De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BEGELEID ZELFSTANDIG LEREN IN DE LES WISKUNDE

Verwante presentaties


Presentatie over: "BEGELEID ZELFSTANDIG LEREN IN DE LES WISKUNDE"— Transcript van de presentatie:

1 BEGELEID ZELFSTANDIG LEREN IN DE LES WISKUNDE
de eerste stappen

2 Begeleid Het leren van de leerlingen wordt gestimuleerd. Begeleiding van sterkere en zwakkere leerlingen. Afwisseling in de activiteiten in functie van de ontwikkeling van het leren. Zelfstandig Leerstof zelf verwerven en verwerken. Zelf activiteiten plannen. Zelfdiscipline en verantwoordelijkheid. Leren Leertaken leren uitvoeren Voorbereiding op hogere studies Leerproces zelf evalueren Meer info op

3 Begeleid Zelfstandig Leren? Waarom?
Voorbereiden op hogere studies Voorbereiden op de maatschappij Verwerven van vaardigheden Persoonlijkheidsontwikkeling van de leerling Solidariteit Zelfbeeld Welbevinden van de leerling Leerrendement

4 VOORBEREIDING BZL LEERPLAN: OP ZOEK NAAR GESCHIKTE LEERINHOUDEN
ASPRAKEN MAKEN MET COLLEGA’S ZOWEL VERTIKAAL ALS HORIZONTAAL AGENDA VORIG SCHOOLJAAR + JAARKALENDER: TIMING. WAT IS EEN STUDIEWIJZER, BIJSCHOLING?

5 EERSTE PROBLEMEN BESCHIKBARE VRIJE LOKALEN ZIJN ZELDZAAM, VOORAL INFORMATICA. DIT VRAAGT ANDER VOORBEREIDINGSWERK, STUDIEWIJZER MAKEN, SLEUTEL OPSTELLEN, VOORTDUREND BIJSTUREN. ZELFEVALUATIES MAKEN VOOR DE LLN. KAN TEVEEL ZELFSTANDIG WERK AAN EEN GROEP OVERLAST VEROORZAKEN? COLLEGIALE WRIJVINGEN!!! HOE STEL IK EEN STUDIEWIJZER OP?

6 SCHOOLJAAR

7 PEDAGOGISCHE STUDIEDAG ROND:
« BEGELEID ZELFSTANDIG LEREN »

8 VIJFDE JAAR: 5 ECO-WIS (6u)
EXPERIMENT IN HET ZELFSTANDIG OPLOSSEN VAN STELSELS LINEAIRE VERGELIJKINGEN.

9 SCHOOLJAAR

10 Nieuwe pedagogische studiedag rond BZL
Beleidsoptie Actiepunt schooljaar Navolging door collega’s. Beginnende ondersteuning: werkgroep didactische vernieuwing

11 DERDE JAAR: LAT-WIS, ECO-WIS (5u) THEORIE KLASSIKAAL.
OEFENINGEN: BEGELEID ZELFSTANDIG MET STUDIEWIJZERS. VOLLEDIG ZELFSTANDIG MET STUDIEWIJZERS: FUNCTIES MET WINPLOT TEKENEN. STATISTIEK EN VERWERKINGSOPDRACHTEN IN EXCEL.

12 VIERDE JAAR: LAT-WIS (5u) , NIET IN ECO-WIS KLASSIKAAL LES GEVEN.
VOLLEDIG ZELFSTANDIG MET STUDIEWIJZERS: EUCLIDISCHE DELING, REGEL VAN HORNER.

13 VIJFDE JAAR: ECO-WIS (6u) Klassikaal lesgeven
VOLLEDIG ZELFSTANDIG MET STUDIEWIJZERS: OPLOSSEN STELSELS LINEAIRE VERGELIJKINGEN.

14 ZESDE JAAR: ECO-MT, LAT-MT (3u) Klassikaal les geven
VOLLEDIG ZELFSTANDIG MET STUDIEWIJZERS: ANALYSE: ONBEPAALDE INTEGRAAL + INTEGRATIEMETHODEN.

15 SCHOOLJAAR

16 VERDERE ONTWIKKELING EN VERFIJNING VAN:
« BEGELEID ZELFSTANDIG LEREN EN WERKEN »

17 DERDE JAAR: THEORIE: KLASSIKAAL UITGELEGD.
OEFENINGEN: BEGELEID ZELFSTANDIG WERKEN MET STUDIEWIJZERS. VOLLEDIG ZELFSTANDIG MET STUDIEWIJZERS: GEBRUIK VAN HET GRAFISCH REKENTOESTEL TI 83. FUNCTIES MET WINPLOT TEKENEN. STATISTIEK EN VERWERKINGSOPDRACHTEN IN EXCEL.

