De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HBO5 in Vlaanderen Liesbeth Hens & Marc Leunis Departement Onderwijs en Vorming Infosessies.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HBO5 in Vlaanderen Liesbeth Hens & Marc Leunis Departement Onderwijs en Vorming Infosessies."— Transcript van de presentatie:

1 HBO5 in Vlaanderen Liesbeth Hens & Marc Leunis Departement Onderwijs en Vorming liesbeth.hens@ond.vlaanderen.be marc.leunis@ond.vlaanderen.be Infosessies juni 2013

2 Inhoud Ontstaan van HBO5 in Vlaanderen HBO5 vandaag Het nieuwe decreet Personeel Ruimte voor vragen

3 Waarom?

4

5

6

7 VKS EQFonderwijskwalificatieberoepskwalificatie 11xx 22xx 33xx 44xx 55Graduaatx 66Bachelorx 77Masterx 88Doctorx

8 Doelstellingen Volgen evolutie arbeidsmarkt Positioneren arbeidsmarkt Zalmmodel: opklimmen op de onderwijsladder Overgang van Se naar Ho verbeteren Uittekenen van beroepskolom Voor jongeren, werkenden en werkzoekenden

9 HBO5 vandaag Opleiding van 90 of 120 studiepunten Hoger onderwijs Ingericht door een CVO, hogeschool of secundaire school Gericht op de uitstroom naar de arbeidsmarkt én doorstroom naar het hoger onderwijs

10 HBO5 vandaag Deels nieuwe opleidingen, deels bestaande opleidingen die omvormen Diploma van gegradueerde Voor wie? – Diploma SO, HO, SVWO – toelatingsproef

11 Eigenschappen beroepskwalificatie onderwijskwalificatie Beroepscompetentie profiel arbeidsmarkt opleidingsprogramma onderwijs

12 Enkele cijfers HBO5 verpleegkunde: aantal scholen: 20 ( 4 enkel HBO5) aantal scholen dat enkel verpleegkunde inrichten: 4. totaal aantal cursisten HBO5: 5.837 HBO5 in CVO: totaal aantal CVO met HBO5: 60 ( 4 enkel HBO5) aantal cursisten HBO5: 17.757 HBO5 in hogescholen: aantal hogescholen: 22 totaal aantal cursisten HBO5: 0

13 Enkele cijfers

14

15

16 2009 – 2012: geen enkele beroepskwalificatie op niveau 5 = stand-still – Geen nieuwe opleidingen (programmatiestop) – Geen omvormingen van bestaande opleidingen. – Geen noodzakelijke inhoudelijke aanpassingen aan bestaande opleidingen Rol van de arbeidsmarkt positie HBO5 binnen onderwijs Bestaande opleidingen voldoen niet aan principes VKS Knelpunten-uitdagingen

17 Nabije toekomst Nood aan een nieuw decreet ter versterking van het HBO5, nadruk op: – Gezamenlijke opleidingen – Schaalvergroting VWO – Programmatie en kwaliteitszorg – Beroepskwalificaties van niveau 5 – Toekomstplannen

18 Planning decreet Advies VLOR, SERV, RVS en onderhandelingen Goedgekeurd door VLAREG op 17 mei 2013 Nu in behandeling in parlement, goedgekeurd door de commissie onderwijs op 13 juni 2013 Finale goedkeuring voorzien begin juli

19 Noodzaak gezamenlijke opleidingen in samenwerkingsverbanden Slagkrachtig Gelijkwaardige partners Uitgaan van ieders sterkte Meerwaarde voor cursisten en arbeidsmarkt Aandacht voor leerlijnen

20 Structuur van een samenwerkingsverband 3 mogelijkheden – 1 hogeschool met 1 of meer scholen secundair onderwijs – 1 hogeschool met 1 of meer centra voor volwassenenonderwijs – 1 hogeschool met 1 of meer scholen secundair onderwijs en 1 of meer centra voor volwassenenonderwijs

21 Structuur van een samenwerkingsverband Steeds rond 1 hogeschool Exclusiviteit Gebaseerd op regio en inhoud Uitstappen?

