De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 De Europese Dienstenrichtlijn Samenwerking uniek(e) loket(ten) en lokale besturen EDRL - Studiedag V.V.S.G. 13 oktober 2008 Antwerpen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 De Europese Dienstenrichtlijn Samenwerking uniek(e) loket(ten) en lokale besturen EDRL - Studiedag V.V.S.G. 13 oktober 2008 Antwerpen."— Transcript van de presentatie:

1 1 De Europese Dienstenrichtlijn Samenwerking uniek(e) loket(ten) en lokale besturen EDRL - Studiedag V.V.S.G. 13 oktober 2008 Antwerpen

2 Dienst Administratieve Vereenvoudiging2 Inhoud Doelstelling dienstenrichtlijn Timing Algemeen kader : vereenvoudiging De unieke loketten Impact op lokale besturen? Besluit

3 Dienst Administratieve Vereenvoudiging3 Doelstelling dienstenrichtlijn Vrij verkeer van goederen, kapitaal, personen, en diensten  opheffen van belemmeringen m.b.t. de vrijheid van vestiging voor dienstverrichters afkomstig uit een lidstaat op het grondgebied van een andere lidstaat (EG-Verdrag Art. 43)  mogelijk maken van de vrije toegang tot en het uitoefenen van een dienstenactiviteit, onder precies dezelfde voorwaarden als die welke de lidstaat aan zijn eigen onderdanen oplegt (EG-Verdrag Art. 49)

4 Dienst Administratieve Vereenvoudiging4 Timing dienstenrichtlijn Richtlijn 2006/123/EG is goedgekeurd op 12 december 2006 en van kracht sinds 27 december 2006 Implementatie periode van 3 jaar, dus alle verplichtingen van de EDRL dienen verwezenlijkt te zijn tegen 28 december 2009  op alle overheidsniveaus (de federale staat, de gewesten, de gemeenschappen en de lokale besturen) en op alle bevoegdheidsgebieden gevat door de EDRL

5 Dienst Administratieve Vereenvoudiging5 Vereenvoudiging (hoofdstuk II) Vier onderdelen: Vereenvoudiging procedures (art. 5) Één-loket (art. 6) Recht op informatie (art. 7) Elektronische procedures (art. 8)

6 Dienst Administratieve Vereenvoudiging6 Vereenvoudiging procedures (art. 5) Procedures en formaliteiten moeten, waar mogelijk, vereenvoudigd worden. Er moet onderzocht worden of de procedure niet vereenvoudigd of afgeschaft zou kunnen worden door optimaal de gegevens te benutten die reeds beschikbaar zijn. Wat de vergunningen betreft, de mogelijkheid onderzoeken om die te vervangen door een stilzwijgende vergunning. Het is verboden originelen, een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift of een authentieke vertaling te vragen, tenzij zulks voorzien is in andere communautaire instrumenten of gerechtvaardigd is door een dwingende reden van algemeen belang. Het is wel mogelijk een vertaling te vragen. Document van andere lidstaten met een equivalente functie aan Belgische attesten en certificaten moeten aanvaard worden.

7 Dienst Administratieve Vereenvoudiging7 Het één-loket (art. 6) De lidstaten zien erop toe dat een dienstverrichter de volgende procedures en formaliteiten kan afwikkelen via een één-loket: alle procedures en formaliteiten die nodig zijn voor de toegang tot zijn dienstenactiviteiten, in het bijzonder alle voor de vergunning nodige verklaringen, kennisgevingen en aanvragen bij de bevoegde instanties, met inbegrip van aanvragen tot inschrijving in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging; alle vergunningaanvragen die nodig zijn voor de uitoefening van zijn dienstenactiviteiten.

8 Dienst Administratieve Vereenvoudiging8 Recht op informatie (art. 7) Aan dienstverrichters en -afnemers vlot toegang waarborgen tot de volgende informatie (via een één-loket en elektronisch): Eisen die gelden voor de op het grondgebied gevestigde dienstverrichters, in het bijzonder de procedures en formaliteiten voor toegang en uitoefening van een dienstenactiviteit; Adresgegevens van de bevoegde instanties; Middelen en voorwaarden voor toegang tot de openbare registers betreffende dienstverrichters; Rechtsmiddelen; Adresgegevens van de verenigingen of organisaties waarvan dienstverrichters of –afnemers praktische bijstand kunnen krijgen; De info moet helder, gebruiksvriendelijk, up-to-date zijn en, indien mogelijk, beschikbaar in andere gemeenschapstalen.

9 Dienst Administratieve Vereenvoudiging9 Elektronische procedures (art. 8) Alle procedures en formaliteiten inzake toegang en uitoefening van een dienst moeten eenvoudig, op afstand en elektronisch kunnen gebeuren via een één-loket en de bevoegde instanties. Nationale en buitenlandse dienstverrichters. Uitzonderingen: controles en onderzoeken. Er moeten verschillende kanalen worden aangeboden (multichannel).

10 Dienst Administratieve Vereenvoudiging10 Invulling unieke loketten Beslissingen: Federale Ministerraad Vlaamse Ministerraad Overlegcomité Wie: De ondernemingsloketten erkend in toepassing van de wet van 16 januari 2003 houdende oprichting van de KBO.

11 Huidige situatie Dienst Administratieve Vereenvoudiging11 Starter / ondernemer Ondernemingsloket FederaalVlaamsProvincieLokaal

12 Toekomstige situatie Dienst Administratieve Vereenvoudiging12 Starter / ondernemer Uniek (Ondernemings)loket FederaalVlaamsProvincie Lokaal Vlaamse Middle office

13 Communicatie loket - overheden Elektronisch (online) Webservices Informatiedrager E-mail Papier / documenten Fax Dienst Administratieve Vereenvoudiging13

14 Dienst Administratieve Vereenvoudiging14 Impact op lokale besturen? Regelgeving (zie workshop screening) Op te heffen regels Te wijzigen regelgeving Organisatorisch Aanpassen en vereenvoudigen procedures Werken via één-loket (multi-channel) Informatieverplichting (online) Gemeenschappelijke productencatalogus Gemeenschappelijke website

15 Dienst Administratieve Vereenvoudiging15 Federale vergunningen onder vuur In discussie (nog geen politieke beslissing)  IKEA-wet – handelsvestigingen  Registratie aannemers bouwsector  Erkenning huwelijksbureaus  Vergunning timesharing  Limosa voor zelfstandigen  Drankvergunning

16 Dienst Administratieve Vereenvoudiging16 Besluit Geen paniek !!! Voorbereiding starten Oplijsten verplichtingen ondernemingen/diensten Screening (enkel eigen specifieke regelgeving en niet deze die opgelegd wordt door een ander beleidsniveau) Bijzondere aandacht voor vereenvoudiging Feitelijke implementatie voorbereiden Aanduiding projectcoördinator Beslissingen andere beleidsniveaus implementeren Actieplan opstellen en uitvoering opvolgen

17 Dienst Administratieve Vereenvoudiging17 Vragen ????

18 Dienst Administratieve Vereenvoudiging18 Dank u Erwin De Pue Directeur-generaal Dienst administratieve Vereenvoudiging Hertogstraat 4 1000 Brussel www.vereenvoudiging.be E-mail: erwin.depue@premier.fed.be


Download ppt "1 De Europese Dienstenrichtlijn Samenwerking uniek(e) loket(ten) en lokale besturen EDRL - Studiedag V.V.S.G. 13 oktober 2008 Antwerpen."

Verwante presentaties


Ads door Google