De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voltijds engagement Centra DBSO Centra deeltijdse vorming

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voltijds engagement Centra DBSO Centra deeltijdse vorming"— Transcript van de presentatie:

1 Voltijds engagement Centra DBSO Centra deeltijdse vorming

2 Voltijds engagement  2 componenten  minimaal 28u/week
- leren - werkplekleren  minimaal 28u/week  invulling leren - via DBSO - via leertijd (theoretische vorming)

3 Voltijds engagement  invulling werkplekleren  afwijkingen
- via arbeidsdeelname (wat ?) - via brugproject (niet in leertijd) - via voortraject  afwijkingen - op leren of werkplekleren : POT (CDV) tijdelijk niet invullen werkplekleren 1. Tussen inschrijving en screening (max. 14 dagen) 2. Tussen afsluiten en begin overeenkomst 3. Bij duidelijke indicatie dat overeenkomst bereikbaar is 4. Bij actief solliciteren (2+3+4 = max.30 dagen)

4 Centra  CDO : - aantal (contingent/net) - autonoom/niet-autonoom
- erkenning (voorwaarden) - financiering/subsidiëring (voorwaarden) - programmatienorm - rationalisatienorm - centrumraad - openstelling

5 Centra  CDO : Nieuw ! - eindtermen/leerplannen AV
- samenwerking met CDV - samenwerking binnen ROP - inspanningsverplichting voltijds engagement

6 Centra  CDV : Nieuw ! - vzw jeugd- of vormingswerk
- erkenning = subsidiëring consolidatie huidige centra procedure nieuwe centra voorwaarden Nieuw ! - samenwerking met CDO - samenwerking binnen ROP - inspanningsverplichting voltijds engagement

7 Opleidings- en vormingsaanbod
 CDO : - Macro : VR bepaalt lijst opleidingen uitgangspunt : referentiekaders techniek : progressieve screening (2008 → 2012) + procedure nieuwe opleidingen resultaat : transparant geactualiseerd aanbod organisatievorm : modulair (in afwachting : lineair) - Meso : afspraken scholengemeenschap bespreking ROP - Micro : beslissing centrumbestuur (geen programmatieregels)

8 Opleidings- en vormingsaanbod
 CDV : - Macro : POT AV (voor CDO) ondersteuning leerlinggebonden activiteiten (voor CDO) - Meso : bespreking ROP - Micro : beslissing centrumbestuur

9 Organisatie DBSO : -15u/week AV + BV - afwijkingen
- samenwerking met andere instellingen voor AV of BV - progressief : modulaire opleidingenstructuur (geen vakken, wel uren leren en werken) - in afwachting : lineair (vakken) - eindtermen/leerplannen AV (uitgezonderd LO) enkel indien studiebewijzen voltijds SO

10 Inschrijving  doelgroep : 15 – 25 jaar
 inschrijvingsrecht DBSO (GOK)  kosteloosheid  specifieke toelatingscriteria DBSO - sequentiële modules - vrijgestelde modules - lichamelijk geschikt - OKAN deeltijdse vorming : enkel via inschrijving centrum DBSO

11 Inschrijving akkoord centrumreglement + pedagogisch project
 screening weigering/stopzetting inschrijving  VDAB-registratie “deeltijds lerende”

12 Centrumreglement  MINIMAAL : - studiereglement - ordereglement
organisatie studies Nieuw : screening + trajectbegeleiding voltijds engagement - ordereglement door alle gemandateerde personen bij hinder binnen leren of werkplekleren

13 Centrumreglement - tuchtreglement door centrumbestuur of directie
bij gevaar binnen leren of werkplekleren o.a. uitsluiting tuchtrechtspleging

14 Verplichte aanwezigheid
 principe  uiterste datum : 31 januari  controle werkplekleren  afwezigheden binnen leren : - van rechtswege gewettigd - te wettigen - problematisch  afwezigheden binnen werkplekleren : - gewettigd via arbeidsreglement

15 Verplichte aanwezigheid
 bijzondere regeling problematische afwezigheden - melding (> 30 halve dagen) - leren en werkplekleren als één geheel - eventuele uitschrijving - kans op verliezen schooltoelage  bereikbaarheid centrum bij werkplekleren jongere

16 Screening en trajectbegeleiding
- waar, wanneer en hoe ? - opzet : inschaling binnen werkplekleren registratie VDAB-trajectvolgsysteem  trajectbegeleiding : - opzet : loodsen naar arbeidsdeelname - trajectbegeleidingsplan - wanneer en hoe ?  Vlaams samenwerkingsprotocol