22 Structuur van een samenwerkingsverband Niet voor SLO Niet voor de certificaatsopleidingen

23 Opdrachten voor het samenwerkingsverband de gezamenlijke organisatie van HBO5- opleidingen: – een onderwijs- en examenregeling; – intern kwaliteitszorg; – het aanvragen van de accreditatie, omvorming en erkenningen; – de curriculumontwikkeling met inbegrip van het uittekenen van vervolgtrajecten in inhoudelijk aansluitende professionele bacheloropleidingen; – toelatingsproef

24 Opdrachten voor het samenwerkingsverband de dienstverlening voor de cursisten en cursistenbegeleiding, de programmatie van het aanbod met als doelstelling dat de verschillende participerende instellingen – elk vanuit hun sterkten – zoveel mogelijk verschillende doelgroepen bereiken; het organiseren van een rationeel aanbod binnen het samenwerkingsverband, incl. de afstemming op het aanbod van de publieke onderwijsvertrekkers van beroepsopleidingen voor volwassenen;

25 Opdrachten voor het samenwerkingsverband de inzetbaarheid en professionalisering van het personeel; het delen van de voorzieningen; een kwaliteitsvolle EVC-procedure, incl. de evaluatie ervan; de communicatie(strategie) over het aanbod HBO5;

26 Schaalvergroting in het VWO Vanaf 01/09/2014 – 60.000 LUC HBO5 noodzakelijk om toe te treden tot een samenwerkingsverband Doel Sterke centra Min. grootte noodzakelijk

27 Overhevelingen Mogelijk indien – Overheveling op datum van 1 sep – voor HBO5/SLO: Naar een CVO dat al onderwijsbevoegdheid heeft Met leraarsuren – Extra vestigingsplaats

28 Programmatie beroepskwalificatie onderwijskwalificatie Beroepscompetentie profiel arbeidsmarkt opleidingsprogramma onderwijs Stap 1 Stap 3 Stap 2

29 Stap 1 : beroepskwalificatie Stap 1: ontwikkeling beroepscompetentieprofiel door arbeidsmarktactoren Stap 2: validering Stap 3: inschaling Stap 4: erkenning door Vlaamse Regering

30 Stap 2: onderwijskwalificatie Stap 1: erkende beroepskwalificatie van niveau 5 Stap 2: ontwikkeling van een onderwijskwalificatie Stap 3: advies Commissie Hoger Onderwijs Stap 4: erkenning door de Vlaamse Regering

31 Commissie Hoger Onderwijs Vaste kern: (3/5 leden) Macrodoelmatigheid (4/8 experten) Taalregeling (4 experten) Tijdelijke cel: Kwaliteitszorg niet omgevormde HBO5- opleidingen (4 experten)

32 Stap 3: programmatie Stap 1: verwantschap / macrodoelmatigheid Stap 2: vastleggen opleidingsprofiel Stap 3: toets nieuwe opleiding Stap 4: erkenning door de Vlaamse Regering

33 Stap 3: programmatie Stap 1: verwantschap / macrodoelmatigheid – Verwantschap: Ad hoc commissie en commissie HO – Macrodoelmatigheid: commissie HO

34 Stap 1: verwantschap / macrodoelmatigheid – Verwantschap: Ad hoc commissie en commissie HO Inhoudelijke verwantschap Personeel – Gaat over OMVORMING – Keuze wanneer 1 sep 2017 alle andere opleidingen in afbouw Stap 3: programmatie

35 Stap 1: Macrodoelmatigheid: commissie HO o Frequentie o Regionale spreiding Gaat over NIEUWE opleidingen Min 1 lid moet onderwijsbevoegdheid hebben voor het studiegebied Stap 3: programmatie

36 Stap 2: vastleggen opleidingsprofiel – Door de samenwerkingsverbanden – Volgens de regels in het decreet – Is basis voor TNO – Indien meerdere beroepskwalificaties, dan moeten deze afz. behaald kunnen worden

