De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2011 - 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2011 - 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2011 - 2012

2 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 2 Inleiding (1) SCHOLENMATERIE  Doel van deze cursus?  ABC voor beginners  Hoe is de cursus opgebouwd?  Communicatiestroom tussen school en AgODi  Processen tijdens een schooljaar. Kwaliteit is afhankelijk van de gegevens die bezorgd worden door de scholen!

3 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 – 2012 3 Inleiding (2)  Onderwijsketting leerlingen Leerlingenadministratie en het leerlingendossier -> Afdeling scholen basisonderwijs en CLB Lestijdenpakket … Personeelsadministratie en het personeelsdossier -> Afdeling personeel basisonderwijs en CLB personeel

4 www.agodi.be AgODi Terminologie (1) Wat is een school /niveau / vestigingsplaats /administratieve groep? -> Een voorbeeld: Basisschool “De Ballon” voor gewoon onderwijs instellingsnummer 15  Administratieve vestigingsplaats 1 (= administratieve zetel van de school): Kerkstraat 9 in Antwerpen  Niveau kleuteronderwijs – hoofdstructuur 111 −Administratieve groep: kleuterklas  Niveau lager onderwijs – hoofdstructuur 211 −Administratieve groepen: 1 ste lj, 2 e lj, 3 e lj  Vestigingsplaats 2: Kaartweg 6 in Antwerpen  Niveau lager onderwijs – hoofdstructuur 211 −Administratieve groepen: 4 e lj, 5 e lj, 6 e lj opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 4

5 www.agodi.be AgODi Terminologie (2) Wat is een BO-school /type / pedagogische eenheid of leerlingengroep? -> Een voorbeeld: Basisschool “Het Zonnetje” voor buitengewoon onderwijs instellingsnummer 16  Administratieve vestigingsplaats 1: Spijkerstraat 9 in Gent  Niveau kleuteronderwijs – hoofdstructuur 121 −Administratieve groep kleuterklas type 4* – PE1, PE2  Niveau lager onderwijs – hoofdstructuur 221 −Administratieve groepen: lager ond. type 4* en type 8** – PE1, PE2, PE3, PE4 *Type 4 -> leerlingen met lichamelijke handicap **Type 8 -> leerlingen met leerstoornissen Een leerlingengroep volgt samen voor een bepaalde periode eenzelfde opvoedings- of onderwijsactiviteit. opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 5

6 www.agodi.be AgODi Terminologie (3) BO: buitengewoon onderwijs dat aangepast is aan de opvoedings- en onderwijsbehoeften van kinderen. De types:  type 1 - licht mentale handicap;  type 2 - matige of ernstige mentale handicap;  type 3 - ernstige emotionele en/of gedragsproblemen;  type 4 - fysieke handicap;  type 5 - opgenomen in ziekenhuis of preventorium;  type 6 - visuele handicap;  type 7 - auditieve handicap;  type 8 - ernstige leerstoornissen. De types 1 en 8 -> enkel in lager onderwijs; niet in kleuteronderwijs opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 6

7 www.agodi.be AgODi Terminologie (4)  Programmatie van een school: oprichting  Herstructurering van een school: wijziging in de structuur van een school door oprichten/afschaffen van een vestigingsplaats/niveau (+ in BO: wijziging op vlak van leerlingengroepen en/of types)  Fusie van scholen : de samenvoeging tot één (nieuwe) school van twee of méér scholen  Teldag (1 ste schooldag van oktober/februari)  Instapdag (1 ste schooldag na zomer-, herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie, 1 ste schooldag februari en na hemelvaart) opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 7

8 www.agodi.be AgODi Terminologie (5)  GOK: gelijke onderwijskansen  GON: geïntegreerd onderwijs  samenwerking tussen gewoon en BO  voor leerlingen met handicap en/of leer- en opvoedingsmoeilijkheden  volgen les in gewoon onderwijs  met hulp vanuit het buitengewoon onderwijs  begeleiding kan niveau-overschrijdend  ION: inclusief onderwijs  AN: anderstalige nieuwkomers  GAN: gewezen anderstalige nieuwkomers  LVB: levensbeschouwelijke vakken  … opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 8

9 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 9 Gegevensdoorstroom (1)  Hoe gebeurt de communicatie?  Zendingen  Formulieren  Dienstbrieven  E-mail -> nazicht formulier BAO ‘Algemene gegevens’!  Telefoon -> contactpersonen AgODi-website

10 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 Gegevensdoorstroom (2) Inschrijving en registratie leerlingen en aanwezig- heden Doorgeven schoolgegevens Dienstbrieven ivm omkadering en toelagen BAO-formulieren Leerplichtcontrole Verificatie Elektronische zendingen van leerlingengegevens en terugzendingen 10

11 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 11 Inschrijving (1)  Inschrijving leerling  Schriftelijk akkoord van de ouders met pedagogisch project en schoolreglement  Inschrijvingsregister = verplicht werkinstrument voor elke school!  Inschrijvingsregister per schooljaar en vestigingsplaats

