De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Centrum ‘Leren en werken’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Centrum ‘Leren en werken’"— Transcript van de presentatie:

1 Centrum ‘Leren en werken’
CLW Gent Centrum ‘Leren en werken’

2 Decreet ‘Leren en Werken’ decreet in voege vanaf september 2008
De diverse systemen leren en werken hebben een dubbel maatschappelijk doel: Afwisseling en aansluiting realiseren tussen een opleidingsgedeelte (met weinig typisch schoolse trekken) en een periode van arbeidsmarktdeelname, met als bekroning het verwerven van een kwalificatie met een ‘betekenis’ op de arbeidsmarkt. In opvang voorzien voor jongeren met matig tot vaak zeer ernstige zorgproblematieken

3 Minister van Onderwijs kiest resoluut voor:
Overgang van een deeltijdse leerplicht naar een voltijds engagement : van 15 uur naar minimaal 28 uur! Deeltijds leren moet ‘verplicht’ gecombineerd worden met een component werkplekleren. Een beperking tot deeltijds leren zonder deeltijds werken is als invulling van de deeltijdse leerplicht niet langer te aanvaarden. Voorzien in alternatieven indien werken –nog- niet kan. (fase 1 t. e. m. 4: arbeidsdeelname, brugproject, voortraject of persoonlijk ontwikkelingstraject) Behalen van een beroepsgerichte kwalificatie. De band met de uiteindelijke doelstelling mag nooit volledig worden doorgeknipt. Het is de ultieme doelstelling om jongeren gekwalificeerd te laten uitstromen.

4 Doel van het decreet Realiseren van een voltijds engagement voor zoveel mogelijk jongeren. Het aanbieden van een traject op maat van iedere deeltijds lerende jongere. Tot stand brengen van een volwaardige certificering. Afstemming DBSO, CDV en Leertijd vergroten, mét behoud van de meersporigheid.

5 Leerlingenpopulatie Op vlak van sociale achtergrond vormen DBSO-jongeren een kwetsbare groep. De leerlingen komen vaak uit lagere inkomensgezinnen, uit gezinnen met gerechtelijke of politionele antecedenten, met familiale problemen of met alcohol- en drugsgebruik. Voor deze jongeren is het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) de alternatieve ‘leerweg’ naar een getuigschrift én tegelijkertijd een eerste toegangskaartje tot de arbeidsmarkt. maar dan moet deze onderwijsvorm wel een aanbod hebben voor deze jongeren; ook naast de 2 lesdagen!

6 Welke veranderingen brengen het nieuwe decreet? Leren én Werken?

7 … Van 3 leersystemen naar 2
Vanaf : 2 Leersystemen Deeltijds beroepssecundair onderwijs (ook wel CDO’s genoemd). Leertijd – via opleiding in een centrum vorming zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen (Syntra-centrum). Centrum Deeltijdse Vorming verdwijnt als ‘autonoom’ leersysteem en krijgt nieuwe opdracht toebedeeld, de Persoonlijke Ontwikkelingstrajecten (fase 4).

8 DBSO = Centra Leren én Werken
Doelgroep: 15 – 25 jaar (tot einde schooljaar waarin jongeren 25 worden) Vanaf 16 jaar (min. 15 en/of 2de middelbaar gevolgd) lln volgen 2 dagen les: 7 u PAV (alg. en soc. persoonlijkheidsvorming) 8u BGV (beroepsgerichte vorming) Andere 3 dagen worden in principe ingevuld door werkplekleren (werken dus) Tewerkstellingsbegeleider, trajectbegeleider en leerlingbegeleider op het centrum Verloning afhankelijk van contract, sector en leeftijd Vergoedingen voor deelname aan projecten (behalve VT & POT)

9 Naar een Voltijds Engagement
Minimaal 28 uren/weekbasis leercomponent (15 u) werkcomponent (variabel) combineren (min 13u) 4-fasenmodel Invulling werkcomponent via werkplekleren: arbeidsdeelname(NEC; variabel in uren) brugprojecten (20 uren) voortrajecten (13 uren) persoonlijke ontwikkelingstrajecten (28u, 15u, 13u) combinaties zijn mogelijk vb: 15 uren POT en 20 uren brugproject

