De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom! Ronde van Vlaanderen 2013 Secundair Onderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom! Ronde van Vlaanderen 2013 Secundair Onderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom! Ronde van Vlaanderen 2013 Secundair Onderwijs

2 Programma Welkom Hervorming secundair onderwijs en schaalvergroting
Pauze Dienstverlening Kenniscentrum Nieuw 2013

3 Hervorming secundair onderwijs Bestuurlijke schaalvergroting

4 PAUZE

5 Innovatie in de dienstverlening 2013 - 2014

6 Inhoud DISCIMUS De elektronische salarisbrief CAPELO Arbeidsongevallen
School-/studietoelagen

7 Een toekomstgerichte manier om leerlingengegevens uit te wisselen
DISCIMUS Een toekomstgerichte manier om leerlingengegevens uit te wisselen

8 Ruim 1 jaar geleden… Eerste voorstelling van DISCIMUS
Doelgroep: alle scholen van het basis- en secundair onderwijs Aankondiging van Uitwisseling in-en uitschrijvingen via DISCIMUS Uitwisseling aan- en afwezigheden via DISCIMUS Uitwisseling leerlingenkenmerken via DISCIMUS Mogelijkheid opvragen dubbele inschrijvingen

9 Ruim 1 jaar geleden… DISCIMUS
Planlastvermindering Eenvoudige uitwisseling leerlingengegevens Efficiëntere werking Schooljaar : WebEDISON naast DISCIMUS Overgangsjaar Vlot verlopen Vanaf schooljaar : afbouw WebEDISON en meer uitwisseling via DISCIMUS

10 Heel wat communicatie Publicatie en regelmatige updates van omzendbrief NO/2012/01 en FAQ’s Attenderingsberichten EDULEX Opleidingen voor schoolsecretariaten Overleg met het GO!, de onderwijskoepels en de vakorganisaties Bezoeken van schooldirecties Gerichte communicatie n.a.v. diverse kwaliteitscontroles

11 Vandaag Voor 99% van de scholen inschrijvingsgegevens voor schooljaar Voor 95% van de scholen aan- en afwezigheidsgegevens voor schooljaar Erkenning E-gov award Agoria Indigo-innovatieprijs HP-Belgacom Als ‘best practice’ genoemd door EIPA (European Institute of Public Administration)

12 Vandaag Geen WebEDISON-zending meer nodig voor gegevens die via DISCIMUS worden uitgewisseld Afgeschafte zendingen van leerlingengegevens: Eerste drie schooldagen Eerste schooldag van oktober Late inschrijvingen en vroege uitschrijvingen Problematische afwezigheden Wijziging leerlingenkenmerken Voltijds engagement (DBSO) Nog steeds een aantal zendingen via WebEDISON (bijv. studiebewijzen, tucht, GON)

13 Welke leerlingengegevens?
In- en uitschrijvingen Belang van onmiddellijke registratie (dubbele inschrijvingen) Afwezigheden Leerlingenkenmerken Alleen nodig bij een nieuwe verklaring op eer Recentste leerlingenkenmerken raadpleegbaar in schooladministratiepakket

14 Registratie van gegevens
Alle leerlingengegevens uiterlijk na 1 week registreren Teldatum eerste schooldag oktober Foto van inschrijvingsgegevens 1 oktober één week na teldag Alle gegevens moeten dan volledig zijn Wijzigingen na 8 oktober: AgODi houdt hier niet automatisch rekening mee

15 Nazicht gegevens DISCIMUS
DISCIMUS basis voor werkzaamheden AgODi Volledige en correcte leerlingengegevens zijn essentieel Document aan elke school via Overzicht inhoud databank in september Aantallen per administratieve groep op 1 oktober Lijst van stamnummers per administratieve groep Aanduiding van ontbrekende leerlingenkenmerken

16 Toekomst Verdere integratie leerlingengegevens in DISCIMUS
Ondersteuning verificatie via DISCIMUS

17 Dienstbrieven in Mijn Onderwijs

18 Elektronische salarisbrief ‘on demand’

19 Elektronische salarisbrief
Situatie Salaris, eindejaarstoelage, vakantiegeld, herzieningen Op papier en via post verstuurd Alleen bij wijzigingen Geen duplicaten mogelijk 2008: = Leesbaarheid