12 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 12 Inschrijving (2)  Info:  Wetwijs ‘inschrijving’ & ‘GOK’  Regelgeving omzendbrief BaO/2006/01 Het gelijke onderwijskansenbeleid voor het basisonderwijs (13/06/2006)BaO/2006/01

13 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 13 Inschrijving (3)  Toelatingsvoorwaarden  Leeftijd & afwijking na advies CLB en klassenraad −Aanwezigheid in kleuteronderwijs of taalproef voor 5- en 6-jarigen in lager onderwijs  Inschrijvingsverslag (attest en protocol) voor buitengewoon onderwijs  Info:  Wetwijs ‘Toelatingsvoorwaarden’

14 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 14 Inschrijving (4)  Inschrijvingsdocumenten:  identiteitsbewijs (rijksregisternummer ! )  attesten trekkende bevolking (Roma…)  attesten plaatsing (coëff. 1,5)  formulier keuze levensbeschouwelijke vakken  formulier leerlingenkenmerken  (evt verklaring ‘anderstalige nieuwkomer’) … Formulieren laten ondertekenen én dateren!

15 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 15 Inschrijving (5)  Registratie in de databank  Stamboek  Uniek stamnummer  Begindatum & instapdata (< 3-jarigen)  Uitprint voor verificateur  Overzichtslijst met leerlingenaantallen  Info  Wetwijs ‘Controle leerlingen in het gewoon/buitengewoon onderwijs’

16 www.agodi.be AgODi Leerlingenzendingen (1) EDISON:  Elektronisch Doorgeven van Informatie tussen Schoolinstellingen en het Onderwijsdepartement  sinds 1995  sinds 2008: WebEDISON  helpdesk Edison: 02 553 90 90 opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 16

17 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 Leerlingenzendingen (2) Zending eerste drie schooldagen Zending 1 oktober GON-zending Zending 30/06 kleuter- aanwezigheden Zending 1 februari Zendingen problematische afwezigheden 17

18 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 18 Leerlingenzendingen (3) Welke zendingen?  Aanwezigheden eerste 3 schooldagen september  Voor alle leerlingen: de identiteits- en aanwezigheidsgegevens  Leerlingen 1 e schooldag oktober/februari  Voor alle leerlingen: de identiteits- en inschrijvingsgegevens

19 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 19 Leerlingenzendingen (4)  Leerlingen geïntegreerd onderwijs (GON) 1 e schooldag oktober  Voor alle leerlingen met GON-begeleiding: de identiteits- en inschrijvingsgegevens, gegevens ivm de handicap…  Deze zending gebeurt door de begeleidende school voor buitengewoon onderwijs

20 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 20 Leerlingenzendingen (5)  Aanwezigheden kleuters laatste schooldag  Voor alle niet-leerplichtige kleuters: de identiteits- en aanwezigheidsgegevens  Zending problematische afwezigheden (PA)  Voor leerplichtige leerlingen met meer dan 30 halve dagen problematische afwezigheid: de identiteits- en inschrijvingsgegevens en info ivm de PA (max. 1 zending per leerling)

21 www.agodi.be AgODi Leerlingenzendingen (6)  Algemeen principe: Een nieuwe zending overschrijft volledig de voorgaande zending! (-> 3/9, 1/10, 1/2, 30/6)  Opgelet: Rechtzetting zending problematische afwezigheid kan enkel na annulatie van vorige zending opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 21

22 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 22 Leerlingenzendingen (7) Terugzendingen  Info over doorgestuurde gegevens:  Leerlingenaantallen + alle details -> Print BAO4 of BKL en GOK-kenmerken -> zelfcontrole!  Info over de verwerking v/d zending:  Goed verwerkt  Verwerkt maar met fouten  Niet verwerkt en (fatale) fouten -> opnieuw!  Extra  Leerlingenkenmerken  Rijksregisternummers

23 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 23 Leerlingenzendingen (8)  Info:  Wetwijs ‘Zending van leerlingengegevens in het basisonderwijs’  Vragen?  Inhoudelijke vragen en bv vragen ivm identiteitsgegevens: −AgODi-contactpersonen  Softwareproblemen −Softwareleverancier

24 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 24 Leerlingenzendingen (9) E-mail: leerlingenzendingen.basisonderwijs@vlaanderen.beleerlingenzendingen.basisonderwijs@vlaanderen.be Gewoon onderwijs: Antwerpen:02 553 99 32 Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 02 553 92 17 Limburg:02 553 99 33 Oost-Vlaanderen:02 553 92 05 Vlaams-Brabant:02 553 92 17 West-Vlaanderen:02 553 93 87 Buitengewoon onderwijs:02 553 92 04

25 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 25 Schoolveranderingen (1)  Schriftelijk na 1 ste schooldag van september  Nieuwe school zorgt dat documenten OK zijn  Aangetekend  Rechtsgeldig eerstvolgende schooldag na melding  Getekend en gedateerd ontvangstbewijs  Rechtsgeldig eerstvolgende schooldag na ontvangstmelding

26 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 26 Schoolveranderingen (2) Voorbeeld ter verduidelijking:  Een kleuter is vanaf 1/9 ingeschreven in school A maar was er nog niet aanwezig. Na de paasvakantie start hij in school B. Pas de 1ste schooldag na deze vakantie worden de documenten ingevuld. -> School B stuurt ‘melding schoolverandering’ naar school A. -> Kleuter telt niet mee voor instap na de paasvakantie.

