De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nele Vermeire en Joke Vanreppelen in samenwerking met Dirk Meulemans.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nele Vermeire en Joke Vanreppelen in samenwerking met Dirk Meulemans."— Transcript van de presentatie:

1 Nele Vermeire en Joke Vanreppelen in samenwerking met Dirk Meulemans

2 VVSG - Inhoudstafel Vier onderdelen 1.Nieuwe beleids- en beheerscyclus 2.Mogelijke planningsmethodiek 3.Aan de slag 4.Participatie van burgers en actoren 2 -

3 Deel 1. Nieuwe beleids- en beheerscyclus

4 VVSG - Deel 1. Nieuwe beleids- en beheerscyclus 1.1. Wettelijk kader BBC en planlast 1.2. Strategische meerjarenplanning 1.3. Beleidsdoelstelling 1.4. Jaarlijks budget 1.5. Beleidsdomeinen, -veld en -item Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-20124 -

5 VVSG - 1.1. Wettelijk kader BBC en planlast  Beleids- en Beheerscyclus BVR 25 juni 2010 Beleid en beheer samen één verhaal Financiële middelen gekoppeld aan beleidsdoelstellingen Beleid ondersteunt door beheer  Planlastvermindering Decreet 15 juli 2011 13 sectorale beleidsplannen verdwijnen Subsidieaanvraag via strategisch meerjarenplan Rapportage via jaarrekening Vlaamse beleidsprioriteiten  Meer info: www.vvsg.be < knopwww.vvsg.be 5 -Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012

6 VVSG - Vóór invoering Decreet planlastvermindering Decreet planlastvermindering 1.1. Wettelijk kader BBC en planlast 6 - Subsidie- aanvraag Cultuur beleidsplan Goedkeuring subsidie- aanvraag Rapportering Subsidie- aanvraag Sport beleidsplan Subsidie- aanvraag Jeugdwerk beleidsplan Goedkeuring subsidie- aanvraag Rapportering Lokaal Sociaal- beleidsplan Goedkeuring Rapportering Sport beleidsplan Subsidie- aanvraag Goedkeuring subsidie- aanvraag Goedkeuring Beslissing toekenning subsidie Lokaal Sociaal beleidsplan Sport beleidsplan Jeugdwerk beleidsplan Meerjaren planning Rapportering Afrekening Jeugdwerk beleidsplan Subsidie- aanvraag Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012 Vlaamse prioriteiten

7 VVSG - 1.1. Wettelijk kader BBC en planlast Minder plannen dan vroeger Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-20127 -27/07/2014

8 VVSG - 1.1. Wettelijk kader BBC en planlast Besluit Beleids- en Beheerscyclus Decreet Planlastvermindering Aanpassing sectorale decreten → ook decreet Lokaal Sociaal Beleid  Meer info: bekendmaking Vlaamse prioriteiten omzendbrief eind oktober + studiedag 7/11 Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-20128 -

9 VVSG - 1.1. Wettelijk kader BBC en planlast Gewijzigd decreet Lokaal Sociaal beleid Wat blijft? Lokaal bestuur voert lokaal sociaal beleid Gemeente en OCMW gezamenlijk planningsproces Inspraak van bevolking en actoren (kwetsbare groepen) Wat verandert? ≠apart plan, geïntegreerd in meerjarenplan van gemeente en OCMW 7 Vlaamse beleidsprioriteiten onder voorbehoud 9 -Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012

10 VVSG - 1.2. Strategisch meerjarenplan Functie van strategisch meerjarenplan  Beleidsfunctie Politieke voornemens uitgedrukt in beleidsdoelstellingen en actieplannen  Financiële functie Financiële gevolgen gepland beleid Financieel evenwicht  Functie voor digitale aanvraag subsidies  Evaluatiefunctie  Statistische functie Europese en Vlaamse statistieken 10 -Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012

