De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Elektronisch communiceren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Elektronisch communiceren"— Transcript van de presentatie:

1 Elektronisch communiceren

2 Elektronisch communiceren
Inhoud het communicatiemodel probleemniveaus de gebruikershandleiding opleiding schoolsecretariaten

3 Elektronisch communiceren
▪ elektronisch dossier: de elektronische tegenhanger van het papieren dossier ▪ bericht: een zelfstandig geheel van gegevens van 1 personeelslid voorbeeld : opdracht, stopzetting opdracht ... ▪ zending: bestand met één of meerdere berichten ▪ RL of record layout: het soort bericht opdracht / dienstonderbreking / familiale toestand .. opleiding schoolsecretariaten

4 I. het communicatiemodel
A) school Software C2) wedden B) EDISON C1) elektronisch dossier AgODi Berichten Databank TERUGZENDING EDISON SCHOOL Personeel systeem BETA BRUG Opdrachten en dienstonderbrekingen Agenda Ziekteverlof Bevallingsrust Barema Anciënniteit Woon-, verblijfplaats Familiale toestand Cumulatie Noemer Subsidiëring opleiding schoolsecretariaten

5 I. communicatiemodel A) schoolsoftware
▪ softwarepakket voor de personeelsadministratie → verwerken van de basisgegevens, nodig voor het bepalen van het salaris (opdrachten - dienstonderbrekingen…) → het correct aanmaken van de bestanden met elektronische berichten ▪ softwareleverancier biedt technische ondersteuning van het pakket opleiding schoolsecretariaten

6 I. communicatiemodel B) EDISON
AgODi Berichten Databank TERUGZENDING EDISON SCHOOL Personeel • verbinding met AgODi • foutloos doorsturen van berichten → ontvangstbevestiging → terugzendingen • Boeg: vanaf vervangen door gebruikersvoorwaarden van de elektronische communicatie opleiding schoolsecretariaten

7 I. communicatiemodel B) EDISON
▪ EDISON = Elektronisch Doorgeven van Informatie tussen de Scholen en de Onderwijsadministratie ▪ WebEdison = communicatiesoftware ▪ Edison zorgt voor een beveiligde transmissie van de personeels- en leerlingengegevens ▪ drie componenten → wie kan berichten verzenden? → de webtoepassing WebEdison → gebruikersvoorwaarden opleiding schoolsecretariaten

8 I. communicatiemodel B) EDISON
de webtoepassing WebEdison ▪ zendingen versturen ▪ bevestiging van ontvangst (overzicht zendingen) → AgOdi heeft de zending ontvangen ▪ terugzendingen raadplegen opleiding schoolsecretariaten

9 I. communicatiemodel B) EDISON
omzendbrief d.d. 11/04/2011 “Gebruikersvoorwaarden van de elektronische communicatie tussen de inrichtende machten en het ministerie van Onderwijs en Vorming” → vervangt de Basisovereenkomst Elektronische Gegevensuitwisseling BOEG) → het juridische aspect: bepaalt de voorwaarden en de aansprakelijkheid voor het gebruik van de elektronische communicatie opleiding schoolsecretariaten

10 I. communicatiemodel B) EDISON
▪ correcte gegevens verzenden ▪ wijzigingen van gegevens kan enkel door de instelling ▪ enkel gegevens van personeelsleden doorsturen indien voorgelegd aan het personeelslid ▪ nieuw : klachtenprocedure → een personeelslid heeft altijd toegang bij het ministerie van Onderwijs en Vorming tot de elektronisch verzonden gegevens → kan klacht indienen (schriftelijk) bij het ministerie van Onderwijs en Vorming opleiding schoolsecretariaten

11 I. communicatiemodel C1) elektronisch dossier
1. registratie van elektronische berichten o automatisch o manueel (door de medewerker) → elektronische agenda = het resultaat van de registratie 2. de verwerking van gegevens → automatische verwerking → manuele verwerking in het werkstation elektronisch dossier Opdrachten en dienstonderbrekingen Agenda Ziekteverlof Bevallingsrust Barema Anciënniteit Woon-, verblijfplaats Familiale toestand Stopzetting opdrachtenpakket Noemer Subsidiëring opleiding schoolsecretariaten

12 I. communicatiemodel C2) weddensysteem
BRUG: automatische codering parameters BETA: manuele codering opgelet Tussen het verzenden van gegevens en de uitbetaling van het salaris is er in vele gevallen geen enkele tussenkomst meer! opleiding schoolsecretariaten