17 Attestering  discretionaire bevoegdheid klassenraad
 beroepsprocedure  flexibele uitreikingsdatum  vorm : - attest verworven competenties - deelcertificaat - certificaat - getuigschrift tweede graad - studiegetuigschrift derde graad - diploma SO - getuigschrift bedrijfsbeheer

18 Financiering  CDO : Personeelsomkadering: - bestuurspersoneel
- onderwijzend personeel : uren-leraar 1e t/m 49e jongere : 3,66 vanaf 50e jongere : 2,75 OKAN : 1,20 (1 jaar) - aanwending urenpakket : als uren leren en werken (beperkt in lineair) lesverstrekking (minimaal 1/3 PV) trajectbegeleiding

19 Financiering Werkingsmiddelen :
voordrachtgevers overdracht CDV overdracht andere instellingen overdracht volgend schooljaar omzetting ondersteunend personeel Werkingsmiddelen : - financieringsmechanisme leerplichtonderwijs - aanvullende werkingsmiddelen DBSO

20 Contactpersoon chris. dockx@ond. vlaanderen. be ruben. plees@ond
Contactpersoon

21 Persoonlijke Ontwikkelingstrajecten

22 Voltijds engagement  component leren of werken  3 modaliteiten
- 28 uur - 15 uur + voortraject of brugproject - 13 uur + av & bgv geen combinatie met arbeidsdeelname

23 Persoonlijke ontwikkelingstrajecten
start: op elk ogenblik van het schooljaar tijdelijke karakter schooljaaroverschrijdend startdag POT = gemotiveerd verslag aanklampend werken

24 Toeleiding naar POT  screeningsresultaat in CDO
 rechtstreekse aanmelding in CDV - inschrijven in CDO van eigen keuze - screening - CLB - trajectbegeleider

25 Trajectbegeleidingsplan
 CDV  trajectbegeleider van het CDO  in overleg met de andere actoren

26 2-maandelijks case-overleg
 ten minste om de twee maanden - het CLB - het CDV - het CDO  evaluatie traject  trajectbegeleidingsplan

27 2-maandelijks case-overleg
 consensus  indien geen consensus dan beslist het CLB  resultaat - verderzetting van het traject - wijziging van het traject - einde van POT  CLB: heroriëntering naar een andere vorm van onderwijs buiten het stelsel van leren en werken.

28 Attest verworven competenties
Op gedetailleerde wijze de stappen van het persoonlijke ontwikkelingstraject die met vrucht werden doorlopen.

29 Vanaf schooljaar 2011-2012  aanvraag van regionaal overlegplatform
 verdeling over meerdere centra  3 criteria - aantal jongeren jaar - geen voltijds engagement op 1 febr. - aantal georganiseerde deelnemersuren vorig schooljaar

30 Deelnemersuren 60% van de POT’s = 28 uur 20% van de POT’s = 15 uur
 gemiddelde 22.4 uur  12.5 euro * deelnemersuur

31 Contactpersoon

32 Component werkplekleren binnen DBSO

33 Component werkplekleren
INSCHRIJVING 14 dagen SCREENING 1 maand TRAJECTBEGELEIDINGSPLAN

34 Component werkplekleren overzicht
Traject Arbeidsdeel-name Voortraject Brugproject Om de twee maanden NEC

35 Component werkplekleren algemeen
jaarlijks effectief gepresteerde uren (registratie CVS of veralgemeend registratiesysteem) voorschot min. 50 % max. 60 % saldo na voorafgaande verificatie over de reële uitgaven selectie door commissie (dep O&V, VDAB)

36 Component werkplekleren voortraject
jaarlijkse oproep verenigingen met publiek –of privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid Opgelet: beperking ! max. 312 u. gewaarborgd forfait en effectief gepresteerde deelnemersuren aanvullende werkingsmiddelen voor CDO: 75 euro/leerling/min.96 effectief gepresteerde uren circulaire

37 Component werkplekleren brugprojecten
jaarlijkse oproep verenigingen met publiek –of privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid min. 160 u., max. 800 u. effectief gepresteerde deelnemersuren aanvullende werkingsmiddelen voor CDO: 0,50 euro/effectief gepresteerd uur circulaire

38 Componenten werkplekleren arbeidsdeelname – Wat?
reguliere al dan niet bezoldigde tewerkstelling op basis van een overeenkomst die zich ontleent aan een wet, decreet of besluit sportgerelateerde opleiding met duidelijke beroepskwalificatie EN instemming erkende sportfederatie vrijwilligerswerk opleiding/cursus verhogen tewerkstellingsperspectieven of inzetbaarheid verrichten culturele/sociale/sportactiviteiten erkend door of namens de overheid

