De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het eHealth-platform: concept en stand van zaken Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het eHealth-platform: concept en stand van zaken Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040."— Transcript van de presentatie:

1 Het eHealth-platform: concept en stand van zaken Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 Brussel E-mail: Frank.Robben@ksz.fgov.beFrank.Robben@ksz.fgov.be Website KSZ: www.ksz.fgov.bewww.ksz.fgov.be Persoonlijke website: www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobbenwww.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben

2 2 25 februari 2008 Frank Robben Doel van het eHealth-platform hoe –aan de hand van een goed georganiseerde elektronische onderlinge dienstverlening en informatie-uitwisseling tussen alle actoren in de gezondheidszorg –en met de nodige waarborgen op het vlak van de informatieveiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wat –optimaliseren van de kwaliteit en de continuïteit van de gezondheidszorgverstrekking –optimaliseren van de veiligheid van de patiënt –vereenvoudiging van de administratieve formaliteiten voor alle actoren in de gezondheidszorg –degelijk ondersteunen van het gezondheidszorgbeleid

3 3 25 februari 2008 Frank Robben Wat doet het eHealth-platform niet ? wijzigingen aanbrengen aan de inhoudelijke taakverdeling tussen de onderscheiden actoren in de gezondheidszorg centraal opslaan van persoonsgegevens monopoliseren van de elektronische dienstverlening aan de eindgebruikers zelf uitvoeren van studies zelf verstrekken van inhoudelijke beleidsondersteuning op het vlak van de gezondheidszorg aangestuurd worden op basis van technologie eerder dan vanuit de doelstellingen vervat in de visie

4 4 25 februari 2008 Frank Robben Voorziene bouwstenen samenwerkingsplatform voor de veilige elektronische uitwisseling van informatie over de patiënten, de verstrekte zorgen en de resultaten van de verstrekte zorgen, en van de elektronische zorgvoorschriften tussen alle actoren in de gezondheidszorg –netwerk –basisdiensten –ICT-gerelateerde functionele en technische normen, standaarden, specificaties en basisarchitectuur ontsluitingskanalen aangepast aan de gebruikers Sectoraal Comité van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL) aangepast juridisch kader het eHealth-platform als organisatie

5 5 25 februari 2008 Frank Robben Samenwerkingsplatform en -standaarden gebruik van bestaande netwerkinfrastructuur (internet, extranet sociale zekerheid, FedMAN, …) met end-to-end encryptie van de inhoudelijke informatie (concept van virtuele private netwerken (VPN)) door het eHealth-platform aangeboden basisdiensten –gebruikers- en toegangsbeheer –orchestratie van processen –verwijzingsrepertorium –logging –codering en anonimisering –time stamping –portaalomgeving met o.a. een content management system en een zoekmotor –persoonlijke elektronische brievenbus voor elke zorgverstrekker

6 6 25 februari 2008 Frank Robben Samenwerkingsplatform en -standaarden zoveel mogelijk uitwisseling aan de hand van gestructureerde elektronische berichten van toepassing tot toepassing zoveel mogelijk uitwisseling op basis van open standaarden of, op zijn minst, open specificaties

7 7 25 februari 2008 Frank Robben Verwijzingsrepertorium inhoud –aanduiding, op vraag van de patiënt, geïdentificeerd aan de hand van zijn patiëntidentificatienummer, van de plaatsen waar welke soort elektronische informatie beschikbaar is over de patiënt, de verstrekte zorgen en de resultaten van de verstrekte zorgen –enerzijds tabel met actuele vaste zorgrelaties tussen zorgverstrekkers en hun patiënten, de aard van de relatie, en de begin- en einddatum van de relatie –anderzijds tabel met plaatsen waar buiten een vaste zorgrelatie elektronische informatie over de onderscheiden patiënten aanwezig is –eventueel via een getrapt systeem (algemeen verwijzingsrepertorium verwijst door naar specifieke verwijzingsrepertoria per groep van zorgverstrekkers of per zorginstelling) –geen inhoudelijke informatie !!!

