De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ronde van Vlaanderen 2013 Basisonderwijs Welkom!.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ronde van Vlaanderen 2013 Basisonderwijs Welkom!."— Transcript van de presentatie:

1 Ronde van Vlaanderen 2013 Basisonderwijs Welkom!

2 Programma Welkom Dienstverlening Kenniscentrum Nieuw 2013 Pauze Hervorming onderwijs en schaalvergroting

3 Innovatie in de dienstverlening 2013 - 2014

4 Inhoud DISCIMUS De elektronische salarisbrief CAPELO Arbeidsongevallen School-/studietoelagen

5 DISCIMUS Een toekomstgerichte manier om leerlingengegevens uit te wisselen

6 Ruim 1 jaar geleden… Eerste voorstelling van DISCIMUS Doelgroep: alle scholen van het basis- en secundair onderwijs Aankondiging van Uitwisseling in-en uitschrijvingen via DISCIMUS Uitwisseling aan- en afwezigheden via DISCIMUS Uitwisseling leerlingenkenmerken via DISCIMUS Mogelijkheid opvragen dubbele inschrijvingen

7 Ruim 1 jaar geleden… DISCIMUS Planlastvermindering Eenvoudige uitwisseling leerlingengegevens Efficiëntere werking Schooljaar 2012-2013: WebEDISON naast DISCIMUS Overgangsjaar Vlot verlopen Vanaf schooljaar 2013-2014: afbouw WebEDISON en meer uitwisseling via DISCIMUS

8 Heel wat communicatie Publicatie en regelmatige updates van omzendbrief NO/2012/01 en FAQ’s Attenderingsberichten EDULEX Opleidingen voor schoolsecretariaten Overleg met het GO!, de onderwijskoepels en de vakorganisaties Bezoeken van schooldirecties Gerichte communicatie n.a.v. diverse kwaliteitscontroles www.agodi.be www.schooldirect.be

9 Vandaag Voor 99% van de scholen inschrijvingsgegevens voor schooljaar 2013- 2014 Voor 94% van de scholen aan- en afwezigheidsgegevens voor schooljaar 2013- 2014 Erkenning E-gov award Agoria Indigo-innovatieprijs HP-Belgacom Als ‘best practice’ genoemd door EIPA (European Institute of Public Administration)

10 Vandaag Geen WebEDISON-zending meer nodig voor gegevens die via DISCIMUS worden uitgewisseld Afgeschafte zendingen van leerlingengegevens: Eerste drie schooldagen Eerste schooldag van oktober Eerste schooldag van februari Problematische afwezigheden Halve dagen aanwezigheid kleuters Nog steeds een aantal zendingen via WebEDISON (bijv. GON)

11 Welke leerlingengegevens? In- en uitschrijvingen Belang van onmiddellijke registratie (dubbele inschrijvingen) Aan- en afwezigheden Aanwezigheden niet-leerplichtige kleuters Afwezigheden leerplichtige leerlingen Leerlingenkenmerken Alleen nodig bij een nieuwe verklaring op eer Recentste leerlingenkenmerken raadpleegbaar in schooladministratiepakket

12 Registratie van gegevens Alle leerlingengegevens uiterlijk na 1 week registreren Teldatum eerste schooldag oktober Foto van inschrijvingsgegevens 1 oktober één week na teldag Alle gegevens moeten dan volledig zijn Wijzigingen na 8 oktober: AgODi houdt hier niet automatisch rekening mee Teldatum eerste schooldag februari Zelfde principe als bij teldatum 1 oktober

13 Nazicht gegevens DISCIMUS DISCIMUS basis voor werkzaamheden AgODi Volledige en correcte leerlingengegevens zijn essentieel Document aan elke school via e-mail Overzicht inhoud databank in september Aantallen per administratieve groep op 1 oktober Lijst van stamnummers per administratieve groep Aanduiding van ontbrekende leerlingenkenmerken

14 Toekomst Verdere integratie leerlingengegevens in DISCIMUS Ondersteuning verificatie via DISCIMUS …

15 Dienstbrieven in Mijn Onderwijs

16 Elektronische salarisbrief ‘on demand’

17 Elektronische salarisbrief Situatie 2008-2009 Salaris, eindejaarstoelage, vakantiegeld, herzieningen Op papier en via post verstuurd Alleen bij wijzigingen Geen duplicaten mogelijk 2008: 1.915.108 + 410.140 = 2.325.248 Leesbaarheid