11 VVSG - 1.2. Strategisch meerjarenplan Looptijd van het strategisch meerjarenplan  6 jaar, begin 2 de jaar legislatuur tot einde 1 ste jaar volgende legislatuur ( 2014-2019)  Goedkeuren vóór einde 1 ste jaar (vóór einde 2013) Verantwoordelijkheid van strategisch meerjarenplan  Secretaris voor strategische nota  Financieel beheerder voor financiële nota  In overleg met managementteam Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-201211 -

12 VVSG - 1.2. Strategisch meerjarenplan Strategisch meerjarenplan bestaat minimum uit:  Strategische nota Prioritaire beleidsdoelstellingen Beoogd resultaat Actieplannen Ramingen U/O per jaar op niveau van beleidsdoelstelling  Financiële nota Financieel doelstellingenplan Staat van het financiële evenwicht  Toelichting 12 -

13 VVSG - Voorbeeld: financieel doelstellingenplan

14 VVSG - Resultaat op kasbasis = toestandsevenwicht  elk financieel boekjaar >= 0 Autofinancieringsmarge = structureel evenwicht  einde planningsperiode >= 0  Som >= 0 Voorbeeld: financieel evenwicht

15 VVSG - 1.3. Beleidsdoelstelling 15 - Beleidsdoelstelling een specifieke omschrijving van het vooropgestelde resultaat of eventueel van het vooropgestelde effect dat de raad wil bereiken voor het extern of intern te voeren beleid. In de mate van het mogelijke en het nuttige wordt dat resultaat of dat effect meetbaar gemaakt;  een of meer actieplannen die ondernomen zullen worden voor de realisatie van de beleidsdoelstelling. In elk actieplan wordt de realisatietermijn aangegeven;  de raming van de ontvangsten en uitgaven per jaar waarop de beleidsdoelstelling betrekking heeft. Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012

16 VVSG - Operationeel Tactisch Strategisch Beleids- doelstelling ActieplanActie ActieplanActie 1.3. Beleidsdoelstelling Klassieke terminologie BBC-terminologie

17 VVSG - Operationeel Tactisch Strategisch Strategische doelstelling Tactische doelstelling Beleidsdoelstelling Actieplan Actie Actieplan Actie 1.3. Beleidsdoelstelling

18 VVSG - 1.3. Beleidsdoelstelling Prioritaire beleidsdoelstellingen prioritair beleid Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen overig beleid Prioritaire beleidsdoelstelling is een beleidsdoelstelling waarover expliciet gerapporteerd wordt in de beleidsrapporten Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-201218 - Niet in beleidsdoelstellingen beschreven verrichtingen Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

19 VVSG - 1.3. Beleidsdoelstelling Alle beleid in beleidsdoelstellingen gieten? Strategische nota als basis voor beleidsdiscussie dus overzichtelijk en leesbaar beleidsrapport beperkte invullingruime invulling Prioritair beleid in ds àlle beleid in ds Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-201219 -

20 VVSG - 1.3. Beleidsdoelstelling Alle beleid in beleidsdoelstellingen gieten? Beperkte invulling  Beleidsfocus = beleidsdoelstellingen  Huidig beleid ≠ beleidsdoelstellingen Budget voorzien Beschrijving in toelichting van strategische nota  Verbeterbeleid ≠ beleidsdoelstellingen = kleine acties en projecten ter verbetering van de effectiviteit en efficiëntie van de organisatie Budget voorzien Verbeteracties inventariseren Beschrijving in toelichting van strategische nota 20 -

21 VVSG - 1.4. Jaarlijks budget  Strategisch meerjarenplan (6 jaar) Strategische nota → prioritair beleid Financiële nota → prioritair + overig beleid Toelichting  Budget (jaarlijks) Beleidsnota → prioritair beleid Financiële nota → prioritair + overig beleid Toelichting Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-201221 -

22 VVSG - 1.4. Jaarlijks budget Budget:  Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand  Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-201222 -

23 VVSG - Voorbeeld: doelstellingennota

24 VVSG - Voorbeeld: doelstellingenbudget

25 VVSG - 1.5. Beleidsdomein, -veld, -item Beleidsveld: vanuit politiek en maatschappelijk oogpunt herkenbaar geheel →verplicht en gestandaardiseerd Beleidsdomein: een verzameling van beleidsvelden →vrij te kiezen (behalve ‘algemene financiering) →beleidsrapporten en kredietcontrole Beleidsitem: beleidsveld verder specifiëren →vrij te kiezen Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-201225 -