8 8 25 februari 2008 Frank Robben Verwijzingsrepertorium functies –preventieve controle op de rechtmatigheid van de toegang tot informatie over een bepaalde patiënt –routering van vragen om informatie naar de plaatsen waar informatie over de betrokken patiënt beschikbaar is –mogelijkheid tot automatische mededeling van informatie aan bepaalde zorgverstrekkers

9 9 25 februari 2008 Frank Robben Codering en anonimisering eHealth-platform als trusted third party (TTP) belast met –het coderen en anonimiseren van informatie –het ter beschikking stellen van de gecodeerde of geanonimiseerde informatie aan de actoren in de gezondheidszorg, aan beleidsvoerders en aan onderzoekers controle op de conformiteit van de coderings- en anonimiseringsmethoden met de wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer door het Sectoraal Comité het eHealth-platform doet zelf geen beleids- ondersteuning of studies !!!

10 10 25 februari 2008 Frank Robben Ontsluitingskanalen aangepast aan gebruikers verschillende devices –(draagbare) PC –PDA –GSM –… voor elke doelgroep bij voorkeur georganiseerd door de bestaande dienstverleners aan die doelgroep (geen monopolie van het eHealth-platform !) voor elke doelgroep minstens één gratis en algemeen toegankelijke toepassing voor de geïntegreerde ontsluiting van de informatie, residuair gebouwd door het eHealth-platform als webtoepassing indien nodig zoveel mogelijk geïntegreerde ontsluiting van informatie die de gebruiker mag verkrijgen over informatiebronnen heen

11 11 25 februari 2008 Frank Robben Sectoraal Comité bestaande uit –vertegenwoordigers van de CBPL –onafhankelijke specialisten inzake gezondheidszorg aangewezen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers taken –verstrekken van machtigingen tot (elektronische) uitwisseling van persoonsgegevens inzake de gezondheid, buiten de gevallen waarin dit is toegelaten bij wet –vaststellen van organisatie en policies inzake informatieveiligheid bij de verwerking van persoonsgegevens inzake de gezondheid –verstrekking van adviezen en aanbevelingen inzake informatieveiligheid bij de verwerking van persoonsgegevens inzake de gezondheid –behandeling van klachten inzake inbreuken op informatieveiligheid bij de verwerking van persoonsgegevens inzake de gezondheid

12 12 25 februari 2008 Frank Robben Aangepast juridisch kader instelling van het eHealth-platform als organisatie, met de bepaling van de juridische structuur, de opdrachten, de beheers- en overlegorganen en hun samenstelling mogelijkheid resp. verplichting tot gebruik van het patiëntidentificatienummer bewijskracht van elektronische voorschriften en elektronische gegevensuitwisselingen aanpassing van specifieke regelgeving in functie van de uit te voeren projecten

13 13 25 februari 2008 Frank Robben eHealth-platform als organisatie opdrachten –ontwikkelen van een visie en strategie inzake de veilige elektronische dienstverlening en gegevensuitwisseling in de gezondheidszorg, met respect voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer –vastleggen van ICT-gerelateerde, functionele en technische normen en standaarden voor elektronische dienstverlening en gegevens-uitwisseling in de gezondheidszorgsector –nagaan of softwarepakketten voor het beheer van elektronische patiëntendossiers voldoen aan deze normen en standaarden –concipiëren, ontwikkelen en beheren van een samenwerkingsplatform voor de veilige elektronische gegevensuitwisseling met de bijhorende basisdiensten (zie hoger)

14 14 25 februari 2008 Frank Robben eHealth-platform als organisatie opdrachten –afspreken van een taakverdeling inzake de inzameling, de validatie, de opslag en de terbeschikkingstelling van gegevens die over het samenwerkingsplatform worden uitgewisseld en van kwaliteitsnormen terzake –bevorderen en coördineren van de verwezenlijking van programma’s en projecten die de visie en strategie uitvoeren en gebruik maken van het samenwerkingsplatform en/of de bijhorende basisdiensten –coördineren van de ICT-gerelateerde aspecten van gegevensuitwisseling in het kader van elektronische patiëntendossiers en elektronische medische voorschriften –optreden als onafhankelijke trusted third party (TTP) voor het coderen en anonimiseren van persoonsgegevens m.b.t. de gezondheid

