De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pgb Wmo Bijeenkomst vermindering regeldruk. Ede, 14 februari 2011 © 2011 Deloitte Touche Tohmatsu Verdieping rechtmatigheid bij het Pgb Wmo.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pgb Wmo Bijeenkomst vermindering regeldruk. Ede, 14 februari 2011 © 2011 Deloitte Touche Tohmatsu Verdieping rechtmatigheid bij het Pgb Wmo."— Transcript van de presentatie:

1 Pgb Wmo Bijeenkomst vermindering regeldruk. Ede, 14 februari 2011 © 2011 Deloitte Touche Tohmatsu Verdieping rechtmatigheid bij het Pgb Wmo.

2 © 2011 Deloitte Touche Tohmatsu Even voorstellen… Wouter Kalkman RA Director wkalkman@deloitte.nl 06 –21 27 29 77

3 © 2011 Deloitte Touche Tohmatsu Enkele stellingen...  Ik wil zoveel mogelijk uitgaven i.h.k.v. de Pgb controleren!  Ik geloof niet in preventieve maatregelen, zoals de eis om verantwoording af te leggen i.h.k.v. PGB’s.

4 © 2011 Deloitte Touche Tohmatsu Aanleiding  Gemeenten verstrekken diverse bijdragen in het kader van de Wmo  ‘Gaat om veel geld’ (2008: € 1,3 mrd.) en ‘grote aantallen’ (2008: 349.000)  Focus handreiking op het PersoonsGebonden Budget (PGB)  Bedragen en aantallen vertonen explosieve groei in afgelopen jaren  Verstrekkingen dus voorzien van waarborgen rechtmatigheid en integriteit  Juiste balans controle en verantwoording versus vermindering regeldruk en administratieve lasten is essentieel  ‘Niet verantwoorden om te verantwoorden’ Door vooraf juiste keuze te maken en slim te organiseren, kost de controle en verantwoording achteraf minder inspanningen!

5 © 2011 Deloitte Touche Tohmatsu Proces: huidige inrichting  Intake ⇾ aanvraag ⇾ toekenning ⇾ verantwoording ⇾ controle en evaluatie  Eisen vastgelegd in Wmo-verordening, -besluit en / of –beleidsregels  Kanteling Wmo: van standaard voorziening naar maatwerk  Intake is na kanteling essentieel; maatwerk per gemeente / situatie en daarom niet in de handreiking uitgewerkt  Handreiking geeft handvatten om proces van aanvraag t/m controle en evaluatie slimmer, efficiënter en effectiever in te richten Spelregels, instrumenten en verantwoording moeten worden afgestemd op de lokale situatie en behoeften; er is veel maatwerk mogelijk maar een goede voorbereiding en bewuste keuzes zijn essentieel!

6 © 2011 Deloitte Touche Tohmatsu Proces: slimme(re) inrichting  Géén controle om de controle: focus op de échte risico’s  Interne controle niet richten op kwantiteit (veel dossiers) maar op kwaliteit  Bedrijfsvoering doorlichten en doublures in informatie, controles en afstemmingen schrappen: Gedetailleerde aanvraag Externe indicatie ‘Keukentafelgesprekken’ Periodieke heronderzoeken Verantwoording uitgavenAanvraag met noodzakelijke vragen Integrale controle gemeenteAlleen indiceren bij gerede twijfel EtceteraVerantwoorden o.b.v. €’s en thema’s

7 © 2011 Deloitte Touche Tohmatsu Scenario 1: Preventief organiseren (1/2)  Focus scenario op risico dat PGB ten onrechte wordt toegekend  Proactief (potentiële) aanvragers informeren  Standaard aanvraagformulier beoordelen op: - Nut, noodzaak en toegevoegde waarde van vragen - Gebruik van begrijpelijke taal  Alleen die informatie en bewijsstukken opvragen die écht nodig zijn voor bepalen recht op een PGB  Inventariseer en gebruik bestaande bronnen, documentatie, etc.  Alleen (kostbare) externe indicatie indien écht noodzakelijk  Indien recht / noodzaak voorziening direct duidelijk en / of beperkt qua financiële omvang dan beslissingsbevoegdheid zo laag mogelijk beleggen