26 VVSG - 1.5. Beleidsdomein, -veld, -item Beleidsdomein 1 Beleidsveld 1 Beleidsitem 1.1 Beleidsitem 1.2 Beleidsitem 1.3 Beleidveld 2 Beleidsdomein 2 Beleidsveld 3 Beleidsveld 4 Beleidsitem 4.1 Beleidsitem 4.2 Beleidsveld 5 (Bijna) vrije keuze door raad Indeling beleidsrapporten Indeling door Vlaanderen Vrije keuze door college / OCMW-raad

27 VVSG - Voorbeeld: beleidsvelden sociaal beleid 0900: sociale bijstand 0902: migranten 0903: LOI 0904: activering van tewerkstelling 0905: dienst voor juridische info en advies 0910: woningen voor personen met handicap 0930: sociale huisvesting 0943: gezinshulp 0944: opvoedingsondersteuning 0946: thuisbezorgde maaltijden … Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-201227 -

28 VVSG - Voorbeeld: beleidsdomein, -veld, item gezin 0945 kinderopvang gemeentelijk kinderopvanghuis van het kindspeelpleinwerk 0944 opvoedings- ondersteuning ouderen 0951 dienstencentrum 0947 klusjesdienst 0948 poetsdienst beleidsdomein beleidsveld beleidsitems

29 Deel 2. Mogelijke planningsmethodiek

30 VVSG - Deel 2: Mogelijke planningsmethodiek 2.1. Beleidscyclus 2.2. Integraal plannen en participeren 2.3. Werkveld Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-201230 -

31 VVSG - 2.1. Beleidscyclus 31 - ANALYSE ACTIEPLANNING BELEIDSBEPALING Planning Uitvoering EvaluatieBijsturing

32 VVSG - 2.1. Beleidscyclus HUIDIGE SITUATIE  BELEID: nu HUIDIGE SITUATIE  BELEID: nu EXTERNE ONTWIKKELINGEN TOEKOMSTIGE SITUATIE GEWENSTE SITUATIE = VISIE KLOOF? MISSIE DOELSTELLINGEN MISSIE DOELSTELLINGEN ACTIES 32 -Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012

33 VVSG - 2.1. Beleidscyclus 33 - BELEIDSPLAN GEREALISEERD BELEID NIET-GEREALISEERD BELEID BEWUST BELEID SPONTAAN BELEID Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012 Verhouding tussen beleidsplan en beleid

34 VVSG - 2.2. Integraal plannen en participeren 34 - CULTUUR WONEN WERKEN MOBILITEIT SENIOREN JONGEREN Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012 Verkokerd

35 VVSG - ALLOCHTONEN GEZINNEN SENIOREN JONGEREN CULTUUR WONEN WERKEN MOBILITEIT WELZIJN VEILIGHEID 2.2. Integraal plannen en participeren 35 -Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012 Inclusief

36 VVSG - 36 - GEMEENSCHAPPELIJKE DOELSTELLINGEN CULTUUR WONEN WERKEN MOBILIEIT … … Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012 2.2. Integraal plannen en participeren Integraal

37 VVSG - 2.2. Integraal plannen en participeren 37 - werkveld Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012 Grondgebied - grondgebied 1 - grondgebied 2 Bevolking - doelgroep 1 - doelgroep 2 Eventueel aangevuld met werkveld Analyse werkvelden Participatie burgers

38 VVSG - Voorbeeld: integraal plannen/participeren 38 - Wonen Armoede Bevolking - Senioren - Jongeren - Gezinnen Grondgebied - Deelgemeente X - Wijk Y Zorg Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012

39 VVSG - 39 - ANALYSE ACTIEPLANNING BELEIDSBEPALING WESPENTAILLEMODEL VOORTRAJECT INTEGRAAL INCLUSIEF VERKOKERD Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012

40 VVSG - 2.3. Werkveld 40 - aanbod vraag actoren burgers gemeente context Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012

