De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
. . Liedboek 23: 1, 3 Welkom in deze kerkdienst Voorganger : ds. E.J. Sytsma We lezen Matteüs 27: 33 – 56 De preek gaat over Matteüs 27: 45, 46 Alle liederen worden in deze dienst geprojecteerd Het eerste lied: Gezang 147: 1, 3 (NG 76) . .

2 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Gezang 147: 1, 3 (NG 76)

3 Dank aan God die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon
Gezang 147: 1, 3 (NG 76) Maak muziek voor God de Vader in de ruimte van de tijd, die in Christus ons bewaarde, door zijn Geest ons heeft geleid. Met de hemel als een koepel, als het klankbord van de Heer, komt het loflied als geroepen, stijgt het op en daalt het neer. Dank aan God die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon

4 Dank aan God die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon
Gezang 147: 1, 3 (NG 76) Heer, zolang wij ademhalen zingen wij U tegemoet tot het klinkt in alle talen in een niet te tellen stoet. Komende van alle kanten -tel de sterren, Abraham- brengen wij in witte mantels lof aan God en aan het Lam. Dank aan God die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon

5 Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 147: 1, 3 (NG 76) Gebed: Zingen Gezang 181d Avondmaalformulier III Geloofsbelijdenis Gezang 179b Viering + Gezang 149 (NG 77) Gezang 164 Lezen: Matteüs 27: Zingen: Psalm 22: 1, 3 Preek over Matteüs 27: 45, 46 Zingen: Psalm 22: 10, 12

6 Onze Vader, die in de hemelen zijt,
Uw naam worde geheiligd; Uw koninkrijk kome; Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, al-zo ook op de aarde Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid Amen, amen

7 Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 147: 1, 3 (NG 76) Gebed: Zingen Gezang 181d Avondmaalformulier III Geloofsbelijdenis Gezang 179b Viering + Gezang 149 (NG 77) Gezang 164 Lezen: Matteüs 27: Zingen: Psalm 22: 1, 3 Preek over Matteüs 27: 45, 46 Zingen: Psalm 22: 10, 12

8 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling
Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze Verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei:

9 Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens
Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’ Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en hij zei: ‘Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken.’Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt.

10 In gehoorzaamheid aan dit woord van
Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal Christus gedenken In gehoorzaamheid aan dit woord van Christus staan we erbij stil dat onze Heer Jezus Christus door zijn Vader naar deze wereld gestuurd is. Dat had de Vader zo beloofd. Aan het avondmaal vieren wij dat onze Heer Jezus zich voor ons, zondaren, heeft prijsgegeven. Met blijdschap verkondigen we dat zijn dood ons het leven

11 schenkt. We prijzen de liefde van onze
Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal schenkt. We prijzen de liefde van onze hemelse Vader die zijn eigen Zoon voor ons Opofferde. We danken onze redder, die als goede herder zijn leven gaf voor zijn schapen. We bejubelen het grote mysterie van ons geloof: Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam, in het gelijk gesteld door de Geest, is verschenen aan de engelen, verkondigd onder de volken, vond geloof in de wereld,

12 is opgenomen in majesteit. We willen straks blij en dankbaar Christus
Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal is opgenomen in majesteit. We willen straks blij en dankbaar Christus gedenken aan de tafel die hij voor ons heeft klaargemaakt. We doen dat in het volle besef dat wijzelf, door onze zonden, de dood nog elke dag over ons afroepen. We eten straks brood waar wij geen kruimel van verdienen. Dat erkennen we hier in de aanwezigheid van God. We verdienen geen druppel van

13 de wijn die ons straks geschonken wordt.
Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal de wijn die ons straks geschonken wordt. Maar we klampen ons vast aan de belofte van God zelf. Hij belooft ons dat al onze zonden vergeven zijn. Hij aanvaardt het offer van zijn Zoon Jezus Christus als afbetaling van onze schuld. En spreekt ons vrij. We komen niet aan het avondmaal omdat wij dat uit onszelf waard zijn.

14 We komen als armen bij de milde gever, als
Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal We komen als armen bij de milde gever, als zieken bij de dokter, als schuldigen bij de rechter die vrijspreekt, als doden voor hem, die levend maakt. We komen, omdat wij niets in onszelf hebben, maar alles in Christus. Wanneer we zo eten en drinken, maakt Christus ons zeker van zijn trouwe liefde. Wat hij ons door deze heilige symbolen laat zien, dat geeft hij echt.

15 Hij zelf is voor ons het brood dat leven geeft.
Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal Hij zelf is voor ons het brood dat leven geeft. Jezus Christus geeft ons dit feestmaal. Door zijn lijden en sterven krijgen wij alles wat hij verdiend heeft. Eén zijn Door zijn dood heeft Christus ook het recht gekregen de levendmakende Geest aan ons te geven. Door die Geest verbindt hij ons aan zichzelf.

