De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Primary colors R 0 G 161 B 222 R 60 G 138 B 46 R 114 G 199 B 231 R 201 G 221 B 3 R 146 G 212 B 0 R 0 G 39 B 118 Modellenstudie FUMO Leeuwarden, 28 april.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Primary colors R 0 G 161 B 222 R 60 G 138 B 46 R 114 G 199 B 231 R 201 G 221 B 3 R 146 G 212 B 0 R 0 G 39 B 118 Modellenstudie FUMO Leeuwarden, 28 april."— Transcript van de presentatie:

1 Primary colors R 0 G 161 B 222 R 60 G 138 B 46 R 114 G 199 B 231 R 201 G 221 B 3 R 146 G 212 B 0 R 0 G 39 B 118 Modellenstudie FUMO Leeuwarden, 28 april 2011 Doorrekenen modelvarianten met de best passende productieapplicatie

2 © 2011 Deloitte The Netherlands Inhoud presentatie 1.Modellenstudie Deloitte als onderdeel proces RUD-vorming 2.Modelvarianten 3.Toetsingscriteria 4.Uitvoering: doorrekenen modellen 5.Uitvoering: best passende productie-applicatie 6.Beoordeling modelvarianten 7.Conclusies 1 Modellenstudie FUMO

3 © 2011 Deloitte The Netherlands Modellenstudie als basis om te komen tot een Modelkeuze 2 Modellenstudie FUMO Doorrekenen modellen Model- keuze Opstellen bedrijfs- plan FUMO Opstellen Implemen- tatieplan FUMO Onderzoeken productie applicatie Imple- men- teren Werkende FUMO Lande- lijke kaders Friese kaders Kwali- teits criteria

4 © 2011 Deloitte The Netherlands 12 Modelvarianten 3 Modellenstudie FUMO Variatie in schaal / locatie: Variatie in taken: 1 FUMO, 1 locatie 1 FUMO, ca 2 - 12 werklocaties 1 FUMO, meer dan ca 12 werklocaties 2 RUD’s, elk op 1 locatie BT+ : basistaken plus de extra taken van organisaties die (vrijwillig) al zijn opgeschaald of zullen worden opgeschaald Variant 1Variant 4Variant 7Variant 10 BT+ & overig milieu : BT+ en het Wet Milieu-beheer-deel van de Wabo van alle deelnemers Variant 2Variant 5Variant 8Variant 11 Wabo+ : BT+ & overig milieu en de rest van de Wabo-taken Variant 3Variant 6Variant 9Variant 12

5 © 2011 Deloitte The Netherlands Toetsingscriteria Basis in de landelijke en Friese kaders Zes onderscheidende criteria: 1.Voldoen aan de kwaliteitscriteria kritieke massa 2.Congruentie Veiligheidsregio 3.Lean, efficiënt en effectief 4.Lokaal wat kan 5.Korte lijnen 6.Personele belangen (bedreigingen & kansen) Alle overige punten uit kaders: uitgangspunt voor de uitvoeringsstructuur. Denk bijvoorbeeld aan: tenminste basistakenpakket, frontoffice bij gemeenten, etc. 4 Modellenstudie FUMO

6 © 2011 Deloitte The Netherlands Uitvoering Doorrekening Modellen Ten behoeve van de doorrekening: gegevens opgevraagd bij de deelnemers met behulp van vragenformulier Tussentijdse bespreking stand van zaken invullen gegevens Gegevens ontvangen en bewerkt; aangevuld met ramingen bij ontbrekende informatie Resultaat: goede basis voor betrouwbare doorrekening Bij financiële doorrekening onderscheid gemaakt tussen: -structurele kosten (inclusief inverdieneffecten) -initiële kosten -achterblijvende kosten Daarbij zijn de resultaten van onderdeel Best Passende Productieapplicatie meegenomen 5 Modellenstudie FUMO

7 © 2011 Deloitte The Netherlands Uitvoering Juridische Vorm Beoordeling van de Juridische vormen: Private samenwerkingsvormen WGR Openbaar Lichaam WGR Gemeenschappelijk Orgaan WGR Centrumgemeente Evidente voorkeur van wetgever voor publiekrechtelijke samenwerking Vanwege de deelname van èn gemeenten èn provincie èn waterschap noemt de WGR alleen het OL en GO als mogelijkheden 6 Modellenstudie FUMO

