De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkgroep Activering - 13 september Stand van zaken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkgroep Activering - 13 september Stand van zaken."— Transcript van de presentatie:

1 Werkgroep Activering - 13 september Stand van zaken

2 Inleiding Stand van zaken : Omzendbrief vrijstelling instapstages voorzien in de werkloosheidsreglementering  Ontwerp van omzendbrief verplichting voor de OCMW's om hun begunstigden in te schrijven bij de regionale tewerkstellingsdienst  Studie werklast in de OCMW's  Nieuw systeem Activa RVA  10 jaar POD: evenement Activering Overeenkomsten verhoogde toelagen 2013 Begroting artikel 60§7 - sociale economie 2013

3 Omzendbrief vrijstelling instapstages voorzien in de werkloosheidsreglementering 7 juni 2013: publicatie omzendbrief Instapstages artikel 36 quater KB 25 novembre 1991 houdende de werkloosheidsreglementering Bestaansmiddelen voor jongeren die aan de voorwaarden voldoen: Een stagevergoeding ten laste van de werkloosheid ofwel € 697.32 per maand (ofwel € 26,82 per werkdag en als basis worden 26 werkdagen voor een maand genomen.) een stagevergoeding gestort door de stageverstrekker van € 200 per maand.

4 Omzendbrief vrijstelling instapstages voorzien in de werkloosheidsreglementering SS: stagevergoeding van € 200 per maand ten laste van de stageverlener = vrijgestelde inkomsten (artikel 22 KB 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie) KB 17 februari 2013: "r) de maandelijkse vergoeding betaald door de stageverstrekker aan de jonge werkzoekende stagiair in het kader van de instapstages inzake werkloosheid." Jongeren in instapstage die beschikken over bestaansmiddelen van maximaal € 697,32: mogelijkheid tot aanvraag aanvulling (alleenstaanden en personen met een gezin ten laste).

5 Omzendbrief vrijstelling instapstages voorzien in de werkloosheidsreglementering Artikel 35 ? Ja, op de stagevergoeding met gevolg voor de betrokken categorieënDiscriminatie? Neen. Niet alle RH OCMW’s hebben toegang, evenmin als de jonge werklozen Contingent van 10.000 plaatsen en geen open enveloppe. RVA-reglementering: is van toepassing op de RH OCMW’s die een aanvulling ontvangen Acties die de SS genomen heeft om de RH OCMW’s niet in de steek te laten

6 Ontwerp van omzendbrief verplichting voor de OCMW's om hun begunstigden in te schrijven bij de regionale tewerkstellingsdienst Algemene beleidsverklaring 1 ”Werk is over het algemeen de beste remedie om armoede te bestrijden. Hiervoor zal de Regering voorrang geven aan de activering via een overleg met de Gewesten, de Gemeenschappen en een samenwerking met de lokale overheden. Onder voorbehoud van overleg met de Gewesten zullen de OCMW’s, ingeval van toekenning van het leefloon, verplicht zijn de begunstigde te activeren door hem in te schrijven bij de gewestelijke dienst voor arbeidsvoorziening." Versturen ontwerp van omzendbrief Kabinet: 1

7 Ontwerp van omzendbrief verplichting voor de OCMW's om hun begunstigden in te schrijven bij de regionale tewerkstellingsdienst SS vraagt de OCMW's erop toe te zien dat al hun begunstigden (LL en MD) zich als werkzoekende inschrijven bij de regionale tewerkstellingsdienst. Uitgesloten Uitgesloten: RH niet geschikt om te werken om gezondheids- of billijkheidsredenen. Aandachtspunt Aandachtspunt : inschrijving als wz leidt tot verplichtingen (bijv.: het bewijs leveren dat men actief stappen onderneemt om werk te zoeken) Advies Advies : een beroep doen op een systeem dat het mogelijk maakt de opvolging en begeleiding te tonen (Bijv.: GPMI)

8 Ontwerp van omzendbrief verplichting voor de OCMW's om hun begunstigden in te schrijven bij de regionale tewerkstellingsdienst In dit stadium: onmogelijk voor de regionale tewerkstellingsdiensten om online informatie te geven over de personen die zijn ingeschreven als WZ POD: ontwikkeling van een elektronische KSZ- stroom in samenwerking met de regionale tewerkstellingsdiensten Zo kunnen de OCMW's controleren of de geholpen personen zijn ingeschreven als WZ

9 Studie werklast in de OCMW's Algemene beleidsverklaring van december 2011 → de diensverlening verbeteren voor de OCMW- cliënten Dit moet en kan enkel gebeuren wanneer men tegelijkertijd toeziet op een verbetering van de arbeidsvoorwaarden van de maatschappelijk werkers. SS heeft een analyse gevraagd van de werklast van de maatschappelijk werkers + beleidsaanbevelingen Onderneming PROBIS+ werd geselecteerd

10 Studie werklast in de OCMW's 14 maart: 1 ste vergadering: POD / Kabinet / 3 Federaties / Probis+ Methodologie : Test meetinstrument bij zes OCMW's: Perwez, Rochefort, Molenbeek, Halle, Genk en Sint-Truiden. Lancering enquête bij de OCMW's om deel te nemen Instructies gegeven aan de 80 gekozen OCMW's vanaf 15 augustus Registratie van de gegevens in september en oktober 2013 Behandeling resultaten in de maand november 2013 Voor 31 januari 2014: analyse van de resultaten + goede praktijken Voor 15 maart: opstellen van het verslag 80 OCMW's zullen deelnemen, dus ongeveer 800 deelnemers