15 15 25 februari 2008 Frank Robben eHealth-platform als organisatie opdrachten –motor zijn van nodige veranderingen voor de uitvoering van de visie en strategie –organiseren van de samenwerking met andere overheids- instanties die belast zijn met de coördinatie van de elektronische dienstverlening

16 16 25 februari 2008 Frank Robben eHealth-platform als organisatie organen –Beheerscomité zorgverleners en zorginstellingen Ordes van Geneesheren en Apothekers ziekenfondsen overheidsdiensten met bevoegdheden inzake gezondheidszorg: FOD Volksgezondheid, RIZIV, FOD Sociale Zekerheid, Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten vertegenwoordigers van de Ministers van Volksgezondheid, Sociale Zaken, Informatisering en Begroting met raadgevende stem, vertegenwoordigers van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid –Overlegcomité met werkgroepen: alle relevante stakeholders

17 17 25 februari 2008 Frank Robben Stand van zaken bestaande eHealth-platform bestaande basisdiensten bestaande gevalideerde authentieke bronnen bestaande en in uitbouw zijnde diensten met toegevoegde waarde bestaande regelgeving

18 18 25 februari 2008 Frank Robben Het eHealth-platform Patiënten en zorgverstrekkers Platform met basisdiensten eHealth- platform GABGABGAB Leveranciers Gebruikers Portal eHealth Portal eHealth PortaHealth SVA DTW Site RIZIV Site RIZIV SVA DTW MyCareNet SVA DTW Portaal SZ Portaal SZ SVA DTW Site FOD SZ Site FOD SZ SVA DTW GABGABGAB

19 19 25 februari 2008 Frank Robben Het eHealth-platform basisdienst –een dienst ontwikkeld en ter beschikking gesteld door het eHealth-platform, die door de aanbieder van een dienst met toegevoegde waarde kan worden gebruikt bij het ontwikkelen en aanbieden van een dienst met toegevoegde waarde dienst met toegevoegde waarde (DTW) –een dienst die ter beschikking wordt gesteld van de patiënten en/of van de zorgverstrekkers –de instantie die instaat voor de ontwikkeling en de terbeschik- kingstelling van een dienst met toegevoegde waarde kan hiertoe gebruik maken van de basisdiensten aangeboden door het eHealth-platform

20 20 25 februari 2008 Frank Robben Het eHealth-platform gevalideerde authentieke bron (GAB) –een gegevensbank met informatie waarop het eHealth-platform een beroep doet –de beheerder van de gegevensbank is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en de (organisatie van de) kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie

21 21 25 februari 2008 Frank Robben Reeds beschikbare basisdiensten netwerk, gebaseerd op bestaande infrastructuur (internet, Carenet, extranet sociale zekerheid, FedMAN, …) portaalomgeving (https://www.behealth.be), met o.a.https://www.behealth.be –content management system –zoekmotor persoonlijke elektronische brievenbus voor elke zorgverstrekker geïntegreerd gebruikers- en toegangsbeheer orchestratie van processen beheer van loggings in ontwikkeling –codering en anonimisatie –time stamping

22 Portaal

23

24 24 25 februari 2008 Frank Robben Gebruikers- en toegangsbeheer doel –waarborgen dat enkel toegangsgerechtigde zorgverstrekkers/zorginstellingen toegang krijgen –tot die persoonsinformatie waartoe zij toegang mogen hebben overeenkomstig de wet of de machtigingen van het Sectoraal Comité –en m.b.t. de patiënten waarover zij de betrokken persoonsinformatie nodig hebben voor de zorgverstrekking vereisten –beheer van toegangsautorisaties met aanduiding welke zorgverstrekker/zorginstelling/toepassing in welke hoedanigheid in welke situatie toegang mag hebben tot welke soorten gegevens m.b.t. welke patiënten over welke periode

