De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
. . Welkom in deze kerkdienst Voorganger: ds. R. van Wijnen te Ureterp Voorlezer: Mark Treurniet We lezen Psalm 34 - 19De preek gaat over Psalm 34: 9A Proef en geniet de goedheid van de HERE‘ Alle liederen en gezangen, met uitzondering van de psalmen, worden in deze dienst geprojecteerd Het eerste lied: Liedboek 126: 1, 2 . .

2 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Liedboek 126: 1, 2

3 Verwacht de komst des Heren, o mens, bereid u voor:
Liedboek 126: 1, 2 Verwacht de komst des Heren, o mens, bereid u voor: reeds breekt in deze wereld het licht des hemels door. Nu komt de Vorst op aard, die God zijn volk zou geven; ons heil, ons eigen leven vraagt toegang tot ons hart.

4 Bereid dan voor zijn voeten de weg die Hij zal gaan;
Liedboek 126: 1, 2 Bereid dan voor zijn voeten de weg die Hij zal gaan; wilt gij uw Heer ontmoeten, zo maak voor Hem ruim baan. Hij komt, bekeer u nu, verhoog de dalen, effen de hoogten die zich heffen tussen uw Heer en u.

5 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 126: 1, 2 De wet van de HERE Zingen: Liedboek 126: 3 Gebed Lezen: Psalm 34 Zingen: Psalm 34:1, 2, 3 Tekst: Psalm 34: 9A Preek: Zingen: Psalm 105:3,5 Avondmaalsformulier 3

6 Een hart dat wacht in ootmoed is lieflijk voor de Heer,
Liedboek 126: 3 Een hart dat wacht in ootmoed is lieflijk voor de Heer, maar op een hart vol hoogmoed ziet Hij in gramschap neer. Wie vraagt naar zijn gebod en bidden blijft en waken, in hem wil woning maken het heil, de Zoon van God.

7 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 126: 1, 2 De wet van de HERE Zingen: Liedboek 126: 3 Gebed Lezen: Psalm 34 Zingen: Psalm 34:1, 2, 3 Tekst: Psalm 34: 9A Preek: Zingen: Psalm 105:3,5 Avondmaalsformulier 3

8 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 126: 1, 2 De wet van de HERE Zingen: Liedboek 126: 3 Gebed Lezen: Psalm 34 Zingen: Psalm 34:1, 2, 3 Tekst: Psalm 34: 9A Preek: Zingen: Psalm 105:3,5 Avondmaalsformulier 3

9 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 126: 1, 2 De wet van de HERE Zingen: Liedboek 126: 3 Gebed Lezen: Psalm 34 Zingen: Psalm 34:1, 2, 3 Tekst: Psalm 34: 9A Preek: Zingen: Psalm 105:3,5 Avondmaalsformulier 3

10 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 126: 1, 2 De wet van de HERE Zingen: Liedboek 126: 3 Gebed Lezen: Psalm 34 Zingen: Psalm 34:1, 2, 3 Tekst: Psalm 34: 9A Preek: Zingen: Psalm 105:3,5 Avondmaalsformulier 3

11 Proef en geniet de goedheid van de HERE
Tekst: Psalm 34: 9A Proef en geniet de goedheid van de HERE

12 Zingen: Psalm 105: 3, 5 Avondmaalsformulier 3 Gebed Geloofsbelijdenis: Gezang 179B Viering: - Psalm 40: 1, 5, 7 - Psalm 116: 1, 3, 5, 7, 10 - Liedboek 426: 1, 2, 5 Dankzegging Collecte Zingen: Psalm 34: 8 Zegen.

13 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling
Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze Verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei:

14 Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens
Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’ Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en hij zei: ‘Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken.’Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt.