37 Stap 3: programmatie Stap 3: toets nieuwe opleiding – NVAO – Kader TNO, goedgekeurd door de VLAREG Programma Personeel Voorzieningen KZ Resultaten (toetsingsbeleid) – Ev. plaatsbezoek

38 Stap 3: programmatie Stap 4: erkenning door de Vlaamse Regering Overgangsmaatregel – Alle procedures zo veel mogelijk volgens het nieuwe systeem OK winkelmanagement BK onderhoudstechnicus

39 Kwaliteitszorg Behoud bepalingen rond TNO Aanpassing accreditatie naar NAS Tijdelijke opdracht – KZ tot omvorming – Wijzigingen opleidingsprogramma’s – Aanvragen gecombineerd onderwijs

40 Financiering Financiering van de opleidingen, inschrijvingsgelden, enz. : via CVO en SO  Administratief beherende instellingen Coördinatie gez. opleidingen, kz, enz.  Inhoudelijk coördinerende instelling Financiering van de samenwerkingsverbanden via HS

41 Beroepskwalificaties niveau 5 Mogelijk aan een CVO, indien – Geen onderwijskwalificatie van niveau 5 – Volgens regels van SVWO – Mogelijk met AAV

42 Personeel

43 Tijdelijke beperking vaste benoeming lector in HBO5 Overheveling HBO5- of SLO-opleiding Salaris directeur bij overheveling HBO5/SLO Inzetbaarheid personeel in omgevormde opleiding

44 Beperking vaste benoeming Tijdelijk geen vaste benoeming in ambt van lector HBO 5 m.i.v. 1 januari 2014 Vaste benoeming kan opnieuw als opleiding omgevormd is Uitzondering: – Wel vaste benoeming mogelijk als personeelslid 55 jaar of ouder is, in een vacante betrekking staat en aan de voorwaarden inzake vaste benoeming voldoet

45 Overheveling HBO 5 /SLO-opleiding CVO kan 1 of meer HBO 5 -of SLO-opleidingen overhevelen naar ander CVO Vanaf 01.09.2014 Personeelslid met opdracht in de HBO 5 - of SLO- opleidingen gaat mee Wie? Tijdelijk aangesteld of vastbenoemd in een betrekking in de opleiding tijdens het schooljaar voorafgaand aan de overheveling

46 Overheveling HBO 5 /SLO-opleiding Gevolgen overheveling Rechten en plichten personeel gaan mee  behoud dienstanciënniteit, recht op TADD, vaste benoeming, … TADD gaat over als TADD Recht op TADD geldt alleszins bij ‘overnemend’ CVO Aanstelling voor zover er een betrekking is Vastbenoemd personeelslid gaat over als vastbenoemd personeelslid

47 Overheveling HBO 5 /SLO-opleiding Twee weigeringsgronden Overheveling naar een ander net Personeelslid dat weigert, blijft bij ‘eigen’ CVO Geen betrekkingen meer? Vastbenoemd personeelslid = toepassen TBSOB-regels Tijdelijk personeelslid = ambtshalve ontslag Weigering leidt niet tot bijkomende TBSOB Vastbenoemd personeelslid kan in eigen CVO of bij eigen centrumbestuur onmiddellijk aan de slag via reaffectatie of wedertewerkstelling voor volledig schooljaar

48 Salarisschaal directeur HBO 5 /SLO Impact overheveling HBO 5 /SLO-opleiding op salaris directeur  Engagement Behoud aandeel salaris HBO 5 /SLO tot het salaris in de schaal van directeur SVWO op zelfde hoogte komt Nog verder uit te werken in BVR

49 Inzetbaarheid personeel HBO5-opleiding wordt omgevormd Kan tot inhoudelijke wijzigingen leiden Samenwerkingsverband beslist over plaats waar opleiding wordt aangeboden CVO, HS, beiden Inzetbaarheid personeel CVO nagaan Gebeurt door samenwerkingsverband Op basis van competenties personeelslid o.m. via toetsing aan bekwaamheidsbewijzen Uitgangspunt: maximale tewerkstelling in HBO 5