13 opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012
II. probleemniveaus • kennis reglementering en softwarepakket → correct toepassen van de reglementering → de reglementering vertalen naar RL’s → vlot met het softwarepakket kunnen werken • technische problemen → schoolsoftware: helpdesk - softwarepakket → EDISON: EDISON-helpdesk opleiding schoolsecretariaten

14 opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012
II. probleemniveaus foutieve gegevens ▪ structurele fouten → bestanden en berichten moeten voldoen aan een bepaalde structuur → structurele fouten worden automatisch opgenomen in de terugzendingen ▪ inhoudelijke fouten → worden gemeld door de medewerker van het werkstation opleiding schoolsecretariaten

15 opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012
II. probleemniveaus terugzendingen → de dag na het versturen ophalen → altijd controleren → indien foutmeldingen: zo vlug mogelijk corrigeren opmerking: de berichten met structurele fouten komen NIET op de agenda van de medewerker in het werkstation → geen registratie en verwerking mogelijk → eventueel contact opnemen met het werkstation opleiding schoolsecretariaten

16 II. probleemniveaus terugzendingen
ZENDING MET REFERENTIE “ ” VAN 10/03/1997 VOOR I N STELLING ================================================================================================== SCHOOL : ONDERWIJSINSTELLING SOFTWARE : PAKKET STRAAT NR CONTACTPERSOON : DIRECTIES E CRETARIS POSTNR GEMEENTE TEL : 012/ TEL : 012/ FAX : 012/ ============================================================================================================================================================ GEREGISTREERDE BERICHTEN : BERICHT : VLGNR MELDING MELDING ZIEKTE VOOR JAN PETERS VANAF 12/02/1997 IN HS 311 BERICHT : VLGNR MELDING Opdrachtenpakket VOOR PIET JANSSENS VANAF 01/01/1997 IN HS 311 MANUEEL TE REGISTREREN BERICHTEN (latere beelden reeds aanwezig) : BERICHT: VLGNR MELDING BURGERLIJKE STAAT VOOR GRIET PEETERS VANAF 13/02/1997 IN HS 311 FOUTIEVE BERICHTEN : BERICHT : VLGNR MELDING BEVALLINGSRUST VOOR BRIGITTE BARDOT VANAF 03/03/1997 IN HS 311 RECORD : VOLGNR : GEGEVENS : VELD : 005 VERM BEVALLINGSDATUM POS : 023 LEN : 010 INHOUD : FOUT : Verplicht veld niet ingevuld opleiding schoolsecretariaten

17 Recordlayout OMSCHRIJVING RL-1 opdrachten en opdrachtgebonden dienstonderbrekingen RL-2 niet-opdrachtgebonden dienstonderbrekingen RL-3 opmerking (bij RL-1 en RL-2) RL-4 beëindiging opdrachtenpakket RL-5 woonplaats RL-6 verblijfplaats RL-7 familiale toestand RL-8 cumulatie ( afgeschaft op ) RL-9 aanvraag immatriculatie / wijziging rekeningnummer RL-10 plage-uren RL-11 DIMONA RL-12 opdrachten en opdrachtgebonden DO - hogescholen RL-13 premies RL-14 rekeningnummer (IBAN-BIC)

18 III. gebruikershandleiding principes
De manier waarop de gegevens in het elektronisch dossier worden geregistreerd A. fotoprincipe B. stopzetting C. melding / annulatie opleiding schoolsecretariaten

19 III. gebruikershandleiding A. fotoprincipe
 alle gegevens moeten worden opgestuurd, ook deze die NIET wijzigen  de gegevens worden elektronisch gemeld met een geldigheidsdatum = begindatum  de gegevens van de vorige melding worden stopgezet op de vooravond van de geldigheidsdatum van de nieuwe melding  er wordt geen rekening gehouden met de gegevens die reeds in het elektronisch dossier aanwezig zijn op de vooravond van de geldigheidsdatum opleiding schoolsecretariaten

20 III. gebruikershandleiding A. fotoprincipe
Het fotoprincipe is geldig voor • RL-1 : opdrachten • RL-5 : woonplaats • RL-6 : verblijfplaats • RL-7 : familiale toestand • RL-10 : plage - uren • RL-14 : rekeningnummer opleiding schoolsecretariaten