20 Elektronische salarisbrief
Waarom innoveren ? Nieuwe klantenverwachtingen: informatie steeds beschikbaar ‘on demand’ Een salarisbrief voor elke betaling Ecologische keuze (papier, transport) Efficiëntiewinst Mee met tendensen/evolutie in de samenleving - imago Betere dienstverlening werkstations

21 Elektronische salarisbrief
Kenmerken Beveiligde en gekende omgeving! Via Zoomit-functie thuisbankieren Conform privacywetgeving Vrijwilligheid Terugkeer naar papier altijd mogelijk Communicatie

22

23 Aantal loonbrieven via opt-in

24 Verhouding

25 Resultaten Meer dan personeelsleden kiezen voor de digitale loonbrief, of bijna 22% In 2012: besparing van papieren loonbrieven 25

26 Meer is mogelijk Formule van opt-out, mits goede communicatie en begeleiding

27 Principes van ‘opt-out’
Voor wie PC-bankt in Zoomitbank, wordt de elektronische salarisbrief de standaard Wie de salarisbrief nog op papier wil, moet daarvoor kiezen Er is een duidelijk potentieel: Zoomitbanken + PC-banking-gebruikers

28 Voorwaarden voor opt-out
Draagvlak bij sociale partners (in overleg) Zeer goede communicatie en informatie aan de personeelsleden: ruim op voorhand, helder, volledig De keuze voor opt-out moet eenvoudig en gemakkelijk zijn Ruime overgangsperiode => start in de loop van 2014

29 En verdere toekomst Aanbod via “Mijn onderwijs“
Andere personeelsdocumenten (fiscale fiches ...) Meer leesbare en duidelijke loonbrief

30 CAPELO Het elektronisch pensioendossier

31 Wat? Werkgevers bezorgen alle loopbaandata elektronisch aan PDOS
Elektronisch pensioendossier Automatische berekening van pensioenvoorwaarden en –bedrag mogelijk (sneller, correcter …)

32 Waarom? Minder administratieve rompslomp voor scholen en personeel
Service voor personeelsleden Nieuwe loopbaanvoorwaarden pensioenwet Pensioenramingen worden mogelijk (generatiepact) Federale verplichting – pensioenwet

33 Fase 1 Vanaf 1 januari 2011: AgODi geeft alle loopbaangegevens door aan PDOS via de kwartaalaangifte RSZ (DMFA) gerealiseerd in 2012

34 Fase 2 Alle gegevens vóór 1 januari 2011 geeft AgODi door aan de PDOS
: personeelsleden krijgen loopbaanoverzicht (PDOS) Nazicht en goedkeuring Bepalend voor berekening voorwaarden en bedrag pensioen

35 De aangifte van een arbeidsongeval Vernieuwd

36 Wat? Nieuwe (federale) verplichting ten aanzien van het ‘Fonds voor Arbeidsongevallen’ (FAO) vanaf 1 januari 2014 De werkgevers/schoolbesturen moeten alle aangiftegegevens elektronisch aanleveren aan het FAO

37 Wat? In het onderwijs: jaarlijks ca aangiften van arbeidsongevallen AgODi zal de aangifteverplichting van de schoolbesturen bij FAO op zich nemen (cf. Dimona, DMFA, CAPELO) De scholen blijven gewoon hun aangifte indienen bij AgODi

38 Studietoelagen

39 Doelstelling Eerste stap in automatische toekenning Aanvraagjaar (toe te passen vanaf februari 2014) Doelgroep ‘Hernieuwers’ = (ouders van) leerlingen of studenten die het voorgaande aanvraagjaar een toelage hebben aangevraagd én ook gekregen hebben

40 Werkwijze Half februari 2014
Wie op 1 februari 2014 nog geen aanvraag heeft ingediend + een toelage ontvangen voor = dossier wordt automatisch opgestart, zonder aanvraag

41 Toelichting Kenniscentrum Onderwijs en Vorming

42 Enkele vaststellingen uit de behoefteanalyse (KCOV - 2011)
Veel informatiestromen van school naar overheid maar weinig of geen terugkoppeling Beschikbare Informatie : Versnipperd Via informele kanalen of ad hoc Niet altijd in een werkbaar formaat Het ministerie heeft centraal een schat aan informatie die de eigen gegevens verder kan helpen kaderen en dubbele bevragingen kan helpen vermijden.