18 VIERDE JAAR: THEORIE: KLASSIKAAL UITGELEGD.
OEFENINGEN: BEGELEID ZELFSTANDIG WERKEN MET STUDIEWIJZERS. KEUZE: PER TWEE, IN GROEP IN APART LOKAAL. VOLLEDIG ZELFSTANDIG MET STUDIEWIJZERS: EUCLIDISCHE DELING EN REGEL VAN HORNER. TELPROBLEMEN EN KANSBEREKENING.

19 VIJFDE JAAR: KLASSIKAAL LESGEVEN.
VOLLEDIG ZELFSTANDIG MET STUDIEWIJZERS: GEBRUIK GRAFISCH REKENTOESTEL TI 83: 6u en 8u WISKUNDE. MATRIXREKENING (ALLE AFDELINGEN) COMPLEXE GETALLEN: 6u en 8u WISKUNDE.

20 ZESDE JAAR: 3u WISKUNDE (GANS SCHOOLJAAR) 1u KLASSIKAAL
2u VOLLEDIG ZELFSTANDIG MET STUDIEWIJZERS. 4u WISKUNDE: KLASSIKAAL. 6u WISKUNDE: ANALYSE. 8u WISKUNDE: COMBINATIELEER, KANSREKENEN, STATISTIEK.

21 SCHOOLJAAR

22 3de jaar vanaf Kerstmis voor de sterkere leerlingen die ervoor kiezen … Deze leerlingen zitten apart en verwerken met een studiewijzer zowel theorie als de oefeningen Voor iedereen BZL: GEBRUIK VAN HET GRAFISCH REKENTOESTEL TI 83. FUNCTIES MET WINPLOT TEKENEN. STATISTIEK EN VERWERKINGSOPDRACHTEN IN EXCEL.

23 4de jaar Het gehele schooljaar voor de sterke leerlingen die ervoor kiezen (overleg collega 3de jaar) Deze leerlingen zitten in kleine lokaaltjes per twee en verwerken zelfstandig met een gedetailleerde studiewijzer zowel theorie als de oefeningen

24 4de jaar Voor de andere leerlingen Theorie: klassikaal
Oefeningen BZW met studiewijzer of controlebladen Voor iedereen BZL EUCLIDISCHE DELING EN REGEL VAN HORNER. TELPROBLEMEN EN KANSBEREKENING.

25 3de graad In 3 – uurs: 5de jaar:
klassikaal 1ste trimester! Examen binnen de reeks BZL 2de trimester Rationale, exponentiële en logaritmische functies, matrixrekening. Permanente evaluatie! Zowel attitude als kennis.

26 6de jaar: ANALYSE 1u Klassikaal of BZL: theorie 2u Klassikaal of BZL: oefeningen STATISTIEK - KANSREKENING Volledig volgens BZL Permanente evaluatie: groepsopdrachten

27 3de graad In 4 -, 6 - en 8- uurs 5de jaar: complexe getallen, matrixrekening, lineaire transformaties (8-uurs) 6de jaar: analyse, statistiek, combinatieleer, kansrekening Eventueel andere onderdelen volgens BZL vb. onderdeel rond afgeleiden, extremumproblemen, … . Sedert dit schooljaar vragen 8-uurs uit 6de jaar om oefeningen volledig volgens BZL op te lossen.

28 De moeilijkheden! Welke leerling werkt en wie is de profiteur?
Controle volledigheid nota’s. Werden alle opdrachten uitgevoerd? Duidelijkheid instructies van studiewijzer. Timing Beschikbare lokalen. Werkt software? Welke en hoe worden attitudes beoordeeld ? Lettertype Derive

29 STANDPUNT OUDERCOMITE
ZELFSTANDIG LEREN STANDPUNT OUDERCOMITE

30 Toelichting door directie en leerkracht
Positief onthaald. Informatie over concrete werking . Informatieavonden voor ouders. Oprichting werkgroep didactische vernieuwing