21 III. gebruikershandleiding A. fotoprincipe - voorbeeld
• opdracht geldig van 01/09/2011 tot : 15/21 • opdracht wijzigt op 1/10/2011  bijkomende opdracht tot en met : 5/22 opdrachtenpakket gemeld op 03/09 1/ /6 I_______________________15/21______________________________I opdrachtenpakket verzonden op 15/10 : 15/21 + 5/22 situatie in het elektronische dossier vanaf 16/10 1/ / / /6 I_______15/21________I_ 15/21 + 5/22_ _I_____15/21_____I opleiding schoolsecretariaten

22 III. gebruikershandleiding B. stopzetting
 het opsturen van een lege foto vanaf de geldigheidsdatum is er niets meer  geldig voor o RL-4 : stopzetting opdrachten o RL-5 : woonplaats o RL-6 : verblijfplaats opleiding schoolsecretariaten

23 III. gebruikershandleiding B. stopzetting - voorbeeld
• opdrachtenpakket geldig van 1/9/2011 tot : 10/22 • stopzetting opdracht op 15/11/2011 15/11/2011 = eerste dag waarop geen opdracht meer ! opdrachtenpakket gemeld op 03/09 1/ /06 I__________________10/22______________________I elektronisch gemeld op 10/11 1/ /11 = laatste dag in dienst I_________10/22__________I opleiding schoolsecretariaten

24 III. gebruikershandleiding C. melding-annulatie
 geldig voor niet-opdrachtgebonden dienstonderbrekingen voorbeeld : ziekteverlof, VLBO ....  overschrijven niet mogelijk: de geregistreerde periode moet eerst uit het EPD verwijderd worden Hoe corrigeren? • de vorige melding eerst annuleren • de nieuwe of correcte niet-opdrachtgebonden dienstonderbreking melden opleiding schoolsecretariaten

25 III. gebruikershandleiding C. annulatie - voorbeeld
 ziekteverlof: tot  na controle hervatten op 17/01/2012 ziekteverlof : 09/01 tot 27/01  geregistreerd 09/ /01 I__________________________________I annuleren ziekteperiode 09/ /01 IxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI melding correcte ziekteperiode  geregistreerd 09/ /01 I__________________________I opleiding schoolsecretariaten

26 RL 1: opdrachten en opdrachtgebonden DO
• opdracht: een aantal prestatie-eenheden in een bepaald ambt of vak • opdrachtenpakket: alle opdrachten binnen één combinatie instellingsnummer - hoofdstructuur • opdrachtgebonden dienstonderbreking hebben steeds betrekking op een bepaalde opdracht • begindatum opdracht = geldigheidsdatum • einddatum opdracht = laatste dag in dienst • fotoprincipe ! opleiding schoolsecretariaten

27 RL 1: opdrachten en opdrachtgebonden DO
Bij het opmaken van een opdracht moeten heel wat gegevens worden ingevuld de administratieve toestand • ATO 1  tijdelijk in een niet-vacante betrekking • ATO 2  tijdelijk in een vacante ambt betrekking • ATO 3  proeftijd selectie - of bevorderingsambt (GO) • ATO 4  vast benoemd • ATO 8  GECO - interimaris (vervanging van GECO) • ATO 9  GECO - personeel opleiding schoolsecretariaten

28 RL 1: opdrachten en opdrachtgebonden DO
prestatie - uren per week: aantal subsidieerbare uren per week = uren uit het urenpakket → uren niet uit het urenpakket komen : NIET melden → belangrijk bij de controle van de omkadering ! Welke opdrachten? ▪ effectief gepresteerde opdrachten ▪ niet - gepresteerde opdrachten → uren TBS/OB - afstand wachtgeld (vóór 15/9) → uren opdrachtgebonden dienstonderbreking opleiding schoolsecretariaten

29 RL 1: opdrachten en opdrachtgebonden DO
opdrachtbreuk: 15/29, 3/21, 30/30, 7/22 ….. teller = aantal gepresteerde uren noemer = aantal uren voor een F.T. code ambt / vak: leraar = 007…. graad - onderwijsvorm (ASO , BSO , KSO , TSO) Buso : de opleidingsvorm vakcode gelijkstelling: aanduiding waarmee uren die geen lesuren zijn worden gelijkgesteld opleiding schoolsecretariaten

30 RL 1: opdrachten en opdrachtgebonden DO
einddatum opdracht = laatste dag van de opdracht ▪ ATO 3 en ATO 4 : einddatum onbekend  31/12/2999 ▪ ATO 2 : tijdelijk vacant → wervingsambt: uiterlijk 30/06 uitzondering: (uiterlijk 31/08) o administratief personeel o meesters, vak - en dienstpersoneel o reaffectatie / wedertewerkstelling o TADD → selectie- of bevorderingsambt: uiterlijk 31/08 opleiding schoolsecretariaten