25 25 25 februari 2008 Frank Robben Gebruikers- en toegangsbeheer vereisten –authentisering van de identiteit van de zorgverstrekker, bijvoorbeeld aan de hand van diens elektronische identiteitskaart –on-line verificatie van de hoedanigheid van de zorgverstrekker door een elektronische raadpleging van de authentieke gegevensbank(en) van zorgverstrekkers –on-line verificatie van de mandaten van de gebruiker om op te treden namens een zorgverstrekker/ zorginstelling door een elektronische raadpleging van de authentieke gegevensbank(en) met de mandaten –authentisering van de identiteit van de patiënt aan de hand van diens elektronische identiteitskaart of SIS-kaart, behalve indien er een vaste zorgrelatie geregistreerd is tussen de zorgverstrekker/zorginstelling en de patiënt (zie hoger, verwijzingsrepertorium) in noodgevallen

26 26 25 februari 2008 Frank Robben Gebruikers- en toegangsbeheer uitgewerkte organisatie –de autorisatie tot gebruik van een dienst met toegevoegde waarde wordt verstrekt door de aanbieder van de dienst, indien nodig mits een machtiging door het Sectoraal Comité –de conformiteit van een concrete vraag om toegang met de toegangsautorisaties wordt preventief gevalideerd door de onafhankelijke instelling die het samenwerkingsplatform beheert –alle toegangen worden elektronisch gelogd op het niveau van de gebruiker om in geval van klachten achteraf te kunnen nagaan of de toegang rechtmatig was (enkel wie-wat-wanneer, geen inhoud) –de toegang tot de loggings is strikt beveiligd

27 27 25 februari 2008 Frank Robben Gebruikers- en toegangsbeheer uitgewerkte organisatie –de authenticatie van de identiteit geschiedt in functie van het vereiste beveiligingsniveau door de elektronische identiteitskaart een gebruikersnummer, paswoord en burgertoken een gebruikersnummer en paswoord –de verificatie van hoedanigheden en mandaten geschiedt door een toegang tot gevalideerde authentieke bronnen –het geheel is uitgebouwd via een generiek policy enforcement model

28 28 25 februari 2008 Frank Robben Policy Enforcement Model Gebruiker Policy Toepassing (PEP) Toepassing Policy Beslissing(PDP) Actie op toepassing Beslissings aanvraag Beslissings antwoord Actie op toepassing TOEGESTAAN Policy Informatie (PIP) Informatie Vraag/ Antwoord Policy Administratie (PAP) Ophalen Policies Authentieke bron Policy Informatie (PIP) Informatie Vraag/ Antwoord Policy repository Actie op toepassing GEWEIGERD Beheerder Autorisatie beheer Authentieke bron

29 29 25 februari 2008 Frank Robben Policy Enforcement Point (PEP) onderscheppen van de autorisatieaanvraag met alle beschikbare informatie inzake de gebruiker, de gevraagde actie, de resources en de omgeving de autorisatieaanvraag doorsturen naar het Policy Decision Point (PDP) en een autorisatiebeslissing afdwingen toegang verlenen tot de toepassing en relevante credentials meegeven Gebruiker Policy Toepassing (PEP) Toepassing Policy Beslissing(PDP) Actie op toepassing Beslissings aanvraag Beslissings antwoord Actie op toepassing TOEGESTAAN Actie op toepassing GEWEIGERD

30 30 25 februari 2008 Frank Robben Policy Decision Point (PDP) op basis van de ontvangen autorisatieaanvraag de passende autorisation policy opzoeken in de Policy Administration Point(s) (PAP) de policy evalueren en, zo nodig, de relevante informatie ophalen uit de Policy Information Point(s) (PIP) de autorisatiebeslissing (permit/deny/not applicable) nemen en doorsturen naar het PEP Policy Toepassing (PEP) Policy Beslissing(PDP) Beslissings aanvraag Beslissings antwoord Policy Informatie (PIP) Vraag / Antwoord Policy Administratie (PAP) Ophalen Policies Policy Informatie (PIP) Informatie Vraag/ Antwoord Informatie

