De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst."— Transcript van de presentatie:

1 Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst.
Welkom Voorganger: ds. J.D. Van’t zand Organist: br. <naam organist> Beamist: br. I.I. de Jong Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst. De bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Voor vrijdag 18.00 uur mailen naar:

2 Agenda aanstaande week 1/2
zondag 2 februari 09:15 Oppas (Alemayehu & Sybren) 09:30 Leesdienst - br. D. Wagenaar (Drachten) Thema: Een ogenblikje 14:00 Kerkdienst - Ds. JD van 't Zand maandag 3 februari 18:00 KP-2 (15-17 jr.) 19:30 KP overleg (deels samen met Oudercommissie) 19:30 KP-4 (19+)

3 Agenda aanstaande week 2/2
vrijdag 7 februari 21:00 Soos zondag 9 februari 09:15 Oppas (Elise & Riemco) 09:30 Kerkdienst - br. F.H. Folkerts (Assen-West) 10:30 Koffiedrinken na de dienst 14:00 Jeugddienst – ds. Th.J. Havinga (Zuidlaren)

4 woensdag 12 februari in de Kruiskerk thema: Gods genade
inloop uur, aanvang uur thema: Gods genade door Hettie Ophoff

5 Gebedsconferentie Wanneer? 7 & 8 februari Waar? Frieschepalen
Wat? Onderwijs, bemoediging en praktische toepassing Meer info in uw postvak

6 Jarigen aanstaande week
5 februari zr. W. de Vries-Kloosterman 6 februari zr. H.K. van den Bosch-Ketelaar 8 februari zr. A. Bijzitter-Fokkema De informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan door aan een van de leden van het BeamTeam.

7 QUIZ NIGHT DE JCH QUIZ NIGHT !!! Datum: 28 februari 2014
Aanvang: 19:30 uur Leeftijd: Iedereen vanaf 12 jaar Opgave: In de hal Kosten: geen! (consumpties: EUR 0,50) Na het grandiose success van vorig jaar organiseerd de JCH opnieuw: DE JCH QUIZ NIGHT !!! Op vrijdagavond 28 februari gaan wij uw kennis weer testen met vragen uit allerlei verschillende vraagcategorieën. Teams van 4 personen strijden tegen elkaar voor mooie prijspakketten!

8

9 Votum en zegengroet On - ze hulp is in de naam van de HE - RE,
die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. A - men.

10

11 Gezang 140: 1, 2, 3 1 Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheên heb ik van mijn God genoten, 'k roem in vrije gunst alleen. Ja, eer ik nog was geboren, eer Gods hand die alles schiep, iets uit niet tot aanzijn riep, heeft zijn liefde mij verkoren: God is liefd', o englenstem, mensentong, verheerlijkt Hem!

12 Gezang 140: 1, 2, 3 2 Alzo lief had God de wereld, dat Hij zijnen eigen Zoon voor die afgevallen wereld overgaf aan smaad en hoon. Ja, toen wij nog zondaars waren, schonk d' ontfermer ons gena, stierf zijn Zoon op Golgotha, stierf voor ons, die zondaars waren: God is liefd', o englenstem, mensentong, verheerlijkt Hem!

13 Gezang 140: 1, 2, 3 3 Dat heet grondelooz' ontferming, dat genade, rijk en vrij! God schenkt redding en bescherming, schenkt z' aan zondaars, schenkt z' aan mij. Ja, wanneer mijn onvermogen en mijn diep bederf mij smart, toont mij 't godd'lijk vaderhart zijn verlossend mededogen: God is liefd', o englenstem, mensentong, verheerlijkt Hem!

14

15 Lezen Lucas 5: 27-32 27 Daarna ging hij naar buiten en zag hij bij het tolhuis een tollenaar zitten die Levi heette. Hij zei tegen hem: ‘Volg mij!’ 28 Levi stond op, liet alles achter en volgde hem. 29 Hij richtte in zijn huis een groot feestmaal voor hem aan, waarop een groot aantal tollenaars en anderen samen met Jezus aanwezig waren. 30 De farizeeën en hun schriftgeleerden zeiden morrend tegen zijn leerlingen: ‘Waarom eet en drinkt u met tollenaars en zondaars?’

