De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Voorganger: ds. S. de Jong Organist: br. <naam organist> Beamisten: zr. S. Spriensma br. I. I. de Jong Opmerkingen kunt u melden bij de leden van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Voorganger: ds. S. de Jong Organist: br. <naam organist> Beamisten: zr. S. Spriensma br. I. I. de Jong Opmerkingen kunt u melden bij de leden van."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Voorganger: ds. S. de Jong Organist: br. <naam organist> Beamisten: zr. S. Spriensma br. I. I. de Jong Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Immanuël de Jong, Karel Moes, Derk Rouwhorst, Sandra Spriensma en Pieter Wiltjer. De bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Voor vrijdag 18.00 uur mailen naar:

2 Agenda aanstaande week
zondag 25 augustus 09:15 Oppas (Ans & Rieneke) 09:30 Kerkdienst: ds T. Dijkema (Enumatil) 14:00 Leesdienst: br. E. Wagenaar zondag 1 september 09:15 Oppas (Jannie & Renske)

3 Jarigen aanstaande week
br. J. Bijzitter wordt op 26 aug 53 jaar zr. W.G. Haarsma-van Til wordt op 31 aug 50 jaar De informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan door aan een van de leden van het BeamTeam.

4

5 Votum en zegengroet On - ze hulp is in de naam van de HE - RE,
die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. A - men.

6

7 Gezang 166: 1 - 4 1 Op bergen en in dalen en overal is God; Waar wij ook immer dwalen, of toeven, daar is God; Waar mijn gedachten zweven of stijgen, daar is God! Omlaag en hoog verheven: Ja, overal is God!

8 Gezang 166: 1 - 4 2 Zijn trouwe Vaderogen zien alles van nabij! Wie steunt op zijn vermogen, die dekt en zegent Hij! Hij hoort de jonge raven, bekleedt met gras het dal; heeft voor elk schepsel gaven, ja, zorgt voor 't gans heelal

9 Gezang 166: 1 - 4 3 Gij aardrijks bont gewemel, al wat in 't water leeft, of onder zijnen hemel hoog in het luchtruim zweeft, gij, alle zijne werken, ontdekt, bij dag en nacht, in 't voeden, hoeden, sterken de goedheid zijner macht.

10 Gezang 166: 1 - 4 4 Roem, christen aan mijn linker- en rechterzijd' is God! Waar 'k machtloos nederzinke of bitter lijd', is God! Waar trouwe vriendenhanden niet redden, daar is God! In dood en doodse banden, ja overal is God!

11

12 Hebreeën 4:14 -16 14 Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. 15 Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. 16 Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.

13 Hebreeën 6: 11 Het is onze vurige wens dat ieder van u tot het einde toe dezelfde ijver aan de dag blijft leggen, totdat alles waarop wij hopen verwezenlijkt zal zijn, 12 en dat u niet achterblijft, maar in het spoor treedt van hen die dankzij hun standvastig geloof ontvangen hebben wat hun beloofd was. 13 Toen God aan Abraham zijn belofte deed, kon hij bij niemand zweren die hoger was dan hijzelf, en dus zwoer hij bij zichzelf: 14 ‘Ik zal je rijkelijk zegenen en je talloze nakomelingen geven.’

14 Hebreeën 6: 15 En zo heeft Abraham, dankzij zijn standvastig vertrouwen, gekregen wat hem beloofd was. 16 Mensen zweren altijd bij iemand die hoger is dan zijzelf, en met hun eed bekrachtigen ze de waarheid en beëindigen ze elke twist. 17 Toen God de erfgenamen van de belofte ervan wilde doordringen hoe vast zijn voornemen was, stelde hij zich op dezelfde manier met een eed garant. 18 Met deze twee onomkeerbare daden – die uitsluiten dat God liegt – heeft hij ons krachtig moed in willen spreken.

15 Hebreeën 6: Onze toevlucht is het vast te houden aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt. 19 Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel, en gaat ons voor tot voorbij het voorhangsel, 20 waar Jezus als voorloper al is binnengegaan, ten behoeve van ons: hij is hogepriester voor eeuwig, zoals ook Melchisedek dat was.

16 Hebreeën 10: 19 Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom, 20 omdat hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft, door het voorhangsel heen. 21 We hebben nu een hogepriester die dienstdoet in het huis van God; 22 laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen.

17 Hebreeën 10: 23 Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want hij die de belofte heeft gedaan is trouw.

18

19 Gezang 163: 1-3 1 Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op U en ga in uwen Naam. Ik bouw op U, en ga in uwen Naam.

20 Gezang 163: 1-3 2 Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend. En telkens meer moet ik uw kracht verstaan. Toch rijst in mij een lied van overwinning. Ik bouw op U en ga in uwen Naam.

