De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst."— Transcript van de presentatie:

1 Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst.
Welkom Voorganger: ds. J.D. van ‘t Zand Organist: br. <naam organist> Beamist: br. I.I. de Jong Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst. De bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Voor vrijdag 18.00 uur mailen naar:

2 Agenda aanstaande week 1/2
zondag 1 december 09:15 Oppas (Irene & Oebele) 09:30 Leesdienst - br. W. Schaaij 14:00 Kerkdienst: ds J.D. van 't Zand (Sneek) 15:00 KP-1 Bidden, hoe en wat (koek: Rutger) maandag 2 december 18:30 KP-2 (15-17jr.) - Bidden en bidden is 2 (ouder: Riemco) 19:30 KP-4 (19+) 19:45 Kerkenraad (breed)

3 Agenda aanstaande week 2/2
dinsdag 3 december 19:00 KP-3 (17-19jr.) – Prioriteiten zondag 8 december 09:15 Oppas (Rieneke & Elise) 09:30 Kerkdienst - br. F.H. Folkerts (Assen- West) - Heilig Avondmaal 10:30 Koffiedrinken na de dienst 14:00 Leesdienst: br. I. van Apeldoorn

4 BOWLING Het is alweer bijna zover ! Onze jaarlijkse bowling avond
komt er weer aan ! Jij gaat toch ook ?! Wie? Iedereen vanaf 12 jaar, ook de oudere jeugd! Wat? Gezellig 2 uur bowlen en daarna Soos Waar? Op de bowlingbaan te Eelde Wanneer? Vrijdag 27 December Hoe laat? uur verzamelen bij de kerk Kosten? Eur 10,- p.p. (incl. drankje) En nu? Inschrijven in de hal natuurlijk!

5 Jarigen aanstaande week 1/2
1 december br. A. van den Bos 2 december br. F. Molenaar & br. P. Jongsma 3 december Peter Gorter & br. H. Huitema 4 december zr. H. Boonstra-Zijlstra De informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan door aan een van de leden van het BeamTeam.

6 Jarigen aanstaande week 2/2
5 december Chayenna Vianen 6 december zr. A.P. van Dijk-Bolhuis De informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan door aan een van de leden van het BeamTeam.

7 12+ SOOS !!! I.V.M. Sinterklaas is de soosavond een week opgeschoven!
Op 13 December is de soos weer open! WIE? IEDEREEN VANAF 12 JAAR WAT? GEZELLIGHEID IN DE SOOS WAAR? ONZE KRUISKERK WANNEER? VRIJDAG 13 DEC. VANAF 21 UUR! DEZE SOOS ZIJN ER BROODJES HAMBURGER ! MET MOGELIJKHEID OM EEN GRATIS BROODJE HAMBURGER TE SCOREN!!!

8 Uitleg bloemstuk Het thema is: UITZICHT. De lijst die we zien is nog niet af: We VERWACHTEN de Messias, Hij is er nog niet, maar Hij komt, we kijken naar Hem uit: Advent Het groen van het laurierblad is de kleur van hoop, nederigheid, verwachten en toekomst. Het paarse staat voor ingetogenheid en voorbereiding.

9 Jaarlijkse volkskerstzang
Maandag 23 december 2013 in sporthal de Bongerd

10

11 Votum en zegengroet On - ze hulp is in de naam van de HE - RE,
die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. A - men.

12

13 Psalm 150: 1, 2 1 Looft de HEER uw God alom, looft Hem in zijn heiligdom. Looft Hem, maakt zijn naam bekend, looft Hem in zijn firmament. Looft de HEER om al zijn deugden. Looft Hem om zijn sterke macht. Looft Hem die zijn werk volbracht. Looft de HEER met grote vreugde.

14 Psalm 150: 1, 2 2 Looft de HEER, brengt Hem uw dank, looft Hem met bazuingeklank. Looft Hem met de harp en luit, looft Hem met de trom en fluit. Looft de HEER, elk moet Hem eren. Looft Hem, laat de cimbels slaan. Looft Hem, vangt de reidans aan. Al wat ademt, looft de HERE!

15

16 Lezen Kolossenzen 1: 1-14 1 Van Paulus, door Gods wil apostel van Christus Jezus, en van onze broeder Timoteüs. 2 Aan de heiligen in Kolosse, gelovige broeders en zusters die één zijn in Christus. Genade zij u en vrede van God, onze Vader. Evangelie en verzoening 3 In al onze gebeden danken wij God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, voor u, 4 want we hebben gehoord dat u in Christus Jezus gelooft en alle heiligen liefhebt, 5 omdat u hoopt op wat in de hemel voor u gereedligt.

