De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Richtlijnen boek water m.b.t. projectMER’s Steven Eersels Sertius cvba Deinsesteenweg 114 – 9031 DrongenVaartdijk 3, bus 202 – 3018 Wijgmaal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Richtlijnen boek water m.b.t. projectMER’s Steven Eersels Sertius cvba Deinsesteenweg 114 – 9031 DrongenVaartdijk 3, bus 202 – 3018 Wijgmaal."— Transcript van de presentatie:

1 Richtlijnen boek water m.b.t. projectMER’s Steven Eersels Sertius cvba Deinsesteenweg 114 – 9031 DrongenVaartdijk 3, bus 202 – 3018 Wijgmaal

2 Discipline water in kader van MER Onderzoek van mogelijke effecten, verbonden aan de realisatie van een project, plan of programma op het watersysteemOnderzoek van mogelijke effecten, verbonden aan de realisatie van een project, plan of programma op het watersysteem In essentie:In essentie: ­Vastleggen van (potentiële) ingreep-effectrelaties ­Analyse van de referentiesituatie ­Analyse van de geplande situatie ­Voorstel van milderende maatregelen Praktijkervaring geeft aan dat er grote verschillen zijn tussen MER’s naar aanleiding van een project of van een plan/ programmaPraktijkervaring geeft aan dat er grote verschillen zijn tussen MER’s naar aanleiding van een project of van een plan/ programma ­In RL boek wordt er onderscheid gemaakt 2

3 Opbouw van het RL boekInhoud Discipline water in kader van MERDiscipline water in kader van MER Onderzoekssturende juridische en beleidsmatige randvoorwaardenOnderzoekssturende juridische en beleidsmatige randvoorwaarden InformatiebronnenInformatiebronnen Karakterisering van potentiële effectgroepenKarakterisering van potentiële effectgroepen Inhoudelijke uitwerking van de discipline water in een projectMERInhoudelijke uitwerking van de discipline water in een projectMER Inhoudelijke uitwerking van de discipline water in een planMERInhoudelijke uitwerking van de discipline water in een planMER Informatie voor het uitvoeren van de watertoets in een MERInformatie voor het uitvoeren van de watertoets in een MER 3

4 Hoe is het RL boek tot stand gekomen ? Jan – mei 2010 : Inventarisatie en verkenningJan – mei 2010 : Inventarisatie en verkenning ­Inventarisatie wijzigingen onderzoekssturende randvoorwaarden ­Analyse bestaande RL boek water (2006) ­Analyse beoordelingskaders ­Opmaak rapport met voorstel tot aanpak herziening Stuurgroepbespreking ( 18/6/2010)Stuurgroepbespreking ( 18/6/2010) September 2010 : Opmaak ontwerpversie RL boekSeptember 2010 : Opmaak ontwerpversie RL boek Stuurgroepbespreking ( 28/10/2010)Stuurgroepbespreking ( 28/10/2010) April –mei 2011 : Eindversie RL boek waterApril –mei 2011 : Eindversie RL boek water 4

5 Hoe is RL boek tot stand gekomen ? Multi-stakeholdersprocesMulti-stakeholdersproces ­Dienst Mer (beperkte stuurgroep) ­VMM afd operationeel waterbeheer (beperkte stuurgroep) ­VMM afd ecologisch toezicht (beperkte stuurgroep) ­RWO Afdeling Ruimtelijke Planning (beperkte stuurgroep) ­VLM ­Agentschap Ruimte en Erfgoed ­MOW ­Departement Landbouw en Visserij ­Vlaamse Polders en Wateringen ­Diverse studiebureaus 5

6 Hoe is het RL boek tot stand gekomen ? RLB Water is een dynamisch naslagwerk gezien deRLB Water is een dynamisch naslagwerk gezien de ­Evolutie in regelgeving ­Evolutie in methodologische aanpak ­Nieuwe informatiebronnen, inzichten Momenteel is een nieuw voorstel tot aanpassing inzake berekening van invloedstraal van grondwaterwinning in voorbereiding (zie presentatie VMM)Momenteel is een nieuw voorstel tot aanpassing inzake berekening van invloedstraal van grondwaterwinning in voorbereiding (zie presentatie VMM) ­Zal modulair ingebouwd worden in deze versie ­Gepubliceerd op website dienst Mer 6