8 © 2011 Deloitte Touche Tohmatsu Scenario 1: Preventief organiseren (2/2)  Risico dat recht op PGB tussentijds is vervallen en / of PGB niet wordt besteed aan doel waarvoor het is toegekend, wordt NIET expliciet afgedekt  Echter wel een aantal maatregelen mogelijk: - Verplicht aanvragers iedere wijziging in omstandigheden actief te melden - Vermeld in beschikking mogelijkheid steekproefsgewijze controles - Bestedingsvoorwaarden eenduidig vastleggen in beschikking - Reguliere bronnen (fraudesignalen, anonieme tips, herindicering, etc.) Hanteer financiële grenzen voor het bepalen van het scenario, bijvoorbeeld: - Tot € 1.000 preventief organiseren - Van € 1.000 tot € 5.000 zoeklichtcontroles - Boven € 5.000 toegespitste aanpak

9 © 2011 Deloitte Touche Tohmatsu Scenario 2: Zoeklichtcontroles (1/2)  Risico dat PGB ten onrechte wordt toegekend, wordt afgedekt met preventieve maatregelen (zie scenario 1)  Risico dat recht op PGB tussentijds komt te vervallen, wordt afgedekt door: - Aanvragers te verplichten iedere wijziging in omstandigheden te melden - Een standaard beperkt verantwoordingsformat vast te stellen - Keukentafelgesprekken te voeren - De verantwoording te beoordelen op eventuele tussentijdse wijzigingen in persoonlijke omstandigheden waardoor recht op PGB had moeten vervallen Het aantal wijzigingen in omstandigheden is vaak beperkt; de wijzigingen worden daarom integraal onderzocht.

10 © 2011 Deloitte Touche Tohmatsu Scenario 2: Zoeklichtcontroles (2/2)  Risico dat PGB niet wordt besteed aan het doel waarvoor het is toegekend, wordt afgedekt door: - Bestedingsvoorwaarden vast te leggen in de toekenningsbeschikking - Een standaard beperkt verantwoordingsformat vast te stellen - Het bespreken van de bestedingen tijdens de keukentafelgesprekken (inclusief ‘waarneming ter plaatse’) - Het beoordelen van de verantwoording Controleer de verantwoordingen niet integraal, de eis verantwoording af te leggen werkt al preventief! Benoem jaarlijks één thema of soort voorziening waarvan de verantwoordingen inhoudelijk worden gecontroleerd (zoals scootmobielen, taxivervoer, etc.).

11 © 2011 Deloitte Touche Tohmatsu Scenario 3: Toegespitste aanpak  Risico dat PGB ten onrechte wordt toegekend, wordt afgedekt met preventieve maatregelen (zie scenario 1)  Risico dat recht op PGB is vervallen en / of PGB niet is besteed aan doel, is afgedekt met diverse maatregelen (zie scenario 2)  Belangrijke verschillen tussen zoeklichtcontroles en toegespitste aanpak: 1.Wijze van verantwoording - Zoeklichtcontroles: opgave aard en omvang bestedingen - Toegespitst: uitgaven specificeren, toelichten en voorzien van nota’s e.d. 2.Controle door gemeente - Zoeklichtcontroles: controle o.b.v. één thema / voorziening - Toegespitst: integrale controle verantwoordingen Op basis van risico’s en kosten-baten aan te bevelen de verantwoording en controle toe te spitsen op de qua financiële omvang grootste PGB’s.

12 © 2011 Deloitte Touche Tohmatsu Afsluitend  Focus op de échte risico’s  Scenario’s uitwerken aan de hand van grensbedragen en thema’s  Spelregels en instrumenten actualiseren, vereenvoudigen en / of aanvullen  Weloverwogen keuzes maken op basis van kosten-baten analyse Succes is afhankelijk van durven loslaten én durven kiezen!

13 © 2010 Deloitte The Netherlands Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.www.deloitte.com/about Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 140 countries, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte's approximately 169,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence. This publication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, Deloitte Global Services Limited, Deloitte Global Services Holdings Limited, the Deloitte Touche Tohmatsu Verein, any of their member firms, or any of the foregoing’s affiliates (collectively the “Deloitte Network”) are, by means of this publication, rendering accounting, business, financial, investment, legal, tax, or other professional advice or services. This publication is not a substitute for such professional advice or services, nor should it be used as a basis for any decision or action that may affect your finances or your business. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in the Deloitte Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this publication.


Download ppt "Pgb Wmo Bijeenkomst vermindering regeldruk. Ede, 14 februari 2011 © 2011 Deloitte Touche Tohmatsu Verdieping rechtmatigheid bij het Pgb Wmo."

Verwante presentaties


Ads door Google