31 ZELFSTANDIG LEREN REACTIES LEERLINGEN

32 OVER DE GANSE LIJN: (HEEL) POSITIEF BEOORDEELD. ENKELE BEDENKINGEN:
OVER DE GANSE LIJN: (HEEL) POSITIEF BEOORDEELD. ENKELE BEDENKINGEN: de JAAR:- NIET ALTIJD EVEN PLEZANT, MAAR ALS JE HET ZELF VINDT, KUN JE HET BETER. 4de JAAR:- ZOLANG HET ACHTERAF VERBETERD WORDT NIET: TREK JE PLAN. 5de JAAR:- MAG VEEL GEBEUREN, MAAR NIET ALTIJD CONTROLE ACHTERAF; NIET: ZORG MAAR DAT JE HET HEBT VERSTAAT, VERWERKT DE LEERSTOF BETER DAN MET UITLEG LERAAR. - MEN IS VERPLICHT OM IETS TE DOEN TIJDENS DE LES. 6de JAAR:- OK; MAAR NIET HET GANSE JAAR. - TIJDENS ANDERE LESSEN MOET MEN TE WEINIG DOEN.

33 Maar ook De Super Strevers protesteren De Super Luien ook

34 ZELFSTANDIG LEREN REACTIES COLLEGA’S

35 Je moet je klas kunnen loslaten
Je bent begeleider, coach, observator, evaluator Veel werk: je moet alle materiaal zelf aanmaken Goede vakgroepwerking noodzakelijk Flexibel zijn Kritiek kan soms hard aankomen

36 MAAR !!!! Een les die je vroeger goed gaf, die je graag gaf, … BLIJVEN DOEN

37 VOORBEELDEN STUDIEWIJZERS

38 WISKUNDE 5 UUR 3EWIS - LWIS - WET

39 STATISTIEK Algemene informatie Studiewijzer onderverdeeld in
Les Opdrachten Problemen die … Samenvatting theorie Zie bundel

40 WISKUNDE 5 UUR 4 EWIS - LWIS - SWE

41 Studiewijzer analytische meetkunde
Studiewijzer per week Welk soort leren? Klassikaal Groepswerk Vast schema Soort leren Agenda Leerstof

42 WISKUNDE 3 UUR EMT - LMT

43 BEGELEID ZELFSTANDIG LEREN 5 Emt - Lmt SJBC – DIEST
BEGELEID: wil zeggen dat de leerkracht steeds te bereiken is bij moeilijkheden, een snelle evaluatie via toetsen en huistaken, een evaluatie van het leerproces, er ingegrepen wordt wanneer het fout dreigt te lopen. ZELFSTANDIG: zelf verwerven, verwerken, plannen en evalueren. zelfdiscipline is erg belangrijk. LEREN: leren uitvoeren, communiceren, leren leren en een voorbereiding op hogere studies.

44 E X P O N E N T I E L E E N L O G A R I T M I S C H E F U N C T I E S
A l g e m e n e D o e l s t e l l i n g Stimulatie van het zelfstandig instuderen, bewerken en verwerken van het leerstof­gedeelte exponentiële en logaritmische functies. Het opzet is om via een aantal specifieke opdrachten en taken zelfstandig dit leerstofonderdeel te verwerken en in te studeren. Na afloop wordt verondersteld dat jij/de leerling dit leerstofonder­deel evenzeer beheerst als wanneer alles was gedoceerd. Instructies gebeuren via de studiewijzer. Het is een uitdaging, een stap in het zelfstandig leren van leerstof ook al is die/dat soms wat moeilijk of onaangenaam. Maar ligt daar niet de "challenge" te tonen dat ook die klip te kunnen ronden? B e o o g d e v a a r d i g h e d e n 1. Definities, formules en standaardtechnieken zelfstandig instuderen, begrijpen en gebruiken. 2. Ordenen en tellen: de voorwaarden zodanig omvormen dat via eenvoudig telwerk de oplossing kan gevonden worden. 3. Rekenen: de oplossing bestaat uit nauwkeurig rekenwerk. 4. Induceren uit voorbeelden: een "systeempje", formule of stelling ontdekken. 5. Verantwoord gebruik van het rekentoestel. 6. Zelfstandig een schema kunnen opstellen. 7. Het verband tussen voorbeelden,theorie en oefeningen kunnen leggen.