16 Daarom mogen we met Paulus zeggen:
Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal Daarom mogen we met Paulus zeggen: Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Door die Geest laat hij bij ons vruchten groeien van geloof, hoop en liefde. Door dezelfde Geest verbindt hij ons met elkaar in echte liefde, als broers en zusters , als leden van één lichaam. Want de apostel zegt: Omdat het één brood is, zijn wij, hoewel met velen,

17 één lichaam; want wij hebben allen deel aan
Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal één lichaam; want wij hebben allen deel aan dat ene brood. Daarom zijn wij samen één lichaam om elkaar in liefde te dienen. Juist aan het avondmaal zegt Christus: Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. Verwachten We vieren het avondmaal ook met het oog op de terugkeer van Jezus.

18 Paulus schrijft: altijd wanneer u dit brood eet
Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal Paulus schrijft: altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt. Bij brood en beker zijn we blij dat we deelhebben aan het nieuwe verbond, dat vast ligt in Christus’ bloed. We danken de Vader dat we het geluk mogen kennen waarvan de profeten hebben gesproken.

19 We vieren de vrede die door onze Heer is
Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal We vieren de vrede die door onze Heer is gesticht. Tegelijk zien we aan het avondmaal uit naar de luisterrijke verschijning van onze verlosser, naar de overvloed van vreugde, die Hij ons heeft beloofd, naar de bruiloft van het Lam, waar hij opnieuw met ons wijn zal drinken in het koninkrijk van zijn Vader.

20 Daarom vieren we het avondmaal met grote
Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal Daarom vieren we het avondmaal met grote blijdschap en bidden we met heel Gods kerk: Maranata! Amen, kom, Heer Jezus!

21 Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 147: 1, 3 (NG 76) Gebed: Zingen Gezang 181d Avondmaalformulier III Gebed Geloofsbelijdenis Gezang 179b Viering + Gezang 149 (NG 77) Gezang 164 Lezen: Matteüs 27: Zingen: Psalm 22: 1, 3 Preek over Matteüs 27: 45, 46 Zingen: Psalm 22: 10, 12

22 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Gezang 179b (GK 4) Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel; op de derde dag opgestaan uit de doden;

23 opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God,
Gezang 179b (GK 4) opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving van de zonden; opstanding van het vlees; en een eeuwig leven. Amen.

24 Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 147: 1, 3 (NG 76) Gebed: Zingen Gezang 181d Avondmaalformulier III Geloofsbelijdenis Gezang 179b Viering + Gezang 149 (NG 77) Gezang 164 Lezen: Matteüs 27: Zingen: Psalm 22: 1, 3 Preek over Matteüs 27: 45, 46 Zingen: Psalm 22: 10, 12

25 Zie ik sterren aan de hemel staan, aan de donkerblauwe lucht de maan,
Gezang 149 (NG 77) Gezang 164 Zie ik sterren aan de hemel staan, aan de donkerblauwe lucht de maan, is het of de nacht mij noemt de naam van een machtig God Zie ik ’s morgens weer de zon opgaan, in het veld de bloemen open gaan, is het of de dag mij noemt de naam van een machtig God.

26 Deze God die aard’en hemel schiep, is dezelfde God die mij eens riep
Gezang 149 (NG 77) Gezang 164 Deze God die aard’en hemel schiep, is dezelfde God die mij eens riep uit het duister tot zijn heerlijkheid licht, zodat ik elke dag Hem Vader noemen mag en die zijn liefde voor mij openbaart mij rechtvaardig in zijn Zoon verklaart, elke dag mij in zijn hand bewaart: Hoe groot is God voor mij

27 wij prijzen U als onze Heer Kom met Uw kracht o Heer
Gezang 149 (NG 77) Gezang 164 Jezus vol liefde , U wilt ons leiden wij prijzen U als onze Heer Kom met Uw kracht o Heer en vul ons tot Uw eer kom tot Uw doel met ieder van ons Maak ons een volk heer, helig en rein dat U Heer volkomen steeds toegewijd zal zijn

28 Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 147: 1, 3 (NG 76) Gebed: Zingen Gezang 181d Avondmaalformulier III Geloofsbelijdenis Gezang 179b Viering + Gezang 149 (NG 77) Gezang 164 Lezen: Matteüs 27: Zingen: Psalm 22: 1, 3 Preek over Matteüs 27: 45, 46 Zingen: Psalm 22: 10, 12

29 Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 147: 1, 3 (NG 76) Gebed: Zingen Gezang 181d Avondmaalformulier III Geloofsbelijdenis Gezang 179b Viering + Gezang 149 (NG 77) Gezang 164 Lezen: Matteüs 27: Zingen: Psalm 22: 1, 3 Preek over Matteüs 27: 45, 46 Zingen: Psalm 22: 10, 12

30 Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij,
Psalm 22: 1, 3 Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij, waarom zijt Gij tot redding niet nabij? Hoort Gij dan niet mijn bitter noodgeschrei, mijn angstig vragen? Mijn God, hoe ik bij dag ook moge klagen, Gij antwoordt niet; en ook in lange nachten vind ik geen rust, geen antwoord op mijn klachten. Hoort Gij dan niet?

