De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijbellezing Psalm 11:1-3.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijbellezing Psalm 11:1-3."— Transcript van de presentatie:

1 Bijbellezing Psalm 11:1-3

2 Psalm 11:3 Als zo de bodem onder iemands voeten wordt weggehaald, wat kan een rechtvaardige dan zelf nog doen?

3 David

4 Koning Saul

5 1 Samuel 18:7,9 De dansende vrouwen zongen een beurtzang en zeiden: Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. … Sedert die dag sloeg Saul David met wantrouwen gade.

6 Psalm 11:3 Als zo de bodem onder iemands voeten wordt weggehaald, wat kan een rechtvaardige dan zelf nog doen?

7

8 Psalm 23:1-4 De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets; Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij aan rustige wateren; Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij.

9 Filippenzen 4:7 De vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.

10 Johannes 14:27 Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd.

11 Haggai 1:6 Gij hebt veel gezaaid, maar weinig binnengehaald; gij hebt gegeten, maar zonder dat gij verzadigd werdt; gij hebt gedronken, maar zonder dat gij voldaan werdt; gij hebt u gekleed, maar zonder dat gij warm werdt; en wie zich voor loon verhuurde, ontving zijn loon in een doorboorde buidel.

12 De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem
Jesaja 53:5 De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem

13 Efeziërs 2:14 Want Hij is onze vrede

14 Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God
Romeinen 5:1 Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus

15 Jesaja 26:3 (Groot Nieuws Bijbel)
Aan wie standvastig is, geeft u, Heer, vrede, ware vrede; want op u stelt hij zijn hoop.

16 Op de Here heb ik vertrouwd zonder te wankelen.
Psalm 26:1 Op de Here heb ik vertrouwd zonder te wankelen.

17 Psalm 62:1,6-7 Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God, van Hem is mijn heil … waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet wankelen. Op God rust mijn heil en mijn eer, mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God.

18 Johannes 16:33 (Nieuwe Bijbelvertaling)
Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen.

19 Psalm 11:3 Als zo de bodem onder iemands voeten wordt weggehaald, wat kan een rechtvaardige dan zelf nog doen?

20 Habakuk 3:17-19 Al zou de vijgeboom niet bloeien, en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn, de vrucht van de olijfboom teleurstellen; al zouden de akkers geen spijs opleveren, de schapen uit de kooi verdreven zijn en er geen runderen in de stallingen zijn, nochtans zal ik juichen in de Here, jubelen in de God van mijn heil. De Here Here is mijn kracht

21 Mattheüs 14:30 Toen hij zag op de wind, werd hij bevreesd en begon te zinken en hij schreeuwde: Here, red mij!

22 Terstond stak Jezus hem de hand toe en greep hem
Mattheüs 14:31 Terstond stak Jezus hem de hand toe en greep hem

23 De Here hoort als ik tot Hem roep.
Psalm 4:3 De Here hoort als ik tot Hem roep.

24 omdat Gij, o God, mij antwoordt
Psalm 17:6 Ik roep U aan, omdat Gij, o God, mij antwoordt

25 Psalm 34:15,17-19 De ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen, en zijn oren tot hun hulpgeroep; … Roepen zij, dan hoort de Here, en Hij redt hen uit al hun benauwdheden. De Here is nabij de gebrokenen van harten Hij verlost de verslagenen van geest. Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de Here

26 Jesaja 41:10 Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.

27 door het water trekt, ben Ik met u; gaat gij door rivieren,
Jesaja 43:2 Wanneer gij door het water trekt, ben Ik met u; gaat gij door rivieren, zij zullen u niet wegspoelen; als gij door het vuur gaat, zult gij niet verteren en zal de vlam u niet verbranden.