41 VVSG - 2.3. Werkveld Werkveld ? Cultuur, wonen, werken, veiligheid, zorg…. Context Maatschappelijke ontwikkelingen voor alle Vlaamse gemeenten Gemeentelijke kenmerken voor alle werkvelden Kenmerken specifiek voor het werkveld Vraag Behoefte verschilt per doelgroep/grondgebied Aanbod Wijzigende actoren Actoren uit dezelfde familie → afstemming? 41 -

42 Deel 3. Aan de slag

43 VVSG - Deel 3. Aan de slag 3.1. Gemeente en OCMW samen? 3.2. Fase van analyse 3.3. Fase van beleidsbepaling 3.4. Fase van actieplanning

44 VVSG - 3.1. Gemeente en OCMW samen? Waarom wel, waarom niet? Dezelfde burgers: grondgebied en doelgroepen Actief op dezelfde werkvelden Kostenbesparend Decretale stimulansen vanuit hogere overheid o Gemeenschappelijke secretaris o OCMW-voorzitter in het college o Gemeenschappelijke ondersteunende diensten… BBC als opportuniteit  Trend tot samenwerking ingezet door LSB 44 -Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012

45 VVSG - 3.1. Gemeente en OCMW samen? Wat als… gemeente en OCMW gezamenlijk planningsproces doorlopen? Gezamenlijke woordenschat Dezelfde opleidingen, informaticaprogramma’s… Gezamenlijke stuurgroep Gezamenlijke analyse/participatie Gezamenlijke beleidsdoelstellingen Gezamenlijke keuze beleidsdomeinen Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-201245 -

46 VVSG - 3.1. Gemeente en OCMW samen? OCMW en gemeente plannen NIET samen SCENARIO 1: taakverdeling Welk bestuur plant welke thema’s? SCENARIO 2: meewerken Een bestuur plant, het andere ondersteunt OCMW en gemeente plannen WEL samen SCENARIO 3: samen plannen Hoe? zie volgende slides… 46 -Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012

47 VVSG - 3.2. Fase van analyse 47 - ANALYSE ACTIEPLANNING BELEIDSBEPALING WESPENTAILLEMODEL VOORTRAJECT Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012

48 VVSG - 3.2. Voorbeeld: fase van analyse voor LSB 48 - Analyse context Deelanalyses van werkvelden Deelanalyse intern Geïntegreerde analyse 1 22 3 4

49 VVSG - 3.2. Fase van analyse Stap 1: analyse context  Wat Maatschappelijke ontwikkelingen voor alle Vlaamse gemeenten Gemeentelijke kenmerken voor alle werkvelden  Opdracht Inventaris van kwalitatieve en kwantitatieve gegevens Interpretatie van gegevens en gevolgen  Wie 1 medewerker verzamelt, groep interpreteert Verzamelen + interpreteren in groep 49 -Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012 Analyse context 1

50 VVSG - 3.2. Fase van analyse Stap 1: analyse context  Methodiek DESTEP Demografisch Economisch Sociaal-cultureel Technologisch Ecologisch Politiek-institutioneel 50 -Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012 1

51 VVSG - 3.2. Fase van analyse  Bronnen voor analyse context kennis en ervaring van de medewerkers de lokale adviesraden, wijk- en buurtraden, bewonersgroepen geregistreerde meldingen en klachten (af)lopende beleidsplannen memoranda, aangereikt door belangengroepen verkiezingsprogramma’s geformuleerde wensen en noden van partnerorganisaties analyses van gegevens uit eigen databanken externe databanken bevragingen bij bevolking, toeristen, forenzen,… speciale studies, uitgevoerd door de eigen diensten speciale studies, uitgevoerd door externen … 51Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012

52 VVSG - 3.2. Fase van analyse Stap 2: analyse per werkveld en interne analyse  Hulpmiddelen www.vvsg.be < knopwww.vvsg.be Deelnemersmapje: analyse werkveld LSB Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-201252 - Analyse context 2