39 Component werkplekleren arbeidsdeelname
 jaarlijkse mededeling met verplichting  CDO in samenwerking met openbare besturen/diensten, bedrijven/ondernemingen  min. 160 u., max. 968 u.  inhoudelijke aansluiting met opleiding/enkel reguliere al dan niet bezoldigde tewerkstelling op basis van een overeenkomst  effectief gepresteerde deelnemersuren  aanvullende werkingsmiddelen voor CDO: 0,82 euro/effectief gepresteerd uur  circulaire

40 Regionale overlegplatformen ROP

41 Regionale overlegplatformen - indeling
binnen het werkingsgebied van een RESOC één ROP voor Brussel Hoofdstedelijk Gewest Vlaamse Regering KAN, op voorstel van de geledingen ROP meerdere ROPen binnen één RESOC toestaan

42 Regionale overlegplatformen - Samenstelling
1 afgevaardigde elk CDO 1 afgevaardigde elk CDV 1 afgevaardigde elk centrum vorming zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen 1 trajectbegeleider Syntra Vlaanderen 1 VDAB-account elk lokaal klantencentrum VDAB 1 afgevaardigde van respectievelijk de officiële CLB en de vrije CLB 1 afgevaardigde van het betrokken RESOC 1 waarnemer dep. O & V 1 waarnemer dep. WSE

43 Regionale overlegplatformen - bevoegdheden
bespreken regionale opleidings –en vormingsaanbod uitwisselen en benutten van knowhow en deskundigheid bespreken toeleiding, oriëntering en doorverwijzing van jongeren naar en binnen het stelsel leren en werken (overleg met SG) initiatieven nemen om voltijds engagement te realiseren kwalitatief en kwantitatief afstemmen van vraag en aanbod POT, VT, BP en AD bespreken maatregelen om problematische afwezigheden te bestrijden

44 Regionale overlegplatformen – opstart en formaliteiten
 ROP komt tot stand door schriftelijke overeenkomst  overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2009  jaarlijks voortgangsrapport  opvolging door dep O & V en dep WSE

45 CONTACTPERSONEN Daniël Samyn daniel.samyn@ond.vlaanderen.be
Katleen Pot

46 Vernieuwingen in leertijd n.a.l.v decreet leren en werken

47 Geldende wetgeving wordt…
oprichtingsdecreet Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen ( ) decreet Leren en Werken uitvoeringsbesluit leren en werken + BVR 16/9/1997 (inschrijving; leerplicht; afwezigheden) + BVR 10/11/2006 (leerplannen)  nieuw besluit leertijd

48 Voltijds engagement  min. 28u/week - ingevuld door
1. component werkplekleren - Praktijkopleiding in onderneming = LO/LV - Beperkte opvangmogelijkheid via voortraject 2. component leren (theoretische vorming in SYNTRA) - praktijkopleiding en theoretische vorming onlosmakelijk verbonden - volledige doorverwijzing naar brugprojecten en POT - noot: mogelijkheid tot deelname aan time-out

49 Doelgroep, toelating, inschrijving
leeftijdsgrens tot 25 jaar (einde cursusjaar) mogelijkheid om lln die ten laatste op 31/12 deeltijds leerplichtig worden toe te laten vanaf 30 dagen voor einde voltijdse leerplicht instap 1/7 – 31/1 (na 31/1 afwijking, ook voor niet – leerplichtigen) geen toelating indien reeds in bezit van studiebewijs voorwaarde inschrijving: inschaling in arbeidsdeelname (LO/LV) door leertrajectbegeleider (LTB)

50 Doelgroep, toelating, inschrijving
praktijkcommissie kan instapvoorwaarden bepalen inzake leeftijd/vooropleiding syntra Vlaanderen beslist over opleidingsjaar waar lln start bij inschrijving in SYNTRA door LTB: - pedagogisch project - centrumreglement (studie-, orde-, tucht- en examen-) - inschrijving als deeltijds lerende bij VDAB (vraag aan VDAB: via data-uitwisseling?) - trajectbegeleidingsplan SYNTRA: overzicht financiële bijdragen (geen inschrijvingsgeld!)

