De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Naar het secundair onderwijs in Antwerpen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Naar het secundair onderwijs in Antwerpen"— Transcript van de presentatie:

1 Naar het secundair onderwijs in Antwerpen

2 1° leerjaar A 1° leerjaar B 6° leerjaar HET EERSTE LEERJAAR A
Wie wil starten in het eerste leerjaar A, moet in principe het getuigschrift basisonderwijs behaald hebben, uitzonderingen bevestigen de regel (de toelatingsklassenraad beslist erover). 2

3 1 A is een vrij algemeen jaar
HET EERSTE LEERJAAR A 1 A is een vrij algemeen jaar Lesuren: 27 of 28u gemeenschappelijk 4 of 5u keuzevakken In 1A komen de meeste leerlingen na het zesde leerjaar in terecht. De scholen bieden niet alle keuzemogelijkheden aan. Afhankelijk van de school van je keuze, zal je kunnen kiezen voor bepaalde keuzemogelijkheden. Het werktempo ligt hoger dan in het basisonderwijs; je leert naast zelfstandig werken ook hoe je je lessen en taken moet plannen. 3

4 HET EERSTE LEERJAAR A Keuzemogelijkheden:
1. Latijn of klassieke vorming 2. Moderne of algemene vorming 3. Theoretisch technische vorming 4. Praktisch technische vorming 5. Kunstvorming Je kiest vakken die passen bij de studierichting die je later wil volgen. a) 4 of 5 uur Latijn b) 2 of 3 uur Latijn + 2 uur algemene vakken 4 of 5 uur Nederlands, Frans, wiskunde, LO, wetenschappelijk werk, … a) 4 of 5 uur algemene vakken b) 2 of 3 uur technologie + 2 uur algemene vakken 4 of 5 uur technologie 4 of 5 uur kunstvakken 4

5 2° leerjaar A BVL 1° leerjaar A 1° leerjaar B 6° leerjaar WAT NA 1A ?
Als je slaagt in 1A ga je in principe naar 2A. Je hebt de keuze uit meer theoretisch gerichte opties die je voorbereiden op verder studeren in hoger onderwijs of meer praktisch gerichte opties die zich eerder richten op het aanleren van een beroep. 6° leerjaar 5

6 2 A bereidt voor op ASO, KSO, TSO
HET 2DE LEERJAAR A 2 A bereidt voor op ASO, KSO, TSO De lessenrooster bestaat uit een groot deel gemeenschappelijke vakken, aangevuld met vakken van de gekozen optie. 6

7 HET TWEEDE LEERJAAR A De mogelijke opties : Artistieke Vorming
Ballet Sociale en technische vorming Bouw – en Houttechnieken Techniek- wetenschappen Creatie en Vormgeving Topsport Grieks- Latijn Handel Agro- en biotechnieken Hotel- voeding Grafische communicatie en media Industriële wetenschappen Maritieme vorming Mechanica- elektriciteit Moderne wetenschappen Meer uitleg over de studierichtingen: Artistieke vorming*: kunstgericht, vb beeldend, muzisch, verbaal, … Ballet: toelatingsproef, minder uren algemene vakken, veel uren dans Bouw- en houttechnieken: praktijkgericht Creatie en vormgeving: kleding, mode Grieks- Latijn Handel: vrij algemeen, talen en initiatie economie Hotel-voeding: zaal en keuken Industriële wetenschappen: sterk technisch- wetenschappelijke richting Latijn* Mechanica-elektriciteit Moderne wetenschappen*: richt naar ASO Rudolf Steinerpedagogie: steinerschool, hebben enkel ASO, aan dit onderwijs of pedagogisch project liggen inzichten omtrent mens en wereld ten grondslag, zij streven naar een meer evenwichtige ontwikkeling van intellect, creativiteit en sociale vaardigheid. Sociale en technische vorming: sociaal en wetenschappelijke vakken Techniek- wetenschappen: sterk technisch- wetenschappelijke richting Topsport: statuut federatie nodig Yeshiva: Joodse scholen, de klemtoon ligt op het bestuderen van de joodsorthodoxe godsdienst. Daarnaast krijg je ook algemene vakken: talen (Nederlands, Frans, Engels), wiskunde, wetenschappen. Agro- en biotechnieken: praktijkgericht, landbouw en tuinbouw Grafische communicatie en media: specifiek grafische sector Maritieme vorming: zeevaart, binnenvaart Textiel: weven, spinnen, breien, productieproces textiel (ook ervaringsgericht, dit gaat uit van de ervaringen van de leerling alvorens de theorie te krijgen) 7

8 1° leerjaar A 1° leerjaar B basisonderwijs HET EERSTE LEERJAAR B
Om te starten in 1B, moet je uiterlijk 31 december van het lopende jaar 12 jaar oud zijn. In 1B komen de meeste leerlingen in terecht die geen getuigschrift basisonderwijs hebben behaald. De bedoeling van een eerste leerjaar B is de leerachterstanden die je in het basisonderwijs hebt opgelopen, zoveel mogelijk in te halen. De meeste leerlingen die het eerste leerjaar B beëindigd hebben, gaan in principe naar het tweede beroepsvoorbereidend leerjaar. Uitzonderlijk gaan leerlingen na dit jaar naar 1A. 8