50 Inzetbaarheid personeel Twee situaties mogelijk Personeelslid heeft voldoende competenties Is volwaardig inzetbaar in omgevormde opleiding Personeelslid heeft niet voldoende competenties Vastbenoemd personeelslid wordt TBSOB Samenwerkingsverband stelt professionaliseringstraject voor Traject met oog op inzetbaarheid in HBO5-opleiding Traject met oog op inzetbaarheid in ander onderwijsniveau

51 Inzetbaarheid personeel Professionaliseringstraject ? Inhoud traject Welke competenties zijn nodig Hoe die competenties behalen Duur van het traject Engagement van beide partijen

52 Inzetbaarheid personeel Inhoud professionaliseringstraject Welke competenties? Vastleggen op basis van inhoud omgevormde HBO 5 - opleiding Werkgever van het personeelslid (= bestuur CVO) beslist welke competenties het personeelslid nog nodig heeft Hoe competenties behalen? Concretisering traject in overleg tussen personeelslid en CVO omvat alle bestaande vormen van ‘leren’. via een formeel leertraject (bv. het volgen van een opleiding), via werkplekleren (bv. een LIO-baan), …

53 Inzetbaarheid personeel Duur van het traject Maximum twee schooljaren Kan dus korter zijn! Personeelslid blijft tijdens duur van het traject TBSOB Behoud salaris van de opdracht op het ogenblik van de TBSOB

54 Inzetbaarheid personeel Engagement beide partijen Traject en afspraken schriftelijk en bekrachtigd door beide partijen Engagement werkgever (= bestuur CVO) Aanbieden nieuwe betrekking bij behalen afgesproken competenties Maximale ondersteuning bij zoektocht naar nieuwe betrekking Engagement personeelslid Maximaal nastreven behalen afgesproken competenties binnen afgesproken duur

55 Inzetbaarheid personeel Wat na het professionaliseringstraject? Traject succesvol Traject HBO 5 Personeelslid inzetbaar in HBO 5 -opleiding Indien ingericht in hogeschool = aanstelling via WTW Traject ander onderwijsniveau = toepassing huidige regels TBSOB Aanstelling via reaffectatie of wedertewerkstelling

56 Inzetbaarheid personeel Traject niet succesvol of weigering Personeelslid blijft TBSOB Regels reaffectatie en wedertewerkstelling van toepassing Geen toewijzing als administratieve hulp door Vlaamse reaffectatiecommissie Duur traject wordt in aanmerking genomen voor bepaling wachtgeld In mindering van garantie 2 jaar behoud 100% salaris Bij weigering traject valt garantie 2 jaar onmiddellijk weg en wordt salaris verminderd volgens geldende regel Zie artikel 29 BVR 29-04-1992

57 Inzetbaarheid personeel Het wachtgeld of de wachtgeldtoelage is bij een volledige terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking de eerste twee jaar gelijk aan 100% van het laatste activiteitssalaris of de laatste activiteitssalaristoelage Vanaf het derde jaar wordt het elk jaar met 20% verminderd Het bedrag mag echter niet lager zijn dan zoveel maal 1/30 van het activiteitssalaris of de activiteitssalaristoelage als het personeelslid dienstjaren telt die in aanmerking komen voor de berekening van het rustpensioen

58 Inzetbaarheid personeel Het professionaliseringstraject is eenmalig! Als een personeelslid nadien weer TBSOB wordt, kan niet opnieuw voor dit traject worden gekozen onder de hier voorgestelde principes (behoud salaris, engagement tewerkstelling, …)

59 Toekomst Ambtelijke werkgroep – Financiering – Studentenvoorzieningen – Kwaliteitszorg – Rechtspositie personeel en cursisten – Landschap: regionale spreiding

60 Engagementen Salarisschaal directeurs Professionaliseringstraject Uitzondering 80/20 regel HS Implementatie NAS Monitoring budgettaire impact

61 Inwerkingtreding Voorzien 1 september 2013 Muv – Artikels programmatie – Artikel overheveling

62 Vragen?


Download ppt "HBO5 in Vlaanderen Liesbeth Hens & Marc Leunis Departement Onderwijs en Vorming Infosessies."

Verwante presentaties


Ads door Google