8 © 2011 Deloitte The Netherlands Uitvoering Best passende productie applicatie Inventarisatie IT landschap en kosten bij toekomstige deelnemers RUD via vragenlijst Tussentijdse bespreking stand van zaken invullen gegevens ICT blauwdruk ontworpen voor toekomstige RUD organisatie: best passende applicatie Hierbij zijn vragen beantwoord als: Verwachtingen en randvoorwaarden van de deelnemers aan de RUD? Hoe gaat het gebruikt worden in de RUD keten? Toepassing van bestaande standaarden voor informatie-uitwisseling in, mogelijk geautomatiseerde, koppelingen met (landelijke) basisadministraties en applicaties van opdrachtgevers? Is hergebruik mogelijk? Wat kost het (ook: desinvesteringen en frictiekosten, kosten procesaanpassingen bestaande applicaties bij de deelnemers, beheer en onderhoud processen van de uitvoeringsorganisatie)? 7 Modellenstudie FUMO

9 © 2011 Deloitte The Netherlands Beoordeling op toetsingscriteria 8 Modellenstudie FUMO Conclusies in het onderzoek zijn gebaseerd op deze bevindingen + de onderliggende financiële berekeningen + bevindingen productieapplicatie Aanname: gelijke gewichten van de toetsingscriteria, maar ‘Kwaliteit’ en ‘Kosten’ hebben karakter van zwaargewichten

10 © 2011 Deloitte The Netherlands Conclusies Modellen 1. De modelvarianten van één FUMO scoren beter op de toetsingscriteria dan de variant met twee RUD’s. Dit heeft vooral te maken met: Goede scores op kwaliteitscriteria voor de kritieke massa Financiële consequenties zijn in het algemeen bij één FUMO gunstiger dan bij twee RUD’s Congruentie met de Veiligheidsregio De RUD vorming heeft ook consequenties voor medewerkers: Negatief: verandering van werkgever en werksituatie Positief: grotere organisatie biedt meer kans op ontplooiïng en professionalisering 2. Eén FUMO met werklocaties scoort beter dan één FUMO op één locatie: ‘Lokaal wat kan’ ‘Korte lijnen’ 3. Eén FUMO met beperkt aantal werklocaties werkt efficiënter en effectiever dan bij heel veel werklocaties 4. Naarmate het takenpakket breder is (meer dan alleen basistaken) neemt efficiëntie en effectiviteit toe 9 Modellenstudie FUMO

11 © 2011 Deloitte The Netherlands Conclusies Juridische Vorm Openbaar Lichaam ligt voor de hand Heeft met name te maken met de WGR zelf: ook de provincie en het waterschap zijn deelnemer, naast de gemeenten Maar ook met: grootschalige karakter van de samenwerking, de gewenste democratische controle en betere mogelijkheden om risico’s goed te regelen (robuuste regeling) 10 Modellenstudie FUMO

12 © 2011 Deloitte The Netherlands Conclusies Productie Applicatie Conclusies over de best passende productieapplicatie hangen af van het takenpakket waarop wordt samengewerkt: Basistaken+ of Basistaken+ & overig milieu: productieapplicatie van Genetics heeft lichte voorkeur boven Centric en Roxit. Reden: organisaties die het grootste deel van het takenpakket inbrengen, gebruiken deze applicatie nu ook Wabo: geen duidelijke voorkeur voor één van de drie varianten 11 Modellenstudie FUMO

13 © 2011 Deloitte The Netherlands Aanbevelingen Samenwerking voor alle Wabo+ taken en deze bundelen in één FUMO-organisatie Hiermee de grootste winst op het gebied van kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie van de uitvoering van VTH- taken Indien brug te ver voor korte termijn: groeipad. Te starten met samenwerking in één FUMO met daarin de basistaken, de milieutaken en de vrijwillig op te schalen taken van gemeenten, provincie en wetterskip Ruimtelijke structuur van de FUMO eveneens via groeipad: hoofdvestiging voor specialistische en overige te concentreren taken, aantal (lean georganiseerde) werklocaties in de regio voor uitvoering van taken die decentraal uitgevoerd kunnen worden Afhankelijk van ervaringen en andere ontwikkelingen gaandeweg aantal werklocaties verminderen Wat betreft Juridische Vorm: Openbaar Lichaam Wat betreft Productie Applicatie: Bij samenwerking op primair het basistakenpakket inclusief de (overige) milieutaken: Powerforms/Genetics. Redenen: de geboden functionaliteit en de totale kosten. 12 Modellenstudie FUMO