31 RL 1: opdrachten en opdrachtgebonden DO
▪ ATO 1 : tijdelijk niet-vacant → wervingsambt o uiterlijk 30/06 o de laatste dag van de aanstelling uitzondering :uiterlijk 31/8 bij vervanging van o administratief personeel o meesters, vak - en dienstpersoneel o reaffectatie / wedertewerkstelling o TADD → selectie- of bevorderingsambt : uiterlijk 31/08 opleiding schoolsecretariaten

32 RL 1: opdrachten en opdrachtgebonden DO
tijdelijk andere opdracht (TAO): einddatum ▪ vanaf wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen een verlof TAO naar een wervingsambt en een verlof TAO naar een selectie-of bevorderingsambt ▪ in beide gevallen kan de einddatum van het verlof TAO en de TAO = 31-08 opmerking verlof TAO en TAO hebben altijd dezelfde einddatum → verlof TAO in instelling A tot 31-08 → TAO in instelling B eveneens tot 31-08 opleiding schoolsecretariaten

33 RL 1: opdrachten en opdrachtgebonden DO
opdrachten ATO 2 - ATO 1 ▪ eventueel aanduiden → TADD : indien mogelijk - einddatum = 31-08 → tijdelijk andere opdracht (einddatum kan = 31-08) → reaffectatie (R) of wedertewerkstelling (W): indien mogelijk - einddatum = 31-08 ▪ bij vervangingen (ATO 1) → de code van de DO van de titularis opleiding schoolsecretariaten

34 RL 1: opdrachten en opdrachtgebonden DO
opdrachtgebonden dienstonderbrekingen ▪ rekening houden met de aanvraag van het personeelslid ▪ de correcte begin- en einddatum invullen ▪ verlof TAO → TAO en het verlof TAO met dezelfde begin - en einddatum voorbeeld TAO van tot 30-11 VTAO eveneens van tot 30-11 opleiding schoolsecretariaten

35 RL 1: opdrachten en opdrachtgebonden DO
verklaring bij tijdelijke opdrachten ▪ geen kandidaat VE/VO: bij aanstelling van een personeelslid met bekwaamheidsbewijs “ andere “ ▪ geen kandidaat taalkennis: bij aanstelling van een personeelslid zonder de vereiste taalkennis ▪ herwaardering - code → 01 : HI = herintreder → 04 : PEN = werken na pensioen opleiding schoolsecretariaten

36 RL 1: opdrachten en opdrachtgebonden DO
opmerking : de verklaring “geen kandidaat hoofdambt “ moet niet meer worden aangeduid vervangingsopdrachten koppeling titularis - vervanger • ambt • periode  binnen de periode van de afwezigheid • volume  aantal uren opdracht • code dienstonderbreking titularis opleiding schoolsecretariaten

37 opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012
correctie opdrachten correctie laatst gemeld opdrachtenpakket • begindatum correct bericht is identiek aan de begindatum van het laatst geregistreerde bericht (voorbeeld 5) • begindatum correct bericht ligt vóór de begindatum van het laatst geregistreerde bericht (voorbeeld 6) • begindatum correct bericht ligt na de begindatum van het laatst geregistreerde bericht (voorbeeld 7 en 8) opleiding schoolsecretariaten

38 opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012
correctie opdrachten wat moet je doen? • rectificatie opsturen • ALLE daaropvolgende wijzigingen opsturen (ook al werden ze reeds correct gemeld) voorbeeld opdracht met geldigheidsdatum 1/9;15/10 ;1/12 en 7/1 15/03 : u corrigeert de opdracht met begindatum 15/10  u stuurt de opdrachten met een latere begindatum ook opnieuw door (1/12 en 7/1) opleiding schoolsecretariaten

39 RL-4: stopzetten opdrachtenpakket
▪ het personeelslid oefent geen enkele opdracht meer uit in de instelling ▪ de einddatum van de gemelde opdracht (en) ligt verder dan het moment van stopzetting ▪ een RL 4 stopt ALLE opdrachten die geldig zijn op de geldigheidsdatum: dus het hele opdrachtenpakket ! ▪ de correcte reden stopzetting opgeven ▪ de einddatum van alle opdrachten in het opdrachten - pakket is correct: geen stopzetting opleiding schoolsecretariaten

