De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 BEDRIJFSRECHT Les 2.5 Klas MEV1A Lokaal E0.01 Mr. Eppo van Koldam.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 BEDRIJFSRECHT Les 2.5 Klas MEV1A Lokaal E0.01 Mr. Eppo van Koldam."— Transcript van de presentatie:

1 1 BEDRIJFSRECHT Les 2.5 Klas MEV1A Lokaal E0.01 Mr. Eppo van Koldam

2 2 Communicatie bij ovk Partij A Partij B Wil Wil A en wil B + uitingen kloppen Wil Wil van A en uiting kloppen niet met elkaar Uiting van B bereikt A niet A wordt niet in staat geacht tot goede vorming wil Wil van A komt gebrekkig tot stand Wat A en B willen bereiken deugt niet Wil

3 3 Communicatie lukt niet l Uitgangspunt: geen wilsovereenstemming dus geen overeenkomst. l Genuanceerde ontvangsttheorie: toch overeenkomst als niet bereiken van uiting van B voor risico van A komt. l Moment van bezorging is het moment waarop A geacht wordt de uiting van B te hebben ontvangen. Op dat moment is er dus wilsovereenstemming. Wil Uiting van B bereikt A niet Wil

4 4 Gevolgen gebreken in communicatie l Nietigheid –Geen rechterlijke tussenkomst nodig –Rechter constateert nietigheid –Gericht op bescherming openbare orde l Vernietiging –Moet ingeroepen worden »Buitengerechtelijk »Via de rechter –Terugwerkende kracht –Gericht op bescherming personen

5 5 Vernietigbaar/nietig l Discrepantie l Geestelijke stoornis l Handelingsonbekwaamheid l Wilgebreken l Strijd met de wet l Strijde met de goede zeden Nietig Vernietigbaar Nietig Vernietiging bij bescherming van belangen handelende partij (kan ook alleen door die partij beroep op worden gedaan) Nietigheid bij bescherming openbare orde (kan door beide partijen beroep op worden gedaan)

6 6 6 Wil en verklaring stemmen niet overeen (Vergissing) l Geen wilovereenstemming => overeenkomst is nietig l Wil-vertrouwensleer: –Wel overeenkomst als B er op mocht vertrouwen dat A ook wilde wat hij verklaarde –Op B rust soms onderzoeksplicht. Dat is zeker zo als overeenkomst voor A een groot nadeel inhoudt (HR 14.01.1983, NJ 1983, 457, m.n. P.A.S.; HAJZIANI) Wil van A en uiting kloppen niet met elkaar Wil

7 7 Wil en verklaring stemmen niet overeen (geestelijke stoornis) l Toepassing hoofdregel (geen wilsovereenstemming => nietige overeenkomst) zou geestelijk gestoorde te veel schaden. Daarom is gekozen voor vernietigbarheid. l Voor beroep op vernietiging is nodig: l Bewijs dat geestelijke stoornis afweging belangen belette l Bewijs dat wil onder invloed van geestelijke stoornis tot stand kwam. Die invloed wordt voorondersteld bij nadelige handeling voor geestelijk gestoorde (omkering bewijslast) In Burgerlijk Proces draait alles om de vraag wie wat bewijzen moet; als je niet slaagt in opgedragen bewijs verlies je het proces (bewijslast = bewijsrisico) Wil Wil van A en uiting kloppen niet met elkaar

8 8 Discrepantie wil en verklaring Misverstand Etc. Art. 3:33 Nietig Geestelijke stoornis Art. 3:34 Vernietigbaar SOMS TOCH GELDIGE RECHTSHANDELING ART. 3:35 1. SCHIJN GEWEKT 2. VERTROUWD OP SCHIJN 3. VERTROUWEN GERECHTVAARDIGD SOMS ONDERZOEKSPLICHT; BV BIJ ONEVENREDIG NADEEL TEGENPARTIJ

9 9 Wetgeving eist voortdurend belangenafweging Rechtvaardigheid Zorgvuldige afweging per geval Rechtszekerheid Handel vraagt zekerheid en voorspelbaarheid Bescherming geestelijk gestoorde Bescherming tegenpartij

10 10 Handelingsonbekwaamheid l Minderjarigen –VERNIETIGBAAR; tenzij: »Toestemming door vertegenwoordiger »Toestemming voorondersteld bij normale handelingen in het maatschappelijk verkeer l Onder curatele gestelden –VERNIETIGBAAR; tenzij »Toestemming door curator »Beschikking over gelden voor levensonderhoud l Hier geen uitzondering gerechtvaardigd vertrouwen, omdat bescherming handelingsonbekwame voorop staat A wordt niet in staat geacht tot goede vorming wil Wil