45 2. Onderscheid kennen tussen lineaire en exponentiële groei.
L e e r s t o f d o e l s t e l l i n g e n. 1. Invoering van het begrip exponentieel. Definities en gevolgen kennen. 2. Onderscheid kennen tussen lineaire en exponentiële groei. 3. Machten met irrationale exponenten kennen. 4. De grafiek van exponentiële functies kunnen schetsen. 5. Eigenschappen van exponentiële functies kennen. 6. Invoering van het begrip logaritme. Definities en gevolgen kennen. 7. Rekenregels van logaritmen kunnen bewijzen en toepassen 8. Verandering van grondtal kunnen afleiden uit een voorbeeld. 9. De definitie en grafiek kennen van een logaritmische functie. 10. Het verband kennen tussen exponentiële en logaritmische functies. 11.Toepassingen uit de economie en fysica kunnen oplossen.

46 A f s p r a k e n : 1. Bewerk de leerstof in groep of individueel
A f s p r a k e n : 1. Bewerk de leerstof in groep of individueel. Elke groep bestaat maximaal uit 4 personen. Je kan/mag ook proberen de leerstof (volledig) zelfstandig te verwerken. Indien je de groep verlaat werk je in de eetzaal afzonderlijk. Er wordt niet onderling van groep verwisseld (tenzij na overleg met de leerkracht). 2. De leerstof moet je natuurlijk ook thuis (verder) verwerken. - definities instuderen - oefeningen voorbereiden en afmaken - bijkomende oefeningen verwerken. (onderling afspreken?) 3. Respecteer de studiewijzer. De opdracht is niet afgelopen wanneer je uit de les komt. Oefeningen en opdrachten die niet af zijn moet je thuis verder afwerken. 4. Noteer alle opdrachten en oefeningen in je cursus. Maak de nodige schema's. 5. Indien je alle opdrachten uitgevoerd hebt kan je een ander vak studeren. Bijkomende oefeningen maken of een volgende module opstarten is echter een aanrader. 6. Je zal regelmatig alleen in een lokaal werken. Storen van andere lessen zal bestraft worden. Respecteer de verantwoordelijkheid die je krijgt. 7. Huistaken worden steeds de volgende les afgeven. Te laat afgeven wordt negatief geëvalueerd.

47 L e e r m i d d e l e n: Handboek: Nieuwe Delta 5/6 REELE FUNCTIES (3 uur) Sleutel oplossingen van taken en oefeningen vanaf p. 70 ZRM: Casio College New (B) (+) en handleiding Software: Derive (gratis demo in te laden via internet), Winplot als shareware. Met deze eenvoudige wiskundeprogramma's kan je thuis of tijdens de les in het ICT-lokaal grafieken zelf maken en controleren. Bijkomende (algemene) informatie op het internet via (mogelijkheden tot gratis downloaden) Voor bijkomende uitleg van het internet kan je altijd dhr. Luc Pluymers contacteren.

48 STUDIEWIJZER V = verplicht lesdeel, je moet in het klaslokaal deelnemen aan de activiteit. G = je moet in groep werken. A = je moet alleen werken, je vraagt zelf uitleg aan de leerkracht. GA = je mag in groep of alleen werken. Je kan steeds de eetzaal als stille werkruimte gebruiken wanneer je individueel wil werken. Eigen lokaal , lokaal 13, Lokalen op 3de verdieping Eventueel onderzoeken of lokaal 21a – 21b – 21c niet vrij is! Onderstaande tabel geeft kort de leerstofafbakening weer. Gebruik deze om je schoolagenda in te vullen. De data moet je zelf aanvullen. De leerstof is onderverdeeld in modules. Hoe elke module moet uitgewerkt worden vind je terug na de tabel. Lees aandachtig bij elke module de opdrachten. Doe alleen wat gevraagd wordt. Indien je moeilijkheden ondervindt met de timing verwittig tijdig de leerkracht. In onderling overleg wordt er eventueel bijgestuurd!

49 Studiewijzer exponentiële functies:
Module lesonderwerp Werkvorm lestijd studietijd evaluatie data 1 Lineaire en exponentiële groei GI 50' sleutel 3101 2 Definitie opbouw grafiek exponentiële functies zelf 0302 3 Toepassingen economie 0602 4 Oefeningen huistaak Oefeningen 0702 1002 H E R H A L I N G S L E S op E V A L U A T I E op 14 02

50 SLEUTEL OPLOSSINGEN TAKEN VANAF PAGINA 70
SLEUTEL OPLOSSINGEN OEFENINGEN VANAF PAGINA 73 De huistaken zijn controlepunten. Schrijf ze niet gewoon over. Het is voor jullie een gelegenheid om jezelf te evalueren in welke mate je de leerstof beheerst. Module 1: Overloop zelf het voorbeeld p. 25 Los op taak 2.1 Ken de definitie van lineaire groei op p. 26 Overloop het voorbeeld van exponentiële groei op p. 27, definitie op p. 28 Maak oefening 1 op p. 46 Module 2: Instuderen de definitie van rationale exponent Reken een 5-tal resultaten met je rekentoestel na uit de tabel p. 29. Hoe wordt nu het getal 10 π berekend? Bestudeer de grafieken op p . 31. Maak nu zelf de grafiek van y =3 x en y =(1/3) x Alle eigenschappen op p. 32 zijn uit deze grafieken af te leiden en moet je kennen.