18 Elektronische salarisbrief Waarom innoveren ? Nieuwe klantenverwachtingen: informatie steeds beschikbaar ‘on demand’ Een salarisbrief voor elke betaling Ecologische keuze (papier, transport) Efficiëntiewinst Mee met tendensen/evolutie in de samenleving - imago Betere dienstverlening werkstations

19 Elektronische salarisbrief Kenmerken Beveiligde en gekende omgeving! Via Zoomit-functie thuisbankieren Conform privacywetgeving Vrijwilligheid Terugkeer naar papier altijd mogelijk Communicatie

20

21 Aantal loonbrieven via opt-in

22 Verhouding

23 Resultaten Meer dan 38.000 personeelsleden kiezen voor de digitale loonbrief, of bijna 22% In 2012: besparing van 237.859 papieren loonbrieven

24 Meer is mogelijk Formule van opt-out, mits goede communicatie en begeleiding

25 Principes van ‘opt-out’ Voor wie PC-bankt in Zoomitbank, wordt de elektronische salarisbrief de standaard Wie de salarisbrief nog op papier wil, moet daarvoor kiezen Er is een duidelijk potentieel: Zoomitbanken + PC-banking-gebruikers

26 Voorwaarden voor opt-out Draagvlak bij sociale partners (in overleg) Zeer goede communicatie en informatie aan de personeelsleden: ruim op voorhand, helder, volledig De keuze voor opt-out moet eenvoudig en gemakkelijk zijn Ruime overgangsperiode => start in de loop van 2014

27 En verdere toekomst Aanbod via “Mijn onderwijs“ Andere personeelsdocumenten (fiscale fiches...) Meer leesbare en duidelijke loonbrief

28 CAPELO Het elektronisch pensioendossier

29 Wat? Werkgevers bezorgen alle loopbaandata elektronisch aan PDOS Elektronisch pensioendossier Automatische berekening van pensioenvoorwaarden en –bedrag mogelijk (sneller, correcter …)

30 Waarom? Minder administratieve rompslomp voor scholen en personeel Service voor personeelsleden Nieuwe loopbaanvoorwaarden pensioenwet Pensioenramingen worden mogelijk (generatiepact) Federale verplichting – pensioenwet

31 Fase 1 Vanaf 1 januari 2011: AgODi geeft alle loopbaangegevens door aan PDOS via de kwartaalaangifte RSZ (DMFA)  gerealiseerd in 2012

32 Fase 2 Alle gegevens vóór 1 januari 2011 geeft AgODi door aan de PDOS 2014-2015: 180.000 personeelsleden krijgen loopbaanoverzicht (PDOS) Nazicht en goedkeuring Bepalend voor berekening voorwaarden en bedrag pensioen

33 De aangifte van een arbeidsongeval Vernieuwd

34 Wat? Nieuwe (federale) verplichting ten aanzien van het ‘Fonds voor Arbeidsongevallen’ (FAO) vanaf 1 januari 2014 De werkgevers/schoolbesturen moeten alle aangiftegegevens elektronisch aanleveren aan het FAO

35 Wat? In het onderwijs: jaarlijks ca. 7.000 aangiften van arbeidsongevallen AgODi zal de aangifteverplichting van de schoolbesturen bij FAO op zich nemen (cf. Dimona, DMFA, CAPELO) De scholen blijven gewoon hun aangifte indienen bij AgODi

36 Studietoelagen 2013-2014

37 Doelstelling Eerste stap in automatische toekenning Aanvraagjaar 2013-2014 (toe te passen vanaf februari 2014) Doelgroep ‘Hernieuwers’ = ( ouders van) leerlingen of studenten die het voorgaande aanvraagjaar een toelage hebben aangevraagd én ook gekregen hebben

38 Werkwijze Half februari 2014 Wie op 1 februari 2014 nog geen aanvraag heeft ingediend + een toelage ontvangen voor 2012-2013 = dossier wordt automatisch opgestart, zonder aanvraag

39 Toelichting Kenniscentrum Onderwijs en Vorming

40 Enkele vaststellingen uit de behoefteanalyse (KCOV - 2011) Veel informatiestromen van school naar overheid maar weinig of geen terugkoppeling Beschikbare Informatie : Versnipperd Via informele kanalen of ad hoc Niet altijd in een werkbaar formaat Het ministerie heeft centraal een schat aan informatie die de eigen gegevens verder kan helpen kaderen en dubbele bevragingen kan helpen vermijden.