11 11 Wilsgebreken l Bedrog –Kunstgreep, opzet, causaal verband –Tevens onrechtmatige daad l Dwaling (alleen bij overeenkomst) Onjuiste voorstelling van zaken, causaal verband, dwalingsgevallen (inlichting wederpartij, schending spreekplicht), wederzijdse kenbaarheid, geen toekomstige omstandigheden, niet voor rekening dwalende l Bedreiging l Misbruik van omstandigheden Wil van A komt gebrekkig tot stand Wil

12 12 INDELING BW

13 13 Overeenkomsten l Meerzijdige rechtshandeling –Aanbod (eenzijdige rechtshandeling) –Aanvaarding (eenzijdige rechtshandeling) l Aanbod moet essentiële elementen overeeaankomst bevatten l (On)geldigheid aanbod conform regels meerzijdige rechtshandeling

14 14

15 15 Vervallen aanbod l Door tijdsverloop –Bij mondeling aanbod door niet directe aanvaarding –Bij schriftelijk aanbod door niet- aanvaarding binnen redelijke termijn –Bij overschrijding aangegeven termijn l Door verwerping l Door herroeping –Soms niet mogelijk l Vrijblijvend aanbod

16 16 Inhoud overeenkomst l Partijafspraak l Wet l Gewoonte l Redelijkheid en billijkheid (niet alleen als aanvulling, maar ook als beperking inhoud overeenkomst)

17 17 Niet nakoming l Toerekenbaar: WANPRESTATIE; Wordt voorondersteld l Niet toerekenbaar: OVERMACHT; Moet bewezen worden

18 18 Wanprestatie of overmacht

19 19 Vorderingen bij wanprestatie en overmacht BIJ WANPRESTATIE l Nakoming + aanvullende schadevergoeding l Vervangende + aanvullende schadevergoeding l Ontbinding + aanvullende schadevergoeding BIJ OVERMACHT l Ontbinding

20 20 Vereisten schadevergoeding l Tekortkoming + toerekenbaarheid l Schade l Verzuim, tenzij nakoming blijvend onmogelijk –Verzuim na ingebrekestelling –Verzuim van rechtswege (termijn, onrechtmatige daad, etc. )

21 21 Gevolgen verzuim l Risico-omslag (geen beroep op overmacht meer) l Betalen vertragingsschade l Vervangende schadevergoeding l Vorderen van ontbinding

22 22 Vereisten schadevergoeding

23 23 Overzicht niet nakoming

24 24 Vereisten overdracht (verkrijging onder bijzondere titel; art. 3:84, lid 1, BW) l Geldige titel (CAUSAAL STELSEL) –Relatie met verbintenissenrecht –Gevolgen terugwerkende kracht bij vernietiging –Ontbinding heeft geen terugwerkende kracht (titel blijft dus in stand; ontbinding is titel voor teruglevering) l Beschikkingsbevoegdheid vervreemder –Wie is beschikkingsbevoegd (doorgaans alleen de eigenaar) –Gevolgen faillissement (eigenaar wordt beschikkingsonbevoegd) l Levering –Goederenrechtelijke overeenkomst –Leveringshandeling »Verschil register en niet-register goederen »Bezitsverschaffing (bezit is iets feitelijks; je kunt het zien)

25 25 Bezit en houderschap

26 26 Derdenbescherming ABC Het gaat bij derdenbescherming om de positie van a en c in die gevallen, waarin er met b iets “fout” is gegaan; Keuze is of a dan wel c de schade op b moet verhalen; Wordt gekozen voor statische eigendom (= a) of voor dynamische eigendom (= c) Wetgever kiest genuanceerd voor C. AC

27 27 Beroep op art. 3.86 lid 1 (derdenbescherming) l Overdracht l Bezitsverschaffing –Problemen met levering c.P. l Beschikkingsonbevoegdheid vervreemder l Derde te goeder trouw –Wordt verondersteld –C moet 3 jaar weten wie b was l Verkrijging anders dan om niet l (on)vrijwillig bezitsverlies a


Download ppt "1 BEDRIJFSRECHT Les 2.5 Klas MEV1A Lokaal E0.01 Mr. Eppo van Koldam."

Verwante presentaties


Ads door Google