15 In gehoorzaamheid aan dit woord van
Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal Christus gedenken In gehoorzaamheid aan dit woord van Christus staan we erbij stil dat onze Heer Jezus Christus door zijn Vader naar deze wereld gestuurd is. Dat had de Vader zo beloofd. Aan het avondmaal vieren wij dat onze Heer Jezus zich voor ons, zondaren, heeft prijsgegeven. Met blijdschap verkondigen we dat zijn dood ons het leven

16 schenkt. We prijzen de liefde van onze
Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal schenkt. We prijzen de liefde van onze hemelse Vader die zijn eigen Zoon voor ons Opofferde. We danken onze redder, die als goede herder zijn leven gaf voor zijn schapen. We bejubelen het grote mysterie van ons geloof: Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam, in het gelijk gesteld door de Geest, is verschenen aan de engelen, verkondigd onder de volken, vond geloof in de wereld,

17 is opgenomen in majesteit. We willen straks blij en dankbaar Christus
Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal is opgenomen in majesteit. We willen straks blij en dankbaar Christus gedenken aan de tafel die hij voor ons heeft klaargemaakt. We doen dat in het volle besef dat wijzelf, door onze zonden, de dood nog elke dag over ons afroepen. We eten straks brood waar wij geen kruimel van verdienen. Dat erkennen we hier in de aanwezigheid van God. We verdienen geen druppel van

18 de wijn die ons straks geschonken wordt.
Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal de wijn die ons straks geschonken wordt. Maar we klampen ons vast aan de belofte van God zelf. Hij belooft ons dat al onze zonden vergeven zijn. Hij aanvaardt het offer van zijn Zoon Jezus Christus als afbetaling van onze schuld. En spreekt ons vrij. We komen niet aan het avondmaal omdat wij dat uit onszelf waard zijn.

19 We komen als armen bij de milde gever, als
Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal We komen als armen bij de milde gever, als zieken bij de dokter, als schuldigen bij de rechter die vrijspreekt, als doden voor hem, die levend maakt. We komen, omdat wij niets in onszelf hebben, maar alles in Christus. Wanneer we zo eten en drinken, maakt Christus ons zeker van zijn trouwe liefde. Wat hij ons door deze heilige symbolen laat zien, dat geeft hij echt.

20 Hij zelf is voor ons het brood dat leven geeft.
Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal Hij zelf is voor ons het brood dat leven geeft. Jezus Christus geeft ons dit feestmaal. Door zijn lijden en sterven krijgen wij alles wat hij verdiend heeft. Eén zijn Door zijn dood heeft Christus ook het recht gekregen de levendmakende Geest aan ons te geven. Door die Geest verbindt hij ons aan zichzelf.

21 Daarom mogen we met Paulus zeggen:
Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal Daarom mogen we met Paulus zeggen: Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Door die Geest laat hij bij ons vruchten groeien van geloof, hoop en liefde. Door dezelfde Geest verbindt hij ons met elkaar in echte liefde, als broers en zusters , als leden van één lichaam. Want de apostel zegt: Omdat het één brood is, zijn wij, hoewel met velen,

22 één lichaam; want wij hebben allen deel aan
Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal één lichaam; want wij hebben allen deel aan dat ene brood. Daarom zijn wij samen één lichaam om elkaar in liefde te dienen. Juist aan het avondmaal zegt Christus: Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. Verwachten We vieren het avondmaal ook met het oog op de terugkeer van Jezus.

23 Paulus schrijft: altijd wanneer u dit brood eet
Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal Paulus schrijft: altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt. Bij brood en beker zijn we blij dat we deelhebben aan het nieuwe verbond, dat vast ligt in Christus’ bloed. We danken de Vader dat we het geluk mogen kennen waarvan de profeten hebben gesproken.

24 We vieren de vrede die door onze Heer is
Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal We vieren de vrede die door onze Heer is gesticht. Tegelijk zien we aan het avondmaal uit naar de luisterrijke verschijning van onze verlosser, naar de overvloed van vreugde, die Hij ons heeft beloofd, naar de bruiloft van het Lam, waar hij opnieuw met ons wijn zal drinken in het koninkrijk van zijn Vader.

25 Daarom vieren we het avondmaal met grote
Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal Daarom vieren we het avondmaal met grote blijdschap en bidden we met heel Gods kerk: Maranata! Amen, kom, Heer Jezus!