10 DBSO = Leren én Werken!

11 Fase 1: Arbeidsdeelname

12 Fase 1: Arbeidsdeelname – Wat?
Reguliere al dan niet bezoldigde tewerkstelling Sportgerelateerde opleiding met duidelijke beroepskwalificatie EN instemming erkende sportfederatie Vrijwilligerswerk Opleiding/cursus verhogen tewerkstellingsperspectieven of inzetbaarheid Verrichten culturele/sociale/sportactiviteiten erkend door of namens de overheid Min. 160 u., max. 968 u. Effectief gepresteerde deelnemersuren 12 12

13 Fase 1: Arbeidsdeelname – waar?
Reguliere tewerkstelling (NEC) binnen het bedrijfsleven = Ultieme Streefdoel! Voorbeelden reguliere arbeidscontracten: Gewoon deeltijds arbeidscontract DAC zonder opleidingsverplichting van de werkgever uit. ILW - contract: industrieel leerlingenwezen - wordt ook WLC - contract genoemd = met opleidingsverplichting van de werkgever, maar alleen mogelijk binnen bepaalde sectoren en moeten aangesloten zijn bij een paritair leercomité Bio-baan IBO- contract Interim-contract Thuishelper

14 Fase 1: arbeidsdeelname bedenkingen
Wat de situatie in Gent betreft: Aantal jongeren die ‘zwart werken’ groot. Aantal werknemersleercontracten (ILW) - contracten nog te beperkt tov het aantal ‘gewone’ deeltijdse arbeidscontracten zonder ‘opleidingsverplichtingen’. Binnen bepaalde opleidingen – weinig tewerkstelling, deels eigen aan de arbeidsmarkt, deels bepaald door ‘leerling-populatie’. Ieder centrum eigen ‘kanalen’ en gekende of ongekende ‘samenwerkingsafspraken’ tussen centrum en bedrijven. Deeltijds lerende jongeren zijn vaak de 1ste die getroffen worden door economische crisis.

15 Fase 2 : Brugproject

16 Fase 2 : Brugproject – wat?
Bedoeld voor lln die arbeidsbereid zijn maar door een gebrek aan een aantal essentiële basisattitudes, nog niet kunnen intreden in de arbeidsmarkt, zich nog niet kunnen handhaven in het productieproces. Tijdens het brugproject krijgt de jongere opleiding en begeleiding op de werkplek. Een brugproject dient te leiden tot snelle inschakeling op de arbeidsmarkt. Duur = min. 160 u., max. 800 u. (± 10 maanden) Jongeren krijgen een opleidingsvergoeding per effectief gepresteerde deelnemersuur (€ 3,40/gepresteerd)

17 Fase 3 : Voortraject

18 Fase 3 : Voortraject – wat?
Voortrajecten: voor leerlingen die: onvoldoende basisattitudes onvoldoende motivatie om te leren en/of fungeren in de samenleving weinig keuzevaardig zijn doorgaans geconfronteerd worden met een veelheid aan problemen Remediëren achterstand die arbeidskansen hypothekeren, o.a. door oriënteren en/of aanscherpen arbeidsbereidheid

19 Fase 4 : Persoonlijk OntwikkelingsTraject (POT)

20 Fase 4 : POT – Wat? Doel POT:
Jongeren waarvan de talenten, de verworven vaardigheden en noden niet toelaten om arbeidsgericht te werken, toch te kunnen begeleiden naar een gekwalificeerd traject. Beter inzicht krijgen in de eigen situatie en de problematische situatie draaglijk maken. Doelgroep: Maatschappelijk kwetsbare jongeren waarvan de gedrags-, emotionele- en sociale problematiek worden verscherpt door de omstandigheden waarin ze verkeren.