11 Nieuw systeem Activa RVA Juli 2013: RVA versterkt haar Activa-maatregelen voor de werknemer die:  jonger zijn dan 27 jaar op de datum van aanwerving  werkzoekende is op de datum van aanwerving  werkloos is gedurende minstens 312 dagen, berekend in het stelsel van 6 dagen, tijdens de maand van de aanwerving en van de 18 kalendermaanden die voorafgaan  geen houder is van een diploma of getuigschrift van het hoger middelbaar onderwijs Voordelen werkgevers: -500 Euro / maand gedurende 36 maanden -1.500 Euro / kwartaal gedurende 12 kwartalen

12 Nieuw systeem Activa RVA Reglementering Activa OCMW's onveranderd Kabinet wenst aanpassing van de reglementering ALS de werknemer jonger zijn dan 27 jaar En ALS HIJ OCMW-cliënt is En ALS:de RSZ of de RSZ-PPO jou dan vergoedt het OCMW jou een financiële tussenkomst (FT) toekent - aantoont dat hij 312 dagen was ingeschreven als niet tewerkgestelde werkzoekende tijdens de maand en de 18 voorgaande kalendermaanden RSZ-vermindering 1000,00 Euro van kwartaal 1 tot 5 gedurende 24 maanden ALS de werknemer minstens 25 jaar is, maar de leeftijd van 45 jaar nog niet heeft bereikt En ALS HIJ OCMW-cliënt is en ALS:de RSZ of de RSZ-PPO jou dan vergoedt het OCMW jou een financiële tussenkomst (FT) toekent - aantoont dat hij 312 dagen was ingeschreven als niet tewerkgestelde werkzoekende tijdens de maand en de 18 voorgaande kalendermaanden RSZ-vermindering 1000,00 Euro van kwartaal 1 tot 5 gedurende 0 maanden

13 Nieuw systeem Activa RVA Onmiddellijk effect rechthebbende OCMW's: wijziging, in juli 2013, van artikel 9 van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 Wanneer de werknemer jonger is dan 25 jaar En wanneer hij OCMW-cliënt is En wanneer hij geen houder is van een diploma of een getuigschrift van het hoger middelbaar onderwijs En Wanneer hij:DAN, vergoedt de RSZ of de RSZ-PPO je DAN kent het OCMW jou een financiële tussenkomst (FT) - Bewijst dat hij 312 dagen is ingeschreven als niet- tewerkgestelde werkloze tijdens de maand en tijdens de vorige 18 kalendermaanden RSZ-vermindering van 1.500 Euro tijdens het kwartaal van aanwerving en de elf volgende kwartalen 500 Euro gedurende 24 maanden Wanneer de werknemer jonger is dan 25 jaar, maar nog geen 27 jaar is - Bewijst dat hij 312 dagen is ingeschreven als niet- tewerkgestelde werkloze tijdens de maand en de 18 vorige kalendermaanden RSZ-vermindering van 1,500 Euro tijdens het trimester van aanwerving en de elf volgende kwartalen Gedurende 0 maanden

14 10 jaar POD: evenement Activering Ontmoeting met de Clusters van OCMW's en de OCMW's die een overeenkomst verhoogde toelage grote steden genieten. Thema Thema : 10 jaar overeenkomsten → Cijfergegevens (op Belgisch en regionaal niveau: aantal personen aan het werk in 10 jaar, op opleiding gestuurd, aantal opgevolgde studenten, aantal partnerschappen, evolutie van de budgetten, evolutie van de "grote steden" in België, …) → Kwalitatieve gegevens (kwaliteit van de partnerschappen, methodologie SPI, administratieve vereenvoudiging met het uniek jaarverslag, …)

15 10 jaar POD: evenement Activering Uitwisseling goede praktijken: → Atelier nr. 1: de partnerschappen van een Cluster → Atelier nr. 2: de organisatie van het werk van de professionele inschakelingsagent → Atelier nr. 3: de maatregel 500 Euro in het kader van de overeenkomsten verhoogde toelage grote steden Opgelet: 8 november

16 Overeenkomsten verhoogde toelagen 2013 Ontwerp van MB voor de verhoogde Staatstoelagen werd in augustus aan het kabinet bezorgd ter ondertekening Na ondertekening: het uniek jaarverslag zal toegankelijk zijn en de deelnemende OCMW's (evenals de clusters) kunnen hun doelstellingen 2013 invullen Uniek jaarverslag OK: parameters ingevoerd in het systeem en gegevens gecontroleerd

17 Begroting artikel 60§7 - sociale economie 2013 Voorstel van de sector: OCMW's die, in 2013, een budget hebben ontvangen artikel 60§7 - sociale economie onvoldoende voor een VT → hun financiële middelen verenigen Niet-gebruik enveloppe 2013 Verplichting: afzien van de volledige toelage 2013

18 Begroting artikel 60§7 - sociale economie 2013 In de praktijk Een verzoek tot afstand Alle verzoeken moeten verplicht aan de POD MI worden bezorgd vóór 15 oktober 2013 39 OCMW’s voldoen aan de twee voorwaarden


Download ppt "Werkgroep Activering - 13 september Stand van zaken."

Verwante presentaties


Ads door Google