16 Lezen Lucas 5: 27-32 31 Maar Jezus antwoordde: ‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar wie ziek is wel; 32 ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar om zondaars aan te sporen een nieuw leven te beginnen

17

18 Psalm 119: 1, 3, 4 1 Welzalig wie de rechte wegen gaan, wie in de regels van Gods wijsheid treden. Zalig wie zijn getuigenis verstaan, van ganser harte zoeken naar zijn vrede. Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan. De weg der zondaars wordt door hen gemeden.

19 Psalm 119: 1, 3, 4 3 U dank ik, HEER, in opgetogenheid. Mijn hart verheugt zich over uw bevelen, U wil ik, die de allerhoogste zijt, in alles volgen, niets voor U verhelen. Verlaat mij niet, ik ben U toegewijd, verlaat mij niet, laat in uw gunst mij delen.

20 Psalm 119: 1, 3, 4 4 Waarmee bewaart de jeugd haar bloem, haar eer, hoe vindt de mens reeds vroeg de rechte paden? Hij houdt zijn leven onbesmet, wanneer hij zich door God en zijn gebod laat raden. Ik zoek U met mijn ganse hart, o HEER, leid mij niet af ter zijde en ten kwade.

21

22 Psalm 40: 1, 3 1 Met heel mijn hart heb ik de HEER verwacht, Hij heeft gehoord naar mijn gebed, mij uit de modderpoel gered, mijn voet weer op een vaste grond gebracht. Hij heeft mij doen herleven, mij in de mond gegeven een nieuw lied tot zijn eer. Laat ieder die het zag stil zijn van diep ontzag en hopen op de HEER.

23 Psalm 40: 1, 3 3 Het is geen offervuur wat U behaagt, Gij wilt, Heer, dat ik naar U hoor en zelf ontsluit Gij mij het oor: Gij hebt alleen gehoorzaamheid gevraagd. Mijn God, ik draag uw wetten, om op uw wil te letten, gedurig bij mij om. Het boek schrijft over mij. Gij hoordet hoe ik zei: "O Here, zie, ik kom!"

24

25 Zending & Huisvestingslasten
Collecte Zending & Huisvestingslasten

26

27 Psalm 27: 3, 4 3 Eén ding blijf ik steeds van de HERE vragen, één enkel ding, dat heel mijn hart begeert: om in zijn tempel al mijn levensdagen bij Hem te zijn, te wonen bij mijn HEER. Daar in zijn huis, waar alles spreekt van Hem, wil ik aanschouwen 's HEREN lieflijkheid, zijn schone dienst, verricht in heiligheid. Ik wil aandachtig luistren naar zijn stem.

28 Psalm 27: 3, 4 4 Want bij de HERE ben ik welgeborgen: Hij voert mij in de schuilplaats van zijn tent. Daar ben ik veilig, Hij zal voor mij zorgen, draagt mij naar hoogten die geen vijand kent. Ik breng de HERE offers tot zijn eer. Hij heeft mijn vijand van zijn macht beroofd. In zegepraal verheft zich nu mijn hoofd. Daarom zing ik een loflied voor de HEER.

29

30 Gezang 156: 1, 2, 3, 4 1 Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonden nu en reinig mijn hart. 2 Met uw liefde Heer, kom mij tegemoet nu ik mij tot U keer, en maak alles goed.

31 Gezang 156: 1, 2, 3, 4 3 Zie mij voor U staan, zondig en onrein. O, Jezus raak mij aan, van U wil ik zijn. 4 Jezus op uw woord vestig ik mijn hoop. U leeft en U verhoort mijn bede tot U.

32

33 Amen A - men, a - men, a - men.

34


Download ppt "Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst."

Verwante presentaties


Ads door Google