21 Hoe komt een jongere in het juiste traject / fase?

22 Screening & trajectbegeleiding
Screening gebeurt door trajectbegeleider DBSO = Centra Leren én Werken (CLW) Intakegesprek Screeningsinstrument Knipperlichtenlijst POT Bijkomend advies van CLB voor fase 1,2 en 3 optioneel Verplicht advies CLB voor fase 4 (POT) adhv gemotiveerd verslag Screeningstermijn: maximaal 2 weken Opzet: inschaling binnen werkplekleren (welk traject is geschikt voor de jongere?) Registratie VDAB – volgsysteem (CVS)

23 Screening component werkplekleren
INSCHRIJVING 14 dagen SCREENING 1 maand TRAJECTBEGELEIDINGSPLAN 23 23

24 Screening & trajectbegeleiding
Max. na 1 maand screening: Trajectbegeleidingsplan met definitieve oriëntering! Opzet: loodsen naar arbeidsdeelname (welke stappen naar werk worden er gezet?) Opmaken trajectbegeleidingsplan Registreren van deelnemersuren in het VDAB-trajectvolgsysteem (CVS)

25 Nieuw voor de centra Inspanningsverplichting voltijds engagement
Sreening en trajectbegeleidingsplan Eindtermen/leerplannen algemene vakken In opbouw: modulaire opleidingenstructuur (geen vakken, wel uren leren en werken) Uitreiken bepaalde attesten & certificaten Samenwerking met CDV’s Samenwerking binnen Regionaal Overleg Platform (ROP) Belang gehecht aan centrumraad en samenstelling

26 Modulaire opleidingen CLW Gent
WM Schilder – behanger – plaaster soepele vloerbekleding Metselaar – Voeger – tegelzetter Fietshersteller – Mecanicien lichte verbrandingsmotoren Lasser Onderhoudsmedewerker gebouwen Magazijnmedewerker- bestuurder heftruckchauffeur – bestuurder reachtruck Keukenmedewerker- hulpkok-hulpkelner

27 Modulaire opleidingen CLW Gent
WP Administratief medewerker Stellingbouwer +18 ism VDAB en FVB Thuishelper Hovenier-onderhoud, hovenier-aanleg, tuinbouwarbeider Aanvuller, kassier, verkoper, winkelbediende Logistiek helper in de zorginstellingen, medewerker kamerdienst Keukenmedewerker, medewerker snackbar

28 Attestering binnen DBSO
Welke studiebewijzen kunnen jongeren behalen? Attest verworven competenties Deelcertificaat Certificaat Getuigschrift tweede graad Studiegetuigschrift derde graad Diploma secundair onderwijs (onder bepaalde voorwaarden) Getuigschrift bedrijfsbeheer Bevoegdheid klassenraad Flexibele uitreikingdatum

29 Trajectpiramide

30 Voltijds engagement WM
VE % 69% K code 17 M code 31 Andere 7 (D en R codes) POT 26 VT Brug 10 Werk 48 (reg werk, motivatie, vrijwillig) Totaal 156 Totaal aantal leerlingen Hier de taart??

31 Voltijds engagement WM
Te orienteren: 22 nr BP; 18 nr VT en 2 nr POT 31

32 Voltijds engagement WM
Optie Nec ILW Brug VT POT Andere(vrijw/motiva) Behanger 1 Bestuurder Heftruck 5 2 Bestuurder reachtruck Fietshersteller 4 Hulpkelner Hulpkok 3 Keukenmedewerker Lasser Magazijnier Metselaar Onderhoud Gebouwen Schilder Tegelzetter Voeger

33 Voltijds engagement WP
VE % 59% K code 19 M code 43 Andere 3 (D en R-codes) POT 11 VT 10 Brug 18 Werk 48 (motivatieproject / vrijw.) Totaal 152 Totaal aantal leerlingen

34 Voltijds engagement WP

35 Voltijds engagement WP
Optie Nec ILW Brug VT POT Andere(vrijw/motiva) Administratief medew 8 1 hovenier 4 2 tuinbouwarbeider Logistiek medew thuishelper snackbarmedew 7 winkelbediende 10 Keukenmedewerker 5 Schilder stellingbouw

36 Nog vragen?


Download ppt "Centrum ‘Leren en werken’"

Verwante presentaties


Ads door Google