De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel Peter Maes Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 Brussel E-mail:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel Peter Maes Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 Brussel E-mail:"— Transcript van de presentatie:

1 Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel Peter Maes Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 Brussel E-mail: Peter.Maes@ksz.fgov.bePeter.Maes@ksz.fgov.be Website KSZ: www.ksz.fgov.bewww.ksz.fgov.be Expertisecentrum

2 8 december 2009 2 Structuur van de uiteenzetting n het kruispuntbankmodel n de concrete toepassing van het kruispuntbankmodel en de daardoor bereikte voordelen in -de Belgische sociale sector -de Belgische gezondheidszorgsector n prioriteiten voor de komende jaren n besluit -bereikte voordelen -kritische succesfactoren -belangrijkste hinderpalen

3 Expertisecentrum8 december 2009 3 Kruispuntbankmodel n organisatie van een goed beveiligde en efficiënte elektronische gegevensuitwisseling en procesoptimalisatie tussen tal van autonome actoren n met respect voor hun autonomie en de hen toebedeelde opdrachten n zonder massale centrale opslag van persoonsgegevens n met het oog op een geïntegreerde elektronische dienstverlening die beantwoordt aan de verwachtingen van de gebruikers (burgers, ondernemingen, beroepsbeoefenaars, …) n op basis van gemeenschappelijke principes inzake -modellering van informatie -eenmalige inzameling en hergebruik van informatie -beheer van informatie -elektronische uitwisseling van informatie -beveiliging van informatie en bescherming van de persoonlijke levenssfeer n gecoördineerd, gestimuleerd en georganiseerd door een dienstenintegrator met een kruispuntfunctie

4 Expertisecentrum8 december 2009 4 Verwachtingen van de gebruikers in de sociale sector n effectieve sociale bescherming n degelijke ondersteuning van het sociaal beleid n geïntegreerde diensten -afgestemd op hun concrete situatie, waar mogelijk gepersonaliseerd -aangeboden bij evenementen die zich voordoen tijdens hun levenscyclus (geboorte, school, werk, verhuis, ziekte, pensioen, overlijden, start van een onderneming, …) -over overheidsniveaus, overheidsdiensten en private instanties heen n afgestemd op de eigen processen n met een minimum aan kosten en administratieve formaliteiten n zo mogelijk automatisch verstrekt n met actieve inbreng van de gebruiker (zelfbediening - zelfsturing) n performant en gebruiksvriendelijk aangeboden n betrouwbaar, veilig en permanent beschikbaar n via de kanalen van hun keuze (rechtstreeks contact, telefoon, elektronisch, …) n met respect voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

5 Expertisecentrum8 december 2009 5 Verwachtingen van de gebruikers in de gezondheidszorgsector n optimale kwaliteit van de gezondheidszorg n optimale veiligheid van de patiënt n degelijke ondersteuning van het gezondheidszorgbeleid n geïntegreerde diensten -multidisciplinair -holistisch -continu -over zorginstellingen en zorgverstrekkers heen n met een minimum aan kosten en administratieve formaliteiten n met actieve inbreng van de gebruiker (zelfbediening - zelfsturing) n performant en gebruiksvriendelijk aangeboden n betrouwbaar, veilig en permanent beschikbaar n via de kanalen van hun keuze (rechtstreeks contact, telefoon, elektronisch, …) n met respect voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

6 Expertisecentrum8 december 2009 6 Modellering van informatie n informatie wordt gemodelleerd op een wijze die zo nauw mogelijk aansluit bij de feitelijke realiteit -definitie van informatie-elementen -definitie van kenmerken van informatie-elementen -definitie van relaties tussen informatie-elementen n de modellering houdt rekening met zoveel mogelijk voorzienbare gebruiksbehoeften van de informatie n de modellering kan flexibel worden uitgebreid en aangepast indien de feitelijke realiteit of de gebruiksbehoeften wijzigen (verminderen of vermeerderen) n de concrete implementatie van het model wordt afgestemd op de bestaande gebruiksbehoeften van de informatie