31 Ik word vertrapt, ik ben een worm, geen man,
Psalm 22: 1, 3 Ik word vertrapt, ik ben een worm, geen man, een smaad voor 't volk dat mij beschimpen kan. Al wie mij ziet, spreekt vol verachting van mijn godsvertrouwen. "Laat hij zijn hoop maar op de HERE bouwen. Hij roept tot God, laat die hem dan bevrijden; die redt zijn gunsteling wel uit dit lijden", zo klinkt hun spot.

32 Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 147: 1, 3 (NG 76) Gebed: Zingen Gezang 181d Avondmaalformulier III Geloofsbelijdenis Gezang 179b Viering + Gezang 149 (NG 77) Gezang 164 Lezen: Matteüs 27: Zingen: Psalm 22: 1, 3 Preek over Matteüs 27: 45, 46 Zingen: Psalm 22: 10, 12

33 Het grootste raadsel allertijden:
“Waarom?” …… uit Jezus’ mond

34 Was Jezus’ vraag wel een echte vraag?
Als een echt ‘waarom?’ niet in de ziel van Jezus geboren had kunnen worden dan was Golgotha een vertoning geweest

35 Van ‘Amen!’ ? Naar ‘Waarom?’

36 Van ‘Amen!’ - Drie uur duisternis - Naar ‘Waarom?’

37 ..…. en dan …………. geen hulp van God, maar duisternis!
“Hij heeft zijn vertrouwen in God gesteld, laat die hem nu dan redden, als hij hem tenminste goedgezind is.” (Matt. 27:43) ..…. en dan …………. geen hulp van God, maar duisternis!

38 Jezus: Alle zonden van de wereld voor zijn
rekening De wandaden van ons allen liet de HEER op hem neerkomen Jezus Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek door voor ons te worden vervloekt

39

40 Mijn God, Mijn God, waarom hebt U
mij verlaten? Jezus bleef spreken, zelfs toen God zweeg Hij bidt met woorden uit de Bijbel Het kruis is geen mislukking maar vervulling Verlatenheid? En hoe dan? Psalm 22: van waarom naar halleluja

41 Het kruis en jij God aan jou: Mijn kind, waarom heb je mij verlaten?
Jij aan God: Mijn God, waarom hebt U Jezus verlaten? mij aangenomen?

42

43 Gij hebt gehoord, geantwoord op uw tijd.
Psalm 22: 10, 12 Gij hebt gehoord, geantwoord op uw tijd. Geprezen zij uw naam, die ik belijd. Te midden van uw volk roep ik verblijd: Groot is de HERE! U die God vreest, wilt hem eerbiedig eren. Laat zang en spel, o Jakobs zaad, Hem prijzen, Het kroost van Israël Hem dank bewijzen: God deed ons wel.

44 Ik breng met heel de broederkring U eer.
Psalm 22: 10, 12 Ik breng met heel de broederkring U eer. En wat ik U beloofde, telkens weer, betaal ik straks ten overstaan, o HEER, van wie U vrezen. Dan zullen armen rijk verzadigd wezen. Wie God belijdt, zal aan de dis Hem prijzen. Uw hart spring' op van vreugd bij al de spijzen, voor u bereid.

45 Zingen: Psalm 22: 10, 12 Gebed Collecte Zingen: Psalm 33: 8 Zegen

46 COLLECTE Vandaag De collecte is voor de Kerk
Na de collecte zingen we: Psalm 33: 8

47 COLLECTE Volgende week de 1e collecte is voor de Diakonie
s’morgens dit Koningskind de 2e collecte is voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Tanny van der Veen Volgende week: Frances Vos Na de collecte zingen we: Psalm 33: 8

48 Laat ons des HEREN lof ontvouwen. In Hem verblijdt zich ons gemoed,
Psalm 33: 8 Laat ons des HEREN lof ontvouwen. In Hem verblijdt zich ons gemoed, omdat wij op zijn naam vertrouwen, die naam, zo heilig, groot en goed. Zend o grote Koning, uit uw hemelwoning uw genade neer. Wij, die U belijden, ons in U verblijden, hopen op U, HEER.

49 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

50 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 20 maart om 9.30 uur. Van harte welkom.


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google