21 Gezang 163: 1-3 3 Ik bouw op U, mijn schild en mijn Verlosser. Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd. In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan in rust met U die mij hebt voortgeleid.

22

23 ‘Herinner u de dagen van weleer - dagen van een moeizame worsteling met het lijden; u kreeg publiekelijk smaad en beproevingen te verduren en u werd van uw bezittingen beroofd’ vss

24 ‘U was solidair met hen die hetzelfde moesten doormaken
‘U was solidair met hen die hetzelfde moesten doormaken. U hebt meegeleefd met de gevangenen onder u en hebt dat alles in vreugde aanvaard’ vs.34.

25 ‘Het is onze vurige wens dat ieder van u tot het einde toe dezelfde ijver aan de dag blijft leggen, totdat alles waarop wij hopen verwezenlijkt zal zijn, en dat u niet achterblijft, maar in het spoor treedt van hen die dankzij hun standvastig geloof ontvangen hebben wat hun beloofd was’ (vss.11-12).

26 ‘Laat tot u doordringen hoe Jezus standhield toen de zondaars zich zo tegen hem verzetten, opdat u niet de moed verliest en het opgeeft’ vs.3

27 ‘Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want hij die de belofte heeft gedaan is trouw’.

28 Je zonden worden vergeven
Je hoeft niet meer echt te sterven Je leven heeft diepe zin Er wacht eeuwig leven op je op een splinternieuwe aarde.

29 ‘Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want hij die de belofte heeft gedaan is trouw’.

30 ‘richt uw aandacht op Jezus, de apostel en hogepriester van het geloof dat wij belijden’.

31 ‘Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden’.

32

33

34 “Laten wij dus zonder schroom toegaan tot de troon van de Genadige’.

35 ‘Wie is gelijk aan de HEER, onze God, die hoog daar boven zijn woning heeft, die zijn oog richt naar beneden’ (vs. 5, 6).

36 ‘Hieraan hebben wij de liefde leren kennen dat Hij zijn leven voor ons heeft ingezet’
(1 Joh.3: 16).

37 ‘Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen,

38 ‘Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want hij die de belofte heeft gedaan is trouw’.

39 ‘ Door haar geloof ontving Sara, hoewel ze onvruchtbaar was gebleven en niet meer in de bloei van haar leven was, de kracht om een kind te verwekken, en wel omdat ze vertrouwde op degene die de belofte had gedaan’ (vs.11).

40

41

42 Gezang 160: 1, 2 1 Groot is uw trouw o Heer, mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij U. Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde, die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.

43 Gezang 160: 1, 2 Refrein: Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven, groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

44 Gezang 160: 1, 2 2 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, en uw nabijheid, die sterkt en die leidt; kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

45 Gezang 160: 1, 2 Refrein: Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven, groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

46

47 Gezang 161: 1-4 1 Heer, U bent mijn leven, de grond waar op ik sta. Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. Uw woord is het pad, de weg waar op ik ga, zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

48 Gezang 161: 1-4 2 'k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd, eeuw'ge Zoon van God, die mens werd zoals wij. U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons: één met God de Vader en verenigd met uw volk. Tot de dag gekomen is van uw wederkomst, dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

49 Gezang 161: 1-4 3 Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw. Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer. Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los. Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd, en in uw vergeving leef ik nu.

50 Gezang 161: 1-4 4 Vader van het leven, ik geloof in U. Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U. Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht. U die via duizend wegen ons hier samen bracht; en op duizend wegen zendt U ons weer uit, om het zaad te zijn van Gods rijk.

51

52 Kruispunt & Instandhouding Kleine Kerken
Collecte Kruispunt & Instandhouding Kleine Kerken

53

54 Lied 477: 1, 2 1 Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht! Hemelse Vrede, deel U nu mede aan een wereld die U verwacht! Wij mogen zingen van grote dingen, als wij ontvangen al ons verlangen, met Christus opgestaan. Halleluja!

55 Lied 477: 1, 2 Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, als wij herboren Hem toebehoren, die ons is voorgegaan. Halleluja!

56 Lied 477: 1, 2 2 Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, Liefde die ons hebt liefgehad? Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, Gij houdt ons bij de hand gevat. Gij hebt de zege voor ons verkregen, Gij zult op aarde de macht aanvaarden en onze koning zijn. Halleluja!

57 Lied 477: 1, 2 Gij, onze Here, doet triomferen die naar U heten en in U weten, dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

58

59 Amen A - men, a - men, a - men.

60


Download ppt "Welkom Voorganger: ds. S. de Jong Organist: br. <naam organist> Beamisten: zr. S. Spriensma br. I. I. de Jong Opmerkingen kunt u melden bij de leden van."

Verwante presentaties


Ads door Google