14 © 2011 Deloitte The Netherlands Disclaimer: Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.www.deloitte.com/about Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 140 countries, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte's approximately 170,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence. This publication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, Deloitte Global Services Limited, Deloitte Global Services Holdings Limited, the Deloitte Touche Tohmatsu Verein, any of their member firms, or any of the foregoing’s affiliates (collectively the “Deloitte Network”) are, by means of this publication, rendering accounting, business, financial, investment, legal, tax, or other professional advice or services. This publication is not a substitute for such professional advice or services, nor should it be used as a basis for any decision or action that may affect your finances or your business. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in the Deloitte Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this publication.

15 © 2011 Deloitte The Netherlands Ontwikkeling structurele kosten Inverdienpercentages variëren met de variatie in het takenpakket. Hoe meer taken in de samenwerking worden ondergebracht, hoe meer schaalvoordeel er te behalen. Bij samenwerking op een beperkt takenpakket: “snijverlies”. Eén FUMO met beperkt aantal werklocaties relatief het grootste inverdieneffect (enerzijds schaalvoordeel, anderzijds minder “reistijdverlies”) 14 Modellenstudie FUMO

16 © 2011 Deloitte The Netherlands Achterblijvende kosten Totale achterblijvende omvangrijk Relatief het laagst bij modelvarianten met meerdere werklocaties Gemakkelijker nieuwe bestemming voor kosten (bijv. huisvestingskosten) Achterblijvende kosten bij Wabo+ in absolute zin het hoogst, maar relatief het laagst (verhouding van de achterblijvende kosten tot totale structurele kosten) 15 Modellenstudie FUMO

17 © 2011 Deloitte The Netherlands Initiële kosten Initiële kosten variëren per modelvariant tussen € 3,9 en € 7,3 miljoen. Kosten worden sterk bepaald door de initiële kosten voor de ICT van de FUMO Kosten voor de inrichting van de productie-applicatie Kosten voor de aansluiting op de keten vanuit de bevoegde gezagen Initiële kosten zijn hoger bij twee RUD’s. Groot deel kosten altijd eenmalig (sociaal plan, communicatie, ICT, etc.) Variatie initiële kosten vooral door variatie in takenpakket en minder door schaalvarianten (kosten obv omvang van de organisatie (aantal FTE) en verschillende kosten productie-applicatie) 16 Modellenstudie FUMO

18 © 2011 Deloitte The Netherlands Terugverdientijd Behoorlijke verschillen tussen modelvarianten Verschil het grootst bij variatie in takenpakket en minder bij variatie qua schaal. Reden: omvang van initiële kosten (per takenpakket niet sterk uiteenlopend) in relatie tot het potentiële inverdieneffect op structurele kosten 17 Modellenstudie FUMO

19 © 2011 Deloitte The Netherlands Kostenontwikkeling (schematisch) 18 Modellenstudie FUMO

20 © 2011 Deloitte The Netherlands Opdracht aan Deloitte Ondersteun de regiegroep op verschillende onderdelen van een traject om te komen tot de samenwerkingsorganisatie FUMO. In het bijzonder bij: het doorrekenen van modellen (variatie qua takenpakket en qua locaties), waaronder apart aandacht voor een best passende productie applicatie Randvoorwaarden: Rekening houden met landelijke en Friese kaders: Voortbouwen op reeds in gang gezet proces en op bestaande afspraken Veel aandacht geven aan goede communicatie en interactie met de deelnemers Goede ambtelijke en bestuurlijke aansluiting noodzakelijk Input vanuit ambtelijk apparaat organiseren vanwege aanwezige kennis en ervaring, draagvlak en kosten 19 Modellenstudie FUMO


Download ppt "Primary colors R 0 G 161 B 222 R 60 G 138 B 46 R 114 G 199 B 231 R 201 G 221 B 3 R 146 G 212 B 0 R 0 G 39 B 118 Modellenstudie FUMO Leeuwarden, 28 april."

Verwante presentaties


Ads door Google