De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gebruik van de elektronische identiteitskaart in de sociale sector: concrete toepassingen en toekomstige visie Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gebruik van de elektronische identiteitskaart in de sociale sector: concrete toepassingen en toekomstige visie Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank."— Transcript van de presentatie:

1 Gebruik van de elektronische identiteitskaart in de sociale sector: concrete toepassingen en toekomstige visie Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid Strategisch adviseur FEDICT Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 Brussel E-mail: Frank.Robben@ksz.fgov.beFrank.Robben@ksz.fgov.be Website KSZ: www.ksz.fgov.bewww.ksz.fgov.be Eigen website: www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobbenwww.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben

2 eID “Voor een veilig gebruik van de electronische identiteitskaart op het internet” - Dinsdag 14 maart 2006 2 Sociale sector: bestaande omgeving een netwerk tussen 2.000 openbare en private actoren in de sociale sector, met een veilige verbinding met alle andere overheidsnetwerken, het internet en het interbancair netwerk Isabel een unieke identificatiesleutel –voor elke burger, elektronisch leesbaar vanop de sociale identiteitskaart (SIS-kaart) en de elektronische identiteitskaart –voor elke onderneming en elke vestiging van een onderneming

3 eID “Voor een veilig gebruik van de electronische identiteitskaart op het internet” - Dinsdag 14 maart 2006 3 Sociale sector: bestaande omgeving een onderlinge taakverdeling tussen de actoren in de sociale sector en daarbuiten inzake het beheer en de elektronische opslag van gegevens in authentieke vorm elektronische gegevensuitwisseling aan de hand van 185 soorten gestructureerde berichten tussen alle op het netwerk aangesloten actoren in de sociale sector, goed voor 500,8 miljoen elektronische berichten in 2006

4 eID “Voor een veilig gebruik van de electronische identiteitskaart op het internet” - Dinsdag 14 maart 2006 4 Sociale sector: bestaande omgeving elektronische transacties (15,7 miljoen in 2005) tussen enerzijds de actoren in de sociale sector en anderzijds de ondernemingen en de burgers –hetzij door de uitwisseling van gestructureerde elektronische berichten –hetzij via een geïntegreerd portaal

5 eID “Voor een veilig gebruik van de electronische identiteitskaart op het internet” - Dinsdag 14 maart 2006 5 Sociale sector: bestaande omgeving een geïntegreerd portaal met –informatie betreffende alle aspecten van de sociale zekerheid –elektronische transacties voor ondernemingen, burgers en professionals betrokken bij de sociale sector –geharmoniseerde instructies m.b.t. de elektronische transacties –een E-box voor elke onderneming en een persoonlijke pagina voor elke professional betrokken bij de sociale sector

6 eID “Voor een veilig gebruik van de electronische identiteitskaart op het internet” - Dinsdag 14 maart 2006 6 Sociale sector: bestaande omgeving een geïntegreerde e-workspace voor de professionals betrokken bij de sociale sector met –e-teams –workflow over actoren in de sociale sector heen (vb. e-leg) een datawarehouse arbeidsmarkt met gegevens afkomstig van alle takken van de sociale zekerheid als basis voor beleidsondersteuning, beleidsevaluatie en onderzoeksondersteuning

7 eID “Voor een veilig gebruik van de electronische identiteitskaart op het internet” - Dinsdag 14 maart 2006 7 Sociale sector: bestaande omgeving een geïntegreerd, multi-modaal contact center Eranova ondersteund door een customer relation management tool, en werkend met strikte service level agreements (SLA’s) op basis van een bevraging van het federaal planbureau blijkt de last voor de ondernemingen t.g.v. administratieve formaliteiten in de sociale sector tussen 2002 en 2004 met 1,7 miljard € per jaar te zijn verminderd

8 eID “Voor een veilig gebruik van de electronische identiteitskaart op het internet” - Dinsdag 14 maart 2006 8 EID: basis voor elektronisch gebruikersbeheer EID –elektronische identificatie en authentisering van de identiteit van de natuurlijke personen ouder dan 12 jaar die zijn ingeschreven in de bevolkingsregisters –elektronische handtekening van die personen –in alle elektronische transacties met de sociale sector nog nood aan een oplossing voor de elektronische identificatie en de authentisering van de identiteit van de personen –jonger dan 12 jaar –die niet in de bevolkingsregisters ingeschreven zijn

9 eID “Voor een veilig gebruik van de electronische identiteitskaart op het internet” - Dinsdag 14 maart 2006 9 EID: basis voor elektronisch gebruikersbeheer aanvullingen zijn ook nodig voor een volledig, geïntegreerd gebruikersbeheer –authentisering van de hoedanigheid (vb. geneesheer, notaris, …) waarin een natuurlijke persoon zich authentiseert en ondertekent –authentisering van de vertegenwoordigingsrelatie tussen de rechtspersoon of natuurlijke persoon waarop een elektronische transactie betrekking heeft en de persoon die deze transactie uitvoert –autorisaties tot het gebruik van de toepassingen