17 Lezen Kolossenzen 1: 1-14 Daarover hebt u gehoord toen aan u de waarheid verkondigd werd en het evangelie 6 u bereikte. Overal in de wereld draagt het vrucht en groeit het, ook bij u, vanaf de dag dat u over Gods genade hoorde en de ware betekenis ervan begreep. 7 Onze geliefde medewerker Epafras, die zich als trouw dienaar van Christus voor u inzet, heeft u daarin onderwezen. 8 En hij heeft ons verteld over de liefde die de Geest in u opwekt.

18 Lezen Kolossenzen 1: 1-14 9 Daarom bidden wij onophoudelijk voor u, vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn Geest u schenkt. 10 Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet, uw kennis van God zal groeien 11 en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen.

19 Lezen Kolossenzen 1: 1-14 12 Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. 13 Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, 14 die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden.

20

21 Psalm 27: 1, 2, 3 1 God is mijn licht, mijn heil: wie zou ik vrezen? Hij is de HEER, die hulp verschaft in nood, mijn vaste burcht, ik hoef niet bang te wezen. Hij is 't die mij beveiligt voor de dood. Toen bozen mij belaagden in hun haat, bijna verslonden met hun leugenmond, was God het zelf die mij terzijde stond. Zij struikelden en vielen metterdaad.

22 Psalm 27: 1, 2, 3 2 Al zou mij ook een legermacht omringen, ik vrees niet, maar verlaat mij op de HEER. Al willen zij mij door de strijd bedwingen, ik steun op God en leg mij rustig neer. Sterk blijft mijn hart in nood en krijgsgevaar, want God is met mij, Hij verlaat mij niet. Hij is het die het strijdperk overziet. Zijn sterke arm helpt altijd wonderbaar.

23 Psalm 27: 1, 2, 3 3 Eén ding blijf ik steeds van de HERE vragen, één enkel ding, dat heel mijn hart begeert: om in zijn tempel al mijn levensdagen bij Hem te zijn, te wonen bij mijn HEER. Daar in zijn huis, waar alles spreekt van Hem, wil ik aanschouwen 's HEREN lieflijkheid, zijn schone dienst, verricht in heiligheid. Ik wil aandachtig luistren naar zijn stem.

24

25 Preek

26

27 Psalm 66: 1, 2, 6 1 Breek, aarde, uit in jubelzangen, Gods glorierijke naam ter eer. Laat van alom Hem lof ontvangen. Geducht zijn uwe daden, Heer. Uw tegenstanders, diep gebogen, aanvaarden veinzend uw beleid. Heel d' aarde moet uw naam verhogen, psalmzingen uwe majesteit.

28 Psalm 66: 1, 2, 6 2 Komt, ziet nu de geduchte werken die God aan mensen heeft gedaan: Hij stelde aan de waatren perken, droogvoets zijn zij erdoor gegaan. Laat zich ons hart in Hem verblijden: God houdt de volken in het oog. Zijn rijk is over alle tijden. Gij trotsen, draagt het hart niet hoog.

29 Psalm 66: 1, 2, 6 6 Gij die God vreest, ik zal u spreken van al wat aan mij is geschied. Nauw richtte ik tot Hem mijn smeken, of in mijn hart was reeds een lied. Zou God mij hebben willen horen, wanneer ik onrecht had beraamd? Maar Hij nam mijn gebed ter ore, Hij heeft mijn bidden niet beschaamd.

30

31 Collecte Zending & VSE

32

33 Gezang 163: 1, 2, 3 1 Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op U en ga in uwen Naam. Ik bouw op U, en ga in uwen Naam.

34 Gezang 163: 1, 2, 3 2 Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend. En telkens meer moet ik uw kracht verstaan. Toch rijst in mij een lied van overwinning. Ik bouw op U en ga in uwen Naam.

35 Gezang 163: 1, 2, 3 3 Ik bouw op U, mijn schild en mijn Verlosser. Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd. In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan in rust met U die mij hebt voortgeleid.

36

37 Gezang 166: 1, 3, 4 1 Op bergen en in dalen en overal is God; Waar wij ook immer dwalen, of toeven, daar is God; Waar mijn gedachten zweven of stijgen, daar is God! Omlaag en hoog verheven: Ja, overal is God!

38 Gezang 166: 1, 3, 4 3 Gij aardrijks bont gewemel, al wat in 't water leeft, of onder zijnen hemel hoog in het luchtruim zweeft, gij, alle zijne werken, ontdekt, bij dag en nacht, in 't voeden, hoeden, sterken de goedheid zijner macht.

39 Gezang 166: 1, 3, 4 4 Roem, christen aan mijn linker- en rechterzijd' is God! Waar 'k machtloos nederzinke of bitter lijd', is God! Waar trouwe vriendenhanden niet redden, daar is God! In dood en doodse banden, ja overal is God!

40

41 Amen A - men, a - men, a - men.

42


Download ppt "Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst."

Verwante presentaties


Ads door Google