41 Het Kenniscentrum Onderwijs en Vorming Een sociaal netwerk van kenniswerkers MENSEN Structuur om grip (geen controle) te krijgen op het ecosysteem INHOUD (PROCESSEN, GEGEVENS,..) Een digitale onderbouw die faciliteert (kennis en meta-kennis) TOOLS Missie : op basis van efficiëntere en effectievere kennisdeling komen tot een sneller en kostenefficiënter ecosysteem met betere dienstverlening MENSEN VINDEN DE JUISTE INHOUD Samenwerken Bundelen van krachten

42 Vandaar … Een online platform voor informatie- en kennisuitwisseling Gebundeld Profielgericht Klantvriendelijk Samen relevante informatie en kennis creëren en delen Communicatie en samenwerking bevorderen  1e aanzet : Mijn Onderwijs en inhoudelijke realisaties (dienstbrieven, databundel …)

43 Voor wie ? (netwerk) instelling ouder leerlingen personeel koepel lokale besturen andere beleidsdomeinen overheid OESO inricht. macht open data scholengroep scholengemeenschap VLHORA CLB LOP VLIR VLUHR … onderwijsnet

44 Mijn Onderwijs Groeiplatform om gegevens en informatie (kennis) uit te wisselen Gebruikers eerste fase Directeur en gemandateerde van de directeur Inrichtende machten Eén loket principe Digitaal - beveiligd - persoonlijk Bibliotheek, agenda, contacten, poll, nuttige links …

45

46 Mijn Onderwijs : aanloggen via eID - startpagina

47 Mijn bibliotheek: jouw data en documenten

48 Mijn Onderwijs > Mijn bibliotheek Welke inhoud wordt er op MijnOnderwijs aangeboden : Databundel school (leerlingenaantallen/kenmerken/personeel/…) Dienstbrieven Doorlichtingsverslag (laatst goedgekeurde versie) Instellingsprofiel (alleen scholen die doorgelicht worden) Feedback bevraging welbevinden leerlingen (alleen scholen die aan bevraging deelgenomen hebben) …

49 Toelichting Databundel Scholen Eigen gegevens van de school + verrijkt Statistieken : evoluties tabellen - grafieken Jaarlijks – elke school (basis- en secundair onderwijs) Voor de school : interne kwaliteitszorg

50 Toelichting Databundel Scholen Thema’s Leerlingenaantallen (SJ 2011-2012 - SJ2012-2013) Leerlingenkenmerken (SJ 2011-2012) Personeelsaantallen (SJ 2011-2012) Demografie (gemeentes – onderwijszones) Gepland Attesteringen - studiebewijzen In- en uitstroom Zittenblijven en schoolse vordering

51 Mijn Onderwijs > Mijn bibliotheek > Document

52 Digitale dienstbrieven (AgODi) AgODi is al een tijdje bezig met digitalisatie > 100.000 dienstbrieven per jaar Vanaf 2013-2014 via Mijn Onderwijs Nog op papier: brieven aan scholengemeenschappen, brieven aan ouders …

53 Mijn Onderwijs > Mijn bibliotheek > Document

54 Onderwijsinspectie: instellingsprofiel Instellingsprofiel Feedbackrapport bevraging welbevinden Doorlichtingsverslagen Vroeger per mail verstuurd weldra beschikbaar via Mijn Onderwijs

55 Nieuw 2013

56 Inhoud 1.Afwezigheden 2.Huisonderwijs 3.Doventolken 4.Integrale Jeugdhulp

57 Afwezigheden Medisch attest voor ziekte week voor/na vakantie Code P in basisonderwijs nu ook onbeperkt

58 Huisonderwijs Duidelijke definitie Verklaring huisonderwijs door de ouders: jaarlijks in te dienen, in principe uiterlijk op de derde schooldag van het betrokken schooljaar Verplichte deelname aan de examens van de Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap

59 Doventolken Nu ook mogelijk voor dove en slechthorende leerlingen in het basisonderwijs Uitbreiding naar tolkenondersteuning tot 70% van de onderwijstijd