10 eID “Voor een veilig gebruik van de electronische identiteitskaart op het internet” - Dinsdag 14 maart 2006 10 Policy Enforcement Model Gebruiker Policy Toepassing (PEP) Toepassing Policy Beslissing(PDP) Actie op toepassing Beslissings aanvraag Beslissings antwoord Actie op toepassing TOEGESTAAN Policy Informatie (PIP) Informatie Vraag/ Antwoord Policy Beheer (PAP) Ophalen Policies Authentieke bron Policy Informatie (PIP) Informatie Vraag/ Antwoord Policy repository Actie op toepassing GEWEIGERD Beheerder Policy beheer Authentieke bron

11 eID “Voor een veilig gebruik van de electronische identiteitskaart op het internet” - Dinsdag 14 maart 2006 11 Policy Enforcement Point (PEP) onderscheppen van de autorisatieaanvraag met alle beschikbare informatie inzake de gebruiker, de gevraagde actie, de resources en de omgeving de autorisatieaanvraag doorsturen naar het Policy Decision Point (PDP) en een autorisatiebeslissing afdwingen toegang verlenen tot de toepassing en relevante credentials meegeven

12 eID “Voor een veilig gebruik van de electronische identiteitskaart op het internet” - Dinsdag 14 maart 2006 12 Policy Decision Point (PDP) op basis van de ontvangen autorisatieaanvraag de passende autorisation policy opzoeken in de Policy Administration Point(s) (PAP) de policy evalueren en, zo nodig, de relevante informatie ophalen uit de Policy Information Point(s) (PIP) de autorisatiebeslissing (permit/deny/not applicable) nemen en doorsturen naar het PEP Policy Toepassing (PEP) Policy Beslissing(PDP) Beslissings aanvraag Beslissings antwoord Policy Informatie (PIP) Informatie Vraag/ Antwoord Policy Beheer (PAP) Ophalen Policies Policy Informatie (PIP) Informatie Vraag/ Antwoord

13 eID “Voor een veilig gebruik van de electronische identiteitskaart op het internet” - Dinsdag 14 maart 2006 13 Policy Administration Point (PAP) omgeving voor het bewaren en beheren van de autorisation policies door de bevoegde perso(o)n(en) aangeduid door de verantwoordelijke voor de toepassing ter beschikking stellen van de autorisation policies aan het PDP PDP PAP Ophalen Policies Beheerder Policy beheer Policy repository

14 eID “Voor een veilig gebruik van de electronische identiteitskaart op het internet” - Dinsdag 14 maart 2006 14 Policy Information Point (PIP) ter beschikking stellen aan het PDP van informatie voor het beoordelen van de autorisation policies (authentieke bronnen met hoedanigheden, mandaten, …) PDP PIP1 Informatie Vraag/ Antwoord Authentieke bron PIP2 Authentieke bron Informatie Vraag/ Antwoord

15 eID “Voor een veilig gebruik van de electronische identiteitskaart op het internet” - Dinsdag 14 maart 2006 15 EID en portaal van de sociale zekerheid www.socialsecurity.be doelgroep werkgevers –32 operationele toepassingen onmiddellijke aangifte van het einde en het begin van een arbeidsrelatie (Dimona) en interactieve raadpleging en wijziging ervan kwartaalaangifte aan de RSZ en de RSZPPO en interactieve raadpleging en wijziging ervan raadpleging van het eigen personeelsbestand raadpleging van het werkgeversrepertorium geïntegreerde elektronische melding van een bouwwerf inhoudingsplicht aanvraag tot detachering van een werknemer naar het buitenland 22 soorten aangiften i.v.m. sociale risico’s (werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, arbeidsongeval, beroepsziekte, …) …

16 eID “Voor een veilig gebruik van de electronische identiteitskaart op het internet” - Dinsdag 14 maart 2006 16 EID en portaal van de sociale zekerheid doelgroep sociaal verzekerden –3 operationele toepassingen e-Gofso: toepassing aan de hand waarvan een slachtoffer van een sluiting van een onderneming zijn individueel dossier kan raadplegen bij het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen (in productie sedert mei 2004) E-LO: toepassing aan de hand waarvan een werknemer in loopbaanonderbreking/met tijdskrediet zijn dossier (statuut, betaling, …) kan raadplegen bij de RVA (in productie in maart 2006) toepassing aan de hand waarvan een arbeider zijn vakantiegeld en –duur kunnen raadplegen bij de RJV en de vakantiekassen (in finale testfaze – in productie in april 2006)