28 Here, red mij! Terstond stak Jezus hem de hand toe en greep hem
Mattheüs 14:31 Here, red mij! Terstond stak Jezus hem de hand toe en greep hem

29 Psalm 11:3 Als zo de bodem onder iemands voeten wordt weggehaald, wat kan een rechtvaardige dan zelf nog doen?

30 Mattheüs 19:28 Wanneer de Zoon des mensen op de troon zijner heerlijkheid zal zitten, ook op twaalf tronen zitten om de twaalf stammen van Israël te richten.

31 Lucas 24:19-21 Jezus de Nazarener , een man, die een profeet was, machtig in werk en woord voor God en het ganse volk, … Hem (hebben) onze overpriesters en oversten overgegeven om Hem ter dood te veroordelen en Hem gekruisigd … Wij echter leefden in de hoop, dat Hij het was, die Israël verlossen zou.

32 Johannes 20:19-20 Toen het dan avond was op die eerste dag der week en ter plaatse, waar de discipelen zich bevonden, de deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in hun midden en zeide tot hen: Vrede zij u! En na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan waren verblijd, toen zij de Here zagen.

33 1 Corinthiërs 2:9 Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.

34 Johannes 20:20 De discipelen dan waren verblijd, toen zij de Here zagen.

35 Psalm 11:3 Als zo de bodem onder iemands voeten wordt weggehaald, wat kan een rechtvaardige dan zelf nog doen?

36 achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt,
Filippenzen 3:14 Één ding doe ik: vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus.

37 2 Corinthiërs 11:24-27 Van de Joden heb ik vijfmaal de veertig-min-een-slagen ontvangen, driemaal ben ik met de roede gegeseld, eens ben ik gestenigd, driemaal heb ik schipbreuk geleden, een etmaal heb ik doorgebracht in volle zee; telkens op reis, in gevaar door rivieren, in gevaar door rovers, in gevaar door volksgenoten, in gevaar door heidenen, in gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder valse broeders; in moeite en inspanning, tal van nachten zonder slaap, in honger en dorst, tal van dagen zonder eten, in koude en naaktheid

38 berokkend: de Here zal hem vergelden naar zijn werken.
2 Timotheüs 4:14 Alexander, de koperslager, heeft mij veel kwaad berokkend: de Here zal hem vergelden naar zijn werken.

39 achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt,
Filippenzen 3:14 Één ding doe ik: vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus.

40 Lucas 23:39 Één der gehangen misdadigers lasterde Hem: Zijt Gij niet de Christus? Red Uzelf en ons!

41 Mattheüs 27:39 En de voorbijgangers spraken lastertaal tegen Hem, schudden hun hoofd en zeiden: … red Uzelf, indien Gij Gods Zoon zijt, en kom af van het kruis!

42 Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan
Mattheüs 26:39 Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan

43 Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?
Mattheüs 27:46 Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?

44 Mattheüs 26:53 Meent gij, dat Ik mijn Vader niet kan aanroepen en Hij zal Mij terstond meer dan twaalf legioenen engelen terzijde stellen?

45 Red Uzelf … en kom af van het kruis!

46 Hij boog het hoofd en gaf de geest.
Johannes 19:30 Hij boog het hoofd en gaf de geest.

47 Hebreeën 12:2 … om de vreugde, welke voor Hem lag

48 Hebreeën 12:2 Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke voor Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods.

49 Johannes 19:30 Het is volbracht

50 Hebreeën 12:2 … om de vreugde, welke voor Hem lag

51 Openbaring 7:9 … een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natiën en talen

52 Hebreeën 12:2 … om de vreugde, welke voor Hem lag

53 Psalm 11:3 Als zo de bodem onder iemands voeten wordt weggehaald, wat kan een rechtvaardige dan zelf nog doen?

54 Gods, die alle verstand te boven gaat’!
Psalm 11:3 Als zo de bodem onder iemands voeten wordt weggehaald, wat kan een rechtvaardige dan zelf nog doen? Genieten van ‘de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat’! 2. Jezus aanroepen! 3. Uitkijken naar een heerlijke toekomst!


Download ppt "Bijbellezing Psalm 11:1-3."

Verwante presentaties


Ads door Google