31 31 25 februari 2008 Frank Robben Policy Administration Point (PAP) omgeving voor het bewaren en beheren van de autorisation policies door de bevoegde perso(o)n(en) aangeduid door de verantwoordelijke voor de toepassing ter beschikking stellen van de autorisation policies aan het PDP PDP PAP Ophalen Policies Beheerder Autorisatie beheer Policy repository

32 32 25 februari 2008 Frank Robben Policy Information Point (PIP) ter beschikking stellen aan het PDP van informatie voor het beoordelen van de autorisation policies (authentieke bronnen met hoedanigheden, mandaten, …) PDP PIP1 Informatie Vraag/ Antwoord Authentieke bron PIP2 Authentieke bron Informatie Vraag/ Antwoord

33 33 25 februari 2008 Frank Robben APPLICATIONS AuthorisationAuthen- tication PEP Role Mapper USER PAP ‘’Kephas’’ Role Mapper DB PDP Role Provider PIP Attribute Provider Role Provider DB UMAF PIP Attribute Provider DB XYZ WebApp XYZ APPLICATIONS AuthorisationAuthen- tication PEP Role Mapper USER WebApp XYZ PIP Attribute Provider PAP ‘’Kephas’’ Role Mapper DB PDP Role Provider Role Provider DB Beheer GAB PIP Attribute Provider DB XYZ PIP Attribute Provider DB Gerechts- deurwaar- ders PIP Attribute Provider DB Mandaten eHealth-platform APPLICATIONS AuthorisationAuthen- tication PEP Role Mapper USER PAP ‘’Kephas’’ Provider DB Mandaten Sociale sector (KSZ) Niet-sociale FOD’s (Fedict) Beheer GAB DB XYZ Architectuur

34 34 25 februari 2008 Frank Robben Principe van "cirkels van vertrouwen" doel –vermijden van onnodige centralisatie –vermijden van onnodige bedreigingen voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer –vermijden van meervoudige identieke controles en opslag van loggings methode: taakverdeling tussen de bij elektronische dienstverlening betrokken instanties met duidelijke afspraken inzake –wie welke authenticaties, verificaties en controles verricht aan de hand van welke middelen en daarvoor verantwoordelijk en aansprakelijk is –hoe tussen de betrokken instanties de resultaten van de verrichte authenticaties, verificaties en controles op een veilige wijze elektronisch worden uitgewisseld –wie welke loggings bijhoudt –hoe ervoor wordt gezorgd dat bij onderzoek, op eigen initiatief van een controle-orgaan of n.a.v. klacht, een volledige tracing kan geschieden van welke natuurlijke persoon welke dienst of transactie m.b.t. welke burger of onderneming wanneer, via welk kanaal en voor welke doeleinden heeft gebruikt

35 35 25 februari 2008 Frank Robben Gevalideerde authentieke bronnen kadaster van de zorgverstrekkers –beheerder: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu –bevat informatie over het diploma en de specialiteit van een zorgverstrekker geïdentificeerd aan de hand van zijn identificatienummer sociale zekerheid (INSZ) gegevensbank met de RIZIV-erkenningen –beheerder: RIZIV –bevat informatie over de erkenning door het RIZIV van een zorgverstrekker geïdentificeerd aan de hand van zijn INSZ gegevensbank met de personen die gemandateerd zijn om op te treden namens een zorginstelling –beheerder: RSZ (onderdeel gebruikersbeheer ondernemingen) –bevat informatie over welke personen geïdentificeerd aan de hand van hun INSZ gemandateerd zijn om namens een zorginstelling welke toepassingen te gebruiken

36 36 25 februari 2008 Frank Robben Diensten met toegevoegde waarde in productie –invoer in en raadpleging van Kankerregister –Medattest in test –elektronische geboorte-aangifte (eBirth) –facturatie derde betaler in ontwikkeling –Medic-e –ondersteuning elektronisch zorgvoorschrift in ziekenhuizen –ondersteuning anonimisering en codering voor RIZIV en IMA