53 VVSG - 3.2. Fase van analyse Stap 2: analyse per werkveld  Hoe? Alleen de werkveldverantwoordelijke Interne werkgroep Interne werkgroep + actoren Interne werkgroep + actoren + burgers Bovenlokale aanpak 53 - 2

54 VVSG - 3.2. Voorbeeld: fase van analyse Stap 2: analyse voor werkveld lokaal sociaal beleid Alleen coördinator LSB Stuurgroep LSB o Vertegenwoordiging van medewerkers armoede, wonen, seniorenconsulent, integratie-ambtenaar… o Gemeente en OCWM samen? Stuurgroep LSB + actoren Stuurgroep LSB + werkgroepen met burgers + adviesraad welzijn, senioren… + …. Stuurgroep LSB + bovenlokale analyse o met regionaal welzijnsoverleg, politie, intercommunales… 54 - 2

55 VVSG - 3.2. Fase van analyse 55 - LOKAAL BESTUUR GEZAMENLIJKE BASISANALYSE LOKALE TOETS Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012 Stap 2: bovenlokale analyse per werkveld 2

56 VVSG - 3.2. Fase van analyse Stap 2: bovenlokale analyse per werkveld Wie? Lokale besturen met gelijkaardig profiel Gemeenschappelijke problemen, beleidsdoelstellingen, actieplannen of acties Op basis van bestaande samenwerkingsverbanden Lokale besturen met dezelfde bovenlokale actoren Let op: belang van lokale vertaalslag Noot: ook bovenlokale participatie? 56 - 2

57 VVSG - 3.2. Voorbeeld: fase van analyse voor LSB 57 - Analyse per werkveld Analyse context Interne analyse Deelanalyses van werkvelden Deelanalyse intern Stap 3: analyse aanvullen met participatie  Meer info: deel 4 3

58 VVSG - 3.2. Fase van analyse Stap 4: geïntegreerde analyse 58 - 4 Analyse per werkveld Analyse context Participatie van actoren Interne analyse Deelanalyses van werkvelden Deelanalyse intern Participatie van burgers Geïntegreerde analyse

59 VVSG - 3.2. Fase van analyse Stap 4: geïntegreerde analyse Belangrijkste maatschappelijke uitdagingen bepalen →over de werkvelden en doelgroepen heen →bijvoorbeeld met methodiek SWOT Cruciaal voor integrale beleidsbepaling Bepalend bij fase beleidsbepaling fase actieplanning 59 -Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012 4

60 VVSG - 3.2. Voorbeeld: fase van analyse voor LSB 60 - Analyse context Deelanalyse lokaal sociaal beleid Deelanalyse intern Geïntegreerde analyse met grondgebiedzaken, LSB, intern…

61 VVSG - 3.3. Fase van beleidsbepaling 61 - ANALYSE ACTIEPLANNING BELEIDSBEPALING WESPENTAILLEMODEL VOORTRAJECT Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012

62 VVSG - 3.3. Fase van beleidsbepaling 62 - ANALYSE ACTIEPLANNING BELEIDSBEPALING WESPENTAILLEMODEL ADVIESRUIMTE

63 VVSG - 3.3. Fase van beleidsbepaling  Cirkels Buitenste cirkel = fase van beleidsbepaling Binnenste cirkel = voorbehouden aan mandatarissen Daartussen = adviesruimte  De lijntjes Verkokerd, inclusief of geïntegreerd? Afstemming op basis van … o Middelen  verkokering o Acties en output  inclusief o Maatschappelijke noden  integraal beleid 63 -Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012

64 VVSG - 3.4. Fase van actieplanning 64 - ANALYSE ACTIEPLANNING BELEIDSBEPALING WESPENTAILLEMODEL VOORTRAJECT Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012

65 VVSG - 3.4. Fase van actieplanning 65 - Wettelijke opdracht VISIE MISSIE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN ACTORCOÖRDINATIE Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012 ACTIES

66 VVSG - 3.4. Fase van actieplanning  Visie = de gewenste toekomstige situatie Geconcretiseerd in strategische doelstellingen Geconcretiseerd in operationele doelstellingen  Missie = onze bijdrage in de realisatie van de visie 66 -Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012