43 Het Kenniscentrum Onderwijs en Vorming
Missie : op basis van efficiëntere en effectievere kennisdeling komen tot een sneller en kostenefficiënter ecosysteem met betere dienstverlening Een sociaal netwerk van kenniswerkers MENSEN Een digitale onderbouw die faciliteert (kennis en meta-kennis) TOOLS Structuur om grip (geen controle) te krijgen op het ecosysteem INHOUD (PROCESSEN, GEGEVENS,..) Samenwerken Bundelen van krachten MENSEN VINDEN DE JUISTE INHOUD

44 Vandaar … Een online platform voor informatie- en kennisuitwisseling Gebundeld Profielgericht Klantvriendelijk Samen relevante informatie en kennis creëren en delen Communicatie en samenwerking bevorderen  1e aanzet : Mijn Onderwijs en inhoudelijke realisaties (dienstbrieven, databundel …)

45 andere beleidsdomeinen
Voor wie ? (netwerk) andere beleidsdomeinen koepel VLIR scholengroep onderwijsnet CLB LOP leerlingen OESO personeel lokale besturen inricht. macht instelling ouder VLHORA overheid VLUHR scholengemeenschap open data

46 Mijn Onderwijs Groeiplatform om gegevens en informatie (kennis) uit te wisselen Gebruikers eerste fase Directeur en gemandateerde van de directeur Inrichtende machten Eén loket principe Digitaal - beveiligd - persoonlijk Bibliotheek, agenda, contacten, poll, nuttige links …

47

48 Mijn Onderwijs : aanloggen via eID - startpagina

49 Mijn bibliotheek: jouw data en documenten

50 Mijn Onderwijs > Mijn bibliotheek
Welke inhoud wordt er op MijnOnderwijs aangeboden : Databundel school (leerlingenaantallen/kenmerken/personeel/…) Dienstbrieven Doorlichtingsverslag (laatst goedgekeurde versie) Instellingsprofiel (alleen scholen die doorgelicht worden) Feedback bevraging welbevinden leerlingen (alleen scholen die aan bevraging deelgenomen hebben)

51 Toelichting Databundel Scholen
Eigen gegevens van de school + verrijkt Statistieken : evoluties tabellen - grafieken Jaarlijks – elke school (basis- en secundair onderwijs) Voor de school : interne kwaliteitszorg

52 Toelichting Databundel Scholen
Thema’s Leerlingenaantallen (SJ SJ ) Leerlingenkenmerken (SJ ) Personeelsaantallen (SJ ) Demografie (gemeentes – onderwijszones) Gepland Attesteringen - studiebewijzen In- en uitstroom Zittenblijven en schoolse vordering

53 Mijn Onderwijs > Mijn bibliotheek > Document

54 Digitale dienstbrieven (AgODi)
AgODi is al een tijdje bezig met digitalisatie > dienstbrieven per jaar Vanaf via Mijn Onderwijs Nog op papier: brieven aan scholengemeenschappen, brieven aan ouders …

55 Mijn Onderwijs > Mijn bibliotheek > Document

56 Onderwijsinspectie: instellingsprofiel
Feedbackrapport bevraging welbevinden Doorlichtingsverslagen Vroeger per mail verstuurd weldra beschikbaar via Mijn Onderwijs

57 Nieuw 2013

58 Inhoud Luxeverzuim Huisonderwijs Doventolken Integrale Jeugdhulp
Hierbij zullen we stilstaan bij volgende thema’s: Luxeverzuim Huisonderwijs Integrale jeugdhulp Doventolken

