De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Klas MEV1A Lokaal E0.01 Mr. Eppo van Koldam

Verwante presentaties


Presentatie over: "Klas MEV1A Lokaal E0.01 Mr. Eppo van Koldam"— Transcript van de presentatie:

1 Klas MEV1A Lokaal E0.01 Mr. Eppo van Koldam
BEDRIJFSRECHT Les 2.5 Klas MEV1A Lokaal E0.01 Mr. Eppo van Koldam

2 Communicatie bij ovk Partij B Partij A Wil Wil Wil Wil Wil Wil Wil Wil
Wil A en wil B + uitingen kloppen Wil Wil Uiting van B bereikt A niet Wil Wil Wil van A en uiting kloppen niet met elkaar Wil Wil A wordt niet in staat geacht tot goede vorming wil Wil Wil Wil van A komt gebrekkig tot stand Wil Wil Wat A en B willen bereiken deugt niet

3 Communicatie lukt niet
Wil Wil Uiting van B bereikt A niet Uitgangspunt: geen wilsovereenstemming dus geen overeenkomst. Genuanceerde ontvangsttheorie: toch overeenkomst als niet bereiken van uiting van B voor risico van A komt. Moment van bezorging is het moment waarop A geacht wordt de uiting van B te hebben ontvangen. Op dat moment is er dus wilsovereenstemming.

4 Gevolgen gebreken in communicatie
Nietigheid Geen rechterlijke tussenkomst nodig Rechter constateert nietigheid Gericht op bescherming openbare orde Vernietiging Moet ingeroepen worden Buitengerechtelijk Via de rechter Terugwerkende kracht Gericht op bescherming personen

5 Vernietigbaar/nietig
Discrepantie Geestelijke stoornis Handelingsonbekwaamheid Wilgebreken Strijd met de wet Strijde met de goede zeden Nietig Vernietigbaar Vernietiging bij bescherming van belangen handelende partij (kan ook alleen door die partij beroep op worden gedaan) Nietigheid bij bescherming openbare orde (kan door beide partijen beroep op worden gedaan)

6 Wil en verklaring stemmen niet overeen (Vergissing)
Wil van A en uiting kloppen niet met elkaar Geen wilovereenstemming => overeenkomst is nietig Wil-vertrouwensleer: Wel overeenkomst als B er op mocht vertrouwen dat A ook wilde wat hij verklaarde Op B rust soms onderzoeksplicht. Dat is zeker zo als overeenkomst voor A een groot nadeel inhoudt (HR , NJ 1983, 457, m.n. P.A.S.; HAJZIANI)

7 Wil en verklaring stemmen niet overeen (geestelijke stoornis)
Wil van A en uiting kloppen niet met elkaar Toepassing hoofdregel (geen wilsovereenstemming => nietige overeenkomst) zou geestelijk gestoorde te veel schaden. Daarom is gekozen voor vernietigbarheid. Voor beroep op vernietiging is nodig: Bewijs dat geestelijke stoornis afweging belangen belette Bewijs dat wil onder invloed van geestelijke stoornis tot stand kwam . Die invloed wordt voorondersteld bij nadelige handeling voor geestelijk gestoorde (omkering bewijslast) In Burgerlijk Proces draait alles om de vraag wie wat bewijzen moet; als je niet slaagt in opgedragen bewijs verlies je het proces (bewijslast = bewijsrisico)

8 Discrepantie wil en verklaring
Misverstand Etc. Art. 3:33 Nietig Geestelijke stoornis Art. 3:34 Vernietigbaar SOMS TOCH GELDIGE RECHTSHANDELING ART. 3:35 1. SCHIJN GEWEKT 2. VERTROUWD OP SCHIJN 3. VERTROUWEN GERECHTVAARDIGD SOMS ONDERZOEKSPLICHT; BV BIJ ONEVENREDIG NADEEL TEGENPARTIJ

9 Wetgeving eist voortdurend belangenafweging
Bescherming geestelijk gestoorde Bescherming tegenpartij Rechtszekerheid Handel vraagt zekerheid en voorspelbaarheid Rechtvaardigheid Zorgvuldige afweging per geval