37 37 25 februari 2008 Frank Robben Invoer en raadpleging Kankerregister aanbieder: Stichting Kankerregister gebruikers: oncologen binnen zorginstellingen en laboratoria functionaliteit: op een elektronische wijze informatie ingeven in het Kankerregister en toegang hebben tot de ingebrachte informatie gebruikte basisdiensten: –identificatie en authenticatie van de identiteit van de gebruiker (eID) –verificatie van de hoedanigheid van arts met een RIZIV-erkenning –elektronische brievenbus (publicatie van documenten) –logging

38 38 25 februari 2008 Frank Robben Medattest aanbieder: RIZIV gebruikers: artsen, tandartsen, kinesisten, verplegers, logopedisten, orthopedisten, zorginstellingen en hun mandatarissen functionaliteit: on-line bestellen van zorgvoorschriften gebruikte basisdiensten –identificatie en authenticatie van de identiteit van de gebruiker (eID of gebruikersnummer-paswoord-burgertoken) –verificatie van de hoedanigheid van de gebruikers –verificatie van het mandaat –logging

39 39 25 februari 2008 Frank Robben Elektronische geboorteaangifte aanbieders: Fedict, Rijksregister en Kruispuntbank Sociale Zekerheid gebruikers: artsen, vroedvrouwen en verplegers in ziekenhuizen functionaliteit: elektronisch aangeven van de geboorte van een kind gebruikte basisdiensten –portaal –identificatie en authenticatie van de identiteit van de gebruiker (eID of gebruikersnummer-paswoord-burgertoken) –verificatie van de hoedanigheid van de gebruikers –verificatie van het mandaat –logging

40 40 25 februari 2008 Frank Robben Facturatie derde betaler aanbieder: Nationaal Intermutualistisch College gebruikers: verplegers, hun groeperingen en mandatarissen functionaliteit: op een elektronische wijze de facturen derde betaler overmaken aan de ziekenfondsen gebruikte basisdiensten –identificatie en authenticatie van de identiteit van de gebruiker (eID of gebruikersnummer-paswoord-burgertoken) –verificatie van de hoedanigheid van verpleger met een RIZIV-erkenning –verificatie van het mandaat –elektronische brievenbus (publicatie van documenten) –logging

41 41 25 februari 2008 Frank Robben Medic-e aanbieder: FOD Sociale Zekerheid gebruikers: artsen die gehandicapten evalueren functionaliteit: op een elektronische wijze de evaluatie van de gehandicapten inbrengen in het informatiesysteem van de FOD Sociale Zekerheid gebruikte basisdiensten –identificatie en authenticatie van de identiteit van de gebruiker (eID of gebruikersnummer-paswoord-burgertoken) –verificatie van de hoedanigheid van arts met een RIZIV-erkenning –elektronische brievenbus (publicatie van documenten) –logging

42 42 25 februari 2008 Frank Robben Elektronisch zorgvoorschrift in zorginstellingen onderzoek vereiste functionaliteiten –functionaliteiten vooraleer voorschrift kan verwerkt worden authenticatie van de identiteit van de voorschrijver verificatie van de hoedanigheid van de voorschrijver systeem dat waarborgt dat het voorschrift niet meer onmerkbaar gewijzigd kan worden na de toepassing van de methoden voor het waarborgen van de integriteit en de elektronische datering authenticatie van de identiteit, verificatie van de hoedanigheid van de voorschrijver, waarborgen van de integriteit en elektronische datering moet gebeuren voor elk individueel voorschift de tijd nodig voor de authenticatie van de identiteit, de verificatie van de hoedanigheid en het waarborgen van de integriteit mag niet meer zijn dan ¼ seconde per voorschrift eenzelfde voorschrijver moet zonder overhead kunnen switchen tussen meerdere plaatsen van waaruit hij wil voorschrijven locale validatie dat het voorschrift na het toepassen van de methode voor het waarborgen van de integriteit niet gewijzigd is