7 Expertisecentrum8 december 2009 7 Eenmalige inzameling en hergebruik n informatie wordt enkel ingezameld voor welbepaalde doeleinden en in de mate dat ze proportioneel is met deze doeleinden n informatie wordt slechts één keer ingezameld, zo dicht mogelijk bij de authentieke bron n de inzameling geschiedt via een kanaal gekozen door degene waarbij de informatie wordt ingezameld, maar bij voorkeur elektronisch, en met uniforme basisdiensten (vb. gebruikers- en toegangsbeheer – zie lager) n de inzameling geschiedt op basis van het informatiemodel en op basis van zo eenvormig en eenvoudig mogelijke instructies n met de mogelijkheid tot kwaliteitscontrole door degene waarbij de informatie wordt ingezameld vóór de informatie-overdracht n de ingezamelde informatie wordt één keer gevalideerd overeenkomstig een vastgelegde taakverdeling, door de instantie die daartoe over de meeste competenties beschikt of daarbij het meest belang heeft n en dan gedeeld met en hergebruikt door gemachtigde gebruikers

8 Expertisecentrum8 december 2009 8 Beheer van informatie n een functionele taakverdeling wordt afgesproken omtrent welke instantie welke informatie in authentieke vorm opslaat, beheert en toegankelijk stelt voor alle gemachtigde gebruikers n informatie wordt bewaard overeenkomstig het informatiemodel n de informatie kan flexibel worden geaggregeerd in functie van de wijzigende behoeften n afspraken worden gemaakt inzake de toepassing van de nodige maatregelen voor het behoud van de integriteit en de consistentie van de informatie n elke instantie is verplicht om vermoede onjuistheden van de informatie te melden aan de instantie die ze dient te valideren overeenkomstig de vastgelegde taakverdeling

9 Expertisecentrum8 december 2009 9 Beheer van informatie n elke instantie die informatie overeenkomstig de vastgelegde taakverdeling moet valideren, is verplicht om de gemelde vermoede onjuistheden te onderzoeken, zo nodig te verbeteren en de verbeterde informatie ter beschikking te stellen van de gekende belanghebbende instanties n informatie wordt enkel beheerd zolang dat nodig is in functie van de organisatiebehoeften, het beleid of de regelgeving, of nog, bij voorkeur geanonimiseerd of gecodeerd, zolang ze relevante historische of archiefwaarde heeft

10 Expertisecentrum8 december 2009 10 Uitwisseling van informatie n eenmaal ingezameld en gevalideerd, wordt de informatie zoveel mogelijk elektronisch opgeslagen, beheerd en uitgewisseld, om manuele heringave te vermijden n informatie wordt enkel uitgewisseld met akkoord van de betrokkene of wanneer dat nodig is in functie van de organisatiebehoeften, het beleid of de regelgeving n de elektronische uitwisseling van informatie geschiedt op initiatief van -de instantie die over de informatie beschikt of -de instantie die de informatie nodig heeft of -de dienstenintegrator (zie lager) n de elektronische uitwisseling van informatie geschiedt aan de hand van een functioneel en technisch interoperabiliteitsframework, dat geleidelijk, maar permanent mee-evolueert met open marktstandaarden, en onafhankelijk is van de gebruikte techniek van informatie-uitwisseling

11 Expertisecentrum8 december 2009 11 Uitwisseling van informatie n de beschikbare informatie wordt proactief gebruikt voor -de automatische toekenning van rechten -de voorinvulling bij informatie-inzameling -de informatieverstrekking aan de betrokkenen

12 Expertisecentrum8 december 2009 12 Beveiliging van informatie n via stapsgewijze verfijning wordt een instelling-overkoepelend informatieveiligheidsbeleid uitgewerkt op basis van de ISO- normenreeks 27000 n de veiligheid, de integriteit en de vertrouwelijkheid van de verwerkte informatie wordt gewaarborgd door een geïntegreerd geheel van structurele, organisatorische, ICT-technische, fysieke, personeelsgebonden en andere veiligheidsmaatregelen in uitvoering van het informatieveiligheidsbeleid n persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor doeleinden die verenigbaar zijn met de doeleinden waarvoor ze zijn ingezameld n persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor daartoe gemachtigde gebruikers in functie van de organisatiebehoeften, de toepassing van het beleid of de regelgeving

13 Expertisecentrum8 december 2009 13 Beveiliging van informatie n de machtiging voor de toegang tot persoonsgegevens wordt, buiten de gevallen waarin ze wettelijk is toegestaan, verleend door een door het Parlement benoemd sectoraal comité van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL), nadat is vastgesteld dat aan de hoger vermelde voorwaarden is voldaan n de toegangsmachtigingen zijn publiek n elke concrete elektronische uitwisseling van persoonsgegevens wordt preventief getoetst op conformiteit met de geldende toegangsmachtigingen door een andere instantie dan degene die de informatie ter beschikking stelt of de informatie nodig heeft, in casu de dienstenintegrator met kruispuntfunctie n elke elektronische uitwisseling van persoonsgegevens wordt gelogd om eventueel oneigenlijk gebruik ex post te kunnen traceren n telkens de informatie wordt gebruikt voor een beslissing wordt aan de betrokkene de gebruikte informatie meegedeeld bij de mededeling van de beslissing

