie:

1 Personeelsvergadering
5 juni 2009 Personeelsvergadering Vrijdag 5 juni 2009

2 VOETen vakoverschrijdende eindtermen en ontwikkelingsdoelen
5 juni 2009 VOETen vakoverschrijdende eindtermen en ontwikkelingsdoelen 5 componenten leren leren sociale vaardigheden opvoeden tot burgerzin gezondheidseducatie milieueducatie met subthema verkeerseducatie in 2e en 3e graad muzisch-creatieve en technisch-technologische vorming per graad verticale en horizontale samenhang Inleiding op de vakoverschrijdende eindtermen en ontwikkelingsdoelen. = minimumdoelen met betrekking tot kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes (niet specifiek tot een vakgebied, maar via diverse vakken, onderwijsprojecten en andere activiteiten) Naast de vakgebonden eindtermen uit het leerplan zijn er ook vakoverschrijdende eindtermen; opgedeeld in een aantal componenten: leren leren, sociale vaardigheden, opvoeden tot burgerzin, gezondheidseducatie, Milieueducatie (subthema verkeerseducatie in 2e en 3e graad). Muzisch-creatieve en technisch-technologische vorming werden aan de rand toegevoegd. Oplijsting met zijn allen gedaan. Indeling per graad, nadruk op verticale en horizontale samenhang. Sept 1997 ingevoerd voor 1e graad, sept 2002 voor 2e en 3e graad = eerste generatie Accentverschuiving van vakgerichte ordening naar meer totaliteitsonderwijs.

3 Nascholing nieuwe VOETen
5 juni 2009 Nascholing nieuwe VOETen Lut Creemers toelichting bij de actualisering Deze nascholing volgden Dominique en ik op 19 maart Lut Creemers gaf een toelichting over de vernieuwde VOETen, toelichting bij de actualisering van de VOETen. Waarom was er vernieuwing nodig? De diversiteit van de voeten neemt steeds toe, nood aan een herziening. Kerntaak daarbij was een evaluatie van de maatschappelijke en onderwijskundige relevantie

4 Waarom herziening ? toegenomen diversiteit van de VOET
5 juni 2009 Waarom herziening ? toegenomen diversiteit van de VOET evaluatie van maatschappelijke relevantie haalbaarheid Prof. Elchardus

5 enkel verandering geen gedoogperiode 09-10 = overgangsjaar
5 juni 2009 enkel verandering geen gedoogperiode 09-10 = overgangsjaar september 2010

6 5 juni 2009 doelstellingen reduceren van het totaal aantal met garantie op brede basisvorming haalbaarheid voor leerkrachten heldere, eenduidige formulering inhoudelijk actualiseren en toekomstgericht relatie met vakgebonden eindtermen Gezocht naar eenheid met de verschillende vakken Hiaten opvangen met de VOETen Inhoudelijk actualiseren, al 10 jaar oud, en denken aan de toekomst.

7 5 juni 2009 Visie: basisvorming Decreet (1996): inhoudelijk gedefinieerd: vanuit maatschappelijk perspectief en vanuit perspectief op persoonlijke ontwikkeling Europese Unie (2006): kerncompetenties voor levenslang leren UITGANGSVRAAG: welke minimumcapaciteiten heeft een burger in Vlaanderen nodig om kritisch-creatief te functioneren in de samenleving en voor de uitbouw van een persoonlijk leven?

8 Concept en ordeningskader
5 juni 2009 Concept en ordeningskader Basisvorming: Ontwikkeling van de persoon in een multiculturele, democratische samenleving

9 lichamelijke gezondheid en veiligheid mentaal welbevinden
Ordeningskader 5 juni 2009 7 contexten: lichamelijke gezondheid en veiligheid mentaal welbevinden sociorelationele ontwikkeling omgeving en duurzame ontwikkeling politiek-juridische samenleving socio-economische samenleving socioculturele samenleving Basisvorming: ontwikkeling van de persoon in een multiculturele, democratische samenleving Om aan deze ideeën vorm te geven is een nieuw ordeningskader ontworpen met 7 contexten of toepassingsgebieden.

10 Ordeningskader: stam sleutelvaardigheden voor basisvorming 1 stam
5 juni 2009 Ordeningskader: stam sleutelvaardigheden voor basisvorming 1 stam Het onderbrengen van de eindtermen in de contexten maakte onmiddellijk duidelijk dat bepaalde voorwaarden tot zelfontplooiing en maatschappelijke participatie een aantal keren werden herhaald. B.v. essentiële vaardigheden als autonoom denken en handelen, communicatie en samenwerking, Positief zelfbeeld en veerkracht, Sociaal functioneren, Exploratie, Initiatief en creativiteit, … Worden in elke context meer dan 1 keer verwoord en zijn daardoor mee de oorzaak van hinderende overlap en complexe zinsconstructies. Om tot meer transparantie en eenvoud te komen wordt een gemeenschappelijke stam gecreëerd.