51 Doelgroep, toelating, inschrijving
data-uitwisseling met onderwijs ivm leerplicht, in/uit, aan/afwezig in les/op werkvloer definitie problematisch afwezig (of ongewettigd afwezig) wordt meer afgestemd op onderwijs indien 30 dagen problematisch afwezig in werkplekcomponent: uitschrijving indien 30 halve dagen problematisch afwezig in les/werk: kans op verliezen schooltoelage uitsluiting patroon én leerling

52 Leertijdopleiding wordt…
 leertijd: voor opleidingen erkend door de Vlaamse Regering “leertijdopleiding” = opleiding in beroep = beroepsgerichte vorming + praktijkopleiding = te beantwoorden aan referentiekaders = uit te werken in curricula = certificaat  indien opleiding in LT en DBSO: zelfde referentiekader combinatie certificaten leidt tot getuigschrift leertijd Procedure erkenning aanbod

53 Component leren nieuw principe: loskoppeling van algemene en beroepsgerichte vorming overzicht cursussen: - algemene vorming - beroepsgerichte vorming - aanvullende taalcursussen (cf decreet syntra vlaanderen) * Nederlands voor anderstaligen * Vreemde talen - bijwerking

54 Component leren  algemene vorming
- te beantwoorden aan leerplannen (inspectie) - uit te werken in curricula (= thema’s) - studiebewijzen onderwijs indien ET behaald en indien 1 certificaat

55 Component leren  organisatie in SYNTRA : SYNTRA programmeert aanbod component leren, maar - binnen lijnen van decreet Syntra Vlaanderen en besluit leertijd - na bespreking in ROP (officiële start 1/1/09) - ingepland in: minimaal 30 lesweken minimaal 4u BGV/week minimaal 4u AV/week ander ritme kan

56 Evaluatie en overleg  evaluatie
- via werking begeleidingsteam (huidige situatie) - uitreiking certificaat, getuigschrift leertijd, 2e graad, 3e graad, diploma (vastgelegde modellen) - beslissing voor AV en BGV apart bij deliberatie te nemen  overleg - via werking begeleidingsteam - 2maandelijks overleg regionaal - regionaal platform

57 Personeel statuut lesgevers blijft
LTB-ers blijven personeel Syntra Vlaanderen (met regionale en sectorale werking) één LTB-er permanent bereikbaar professionalisering via nascholing deelname regionale overlegplatformen door - SYNTRA - LTB

58 Erkenning en subsidie SYNTRA
aanpassingen in decreet Syntra Vlaanderen (art 37 en 38) + in erkenningsbesluit SYNTRA erkenning: - bijkomende voorwaarden: controle van onderwijsinspectie beantwoorden aan bepalingen ET en leerplannen - Vlaamse Regering kan op voorstel van college inspectie erkenning LT geleidelijk en geheel of gedeeltelijk opheffen - college: ½ Syntra Vlaanderen en ½ onderwijs - beroepsprocedure voorzien

59 Erkenning en subsidie SYNTRA
subsidiëring: - bijkomende voorwaarden: inspanningen leveren ivm voltijds engagement deelname aan regionaal platform inhouding door Syntra Vlaanderen van subsidie kan op basis van voorstel onderwijsinspectie - beroepsprocedure voorzien

60 CLB en VDAB  CLB: +/- huidige werking  VDAB: inschrijving
valideren middelen en methodieken intake en screening (opgestarte werkgroep) resultaat traject  samenwerkingsprotocol

61 contactpersoon an.vandeven@syntravlaanderen.be

62 Opvolging implementatie

63 Opvolging implementatie door DBO
rol spelen bij commissie screening opleidingsaanbod uitwerking gezamenlijk met GO! en koepels van de modulaire opleidingenstructuur initiatief nemen tot opstellen samenwerkingsprotocol i.v.m. screening en trajectbegeleiding jaarlijks formuleren van oproep VT en BP en mededeling AD en opstellen circulaires organiseren en deelnemen aan de commissie voor de beoordeling van de voorstellen VT, BP en AD waarnemer zijn in ROP opvolgen ROPen

64 Opvolging implementatie door DBO
opzetten monitoring/verzamelen en analyseren stuurbordgegevens controle op de aanwending van de ESF middelen door DBO administratie en OHs (op basis circulaires) controle op de voorwaarden om aanvullende werkingsmiddelen te bekomen door DBO administratie en OHs (op basis circulaires) via de beoordelingscommissie uitvoeren van kwaliteitscontrole op ingediende voorstellen(criteria)

65 Opvolging implementatie door DBO
uitbetaling voorschotten en saldo (tot overname door AgODi) Front-office voor problemen decreet leren/werken

66 Contactpersonen Geert.schelstraete@vlaanderen.be

67 Website Vanaf 12 juni 2008 online


Download ppt "Voltijds engagement Centra DBSO Centra deeltijdse vorming"

Verwante presentaties


Ads door Google