43 43 25 februari 2008 Frank Robben Elektronisch zorgvoorschrift in zorginstellingen onderzoek vereiste functionaliteiten –functionaliteiten terwijl voorschrift verwerkt wordt de elektronische datering moet onmiddellijk na de toepassing voor de methode voor het waarborgen van de integriteit worden aangevraagd en geschieden binnen maximaal 30 seconden na de aanvraag –organisatorische vereisten snelheid van vervanging van een authenticatiemiddel indien onbruikbaar tracability van wie wanneer welke verwerking heeft verricht m.b.t. het aanmaken van het voorschrift (bijgehouden gedurende een vastgelegde periode) tracability van de inhoud en het moment van elke aanvraag en verwerking van een aanvraag tot revocatie van een authenticatiemiddel –bijzonder aandachtspunt er moet worden vermeden dat zorginstellingen met verschillende systemen voor authenticatie van de identiteit, verificatie van de hoedanigheid, waarborgen van de integriteit van documenten, elektronische datering, … worden geconfronteerd voor verschillende soorten van processen

44 44 25 februari 2008 Frank Robben Elektronisch zorgvoorschrift in zorginstellingen voorstel van oplossing –de authenticatie van de identiteit en de verificatie van de hoedanigheid geschiedt locaal en gebeurt minstens aan de hand van een user-id, een paswoord [en iets dat men bezit], op voorwaarde dat elke voorschrijver een document ondertekent dat alles wat qua identiteit en hoedanigheid wordt geauthentiseerd aan de hand van zijn user-id, zijn paswoord [en zijn element van bezit], onder zijn verantwoordelijkheid valt –de voorschriften worden gehasht –de hashingresultaten (dus niet het inhoudelijk voorschrift zelf !) worden door het eHealth-platform getimestamped –er worden duidelijke organisatorische regels inzake het beheer van de user-id’s, de paswoorden [en de elementen van bezit] neergelegd in een KB in uitvoering van artikel 21 van het KB nr. 78, die worden gebaseerd op de resultaten van Elodis –een reglementering wordt uitgewerkt die de voorwaarden aangeeft waaronder naschriften mogelijk zijn

45 45 25 februari 2008 Frank Robben Nieuwe aanvragen om ondersteuning FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu –herziening van de toepassing voor het verstrekken van een machtiging tot orgaandonatie (Orgadon) –informatie over therapeutische projecten –tracering van bloed Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten –toepassing voor de ethische comités consortium ePrescription (apothekers, artsen en ziekenfondsen) –elektronisch voorschift in de ambulante sector Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid –VESTA: platform voor gegevensuitwisseling tussen het Agentschap en de door haar erkende diensten

46 46 25 februari 2008 Frank Robben Bestaande regelgeving artikel 4 wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen “Binnen de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu wordt voor het beheer van het elektronisch dienstenplatform ten bate van de uitwisseling van gezondheidszorggegevens, een Staatsdienst met afzonderlijk beheer zoals bedoeld in artikel 140 van de wetten op de rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, “Be-Health” genaamd, opgericht. De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de opdrachten en de nadere regelen voor het beheer en de exploitatie van deze Staatsdienst voor afzonderlijk beheer.”

47 47 25 februari 2008 Frank Robben Kritische succesfactoren samenwerking tussen alle actoren in de gezondheids- zorg, gebaseerd op een taakverdeling eerder dan op een centralisering van de taken vertrouwen van alle stakeholders inzake het behoud van de nodige autonomie en van de veiligheid van het systeem eerst uitbouw uitwisselingsplatform en instelling benodigde organen (eHealth-platform als organisatie, samenwerkingsplatform, Sectoraal Comité, …), en daarna inhoudelijke uitwerking in de schoot van deze organen quick wins in combinatie met een visie op lange termijn wettelijk kader


Download ppt "Het eHealth-platform: concept en stand van zaken Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040."

Verwante presentaties


Ads door Google