14 Expertisecentrum8 december 2009 14 Beveiliging van informatie n elke persoon heeft recht op toegang en, in geval de gegevens onjuist zijn, op verbetering van zijn eigen persoonsgegevens n bij elke instelling die deelneemt aan het elektronisch gegevensverkeer wordt een interne informatieveiligheidsdienst ingericht met een adviserende, stimulerende, documenterende en intern controlerende functie

15 Expertisecentrum8 december 2009 15 Dienstenintegrator met kruispuntfunctie n beheerd door vertegenwoordigers van de onderscheiden actoren in de betrokken sector om -hun vertrouwen te genieten -een klantgerichte werking te waarborgen n missie -vastleggen van de visie inzake geïntegreerde elektronische dienstverlening in de betrokken sector -vastleggen en promoten van de visie en de hoger vermelde gemeenschappelijke basisprincipes in de betrokken sector -coördineren van de procesoptimalisatie -programma- en projectbeheer -vastleggen, implementeren en beheren van het samenwerkingsplatform •technisch: architectuur en standaarden voor veilige uitwisseling van informatie •semantisch: begripsharmonisatie en coördinatie van de aanpassingen van de regelgeving •business logica and orchestratie •bevorderen van dienstengeoriënteerde toepassingen

16 Expertisecentrum8 december 2009 16 Dienstenintegrator met kruispuntfunctie n missie -veranderingsbeheer, vorming en coaching -optreden als trusted third party voor de codering en anonimisering van gegevens -beheer van een verwijzingsrepertorium als basis voor de organisatie van de elektronische gegevensuitwisseling tussen de actoren in de betrokken sector •inhoud –over welke personen is welke soort informatie waar beschikbaar m.b.t. welke periodes –welke actoren zijn gerechtigd om welke informatie over welke personen in welke omstandigheden te verkrijgen –welke actoren wensen welke informatie over welke personen in welke omstandigheden automatisch te verkrijgen •functies –preventieve toegangscontrole –routering van informatie –automatische mededeling van gewijzigde gegevens -geen massale centrale opslag van inhoudelijke persoonsgegevens

17 Expertisecentrum8 december 2009 17 Actoren in de Belgische sociale sector n 2.000 instanties actief bij de inning van bijdragen voor of bij het beheer, de uitvoering of de toekenning van -de sociale verzekeringen (ziekteverzekering, werkloosheidsverzekering, pensioenen, gezinsbijslagen, …) in alle stelsels (werknemers, zelfstandigen, ambtenaren) -de sociale bijstand (leefloon, tegemoetkomingen aan gehandicapten, …) -de aanvullende voordelen voorzien in CAO’s n 1.000 instanties actief bij het beheer, de uitvoering of de toekenning van -de sociale voordelen voorzien door andere overheidsniveaus dan de federale overheid (gemeenten, steden, provincies, gewesten, gemeenschappen, …) -de afgeleide rechten toegekend op basis van het sociaal statuut van de begunstigde (belastingdiensten, vervoersmaatschappijen, openbare- nutsbedrijven, sociale huisvestingsmaatschappijen, …) n > 220.000 werkgevers

18 Expertisecentrum8 december 2009 18 Actoren in de Belgische sociale sector R FW R RVA Gebruikers FW RR R Internet R FedMAN R Isabel … … FW R R NIC Backbone R … RSZ FW R KSZ

19 Expertisecentrum8 december 2009 19 Actoren in de Belgische sociale sector

20 Expertisecentrum8 december 2009 20 Dienstenintegratie in de sociale sector n een netwerk met basisdiensten tussen alle openbare en private actoren in de sociale sector, met een veilige verbinding met alle andere relevante overheidsnetwerken, het internet en het interbancair netwerk Isabel n een unieke identificatiesleutel -voor elke burger, elektronisch leesbaar vanop de sociale identiteitskaart (SIS-kaart) en de elektronische identiteitskaart -voor elke onderneming en elke vestiging van een onderneming n een coherent gegevensmodel over de hele sociale sector heen n een onderlinge taakverdeling tussen de actoren in de sociale sector en daarbuiten inzake de inzameling, de validatie, de opslag, het beheer en de elektronische terbeschikkingstelling van informatie in authentieke vorm, met als gevolg een eenmalige inzameling en een multifunctioneel hergebruik van de informatie doorheen de hele sociale sector