60 Integrale jeugdhulp: studiedagen Voor schooldirecties, zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders en andere sleutelfiguren in het onderwijsveld Oost-Vlaanderen: 23 september 2013, Gent Vlaams-Brabant en Brussel: 13 februari 2014, Brussel Antwerpen: 27 februari 2014, Antwerpen Limburg: 10 maart 2014, Hasselt West-Vlaanderen: 12 maart 2014, Brugge Alle info wordt verspreid via Schooldirect CLB’s hebben een eigen vormingstraject

61 Samen taalgrenzen verleggen

62 Talennota Geïntegreerde kijk op talenbeleid Nederlands en Vreemde Talen Startdatum 1 september 2014

63 De kennis van het Nederlands versterken Brede screening Taaltraject Taalbad

64 De kennis van het Nederlands versterken Ondersteuning Toolkit breed evalueren Prioritaire nascholingsthema’s

65 Vroeg ruimte bieden aan vreemde talen Taalinitiatie Flexibel met Frans Ondersteuning

66 Personeel

67 Loopbaanonderbreking Loopbaanonderbreking 55+: overstap van halftijdse loopbaanonderbreking naar loopbaanonderbreking 1/5 Ouderschapsverlof 1/5: resterende gedeelte kan volgende schooljaar opgenomen worden Medische bijstand-palliatieve zorgen: kan in combinatie met een deeltijdse bonus TBS

68 Adoptieverlof Start adoptieprocedure binnen de vier maanden na opname van het kind in het gezin

69 Bekwaamheidsbewijzen Gewoon basisonderwijs: betere verloning “andere” indien: Ambt kleuteronderwijzerAmbt onderwijzer Opleiding kleuteronderwijzerOpleiding onderwijzer Salarisschaal 300 (ipv 151)Salarisschaal 300 (ipv 121) Maximaal 5 jaar

70 Bekwaamheidsbewijzen Academische bachelor wordt basisdiploma Vooral bij ‘ten minste bachelor’ Bewijs van pedagogische bekwaamheid: specifieke lerarenopleiding bij een CVO of verkort traject initiële lerarenopleiding aan hogeschool ‘Ander’ bekwaamheidsbewijs voor directeur ‘ten minste bachelor’ – salarisschaal 148

71 Bekwaamheidsbewijzen Schrapping bachelor na bachelor buitengewoon onderwijs, zorgverbreding, remediërend leren … als bewijs van pedagogische bekwaamheid Nog discussiepunt in buitengewoon onderwijs

72 Controle Gelijke Onderwijskansen- beleid 2013 - 2014

73 Inspectie bekijkt GOK-beleid Tijdens de gewone doorlichting Creëert de school optimale leer- en ontwikkelingskansen voor alle leerlingen? Wat doet de school hiertoe op het niveau: School? Leerkracht? Leerling?

74 Nieuw instrument Link naar instrument: http://www.ond.vlaanderen.be/inspectie/Opdrachten/Doo rlichten/bijlagen/Instrument_zorg_en_GOK-beleid.pdf

75 Onderzoeksvragen Zijn de inspanningen gericht op de: Noden van de leerlingen? Doelstellingen? Is er een ondersteunend klimaat? Worden de minimale onderwijsdoelen bereikt? Worden de data over de behoeften van leerlingen en over de bereikte resultaten benut?

76 Rapportering Rapportering onder algemeen beleid Impuls van de integratie van middelen

77 Bevraging welbevinden leerlingen

78 Welke bevraging? Wetenschappelijk en gevalideerd instrument Gebaseerd op onderzoek van twee onderwijsinspecteurs Online vragenlijst 28 gesloten vragen Vierpuntenschaal Vijf dimensies

79 5 dimensies

80 Voor wie is bevraging bedoeld? Elke school kan deelnemen BaO (vierde, vijfde en zesde leerjaar) SO DBSO Nieuw: Niet alleen voor de scholen die doorlichting krijgen

81 Wil je deelnemen aan bevraging? Mail naar onderwijsinspectie@vlaanderen.beonderwijsinspectie@vlaanderen.be Je krijgt link voor bevraging in jouw school en handleiding Als je klaar bent: je verwittigt opnieuw de onderwijsinspectie via hetzelfde mailadres Je ontvangt zo snel mogelijk het rapport van je school via mail / Mijn Onderwijs

82 Meer info http://www.ond.vlaanderen.be/inspectie/opdrachte n/doorlichten/faq-WBV.htm

83 Pauze


Download ppt "Ronde van Vlaanderen 2013 Basisonderwijs Welkom!."

Verwante presentaties


Ads door Google