40 RL-4: stopzetten opdrachtenpakket
opmerkingen ▪ een RL4 stopt enkel de op de geldigheidsdatum van de stopzetting aanwezige opdrachten ▪ datum stopzetten = eerste dag dat het personeelslid geen opdracht meer heeft ▪ indien na de stopzetting een nieuw opdrachtenpakket wordt opgestuurd, waarvan de begindatum vóór en de einddatum na de datum stopzetting ligt → de stopzetting wordt overschreven! uitzondering : stopzetting wegens pensioen opleiding schoolsecretariaten

41 RL-4: stopzetten opdrachtenpakket
ontslagcodes 01 : mutatie 02 : affectatie of aanwijzing 03 : afdanking of ontslag 04 : pensioen 05 : overlijden 06 : foutieve melding 07 : herstructurering 08 : afzetting opmerking : het invullen van een ontslagcode is verplicht opleiding schoolsecretariaten

42 RL-2: niet - opdrachtgebonden DO
 de dienstonderbreking is geldig voor alle opdrachten  einddatum = laatste kalenderdag DO voorbeeld ziekteverlof van tot • begindatum : • einddatum : opmerking : de einddatum van de DO kan voorlopig onbekend zijn (31/12/2999) voorbeeld : politiek verlof opleiding schoolsecretariaten

43 RL-2: niet - opdrachtgebonden DO
melding  elektronisch doorsturen van het bericht : ziekteverlof, bevallingsverlof, arbeidsongeval … annulering  begin- en einddatum van het annuleringsbericht zijn identiek aan de gegevens van het foutieve bericht  annulering en rectificatie in afzonderlijke zendingen aanvulling bijkomende gegevens opsturen (bv. de effectieve bevallingsdatum) opleiding schoolsecretariaten

44 RL-2: niet - opdrachtgebonden DO
ziekteverlof ▪ zo snel mogelijk melden ▪ kan gevolgen hebben voor het salaris → onbezoldigd ziekteverlof voor tijdelijke opdrachten → TBS wegens ziekte voor vastbenoemden ▪ kan gevolgen hebben voor het bevallingsverlof → ziekteverlof wordt omgezet naar bevallingsverlof → het bevallingsverlof wordt ingekort ▪ ook ziekteverlof van één dag moet worden opleiding schoolsecretariaten

45 RL-2: niet - opdrachtgebonden DO
bevallingsverlof ▪ onmiddellijk elektronisch melden → begin- en einddatum → vermoedelijke bevallingsdatum → aantal kinderen ▪ aanvang BV : minimaal 7 en maximaal 42 dagen (56 bij een meerling) vóór de vermoedelijke bv ▪ indien gekend, de effectieve bevallingsdatum melden met een aanvulling opleiding schoolsecretariaten

46 RL-2: niet - opdrachtgebonden DO
bevallingsverlof • bij eerste melding van een BV: óf de vermoedelijke bevallingsdatum óf de effectieve bevallingsdatum invullen • opmerking : indien minstens 6 weken of 42 dagen ononderbroken met ziekteverlof vóór de effectieve bevallingsdatum  ziekteverlof blijven melden, ook als is betrokkene met bevallingsverlof  recht op één week extra postnataal verlof opleiding schoolsecretariaten

47 RL-2: niet - opdrachtgebonden DO
bevallingsverlof • de correcte einddatum van het bevallingsverlof wordt bepaald op basis van de effectieve bevallingsdatum • bij overschrijding postnataal verlof  het werkstation verwittigt de instelling • automatische verwerking BV de afwezigheden wegens ziekte in de 6 weken vóór de effectieve bevallingsdatum worden verrekend opleiding schoolsecretariaten

48 opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012
RL-3: opmerkingen • een opmerking voor het werkstation • enkel bij opdrachten en dienstonderbrekingen → bij RL-1 en RL-2 • opmerkingen kunnen relevante informatie geven voorbeeld een personeelslid heeft een verlof TAO en de tijdelijk andere opdracht wordt uitgeoefend in een andere instelling → u vermeldt de gegevens van deze instelling opleiding schoolsecretariaten

49 opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012
RL- 5: woonplaats • woonplaats = het officiële adres van het personeelslid in België (adres van domiciliëring) • personeelsleden die in het buitenland wonen hebben enkel een verblijfplaats • woonplaats : straat, nummer, busnummer en postcode opgelet : er wordt geen rekening gehouden met de geldigheidsdatum! • wijzigen woonplaats  RL 5 opleiding schoolsecretariaten

