De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Namens opdrachtgever WZS Namens partner OSA BV

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Namens opdrachtgever WZS Namens partner OSA BV"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Namens opdrachtgever WZS Namens partner OSA BV
Namens de MADI-medewerkers van Doras, PuurZuid en Sezo die deze sessies hebben voorbereid

2 Doelen van de sessies Kennis en ervaring uit de pilot stadsbreed delen
Komen tot één werkwijze Stadsbreeds samenwerking inzake doelgroep DWI en de MADI’s Komen tot een accounthouders per MADI Er komt een verslag

3 Programma voor vandaag
9.00 uur Welkom namens opdrachtgever 9.05 uur Voorstelrondje 9.15 uur Algemene inleiding over de pilot 9.50 uur Cases 10.20 uur Koffie 10.45 uur Cases 11.15 uur Presentatie WZS over huisvesting in Amsterdam 12.15 uur Afsluiting (vragen aan DWI inventariseren) 12.30 uur Lunch

4 De ‘ontdekking’ van de adreshopper…
Opening van Instroomhuis in 2009 Nieuwe werkwijze: één centrale toegang tot Maatschappelijke Opvang Samenwerking WZS, DWI en GGD Deel van mensen die zich meldden bij IJsbaanpad, had wel regiobinding maar geen verslavings-en/of psychiatrische problematiek Daarom niet in aanmerking voor MO. In 2011= 494 mensen, in 2012 = 653

5 Pilot In het kader van preventie dakloosheid: wie zijn deze mensen?
welke problemen hebben ze? Hoe voorkom je dat ze later alsnog wél de MO in gaan? Kunnen ze door madi’s geholpen worden?  Pilot van start

6 Maatschappelijk Dienstverlening raakt betrokken
WZS neemt initiatief tot pilot Betrekt Amsterdamse AMW PuurZuid, Doras en Impuls WZS richt begeleidingsgroep in Partners zijn DWI, GGD, MO, MADI,WZS Pilot loopt van 2011 tot 2012 Wat was de opdracht aan de MADI?

7 Opdracht aan het AMW 100 klanten spreken in ca. zes maanden
5-gesprekken per klant gemiddeld Eigen methodiek naar keuze Werk samen met elkaar Gebruik ZRM bij start en einde voor analyse voortgang Ontwikkel samenwerking met DWI Analyseer de groep Individuele en maatschappelijke kenmerken Factoren voor mislukken of slagen Wat dacht AMW hiervan?

8 Paradigmashift Alleen juiste postcode mag geholpen worde
Huisvestingsvraag kunnen we niets mee Werkt kortdurende hulp bij zo’n problematiek? Samenwerking met DWI? Welke aanpak koos AMW?

9 Gekozen aanpak Inzet van ervaren AMW’ers Training ZRM
Info sessie woningproblematiek Uren vrij gemaakt (budget) Face to face contacten Telefonisch en sms Contact met andere hulpverleners Terugkoppeling DWI Terugkoppeling screenteam Iedere AMW’er haar eigen aanpak

10 Instrumenten binnen kortdurende hulp
Intake Informatie en advies Motiverende gesprekstechniek Oplossingsgericht werken Stabiliseren Bemiddeling, pleitbezorging en belangenbehartiging Materiele hulpverlening Aanreiken van alternatieven Signalering Relatieproblematiek

11 Verschil met doorsnee klant van AMW
Jonger Meer mannen Meer allochtone afkomst Grotere motivatie Meer zelfredzaam Meer relatieproblematiek (w.o. ouder-kind) Meer softdrugsgebruik Lagere no-show NB. Enige verschillen tussen West en Noord zichtbaar

12 Verschil met OGGZ doelgroep van MO
Geringe verslavingsproblemen Idem psychiatrisch Weinig criminaliteit Weinig aanwijzingen voor woningfraude Idem bijstandsfraude Weinig overlastklanten Aversie tegen daklozen en MO voorzieningen Betere fysieke conditie Voldeden niet aan stereotype/vooroordeel van dakloze

13 Algemene klantkenmerken
Man 72% Vrouw 28% Waarvan met kind 11% Nederlandse nationaliteit 82% Leeftijd 38,8 jaar gemiddeld Detentie 2%

14 Etnische achtergrond Belangrijk vanwege netwerk Belangrijk vanwege Europa
Nederlands 15% Surinaams 28% Antilliaans 4% Marokkaans 25% Turks 8% Europees 2% Oost-Europa Midden-Oosten 6% Afrika Verder weg

15 Zelfredzaamheid van de klant
Grootste zelfredzaamheid bij Fysieke gezondheid Verslaving Justitie ADL vaardigheden  Acute problematiek of problematisch Inkomen Huisvesting Participatie (structuur) Dagbesteding (structuur)

16 Meervoudigheid van problematiek
Aantal probleemdomeinen Personen Geen 2 Eén 9 Twee 16 Drie of meer 73

17 Woonsituatie bij aanvang

18 Oorzaken dakloosheid

19 Laatste woning (rapport Doras en PuurZuid)

20 Duur huidige huisvesting
Minder dan 1 jaar 63,3% Meer dan een jaar 33,7% Onbekend 3%

21 Eerder huisvestingsprobleem?
Nee 48% Ja 37,8% Onbekend 14,3% Bij JA is oorzaak ook meestal relatiesfeer of huurschuld…