26 Zingen: Psalm 105: 3, 5 Avondmaalsformulier 3 Gebed Geloofsbelijdenis: Gezang 179B Viering: - Psalm 40: 1, 5, 7 - Psalm 116: 1, 3, 5, 7, 10 - Liedboek 426: 1, 2, 5 Dankzegging Collecte Zingen: Psalm 34: 8 Zegen.

27 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Gezang 179b (GK 4) Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel; op de derde dag opgestaan uit de doden;

28 opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God,
Gezang 179b (GK 4) opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving van de zonden; opstanding van het vlees; en een eeuwig leven. Amen.

29 Zingen: Psalm 105: 3, 5 Avondmaalsformulier 3 Gebed Geloofsbelijdenis: Gezang 179B Viering: - Psalm 40: 1, 5, 7 - Psalm 116: 1, 3, 5, 7, 10 - Liedboek 426: 1, 2, 5 Dankzegging Collecte Zingen: Psalm 34: 8 Zegen.

30 Met heel mijn hart heb ik de HEER verwacht,
Psalm 40: 1, 5, 7 Psalm 116: 1, 3, 5, 7, 10 Liedboek 426: 1, 2, 5 Met heel mijn hart heb ik de HEER verwacht, Hij heeft gehoord naar mijn gebed, mij uit de modderpoel gered, mijn voet weer op een vaste grond gebracht. Hij heeft mij doen herleven, mij in de mond gegeven een nieuw lied tot zijn eer. Laat ieder die het zag stil zijn van diep ontzag en hopen op de HEER.

31 O HEER, onthoud mij uw ontferming niet en laat uw goedertierenheid
Psalm 40: 1, 5, 7 Psalm 116: 1, 3, 5, 7, 10 Liedboek 426: 1, 2, 5 O HEER, onthoud mij uw ontferming niet en laat uw goedertierenheid mij toch bewaren in de tijd dat ik word overstelpt door mijn verdriet. Mijn ongerechtigheden laten mij niet met vrede, mijn moed wordt mij ontroofd. Mijn zonden slaan mij neer. Mijn God, ik tel er meer dan haren op mijn hoofd.

32 Laat wie uw heil beminnen hier en nu in U verheugd zijn, U ter eer
Psalm 40: 1, 5, 7 Psalm 116: 1, 3, 5, 7, 10 Liedboek 426: 1, 2, 5 Laat wie uw heil beminnen hier en nu in U verheugd zijn, U ter eer uitroepen: groot is onze HEER! laat wie U zoeken jubelen in U! Al leef ik in ellende, de Here zal het wenden, de Heer ziet naar mij om. Gij die mijn helper zijt, mijn God die mij bevrijdt, o toef niet langer, kom!

33 mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor,
Psalm 40: 1, 5, 7 Psalm 116: 1, 3, 5, 7, 10 Liedboek 426: 1, 2, 5 God heb ik lief, want die getrouwe HEER hoort naar mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor, 'k roep tot Hem al mijn dagen. HIJ schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

34 in zijn rechtvaardigheid. Zijn liefde heeft genadig mij gedragen.
Psalm 40: 1, 5, 7 Psalm 116: 1, 3, 5, 7, 10 Liedboek 426: 1, 2, 5 Ik prijs mijn God in zijn rechtvaardigheid. Zijn liefde heeft genadig mij gedragen. Wie weerloos zijn en om ontferming vragen, bewaart de HEER in zijn barmhartigheid.

35 mijn tranen willen drogen. Ik wandel nu in blijdschap voor uw ogen,
Psalm 40: 1, 5, 7 Psalm 116: 1, 3, 5, 7, 10 Liedboek 426: 1, 2, 5 Gij, HERE, hebt mij voor de dood behoed, mijn pad beschut, mijn tranen willen drogen. Ik wandel nu in blijdschap voor uw ogen, zet in het land der levenden mijn voet.