7 Inhoudelijke uitwerking : Ingreep-effectrelaties Essentieel voor het scopingprocesEssentieel voor het scopingproces Interactie tussen het project en het watersysteem duidenInteractie tussen het project en het watersysteem duiden In RL boek staat een niet-exhaustief schemaIn RL boek staat een niet-exhaustief schema Welke zijn relevant voor verder onderzoek ifvWelke zijn relevant voor verder onderzoek ifv ­Omvang van de ingreep ­Kenmerken van watersysteem Deze scoping maakt deel uit van het kennisgevingsdossierDeze scoping maakt deel uit van het kennisgevingsdossier 7

8 Inhoudelijke uitwerking : Ingreep-effectrelaties 8

9 Inhoudelijke uitwerking : Afbakening van het studiegebied Zowel horizontale als vertikale afbakeningZowel horizontale als vertikale afbakening Alle watersysteemcomponenten, die beïnvloed kunnen wordenAlle watersysteemcomponenten, die beïnvloed kunnen worden Dynamisch proces dat pas af is na de effectvoorspellingDynamisch proces dat pas af is na de effectvoorspelling Mogelijke elementen voor de afbakening :Mogelijke elementen voor de afbakening : ­Lozen van afvalwater/ koelwater: Ontvangend oppervlaktewater (direct/ indirect beïnvloed)Ontvangend oppervlaktewater (direct/ indirect beïnvloed) Situering meetpunten oppervlaktewaterkwaliteit en afvoerdebietenSituering meetpunten oppervlaktewaterkwaliteit en afvoerdebieten Stroomafwaarts de lozing gesitueerde oppervlakterwaterwinningen, (potentiële) overstromingsgebieden, kwetsbare natuurgebieden ….Stroomafwaarts de lozing gesitueerde oppervlakterwaterwinningen, (potentiële) overstromingsgebieden, kwetsbare natuurgebieden …. 9

10 Inhoudelijke uitwerking : Analyse van de referentiesituatie Doel :Doel : ­Binnen het studiegebied bestaande knel- en aandachtspunten inventariseren ­Basisgegevens verzamelen voor de latere effectevaluatie en – beoordeling ­In kaart brengen van de reeds bestaande kenmerken van een ingreep en de mogelijke bestaande milieu-effecten Te beschrijven elementen worden bepaald in functie van de voor het project gedefinieerde ingreep-effectrelatiesTe beschrijven elementen worden bepaald in functie van de voor het project gedefinieerde ingreep-effectrelaties Begrote milieu-effecten, die uitgaan van een bestaande ingreep, kunnen getoetst worden en/of geverifieerd aan de hand van immissiegegevens (bvb bij impactberekening grondwaterwinning)Begrote milieu-effecten, die uitgaan van een bestaande ingreep, kunnen getoetst worden en/of geverifieerd aan de hand van immissiegegevens (bvb bij impactberekening grondwaterwinning) 10

11 Inhoudelijke uitwerking : Analyse van de referentiesituatie Mogelijke elementen voor de systeemcomponent oppervlaktewater :Mogelijke elementen voor de systeemcomponent oppervlaktewater : ­Fysico-chemische kwaliteit oppervlaktewater ­Ecologische kwaliteit oppervlaktewater ­Structuurkwaliteit oppervlaktewater ­Afvoerdebieten en waterpeilen oppervlaktewater ­Overstromingsproblematiek binnen studiegebied 11

12 Inhoudelijke uitwerking : Analyse van de referentiesituatie Mogelijke elementen voor de systeemcomponent grondwaterMogelijke elementen voor de systeemcomponent grondwater ­Hydrogeologische opbouw studiegebied ­Grondwaterstanden en stijghoogtes ­Inventarisatie van droogtegevoelige gebieden ­Grondwaterstromingsgevoelige gebieden ­Infiltratiegevoeligheid bodem ­Vergunde grondwaterwinningen in de omgeving ­Bestaande grondwaterverontreinigingen ­Kwaliteit grondwater ­Oppervlaktewaterlichamen in de invloedsfeer van de winningen ­Verziltingsproblematiek 12