17 eID “Voor een veilig gebruik van de electronische identiteitskaart op het internet” - Dinsdag 14 maart 2006 17 EID en portaal van de sociale zekerheid doelgroep sociaal verzekerden –heel wat nieuwe toepassingen zijn in de maak aanvraag tot raming van een pensioen meer algemeen: raadpleging door de sociaal verzekerde van de hem betreffende gegevens in de gegevensbanken van de instellingen van sociale zekerheid raadpleging van de loggings inzake gegevensuitwisselingen m.b.t. een sociaal verzekerde via het netwerk van de sociale zekerheid …

18 eID “Voor een veilig gebruik van de electronische identiteitskaart op het internet” - Dinsdag 14 maart 2006 18 EID en portaal van de sociale zekerheid doelgroep professionals betrokken bij de sociale sector –2 operationele toepassingen Communit-e: toepassing aan de hand waarvan een gemeente een aanvraag tot uitkering voor personen met een handicap rechtstreeks kan inbrengen in het informaticasysteem van de FOD Sociale Zekerheid (in productie sedert september 2005) e-Creabis: toekenning van een KSZ-nummer aan de vreemdelingen die niet ingeschreven zijn in de vreemdelingenregisters (in productie sedert januari 2006)

19 eID “Voor een veilig gebruik van de electronische identiteitskaart op het internet” - Dinsdag 14 maart 2006 19 EID en portaal van de sociale zekerheid alle eindgebruikerstoepassingen worden in categorieën onderverdeeld in functie van het vereiste beveiligingsniveau –alle toepassingen kunnen worden gebruikt op basis van de EID als middel voor elektronische identificatie en authentisering van de identiteit –sommige toepassingen kunnen ook (tijdelijk) worden gebruikt op basis van een user-id, paswoord en eventueel een burger-token of een ambtenaren-token –de functie van elektronische handtekening wordt op dit ogenblik uitgetest i.s.m. FEDICT

20 eID “Voor een veilig gebruik van de electronische identiteitskaart op het internet” - Dinsdag 14 maart 2006 20 SIS-kaart en EID: voorziene evolutie geleidelijke vervanging van de functies van de SIS-kaart eenmaal de volgende voorwaarden zijn vervuld –functie van elektronische identificatie: algemene uitreiking van de EID –functie van bewijs van de verzekerbaarheid in de sector van de gezondheidszorg beveiligde on-line toegang van de zorgverstrekkers tot de verzekerbaarheidsgegevens van hun patiënten beschikbaar bij de ziekenfondsen, met gebruik van de EID als middel voor de identificatie van de patiënt elektronische identificatie en authentisering van de zorgverstrekkers

21 eID “Voor een veilig gebruik van de electronische identiteitskaart op het internet” - Dinsdag 14 maart 2006 21 SIS-kaart en EID: voorziene evolutie behoud van de SIS-kaart of van een gelijkwaardige oplossing voor de sociaal verzekerden die niet over een EID beschikken (sociaal verzekerden die niet in België verblijven, kinderen jonger dan 12 jaar, …) update van de leesapparatuur van de SIS-kaart opdat ze de EID kan lezen

22 eID “Voor een veilig gebruik van de electronische identiteitskaart op het internet” - Dinsdag 14 maart 2006 22 Transnationale aspect grote nood om de identiteit, de hoedanigheden en de mandaten van buitenlandse natuurlijke personen, rechtspersonen en feitelijke verenigingen op een elektronische wijze te kennen en te kunnen authentiseren grote nood aan uitvoering van de doelstelling en de eraan gerelateerde acties uit de interministeriële verklaring inzake E-government in de EU van 24 november 2005

23 eID “Voor een veilig gebruik van de electronische identiteitskaart op het internet” - Dinsdag 14 maart 2006 23 Interministeriële verklaring “By 2010 European citizens and business shall be able to benefit from secure means of electronic identification that maximise user convenience while respecting data protection regulations. Such means shall be made available under the responsibility of the Member States but recognised across the EU.”

24 eID “Voor een veilig gebruik van de electronische identiteitskaart op het internet” - Dinsdag 14 maart 2006 24 Interministeriële verklaring “Member States will, during 2006, agree a process and roadmap for achieving the electronic identity objectives and address the national and European legal barriers to the achievement of the electronic identity objectives; work in this area is essential for public administrations to deliver personalised electronic services with no ambiguity as to the user’s identity.” “Member States will, over the period 2006-2010, work towards the mutual recognition of national electronic identities by testing, piloting and implementing suitable technologies and methods.”