27 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 27 Aanwezigheden (1)  Bijhouden van aanwezigheidsgegevens  Aanwezigheidsregisters  Extra info: stamboeknummer, adressenlijst, keuze LBV, …  Uitschrijvingen (streep tot einde schooljaar)  Late inschrijvingen (onderaan klasgroep, stamnr. vermelden)  Paraferen van de registers

28 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 28 Aanwezigheden (2)  Codes kleuteronderwijs  L = te laat gekomen  A= afwezig (ook bij ziekte, revalidatie…)  Vertikaal streepje (l) = aanwezig  Aandacht voor leerplichtige kleuters; codes lager onderwijs gebruiken!  Evt. subtotalen bij kleuters ifv de toelatingsvoorwaarden lager onderwijs

29 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 29 Aanwezigheden (3)  Codes lager onderwijs  Code Z bij ziekte (> ouders) of code D (> arts)  Code H bij revalidatie + revalidatiedossier  Code R bij religieuze feestdag, begrafenis… −mits officieel doc./verklaring ouders  Andere codes zoals Q, S, P, O, … −mits doc./verklaring ouders én toestemming directie!  Code B bij ongewettigde afwezigheid + begeleidingsdossier…

30 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 30 Aanwezigheden (4)  Info:  Wetwijs ‘Aanwezigheden’  Omzendbrief ‘Aanwezigheden in het basisonderwijs’ BAO/2002/11BAO/2002/11 - Omzendbrief ‘Aanwezigheden in het basisonderwijs’

31 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 31 Klasseren  Algemene regel:  Inschrijvingsdocumenten  Formulieren leerlingenkenmerken (GOK- formulieren)  Inschrijvingsverslagen (BO-attesten en protocols)… Steeds stamnummer vermelden op de documenten en ze op stamnummer klasseren  Afwezigheidsattesten: Chronologisch geklasseerd per leerlingengroep en per leerling  Formulieren keuze levensbeschouwelijke vakken: Op stamnummer of alfabetisch per leerlingengroep

32 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 32 Verificatie (1)  O.a. controle van de leerlingengegevens  Inschrijvingsregister  Stamboekregister  Inschrijvingsdocumenten  Toelatingsvoorwaarden en afwijkingen  Aanwezigheidsregisters  Begeleidings- en revalidatiedossiers …  Na afspraak zodat documenten vooraf kunnen klaargelegd worden  Verificatieverslag bijhouden

33 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 33 Verificatie (2)  Info:  Wetwijs ‘Controle…’ of ‘Verificatie’  Regelgeving:  Omzendbrieven: BaO/2006/04 – controle van de leerlingen in het gewoon basisonderwijs (09/10/2006) BaO/2006/05 – controle van de leerlingen in het buitengewoon basisonderwijs (09/10/2006) BaO/2006/04 BaO/2006/05  Bijlagen en linken!

34 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 34 Dienstbrieven  Omkadering  Lestijden-, uren- en puntenpakketten op schoolniveau −Ook lestijden toegekend voor godsdienst, niet-confessionele zedenleer, cultuurbeschouwing, lichamelijke opvoeding …  Puntenenveloppen op niveau scholengemeenschap  GON-eenheden, GOK-lestijden (…)  Toelagen  Werkingsmiddelen  Gekleurde gelden, bv nascholingsgeld  (…)

35 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 35 Schoolbeheerteam (SBT)  Behandeling van dossiers en aanvragen:  Dienstbrieven  Programmaties, herstructureringen, fusies  Wijzigingen schoolgegevens −naam directie −e-mailadres …  Aanvragen tijdelijk/permanent onderwijs aan huis  Berekeningen LT instapklassen, AN, GAN  Verwerking documenten ivm aanwending omkadering  …

36 www.agodi.be AgODi BAO’s Gewoon basisonderwijs  BAO-formulieren:  BAO ‘Algemene gegevens’ oa ivm structuur van de school  ‘Jaarlijkse inlichtingen’ ivm de aanwending van de omkadering  Herberekening in het kleuteronderwijs  Aanvraag lestijden onthaalonderwijs (…)  Invullen van de BaO-formulieren van 06/10/03 (BaO/2003/04)BaO/2003/04 opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 36

37 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 37 BKL’s Buitengewoon kleuter- en lager onderwijs  Invullen van de BKL-formulieren  Aanwending van het lestijden-, uren en puntenpakket in de BO-school/internaat  Berekening urenpakket internaten  … Ook BAO Algemene gegevens  Omzendbrief ‘Invullen van de BKL-formulieren’‘Invullen van de BKL-formulieren’ BaO/2003/05 van 06-10-2003

38 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 38 Contact  http://www.ond.vlaanderen.be http://www.ond.vlaanderen.be  http://www.agodi.be http://www.agodi.be Contactpersonen Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi), o.a.  Dossierbeheerder schoolbeheerteam  Dossierbeheerder werkstation  Verificateur (…)


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2011 - 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google