51 EVALUATIE EVALUATIE EVALUATIE EVALUATIE EVALUATIE
Module 3: Los op taak 2.2 op p Los op oefening 5 en 6 p. 47 Module 4: 1ste lesuur: oef 7 oef 8/ oef 10/1 (huistaak) 2de lesuur: oef 11 oef 12 oef 16 H E R H A L I N G S L E S EVALUATIE EVALUATIE EVALUATIE EVALUATIE EVALUATIE

52 Studiewijzer logaritmen en logaritmische functies:
Module lesonderwerp werkvorm lestijd evaluatie data 1 Invoeren van het begrip logaritme GI 50' boek­ 17 02 2 Rekenregels van logaritmen taak stelling stellingen oefening boek sleutel 20 02 2102 3 Verandering van grondtal voorbeeld taak oefening 24 02 H E R H A L I N G S L E S O P E V A L U A T I E OP 4 Definitie / grafiek van logaritmische functie taak verband grafiek oefening 13 03 14 03 5 Toepassingen in economie en fysica vraagstuk taak oefeningen 17 03 20 03 E I N D E V A L U A T I E 5 modules op 21 03

53 SLEUTEL OPLOSSINGEN TAKEN VANAF PAGINA 70
SLEUTEL OPLOSSINGEN OEFENINGEN VANAF PAGINA 73 De huistaken zijn controlepunten. Schrijf ze niet gewoon over. Het is voor jullie een gelegenheid om jezelf te evalueren in welke mate je de leerstof beheerst. Module 1 : Invoering van het begrip logaritme Los op taak 2.3 op p. 34. Zoek indien nodig de grafiek van y=2x terug op in voorgaande paragraaf. Bestudeer de voorbeelden, de definitie, opnieuw de voorbeelden en de gevolgen van het begrip logaritme met grondtal a. Invoering van het begrip tiendelige of Briggse logaritme. Controleer met je rekentoestel de resultaten van het handboek. Maak tot slot oefening 18 p.49 en 50. ( rationale exponenten zie exp. functies) Module 2 : Rekenregels van logaritmen. Los op taak 2.4 op p. 36. De stellingen betreffende logaritme van een product, quotiënt en macht moet je in woorden en symbolen kunnen formuleren én kunnen bewijzen voor een grondtal a = 2. Maak oefening 20 en 21 p. 50. Voorzie 1 lesuur voor de taak en twee bewijzen. Het volgende lesuur voor de derde stelling en de oefeningen.

54 Module 3 : Verandering van grondtal.
Volg het voorbeeld op p. 38. Deze leidt tot de algemene formule. Ga terug naar taak 2.3 en beantwoord de laatste drie vragen. Maak nu oefening 23 en 24 op p.50 en 51 H I E R N A V O L G T E E N E V A L U A T I E Module 4 : Definitie en grafiek van logaritmische functies 1ste lesuur: Los op taak 2.5 p. 39 Studeer de definitie van logaritmische functie met grondtal a. Vergelijk de getallen die voorkomen in de tabellen van f(x) en g(x). Wat stel je vast? Op de tekening van p. 40 doet men een eigenaardige vaststelling. Welke? Dit geeft aanleiding tot een handig middeltje om de logaritmische functie te tekenen. Welk verband bestaat er dus tussen de exponetiële en logaritmische functie? HUISTAAK: Construeer zelf de grafiek van y = 2 log(x) en y = ½ log (x). Volgende les afgeven.