13 Inhoudelijke uitwerking : Analyse van de referentiesituatie 13 Overzichtsmatrix (extract)Overzichtsmatrix (extract)

14 Inhoudelijke uitwerking : Analyse van de geplande situatie Uitwerking van de analyse gebeurt in een MER per effectgroepUitwerking van de analyse gebeurt in een MER per effectgroep Niet enkel de afzonderlijke effecten van een ingreep doch tevens de eventuele gecombineerde/ cumulatieve effectenNiet enkel de afzonderlijke effecten van een ingreep doch tevens de eventuele gecombineerde/ cumulatieve effecten Ifv praktische bruikbaarheid is de uitwerking hiervan in het RL boek opgenomen per ingreepIfv praktische bruikbaarheid is de uitwerking hiervan in het RL boek opgenomen per ingreep Gehanteerde opbouw (per ingreep) :Gehanteerde opbouw (per ingreep) : ­Algemene aanpak Afbakening van de ingreepAfbakening van de ingreep Bepalende kenmerken van de ingreepBepalende kenmerken van de ingreep ­Effectgroep (overzicht en methodieken per effectgroep) ­Richtinggevend kader om te oordelen vanaf wanneer milderende maatregelen moeten worden voorgesteld ­Gegevensoverdracht naar andere disciplines 14

15 Analyse van de geplande situatie Overzicht van ingreep-effectrelaties in het RL boek beschreven 15

16 Analyse van de geplande situatie Overzicht van besproken ingreep-effectrelaties op dit forum 16

17 Analyse van de geplande situatie Ingreep :lozen van afvalwater/ koelwater Algemene aanpak Afbakening ingreepAfbakening ingreep ­Rechtstreekse lozing in oppervlaktewater ­Lozing in openbare riolering, die uitmondt in waterloop ­Lozing in openbare riolering,die aangesloten is op RWZI Bepalende kenmerken van ingreepBepalende kenmerken van ingreep ­Globale waterbalans van het project ­Kwalitatieve beschrijving van opvang, behandeling en afvoer van waterstromen ­Beschrijving van de emissies Per gescheiden geloosde afvalwaterstroom/ evt. deelstromenPer gescheiden geloosde afvalwaterstroom/ evt. deelstromen Beschrijving lozingsprofielBeschrijving lozingsprofiel Toetsing van normenToetsing van normen Toelichting van evt verschil tussen reële geloosde vuilvracht en theoretische vuilvracht (ahv lozingsnormen)Toelichting van evt verschil tussen reële geloosde vuilvracht en theoretische vuilvracht (ahv lozingsnormen) ­Beschrijven van wijziging door de ingreep/ performantie WZI 17

18 Analyse van de geplande situatie Ingreep :lozen van afvalwater/ koelwater Effectgroepen 18

19 Analyse van de geplande situatie Ingreep :lozen van afvalwater/ koelwater Wijziging oppervlaktewaterkwaliteit Evaluatie van de permanente (gemiddelde) impactEvaluatie van de permanente (gemiddelde) impact ­Idealiter : Berekening van concentratieverhoging Cv voor parameter X bij volledige menging en gemiddelde lozingssituatie C e = concentratie parameter X in het geloosde water C e = concentratie parameter X in het geloosde water Q L =lozingsdebiet afvalwaterstroom Q opp =afvoerdebiet oppervlaktewater ­In andere gevallen : geval per geval studie bvb gelijktijdige emissie-immissie berekeninggelijktijdige emissie-immissie berekening momentane Q inschattingmomentane Q inschatting ­Toetsing aan Huidige immissiekwaliteit stroomafwaartsHuidige immissiekwaliteit stroomafwaarts Wettelijke MKNWettelijke MKN Andere toetsingswaarden (bvb MTR, PNEC) bij ontstentenis hiervanAndere toetsingswaarden (bvb MTR, PNEC) bij ontstentenis hiervan 19

20 Analyse van de geplande situatie Ingreep :lozen van afvalwater/ koelwater Wijziging oppervlaktewaterkwaliteit Evaluatie van de permanente (gemiddelde) impactEvaluatie van de permanente (gemiddelde) impact ­Richtinggevend significantiekader voor eerste beoordeling van potentiële knelpunten ­Geëvalueerd over totale impact ­Algemeen : bijdrage > 10 % steeds relevant tenzij immissiekwaliteit lager dan de helft van de TW. In dat geval wordt bijdrage > 20 % als relevant beschouwd ­Indien geen immissiegegevens : relevant als bijdrage > 10 % 20

21 Analyse van de geplande situatie Ingreep :lozen van afvalwater/ koelwater Wijziging oppervlaktewaterkwaliteit Evaluatie van de tijdelijke (worstcase) impactEvaluatie van de tijdelijke (worstcase) impact ­Om na te gaan of onder bepaalde/ tijdelijke omstandigheden de lozing aanleiding kan geven tot relevant/ onaanvaardbaar effect ­Berekening : analoog als gemidd situatie doch met laag afvoerdebiet oppwater (Q 10 ) vs hoge lozingsconcentraties/ vuilvracht ­Voor gevaarlijke stoffen : acuut ecotoxicogisch effect ? 21