22 Inschrijving Woningnet
Ja, duur onbekend 17,3% 0 tot 1 jaar 11,3% 1 tot 5 jaar 18,4% 5 tot 10 jaar 12,2% 10 jaar of langer 10,2% Nee of onbekend 30,6%

23 Duur van dakloosheid (alleen Impuls)
2005 4% 2006 2% 2007 2008 2009 6% 2010 21% 2011 56% Onbekend 7,5% Subtitel

24 De AMW interventie Behandeling afgerond 58 Client stopt voortijdig 33
Hulpverlener stopt voortijdig 10 Totaal voortijdig 43 Minder dan 5 contacten 66 5 contacten 17 Meer dan 5 contacten 18 Tevens telefonische contacten Nvt

25 De AMW interventie Subtitel Aanbod Plan Uitgevoerd Inkomen 85 81
Dagbesteding 52 41 Huisvesting 94 89 Gezinsrelaties 8 Geestelijke Gezondheid 38 31 Fysieke Gezondheid 14 Subtitel

26 De AMW interventie (vervolg)
Aanbod Plan Uitgevoerd Verslaving 8 6 ADL-vaardigheden 5 Sociaal Netwerk 13 17 Maatschappelijke Participatie 7 Justitie 3 1

27 Het effect (volgens ZRM)
Domein Beter Stabiel Slechter Inkomen* 51 42 4 Dagbesteding* 36 55 6 Huisvesting* 47 45 5 Gezinsrelaties* 23 65 9 Geestelijke Gezondheid* 29 56 12 Fysieke Gezondheid* 16 77 Met * gemerkt betekent significant verschil t.o.v. instroom

28 Het effect (volgens ZRM)
Domein Beter Stabiel Slechter Verslaving 10 79 8 ADL-vaardigheden 12 75 Maatschappelijke participatie* 49 41 7 Justitie 81 6 Sociaal Netwerk* 24 70 3 ZRM totaal* 67 16 14

29 Het effect (vervolg) Significante verbetering op acht van de twaalf domeinen (waaronder de drie meest acute problemen Huisvesting, Inkomen en Maatschappelijke Participatie Aantal personen met Problematische Zelfredzaamheid significant gedaald Aantal personen met Minstens Voldoende Zelfredzaamheid significant gestegen Grootste effect op acute problematiek

30 Effect in vogelvlucht Domein Probleem bij start Probleem bij eind
Inkomen 75% 30% Huisvesting 30% dakloos 20% dakloos Werk/opleiding 80% had niets 50% had niets

31 Verklaring van effect Positief effect wordt voorspeld door:
Startniveau van de klant Aantal contacten Succesvol afronden NB. Oorzaak en gevolg? Gemotiveerde en sterke klant heeft meer contacten en de behandeling zal minder snel afgebroken worden…

32 Conclusies en aanbevelingen 1
Omvang van de groep zal groeien (ZZP, hypotheekschulden, relatieproblematiek) In West lijkt een probleemgroep van dakloze jonge Marokkaanse mannen te groeien De groep Adreshoppers is zeer gemotiveerd en met enige hulp in staat tot eigen oplossingen Aversie tegen MO, absoluut niet over één kam scheren met daklozen Complexe sociale kaart

33 Conclusies en aanbevelingen 2
Samenwerking met DWI is belangrijke succesfactor Corporaties betrekken Adreshoppers moeten in hele stad terecht kunnen, goede spreiding, geen concentratie rond DWI vestiging Veel Catch 22 valkuilen; fraudebestrijding staat soms haaks op verwachting dat de klant zélf tot oplossingen komt Het AMW is uitstekend in staat deze groep te helpen en is bij uitstek de partij om dit ook te doen

34 Bestuurlijk kader Eind vorig jaar bestuurlijk vastgesteld
Besproken met stadsdelen Postcode-indicatie niet meer relevant Afspraak: Adreshoppers worden vanaf 1 januari 2014 door alle MADI’s geholpen Geschatte instroom tussen de 500 en 1000 per jaar = ca. 2 per MADI per week

35 Inhoud en werkwijze Alle MADI’s hebben zelfde kennis
Procedure afspraken met DWI Methode van aanlevering Werken met format van klantinformatie Verklaring van geen bezwaar Gelijkmatige spreiding over de stad Terugkoppeling, hoe, waarover en wanneer Directe lijn naar klantmanagers et cetera Monitoring van de Adreshoppers Vorming van een begeleidingsgroep van accounthouders per MADI

36 Nu en straks Tot nu: begeleidingsgroep met betrokkenen uit de pilot ( madi’s, GGD, DWI en WZS, stadsdelen) komen periodiek bij elkaar om gezamenlijke werkwijze verder te ontwikkelen en stadsbrede dienstverlening op poten te zetten Er is een werkstroomformulier gemaakt: welke stappen wanneer? Madi’s uit pilot en DWI voeren GGD monitort doorverwijzing vanuit DWI naar madi’s Op alle informatie over pilot etc. Nieuwe folder voor adreshoppers gemaakt Begin 2014: opstarten periodiek overleg betrokken dienstverleners, ‘accounthouders.


Download ppt "Welkom Namens opdrachtgever WZS Namens partner OSA BV"

Verwante presentaties


Ads door Google