25 IST R&D for federated, multi-level, secure eIDM Modinis study Identify user benefits, awareness, promotion formulate vision Testbeds / pilots, e.g. in CIP e-procurement, health info networks eTEN, IDABC testbeds specifications CEN eIDM standardisation link to ECC IDABC business attestations study IDABC e-sign studies 20062007200820092010 eIDM at national level User awareness and acceptance eID Terminology & Objectives Definition of eID Authentication Model & Levels Personal Data Ownership Model eID Role Management Equal Treatment of national eIDs Common eIDM Framework Federated eID Management EU provisions: Recognition of national eIDs Technical Semantic Organisational country inputs Authentication levels overview (ENISA) Use Cases (eProcurement,, migrant workers) Wide awareness campaign Explain role of e-sign Directive CEC as ‘lead user’ Validation and key applications European inter- operability eID management at national level Legal certainty Common principles, minimal norms Network and IT security

26 eID “Voor een veilig gebruik van de electronische identiteitskaart op het internet” - Dinsdag 14 maart 2006 26 Voorstel van een aantal doelstellingen op internationaal vlak worden authentiserings- niveaus inzake de identiteit, de hoedanigheden en de mandaten vastgelegd elke land beschikt over registratieprocedures om de identiteit van natuurlijke personen die op hun grondgebied verblijven, vast te stellen in functie van de internationaal vastgelegde authentiseringsniveaus

27 eID “Voor een veilig gebruik van de electronische identiteitskaart op het internet” - Dinsdag 14 maart 2006 27 Voorstel van een aantal doelstellingen elk land beschikt over registratieprocedures om de identiteit van rechtspersonen en feitelijke verenigingen die op hun grondgebied gevestigd zijn, vast te stellen in functie van de internationaal vastgelegde authentiserings- niveaus

28 eID “Voor een veilig gebruik van de electronische identiteitskaart op het internet” - Dinsdag 14 maart 2006 28 Voorstel van een aantal doelstellingen elk land stelt aan elke natuurlijke persoon, elke rechtspersoon en elke feitelijke vereniging waarvan de identiteit is vastgesteld overeenkomstig de registratieprocedures een middel ter beschikking aan de hand waarvan de betrokkene zijn identiteit, al dan niet in een bepaalde context, locaal en op afstand, mondeling, visueel en elektronisch kenbaar kan maken en bewijzen op het grondgebied van het betrokken land, zonder dat zijn identiteit kan worden verward met de identiteit van een andere natuurlijke persoon, rechtspersoon of feitelijke vereniging in dat land

29 eID “Voor een veilig gebruik van de electronische identiteitskaart op het internet” - Dinsdag 14 maart 2006 29 Voorstel van een aantal doelstellingen elk land beschikt over registratieprocedures om de soorten hoedanigheden die worden aangeduid door een bevoegd internationaal orgaan, vast te stellen in functie van de internationaal vastgelegde authentiserings- niveaus elk land beschikt over registratieprocedures om het mandaat van een natuurlijk persoon om een rechtspersoon of een feitelijke vereniging te vertegenwoordigen en de andere soorten mandaten die worden aangeduid door een internationaal bevoegd orgaan vast te stellen in functie van de internationaal vastgelegde authentiseringsniveaus

30 eID “Voor een veilig gebruik van de electronische identiteitskaart op het internet” - Dinsdag 14 maart 2006 30 Voorstel van een aantal doelstellingen elk land beschikt over de nodige systemen om de hoedanigheden en mandaten van natuurlijke personen, rechtspersonen en feitelijke verenigingen die volgens de registratieprocedures zijn vastgesteld, al dan in een bepaalde context, locaal en op afstand, mondeling, visueel en elektronisch kenbaar te maken en te bewijzen op het grondgebied van het betrokken land, hetzij met toestemming van de betrokkene, hetzij in uitvoering van een wets- of reglementsbepaling

31 eID “Voor een veilig gebruik van de electronische identiteitskaart op het internet” - Dinsdag 14 maart 2006 31 Voorstel van een aantal doelstellingen onder coördinatie van de Europese Commissie werken de lidstaten van de EU standaarden en specificaties uit om de semantische en technische interoperabiliteit te waarborgen van middelen voor het elektronisch kenbaar maken en bewijzen van de identiteit, van hoedanigheden en van mandaten door of m.b.t. natuurlijke personen, rechtspersonen en feitelijke verenigingen op het grondgebied van de andere lidstaten

32 eID “Voor een veilig gebruik van de electronische identiteitskaart op het internet” - Dinsdag 14 maart 2006 32 Meer info portaal van de sociale zekerheid www.socialsecurity.be website van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid www.ksz.fgov.be persoonlijke site van de spreker www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben


Download ppt "Gebruik van de elektronische identiteitskaart in de sociale sector: concrete toepassingen en toekomstige visie Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank."

Verwante presentaties


Ads door Google