67 VVSG - 3.4. Fase van actieplanning  Strategische doelstellingen = welke noden zijn er? Niet uitsluitend verantwoordelijkheid van lokaal bestuur Maatschappelijke opdracht // maatschappijvisie Uitgedrukt in effecten op lange termijn  Operationele doelstellingen = wat willen we bereiken? Middel om de strategische doelstellingen te realiseren Uitgedrukt in output/prestaties voor 1 legislatuur Actor of coördinator → verband met de missie 67 -Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012

68 VVSG - 3.4. Fase van actieplanning  Lokaal bestuur als actor in volledig eigen beheer + volledige politieke verantwoordelijkheid Vb. eigen kinderopvang in volledig eigen beheer mits randvoorwaarden Vb. oprichting loket kinderopvang mits samenwerking actoren  Lokaal bestuur als coördinator rol is afhankelijk van doorzettingsmacht 68 -

69 VVSG - 3.4. Fase van actieplanning 69 - aanbodvraag actoren burgers gemeente Doelstellingen actorrol coördinatierol Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012 actorrol Lokaal bestuur als actor of coördinator?

70 VVSG - 3.4. Fase van actieplanning Doorzettingsmacht = de mogelijkheid om eenzijdig medewerking van actoren af te dwingen Geringe doorzettingsmacht o weinig (geen) mogelijkheden om andere partijen te dwingen om de visie te realiseren. o samenwerking op basis van vrijwilligheid en onderhandeling Grote doorzettingsmacht o het bestuur kan andere partijen medewerking afdwingen ongeacht of partijen wel of niet beschikken over hindermacht 70 -Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012

71 VVSG - GROOT Communicatief – rationeel Financieel Juridisch Werkveldsturing 3.4. Fase van actieplanning 71 -Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012 Doorzettingsmacht Netwerk- verkenning GERING haalbaarheidsstudie welzijnsoverleg premies prijszetting subsidie personeel logistiek vergunning beheersover -eenkomst

72 Deel 4. Participatie met burgers en actoren

73 VVSG - 4. Participatie van actoren en burgers 4.1. Wettelijk kader 4.2. Participatie in de beleidscyclus 4.3. Integraal participeren 4.4. Afwegingskader participatie 4.5. De kaartjesmethode Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-201273 -

74 VVSG - 4.1. Wettelijk kader  Gemeente- en OCMW-decreet Inwoners zoveel mogelijk betrekken bij het beleid Gemeenteraad neemt initiatief om burgers en doelgroepen te betrekken bij beleidsvoorbereiding, uitwerking en evaluatie  Planlastdecreet Lokale belanghebbenden en/of bevoegde adviesraden betrekken  Decreet LSB Actoren, burgers ! Kwetsbare groepen  Meer info? deelnemersmap 74 -

75 VVSG - 4.2. Participatie in beleidscyclus 75 - ANALYSE ACTIEPLANNING BELEIDSBEPALING Planning Uitvoering EvaluatieBijsturing Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012

76 VVSG - Leuven Overmorgen, Roeselare 2030, Gent 2020… Maquettes heraanleg Schaarbeek, participatietraject Geel Wijkcomité, jeugd- of seniorenraad… Uitgewerkt plan laten goedkeuren door de betrokken adviesraden 4.2. Voorbeeld:participatie in beleidscyclus Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-201276 - ANALYSE ACTIEPLANNING BELEIDSBEPALING

77 VVSG - Participatietraject Geel ANALYSEFASE 1. Bepaling 8 domeinen mandatarissen OCMW en gemeente 2. Brainstorm met personeel Medewerkers+mandatarissen OCMW en gemeente 3. Focusgroepen obv 8 domeinen met burgers en actoren 4. Inspraaktraject met adviesraden 5. Enquête naar gehele bevolking Prioriteiten naar voren schuiven BELEIDSBEPALING 6. Terugkoppeling Naar personeel, burgers, actoren, adviesraden 4.2. Voorbeeld:participatie in beleidscyclus 77 - ANALYSE ACTIEPLANNING BELEIDSBEPALING