50 opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012
RL- 6: verblijfplaats • verblijfplaats = het adres van verblijf van het personeelslid (correspondentieadres) • wanneer een verblijfplaats ontbreekt, wordt de correspondentie naar de woonplaats gestuurd • verblijfplaats: straat, nummer, busnummer en postcode • verblijfplaats buitenland: postcode, gemeentenaam en landscode opgelet: er wordt geen rekening gehouden met de geldigheidsdatum! opleiding schoolsecretariaten

51 RL - 7: familiale toestand
• burgerlijke staat en personen ten laste • codes burgerlijke staat 1 = ongehuwd 2 = gehuwd of wettelijk samenwonend 3 = weduwe / weduwnaar 4 = gescheiden / 5 = feitelijk gescheiden • verplicht bij BS = 2  gegevens partner o.a. beroepsinkomen partner  J ( ja ) of N ( neen )  B ( beperkt ) < 199,00 euro  R ( rente, rustpensioen.. ) < 397,00 euro opleiding schoolsecretariaten

52 RL - 7: familiale toestand
▪ personen ten laste → partner zonder beroepsinkomen mag nooit als persoon ten laste worden gemeld → kinderen fiscaal ten laste → andere personen fiscaal ten laste ▪ altijd eerst burgerlijke staat alvorens PTL ▪ BS en personen ten laste : fotoprincipe opmerking : niet terug keren in de tijd opleiding schoolsecretariaten

53 RL - 7: familiale toestand
• aantal zwaar gehandicapte kinderen ten laste aanduiding van het aantal • aantal zwaar gehandicapte andere personen ten laste • aantal kinderen ten laste aantal kinderen ten laste inbegrepen het aantal zwaar gehandicapte kinderen • aantal andere personen ten laste aantal andere personen ten laste inbegrepen het aantal kinderen ten laste opleiding schoolsecretariaten

54 opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012
RL 8 : cumulatie afgeschaft vanaf ! ▪ inkomsten buiten het onderwijs : moeten niet meer worden gemeld  wijziging regelgeving cumulatie op ▪ cumulatie binnen het onderwijs : moet niet meer worden gemeld  alle instellingen zijn elektronisch opleiding schoolsecretariaten

55 opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012
RL-9: immatriculatie • immatriculatie: uniek stamboeknummer  persoonsgegevens (sommige verplicht in te vullen) geslacht, geboortedatum, familienaam en eerste voornaam, rekeningnummer .....  adresgegevens  correctie van immatriculatie en immatriculatie buitenlander kan enkel op papier opleiding schoolsecretariaten

56 RL-10: melden plage-uren
• per personeelslid de uren → gepresteerd tussen het minimum en maximum van een voltijdse betrekking → die niet uit het lestijdenpakket komen dus : niet-financierbare of niet-subsidieerbare lesuren • te melden vóór 15 november → de geldigheidsdatum : een vooraf bepaalde datum • mogelijke waarden zijn 1 of 2 opleiding schoolsecretariaten

57 RL-14: rekeningnummer (IBAN-BIC)
• IBAN staat voor International Bank Account Number • er kunnen Belgische en buitenlandse IBAN – rekeningnummers gemeld worden  tellen 16 karakters  BE gevolgd door 2 cijfers gevolgd door de 12 cijfers van het huidige rekeningnummer • BIC staat voor Bank Identifier Code  het moet een geldige BIC-code zijn opleiding schoolsecretariaten

58 opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012
Speciale situaties • één opdracht - meerdere opdrachtgebonden DO de volledige opdracht moet 2x gemeld worden met de toepasselijke dienstonderbreking • één opdrachtgebonden DO met meerdere einddata  opdrachtenpakket met vroegste einddatum DO  opdrachtenpakket met volgende einddatum • bonus • herintreder • werken na pensioen opleiding schoolsecretariaten

59 opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012
Wat te melden? rekening houden met de afsluiting betaling van de maand (zie jaarkalender) aanvang schooljaar : september  alle tijdelijke personeelsleden  vastbenoemde en tijdelijke personeelsleden met een dienstonderbreking die invloed heeft op het salaris tijdens het schooljaar  zo snel mogelijk wijzigingen doorsturen  tijdelijke personeelsleden  dienstonderbrekingen ! opleiding schoolsecretariaten


Download ppt "Elektronisch communiceren"

Verwante presentaties


Ads door Google