10 Handelingsonbekwaamheid
Wil Wil A wordt niet in staat geacht tot goede vorming wil Minderjarigen VERNIETIGBAAR; tenzij: Toestemming door vertegenwoordiger Toestemming voorondersteld bij normale handelingen in het maatschappelijk verkeer Onder curatele gestelden VERNIETIGBAAR; tenzij Toestemming door curator Beschikking over gelden voor levensonderhoud Hier geen uitzondering gerechtvaardigd vertrouwen, omdat bescherming handelingsonbekwame voorop staat

11 Wil van A komt gebrekkig tot stand
Wilsgebreken Wil Wil Wil van A komt gebrekkig tot stand Bedrog Kunstgreep, opzet, causaal verband Tevens onrechtmatige daad Dwaling (alleen bij overeenkomst) Onjuiste voorstelling van zaken, causaal verband, dwalingsgevallen (inlichting wederpartij, schending spreekplicht), wederzijdse kenbaarheid, geen toekomstige omstandigheden, niet voor rekening dwalende Bedreiging Misbruik van omstandigheden

12 INDELING BW

13 Overeenkomsten Meerzijdige rechtshandeling
Aanbod (eenzijdige rechtshandeling) Aanvaarding (eenzijdige rechtshandeling) Aanbod moet essentiële elementen overeeaankomst bevatten (On)geldigheid aanbod conform regels meerzijdige rechtshandeling

14

15 Vervallen aanbod Door tijdsverloop Door verwerping Door herroeping
Bij mondeling aanbod door niet directe aanvaarding Bij schriftelijk aanbod door niet-aanvaarding binnen redelijke termijn Bij overschrijding aangegeven termijn Door verwerping Door herroeping Soms niet mogelijk Vrijblijvend aanbod

16 Inhoud overeenkomst Partijafspraak Wet Gewoonte
Redelijkheid en billijkheid (niet alleen als aanvulling, maar ook als beperking inhoud overeenkomst)

17 Niet nakoming Toerekenbaar: WANPRESTATIE; Wordt voorondersteld
Niet toerekenbaar: OVERMACHT; Moet bewezen worden

18 Wanprestatie of overmacht

19 Vorderingen bij wanprestatie en overmacht
Nakoming + aanvullende schadevergoeding Vervangende + aanvullende schadevergoeding Ontbinding + aanvullende schadevergoeding BIJ OVERMACHT Ontbinding

20 Vereisten schadevergoeding
Tekortkoming + toerekenbaarheid Schade Verzuim, tenzij nakoming blijvend onmogelijk Verzuim na ingebrekestelling Verzuim van rechtswege (termijn, onrechtmatige daad, etc. )

21 Gevolgen verzuim Risico-omslag (geen beroep op overmacht meer)
Betalen vertragingsschade Vervangende schadevergoeding Vorderen van ontbinding

22 Vereisten schadevergoeding

23 Overzicht niet nakoming

24 Vereisten overdracht (verkrijging onder bijzondere titel; art
Vereisten overdracht (verkrijging onder bijzondere titel; art. 3:84, lid 1, BW) Geldige titel (CAUSAAL STELSEL) Relatie met verbintenissenrecht Gevolgen terugwerkende kracht bij vernietiging Ontbinding heeft geen terugwerkende kracht (titel blijft dus in stand; ontbinding is titel voor teruglevering) Beschikkingsbevoegdheid vervreemder Wie is beschikkingsbevoegd (doorgaans alleen de eigenaar) Gevolgen faillissement (eigenaar wordt beschikkingsonbevoegd) Levering Goederenrechtelijke overeenkomst Leveringshandeling Verschil register en niet-register goederen Bezitsverschaffing (bezit is iets feitelijks; je kunt het zien)

25 Bezit en houderschap

26 Derdenbescherming A B C A C
Het gaat bij derdenbescherming om de positie van a en c in die gevallen, waarin er met b iets “fout” is gegaan; Keuze is of a dan wel c de schade op b moet verhalen; Wordt gekozen voor statische eigendom (= a) of voor dynamische eigendom (= c) Wetgever kiest genuanceerd voor C. A C

27 Beroep op art. 3.86 lid 1 (derdenbescherming)
Overdracht Bezitsverschaffing Problemen met levering c.P. Beschikkingsonbevoegdheid vervreemder Derde te goeder trouw Wordt verondersteld C moet 3 jaar weten wie b was Verkrijging anders dan om niet (on)vrijwillig bezitsverlies a


Download ppt "Klas MEV1A Lokaal E0.01 Mr. Eppo van Koldam"

Verwante presentaties


Ads door Google