59 Luxeverzuim Afwezigheid wegens ziekte week voor/na vakantie
Start van de deliberaties Opvangverplichting Les- versus evaluatiedagen

60 Huisonderwijs Duidelijke definitie
Verklaring huisonderwijs door de ouders: jaarlijks in te dienen, in principe uiterlijk op de derde schooldag van het betrokken schooljaar Verplichte deelname aan de examens van de Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap

61 Doventolken Nu ook mogelijk voor dove en slechthorende leerlingen in het basisonderwijs Uitbreiding naar tolkenondersteuning tot 70% van de onderwijstijd

62 Integrale jeugdhulp: studiedagen
Voor schooldirecties, zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders en andere sleutelfiguren in het onderwijsveld Oost-Vlaanderen: 23 september 2013, Gent Vlaams-Brabant en Brussel: 13 februari 2014, Brussel Antwerpen: 27 februari 2014, Antwerpen Limburg: 10 maart 2014, Hasselt West-Vlaanderen: 12 maart 2014, Brugge Alle info wordt verspreid via Schooldirect CLB’s hebben een eigen vormingstraject

63 Samen taalgrenzen verleggen

64 Samen taalgrenzen verleggen
Talennota Geïntegreerde kijk op talenbeleid Nederlands en Vreemde Talen Startdatum 1 september 2014

65 De kennis van het Nederlands versterken
Brede screening Extra taalles Nederlands Ondersteuning Studiedag ‘Breed evalueren kan je leren’: 11 oktober 2013

66 Ruimte bieden voor vreemde talen
Een ruime keuze Innoveren met CLIL Ondersteuning: infomomenten CLIL: 02/10/2013: Brussel 09/10/2013: Brugge 23/10/2013: Antwerpen

67 Personeel

68 Loopbaanonderbreking
Loopbaanonderbreking 55+: overstap van halftijdse loopbaanonderbreking naar loopbaanonderbreking 1/5 Ouderschapsverlof 1/5: resterende gedeelte kan volgende schooljaar opgenomen worden Medische bijstand-palliatieve zorgen: kan in combinatie met een deeltijdse bonus TBS

69 Adoptieverlof Start adoptieprocedure binnen de vier maanden na opname van het kind in het gezin

70 Bekwaamheidsbewijzen
Academische bachelor wordt basisdiploma Voldoende geacht bekwaamheidsbewijs Algemene vakken in 1e en 2e graad ASO-TSO-KSO Algemene vakken in 1e, 2e , 3e graad BSO en HBO5 De meeste technische en praktische vakken ASV en BGV Bewijs van pedagogische bekwaamheid: specifieke lerarenopleiding bij een CVO of verkort traject initiële lerarenopleiding aan hogeschool

71 Bekwaamheidsbewijzen
Schrapping bachelor na bachelor buitengewoon onderwijs, zorgverbreding, remediërend leren, … als bewijs van pedagogische bekwaamheid in het gewoon secundair onderwijs Overgangsmaatregel: wie al aangesteld was, kan aangesteld blijven Discussiepunt in buitengewoon onderwijs

72 Bevraging welbevinden leerlingen

73 Welke bevraging? Wetenschappelijk en gevalideerd instrument
Gebaseerd op onderzoek van twee onderwijsinspecteurs Online vragenlijst 28 gesloten vragen Vierpuntenschaal Vijf dimensies

74 5 dimensies

75 Voor wie is bevraging bedoeld?
Elke school kan deelnemen BaO (vierde, vijfde en zesde leerjaar) SO DBSO Nieuw: Niet alleen voor de scholen die doorlichting krijgen

76 Wil je deelnemen aan bevraging?
Mail naar Je krijgt link voor bevraging in jouw school en handleiding Als je klaar bent: je verwittigt opnieuw de onderwijsinspectie via hetzelfde mailadres Je ontvangt zo snel mogelijk het rapport van je school via mail / Mijn Onderwijs

77 Meer info


Download ppt "Welkom! Ronde van Vlaanderen 2013 Secundair Onderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google