11 5 juni 2009 empathie

12 5 juni 2009 samenwerken

13 5 juni 2009 zelfbeeld

14 5 juni 2009 zorgvuldigheid

15 5 juni 2009 mediawijsheid

16 5 juni 2009 zelfredzaamheid

17 5 juni 2009 respect

18 open en constructieve houding
5 juni 2009 open en constructieve houding

19 esthetische bekwaamheid
5 juni 2009 esthetische bekwaamheid

20 doorzettingsvermogen
5 juni 2009 doorzettingsvermogen

21 communicatief vermogen
5 juni 2009 communicatief vermogen

22 5 juni 2009 creativiteit

23 5 juni 2009 zorgzaamheid

24 5 juni 2009 exploreren

25 Mini-onderneming Jieha-verkoop
5 juni 2009 initiatief Mini-onderneming Jieha-verkoop

26 5 juni 2009 kritisch denken

27 verantwoordelijkheid
5 juni 2009 verantwoordelijkheid

28 5 juni 2009 flexibiliteit

29 Tweeledigheid STAM 18 essentiële vaardigheden algemeen geformuleerd
5 juni 2009 Tweeledigheid STAM 18 essentiële vaardigheden algemeen geformuleerd ontdaan van elke context 27 eindtermen CONTEXT 7 Specifiek voor dat concreet toepassingsgebied 69 eindtermen Voorheen 171 eindtermen (

30 Totaalpakket voor 6 leerjaren
5 juni 2009 Totaalpakket voor 6 leerjaren niet-graadgebonden aanbod behalve Leren Leren 48 eindtermen (52) gradatie tussen graden op punt gesteld kerntaak onderwijs

31 5 juni 2009 metafoor van een boom

32 5 juni 2009 VOET: voorbeeld De leerlingen kunnen het eigen budget en de persoonlijke administratie beheren Context 6, eindterm 7 Context 6: socio-economische samenleving In welke lessen komt zakgeld aan bod? Hoe leren we hen omgaan met hun schoolagenda? Controle ervan. Bundelen van PW’s en verzamelen per trimester. Boekentas maken, notities nummeren en ordelijk verzamelen.

33 VOET: voorbeeld De leerlingen gedragen zich respectvol.
5 juni 2009 VOET: voorbeeld De leerlingen gedragen zich respectvol. Stam respect,eindterm 18

34 5 juni 2009 VOET: voorbeeld De leerlingen kunnen zich uiten over en gaan respectvol om met vriendschap, verliefdheid, seksuele identiteit en geaardheid, seksuele gevoelens en gedrag Context 2, eindterm 5 Context 2: mentale gezondheid Actualisering

35 Nieuwe thema’s Preventieve (!) promotie van gezondheid en welzijn
5 juni 2009 Nieuwe thema’s Preventieve (!) promotie van gezondheid en welzijn Duurzame ontwikkeling en systeemdenken Europa Socio-economische basisinzichten en solidariteit Zelfredzaamheid en zorgzaamheid Herinneringseducatie Cultuuropvoeding, mediawijsheid en esthetische bekwaamheid

36 school slechts gedeeltelijk vat op totale ontwikkeling van persoon
5 juni 2009 school slechts gedeeltelijk vat op totale ontwikkeling van persoon veel informeel vrije keuze op basis van het opvoedingsproject beroep op beleidsvoerend vermogen van de school alles met het volledige schoolteam

37 Strategisch combineren van eindtermen:
5 juni 2009 Strategisch combineren van eindtermen: in de stam (onderling) of in 1 context (onderling) uit diverse contexten en leren leren uit stam en context(en) uit context(en), stam en leren leren uit stam en vakgebonden ET uit vak(ken) en context(en) en stam DOEL: komen tot een relevant en zinvol geheel

38 Aanpak JvR duurzaam klemtonen vanuit ons opvoedingsproject
5 juni 2009 Aanpak JvR duurzaam klemtonen vanuit ons opvoedingsproject VOET verwerkt in (grote) bestaande projecten (onthaaldagen, projectdagen, minischolierenparlement, …) variabel VOET in vakken en/of activiteiten

39 5 juni 2009 team allen op site: nieuwe VOETen

40 5 juni 2009


Download ppt "Personeelsvergadering"

Verwante presentaties


Ads door Google