9 HET EERSTE LEERJAAR B Lesuren: 27 of 28u basisvorming
4 of 5u keuze tussen: Algemene vakken of Technologische opvoeding Algemene vakken : extra uren wiskunde, Nederlands en Frans Technologische opvoeding : houtbewerking, voeding, elektriciteit, … In principe bereidt het eerste leerjaar B je voor op het beroepsonderwijs. Vaak hangen de praktijkvakken samen met de studierichtingen die in de hogere jaren in de school kan volgen. De extra uren algemene vakken worden ingericht om nadien de mogelijkheid te geven om over te stappen naar het eerste leerjaar A. 9

10 Zich goed voelen op school
1B IN DE PRAKTIJK Zich goed voelen op school Aangepast tempo Kleine klasgroepen Bijwerken schoolse basis Hernemen basisleerstof voor taal en rekenen 10

11 WAT NA 1B? 2° leerjaar BVL 1° leerjaar A 1° leerjaar B 6° leerjaar
Vanuit een eerste leerjaar B kan je overgaan naar een tweede beroepsvoorbereidend leerjaar. Uitzonderlijk gaan leerlingen vanuit 1B naar een eerste leerjaar A. Deze laatste overgang is wettelijk vastgelegd, de toelatingsklassenraad moet hierover geen beslissing nemen. 6° leerjaar 11

12 2 BVL bereidt voor op het beroepsonderwijs
Lesuren: 16 u basisvorming 16 u beroepenveld(en) Sommige scholen maken de keuze om ipv afzonderlijke algemene vakken PAV (project algemene vakken) te geven. Dit omvat verschillende thema’s waarin alle algemene vakken geïntegreerd zijn. 12

13 KEUZEMOGELIJKHEDEN IN 2 BVL
beroepenvelden Bouw Decoratie Elektriciteit Haarzorg Hotel-bakkerij-slagerij Hout Kantoor en verkoop Land- en tuinbouw Metaal Mode Nijverheid Rijn- en binnenvaart Textiel Verzorging-voeding Zeevisserij De beroepenvelden worden in principe in combinatie per twee aangeboden. Enkel hotel-bakkerij-slagerij, maritieme vorming en nijverheid zijn op zichzelf bestaande beroepenvelden. Meer uitleg over de studierichtingen: -Bouw: initiatie metselen, betonkisten, ijzervlechten -Decoratie: vorm, kleuren en initiatie praktische plastische kunst -Elektriciteit: initiatie begrippen en schakelaars/zekeringen leren maken -Haarzorg: initiatie dames- en herenkappen, materialenleer -Hotel-bakkerij-slagerij: initiatie beroep bakker en slager, opdienen en eten bereiden -Hout: initiatie boren, timmeren, zagen, kennismaking met houtsoorten en hun eigenschappen, gereedschappen -Kantoor en verkoop: initiatie administratie, computertechnieken en talen -Land- en tuinbouw: initiatie veeteelt, akkerteelt (gewassen: tarwe, sla, …) en tuinbouw (bloemen en planten) -Metaal: gereedschappen voor metaal leren kennen, initiatie vijlen, boren en zagen -Mode: initiatie kledingstukken maken, patronen tekenen -Nijverheid: initiatie metaal en elektriciteit -Rijn- en binnenvaart: kennismaking soorten schepen en hun instrumenten, inleiding mechanica, elektriciteit, motoren, … -Textiel: kennismaking verschillende stoffen en hun technieken, vb breien, weven, … -Voeding-verzorging: initiatie koken, verzorging,, hygiëne, veiligheid, onderhoud, … -Zeevisserij: kennismaking zeeschepen en hun instrumenten, inleiding mechanica, elektriciteit, motoren en vissen op zee. 13

14 Zich goed voelen op school
2 BVL IN DE PRAKTIJK Zich goed voelen op school Aangepast tempo Kleinere klassen Bijwerken schoolse basis Verder bouwen aan basisleerstof voor taal en rekenen Kennismaken met beroepen praktijkgericht 14

15 Ja Neen Ja, maar.. A-attest B-attest C-attest huidig leerjaar
MOGELIJKE ATTESTEN Ja Neen Ja, maar.. A-attest B-attest C-attest Met een A-attest ben je geslaagd. Met een B-attest ben je ook geslaagd maar sluit de klassenraad bepaalde onderwijsvormen en/ of studierichtingen uit. Met een C-attest ben je niet geslaagd. Na een 1A of 1B kan je met eender welk attest je behaalde naar 2BVL. Uitzonderingen bevestigen deze regels. Zie volgende pagina. huidig leerjaar 15