55 2de lesuur: De grafiek van de logaritmische functies moet je nauwkeurig kunnen schetsen. Eigenschappen kennen op p.41. Deze eigenschappen zijn gemakkelijk af te leiden uit de grafieken. Maak oefening 25/ op p. 51. Module 5 : Toepassingen uit de economie en de fysica. 1ste lesuur: Los het vraagstuk aangaande kapitaalverdubbeling op (p. 42). Los op taak 2.6 HUISTAAK: oefening 30 p. 53. Volgende les afgeven Los de oefening 19, 26 en 29 op. E I N D E V A L U A T I E (module 1 t/m 5) M. Vancaudenberg

56 WISKUNDE 3 UUR EMT - LMT

57 Studiewijzer: Verloop van functies
Studiewijzer per week Welk soort leren? Klassikaal Groepswerk Vast schema Soort leren Agenda Leerstof

58 Evaluaties in BZL Regelmatige toetsing van de leerstof.
Evaluatie van huistaken Evaluatie van attitudes Examens of permanente evaluatie

59 Evaluatie van attitude
Attitudes uitgewerkt door werkgroep didactische vernieuwing Experimentele fase In 4de jaar: evenwaardig met een toets Toch afspraak in derde graad = 10% van de punten BZL

60 Welke attitudes? Zelfwerkzaamheid Betrokkenheid Doorzettingsvermogen
Verantwoordelijkheidszin Houding

61 1. Zelfwerkzaamheid Ik kan leerstof zelfstandig verwerven.Pas als alle hulpmiddelen uitgeput zijn vraag ik hulp aan de leraar Ik werk thuis verder aan onafgewerkte opdrachten De studiewijzer helpt mij bij mijn planning. Ik evalueer mezelf eerlijk

62 2. Betrokkenheid Ik werk actief mee in de les
Ik betoon interesse voor de behandelde onderwerpen Ik hou mij alleen bezig met zaken uit de les

63 3. Doorzettingsvermogen
Ik bereid de volgende sessie voor volgens de gemaakte afspraken. Bij een zwak resultaat vraag ik naar extra uitleg of remediëringsoefeningen. Ik werk constant door

64 4. Verantwoordelijkheidszin
Ik ben tijdig in de les Ik hou mij aan de deadlines Ik heb mijn materiaal bij. Mijn notities zijn steeds in orde Ik hou mij aan de reglementering ( pc-lokaal)

65 5. Houding Ik ga respectvol om met medeleerlingen en leraars
Ik heb respect voor materiaal en infrastructuur Ik draag in positieve zin bij tot het resultaat van groepsopdrachten en help anderen.

66 Afspraken in verband met het vak wiskunde 6 wiskunde 3u
Dagelijks werk: op 25 punten a) 10 punten op in orde zijn volgens de studiewijzer : 5 punten op het in orde zijn: wordt per les gekwoteerd op 0/1/2: 0: cursus niet in orde, opdrachten studiewijzer niet afgewerkt 1: niet alle opdrachten afgewerkt 2: perfect in orde 5 punten op attidude: wordt per les gekwoteerd op 0/1/2: 0: niets gedaan, andere leerlingen gestoord 1: onregelmatig gewerkt, opmerkingen gekregen 2: perfect doorgewerkt zonder de anderen te storen b) 10 punten op de tussentijdse toetsen per hoofdstuk c) 5 punten op bijkomende huistaken (inhoud en zorg!) Proefwerken: op 75 punten a) 5 punten op de mappen met toetsen en huistaken volledig in orde, taken verbeterd , voorblad ingevuld wordt op het einde van het schooljaar nagekeken b) 20 punten op de eerste tussentijdse proef deze omvat volgende leerstof: a) asymptoten b) verloop van functies Eerste proef rond de krokusvakantie c) 25 punten op de tweede tussentijdse proef mogelijk wordt deze proef in overleg opgedeeld in 2 kleinere proeven a) onbepaalde integralen b) integratiemethodes c) bepaalde integralen d) meetkundige toepassingen Tweede proef rond Pasen d) 25 punten op permanente evaluatie van statistiek en kansrekenen wordt verwerkt in groepstaken de punten van deze taken vormen de 25 punten van de derde proef

67 Andere vakken Voorbeeld studiewijzer fysica
Voorbeeld studiewijzer chemie Erg uitgewerkt 10 jaar ervaring

68 SCHOOLJAAR

69 Aandachtspunten Verfijning studiewijzers Uitbreiding sleutels
Uitbreiding zelfevaluatie Hoe attitudes evalueren? Verdere invoering Smartschool

70 BEREIKBAARHEID VAN LEERKRACHT EN LEERLINGEN ? SMARTSCHOOL, maar dat is een ander verhaal!

71 Met dank aan mijn dochter Katia voor de lay-out


Download ppt "BEGELEID ZELFSTANDIG LEREN IN DE LES WISKUNDE"

Verwante presentaties


Ads door Google