22 Analyse van de geplande situatie Ingreep :lozen van afvalwater/ koelwater Wijziging oppervlaktewaterkwaliteit Evaluatie van de tijdelijke (worstcase) impactEvaluatie van de tijdelijke (worstcase) impact ­Voor niet gevaarlijke stoffen : Kan de lozing aanleiding geven tot regelmatige overschrijdingen van de kwaliteitsdoelstelling waardoor op jaarbasis de kwaliteitsdoelstelling meer dan 10% van de tijd overschreden wordt ? 22

23 Analyse van de geplande situatie Ingreep :lozen van afvalwater/ koelwater Evaluatie van lozing op infrastructuur Evaluatie ofEvaluatie of 1.Lozing de werking van de RWZI kan bedreigen 2.De kwaliteit van het effluent van de RWZI bepaald wordt door de lozing en wat de impact is op de ontvangende waterloop 3.De slibkwaliteit van de RWZI beïnvloed wordt door de aanwezigheid van zware metalen of stoffen met een log KOW > 3 4.Er tussen het lozingspunt en de RWZI overstorten gelegen zijn en of er een impact is via deze overstorten 23

24 Analyse van de geplande situatie Ingreep :lozen van afvalwater/ koelwater Evaluatie van lozing op infrastructuur Algemene evaluatie van de mogelijke impact op de werking van de RWZIAlgemene evaluatie van de mogelijke impact op de werking van de RWZI 24

25 Analyse van de geplande situatie Ingreep :lozen van afvalwater/ koelwater Milderende maatregelen Richten zich in se op minimalisatie van emissiesRichten zich in se op minimalisatie van emissies Gekoppeld aan de ernst van de effectenGekoppeld aan de ernst van de effecten ­Bij belangrijke effecten : dwingend ­Bij relevante / beperkte effecten : minder dwingend (evt gekoppeld aan lange / middellange termijn) Voor PGS wordt volgens het decreet IWB een geleidelijke beëindiging / stopzetting van de emissies beoogd (los van de eigenlijke impact)Voor PGS wordt volgens het decreet IWB een geleidelijke beëindiging / stopzetting van de emissies beoogd (los van de eigenlijke impact) Elementen in overweging te nemen bij voorstel van milderende maatregelenElementen in overweging te nemen bij voorstel van milderende maatregelen ­Evaluatie van de BBT ­Aangeven wat de op korte termijn technisch haalbare effluentconcentraties zijn (en hun verhouding tot BBT gerelateerde emissieniveaus ) Resterende impact van gemilderde emissies in kaart brengenResterende impact van gemilderde emissies in kaart brengen 25

26 Analyse van de geplande situatie Ingreep :winnen van grondwater Effectgroepen 26

27 Analyse van de geplande situatie Ingreep :winnen van grondwater Wijziging grondwaterkwantiteit Indicatief evaluatieschemaIndicatief evaluatieschema 27

28 Analyse van de geplande situatie Ingreep :winnen van grondwater Milderende maatregelen Bij aanzienlijke negatieve milieu-effectenBij aanzienlijke negatieve milieu-effecten Reductie van invloedsfeer bvb:Reductie van invloedsfeer bvb: ­Beperking van de te winnen hoeveelheid grondwater door Nemen van waterbesparende maatregelenNemen van waterbesparende maatregelen Overschakeling naar ander type waterbevoorradingOverschakeling naar ander type waterbevoorrading ­(Gedeeltelijke) omschakeling naar een andere (minder kwetsbare) laag Bij verdere verspreiding grondwaterverontreiniging : bvb hydrogeologische isolatie van de verontreinigingBij verdere verspreiding grondwaterverontreiniging : bvb hydrogeologische isolatie van de verontreiniging Resterende impact (na milderende maatregelen) ook in kaart te brengenResterende impact (na milderende maatregelen) ook in kaart te brengen 28


Download ppt "Richtlijnen boek water m.b.t. projectMER’s Steven Eersels Sertius cvba Deinsesteenweg 114 – 9031 DrongenVaartdijk 3, bus 202 – 3018 Wijgmaal."

Verwante presentaties


Ads door Google