16 WETGEVING Belangrijk om weten: Wanneer naar 1ste leerjaar B
leeftijd 12 jaar voor 31/12 Wanneer naar BVL leeftijd 14 jaar voor 31/12  Getuigschrift basisonderwijs bij A-attest Wanneer naar 3de BSO leeftijd 16 jaar Instap 1B: Om te starten in 1B, moet je uiterlijk 31 december van het lopende jaar 12 jaar oud zijn. Je kan er ook starten als je geen zesde leerjaar basisonderwijs deed of er niet geslaagd was. Ook leerlingen uit het buitengewoon lager onderwijs met een BUSO-advies kunnen in principe ingeschreven worden. De school kan zich enkel beroepen op draagkracht via de toelatingsklassenraad om deze leerlingen niet in te schrijven in een bepaalde klas. Dit kan enkel als er in de desbetreffende klas al leerlingen uit het buitengewoon onderwijs met een advies BUSO ingeschreven zijn. -Instap 2BVL: Om toegelaten te worden tot dit leerjaar moet je het eerste leerjaar A of B beëindigd hebben. Je kan ook vanuit de basisschool instappen op 1 september in dit leerjaar als je 14 jaar wordt uiterlijk 31 december van het lopende jaar en de toelatingsklassenraad (gunstig advies) hiermee instemt. Leerlingen die geen 14 jaar zijn en uit het buitengewoon onderwijs komen kunnen enkel instappen mits gunstige beslissing toelatingsklassenraad. -Instap 3 BSO: Om op leeftijd te starten in 3 BSO, moet je uiterlijk 31 december van het lopende jaar 16 jaar oud zijn, bovendien moet de toelatingsklassenraad (gunstig advies) hiermee instemmen. Leerlingen die geen 16 jaar zijn en uit het buitengewoon onderwijs komen kunnen enkel 16

17 ASO BSO KSO TSO VIER ONDERWIJSVORMEN algemeen beroeps kunst technisch
17

18 ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS
kenmerken algemene vorming keuzes gebaseerd op vakken breed theoretisch voorbereiding op hoger onderwijs, niet op een beroep Ruime algemene vorming voorbereiding op hoger onderwijs uitsluitend algemene vakken zoals moderne talen, wiskunde, weten- schappen, economie, Latijn, … -Diploma secundair onderwijs na het zesde jaar. 18

19 BEROEPSSECUNDAIR ONDERWIJS
kenmerken beperkte algemene vorming technische vakken veel praktijk tewerkstelling zevende jaar voor diploma secundair onderwijs In het BSO leer je een beroep. Ongeveer de helft van de lestijden gaat naar de praktijk. Na het zesde leerjaar behaal je een getuigschrift beroepsonderwijs en is men voorbereid om te gaan werken. Na een zevende jaar behaal je het diploma secundair onderwijs. 19

20 KUNSTSECUNDAIR ONDERWIJS
kenmerken algemene vorming theorie kunsttechnieken praktijkvakken richtingen met meer theorie of meer praktijk of combinatie theorie en praktijk ‘kunst’beroep of hoger onderwijs Typisch voor het kso is de combinatie van een ruime algemene vorming met artistieke vakken. Het kso heeft 3 studiegebieden: - ballet: klassiek en modern ballet - beeldende kunsten: vb beeldende en architecturale kunsten, artistieke opleiding, … - podiumkunsten: vb woordkunst en drama, dans, muziek, … Na het zesde jaar behaal je het diploma secundair onderwijs. 20

21 TECHNISCH SECUNDAIR ONDERWIJS
kenmerken algemene vorming technische vakken praktijkervaring richtingen met meer theorie of meer praktijk of combinatie theorie en praktijk tewerkstelling of hoger onderwijs Naast leerlingen een algemene brede vorming geven heeft het TSO ook als betrachting de basisbegrippen van een aantal technieken aan te leren. Dit laatste via én theorie én praktijk. Voorbeelden: sociale en technische wetenschappen, bouwtechnieken, toerisme, handel, fotografie, tuinbouw, mechanica, … Na het zesde jaar behaal je het diploma secundair onderwijs. 21

22 IK WORD WAT IK WIL INTERESSE TALENT STUDIEHOUDING PERSOONLIJKHEID
SOCIALE OMGEVING Interesse: wat je graag doet, belangstelling die iemand voor iets vertoont Talent: wat je goed kan, aangeboren aanleg Studiehouding: hoe je studeert, goed leren plannen, structureren en organiseren van huistaken en toetsen Persoonlijkheid: hoe je bent, iemands eigenschappen en karaktertrekken –je identiteit-, de manier waarop iemand met uiteenlopende situaties omgaat Sociale omgeving: wat jou beïnvloedt, hoe kijken familieleden, vrienden, klasgenoten naar iemands studiekeuze Gezondheid: hoe je je voelt, zowel lichamelijke als psychische gezondheid. GEZONDHEID 22

23 Op zoek naar een “goede” school
IK KIES EEN SCHOOL Op zoek naar een “goede” school 23

24 Wat hebben we vandaag geleerd?
24


Download ppt "Naar het secundair onderwijs in Antwerpen"

Verwante presentaties


Ads door Google