78 VVSG - Cultuurraad 4.3. Integraal participeren culturele organisatie culturele instelling deskundige werken wonen milieu zorg 78 - cultuur 78 - Verkokerd Wat Beperkt tot één werkveld Beperkt tot verplichte vorm Nadeel Beperkt bereik burgers/actoren Geen afweging van prioriteiten over werkvelden heen

79 VVSG - 4.3. Integraal participeren Doelgroep jeugd Cultuurraad allochtonen ouderen cultuur culturele organisatie culturele instelling deskundige zorgwonen milieu werken 79 - Integraal voor doelgroepen Wat Breder bereik Integraal met doelgroep Methodiek aangepast aan doelgroep Nadeel Geen afweging van prioriteiten over werkvelden heen

80 VVSG - 4.3. Integraal participeren Doelgroep jeugd Grondgebied allochtonen ouderen Wijk x Deelgemeente y 80 - Integraal voor werkveld Wat Integraal voor werkvelden en doelgroepen Prioriteiten over werkvelden/doelgroepen heen worden afgewogen Basis voor integraal planningsproces Eventueel aangevuld met methodiek aangepast aan doelgroep Wonen, werken, milieu, zorg, welzijn, … Eventueel aangevuld met

81 VVSG - huisbezoeken 4.3. Voorbeeld: integraal participeren LSB wijkbabbels welzijnsraad LSB gemeentepersoneel ocmw-personeel lokale actoren zorgwonen milieu werken 81 - thema- tafel senioren wat moet er veranderen in onze gemeente? thema- tafel

82 VVSG - 4.4. Afwegingskader participatie Voortraject Deel 1: verplicht, wenselijk en mogelijk? Deel 2: hoe organiseren?  Wat is het doel?  Op welk niveau  Wanneer en hoe lang?  Voor wie?  Welke methodiek? 82 -Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012

83 VVSG - 4.4. Afwegingskader participatie VVSG beschrijft 45 methodiekfiches Werkvorm en varianten Budget en tijd Aandachtspunten voor kwetsbare burgers Succesfactoren en valkuilen In de praktijk VVSG verzamelt 140-tal lokale voorbeelden www.vvsg.be < lokaal sociaal beleidwww.vvsg.be < beleidsparticipatie 83 -Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012

84 VVSG - 4.5. De kaartjesmethode Wie max. 20 personen medewerkers, actoren en/of burgers Wat externe/interne analyse 4 vragen wat loopt er goed? waar zijn we tevreden over? wat willen zeker behouden? wat loopt minder goed? waarover horen we klachten? wat zou er moeten veranderen? waarvan dromen we? waarmee moeten we rekening houden? 84 - Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012

85 VVSG - 4.5. De kaartjesmethode Methodiek antwoorden op kaartjes schrijven kaartjes verzamelen en overlopen kaartjes clusteren in groep prioriteiten leggen Voordeel discussie visualiseren dankzij kaartjes ook ‘stille’ deelnemers komen aan bod goede basis voor verslag snel Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-201285 -

86 5. Nog vragen?

87 VVSG - Vragen over BBC & planlastverlaging Ben Gilot – 02/211.55.41 ben.gilot@vvsg.be Vorming en consulting Mattie Jacobs – 02/211.55.89 mattie.jacobs@vvsg.be Integrale planning Dirk Meulemans – 02/211.55.87 dirk.meulemans@vvsg.be Participatie Joke Vanreppelen – 02/211.56.28 joke.vanreppelen@vvsg.be 87 -Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012

88 VVSG - Meer info www.vvsg.be < lokaal sociaal beleidwww.vvsg.be < beleidsparticipatie www.vvsg.be < werking en organisatiewww.vvsg.be < BBC gemeente en OCMW pocket participatie en actief burgerschap gratis downloadbaar: BBC in 60 vragen extranet vormingsaanbod: meerjarenplanning, participatie, interne analyse… 88 -Lokaal Sociaal Beleid in het meerjarenplan - 04-10-2012

89 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Nele Vermeire en Joke Vanreppelen in samenwerking met Dirk Meulemans."

Verwante presentaties


Ads door Google