36 zijn gaven Hem vergelden? 'k Zal bij de kelk
Psalm 40: 1, 5, 7 Psalm 116: 1, 3, 5, 7, 10 Liedboek 426: 1, 2, 5 Goed en getrouw, weldadig is de HEER. Hoe zal ik al zijn gaven Hem vergelden? 'k Zal bij de kelk van heil zijn naam vermelden, ik roep Hem aan en geef Hem lof en eer.

37 naar mijn geloften danken. Jeruzalem, hoor naar die blijde klanken
Psalm 40: 1, 5, 7 Psalm 116: 1, 3, 5, 7, 10 Liedboek 426: 1, 2, 5 Ik zal met vreugd in 't huis des HEREN gaan, ik zal mijn God naar mijn geloften danken. Jeruzalem, hoor naar die blijde klanken en hef met mij de lof des HEREN aan!

38 Zou ik niet van harte zingen Hem die zozeer mij verblijdt?
Psalm 40: 1, 5, 7 Psalm 116: 1, 3, 5, 7, 10 Liedboek 426: 1, 2, 5 Zou ik niet van harte zingen Hem die zozeer mij verblijdt? Want ik zie in alle dingen niets dan zijn genegenheid. Is de hartslag van het leven niet de liefde van de Heer? Liefde draagt hen meer en meer, die in dienst van Hem zich geven. Alle dingen hebben tijd, maar Gods liefde eeuwigheid.

39 Als een vogel, die zijn tere jongen met de vleugels dekt,
Psalm 40: 1, 5, 7 Psalm 116: 1, 3, 5, 7, 10 Liedboek 426: 1, 2, 5 Als een vogel, die zijn tere jongen met de vleugels dekt, zo houdt over mij de Here zijn beschuttende arm gestrekt. Alles wendt Hij mij ten goede, Hij is bij mij nacht en dag, ja, van voor ik 't licht nog zag, ben ik veilig in zijn hoede. Alle dingen hebben tijd, maar Gods liefde eeuwigheid.

40 Omdat Gij mijn hart doet branden, omdat Gij mij zo bemint,
Psalm 40: 1, 5, 7 Psalm 116: 1, 3, 5, 7, 10 Liedboek 426: 1, 2, 5 Omdat Gij mijn hart doet branden, omdat Gij mij zo bemint, hef ik, Heer, tot U mijn handen: Vader, zie ik ben uw kind. Wil mij de genade geven, U te dienen, hier en nu; God die liefde zijt, aan U vast te houden, heel mijn leven, tot ik U na deze tijd liefheb in der eeuwigheid.

41 Zingen: Psalm 105: 3, 5 Avondmaalsformulier 3 Gebed Geloofsbelijdenis: Gezang 179B Viering: - Psalm 40: 1, 5, 7 - Psalm 116: 1, 3, 5, 7, 10 - Liedboek 426: 1, 2, 5 Dankzegging Collecte Zingen: Psalm 34: 8 Zegen.

42 Zingen: Psalm 105: 3, 5 Avondmaalsformulier 3 Gebed Geloofsbelijdenis: Gezang 179B Viering: - Psalm 40: 1, 5, 7 - Psalm 116: 1, 3, 5, 7, 10 - Liedboek 426: 1, 2, 5 Dankzegging Collecte Zingen: Psalm 34: 8 Zegen.

43 Zingen: Psalm 105: 3, 5 Avondmaalsformulier 3 Gebed Geloofsbelijdenis: Gezang 179B Viering: - Psalm 40: 1, 5, 7 - Psalm 116: 1, 3, 5, 7, 10 - Liedboek 426: 1, 2, 5 Dankzegging Collecte Zingen: Psalm 34: 8 Zegen.

44 COLLECTE Bloemenbezorging: Vandaag: Lisan Boonstra
Volgende week: Nadieh Wattel COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de Kerk Hemelvaartsdag de 1e collecte is voor de st. Broederschap Spanje de 2e collecte is voor de Kerk Volgende week de 1e collecte is voor de Diakonie “Driehoek” Na de collecte zingen we: Psalm 34: 8 Collectemunten nodig? Morgenavond van 19.00 uur tot uur

45 Zingen: Psalm 34: 8 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

46 Zingen: Psalm 34: 8 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google