21 Expertisecentrum8 december 2009 21 Dienstenintegratie in de sociale sector n 210 elektronische diensten voor onderlinge informatieuitwisseling tussen de actoren in de sociale sector, telkens uitgebouwd na procesoptimalisatie, en in productie gesteld na machtiging van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL) -omzeggens alle rechtstreekse of onrechtstreekse (via burgers of ondernemingen) papieren informatie-uitwisseling tussen actoren in de sociale sector is afgeschaft -in 2008 werden 686 miljoen elektronische berichten uitgewisseld tussen de actoren in de sociale sector, wat evenveel papieren uitwisselingen bespaarde

22 Expertisecentrum8 december 2009 22 RSZ RIZIV Werkgever Werknemers Ziekenfonds Controle Bijdragebons werknemers vroeger

23 Expertisecentrum8 december 2009 23 Werkgever Werknemers RSZ RIZIV Ziekenfonds Controle KSZ-BCSS Bijdragebons werknemers nu

24 Expertisecentrum8 december 2009 24 Verhoogde tussenkomst: wat ? n bepaalde categorieën van sociaal verzekerden (weduwen, invaliden, gepensioneerden, wezen, rechthebbenden op leefloon, …) n hebben recht op een verhoogde terugbetaling van gezondheidszorgen n heel wat gemeenten en provincies kennen aan deze personen bovendien vrijstellingen of vermindering van belastingen toe

25 Expertisecentrum8 december 2009 25 Verhoogde tussenkomst vroeger Ziekenfonds

26 Expertisecentrum8 december 2009 26 Verhoogde tussenkomst nu KSZ NIC

27 Expertisecentrum8 december 2009 27 Aantal berichten DIMONA 189.241.076 Rijksregister, Wachtregister en KSZ-register 154.421.548 LATG-DMFA en Werkgeversrepertorium 108.088.262 Rechten soc. Verzekerden in de pensioensector 22.080.074 KSZ als BI externe diensten voor preventie 27.849.683 Bijdragebons en verzekering geneeskundige verzorging 18.066.548 KSZ als BI Fondsen bestaanszekerheid 18.005.392 Stromen ingevolge DMFA en ASR 14.355.592 MAF sociaal en fiscaal luik 8.815.876 Aansluiting OCMW’s in het netwerk van de KSZ 15.628.092 Rechten soc. verzekerden in de kinderbijslagsector 12.347.324 OASIS 21.479.188 Bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid 7.069.455 Toename verwijzingsrepertorium 6.891.908 Bestand van de SIS- en de SAM-kaarten 1.135.044 WIGW 3.905.656 110100100010000100000100000010000000100000000 Rechten soc.verzekerden buiten de sociale zekerheid 26.620.529 Rechten van de werklozen 26.959.104 KSZ als BI aanvullende pensioenen 837.779 4de weg 744.536 Migrerende werknemers 537.370 Begin en einde zelfstandigenactiviteit 737.206 685.817.242 uitgewisselde berichten / messages échangés

28 Expertisecentrum8 december 2009 28 Dienstenintegratie in de sociale sector n 42 elektronische diensten voor ondernemingen, zowel in de vorm van de uitwisseling van elektronische berichten van toepassing tot toepassing, als in de vorm van onderling geïntegreerde portaaltransacties -50 aangifteformulieren zijn afgeschaft -de 30 resterende elektronische aangifteformulieren zijn gemiddeld teruggebracht tot 1/3 van het aantal rubrieken -de aangiften worden beperkt tot 3 momenten •de onmiddellijke aangifte van aanwerving en ontslag (kan enkel elektronisch) •de trimestriële aangifte van lonen en arbeidstijden (kan enkel elektronisch) •het zich voordoen van een sociaal risico (kan elektronisch of op papier) -in 2008 werden 23 miljoen elektronische aangiften verricht door alle 220.000 werkgevers, waarvan 98 % van toepassing tot toepassing -op basis van een bevraging van het Belgisch Federaal Planbureau blijkt de last voor de ondernemingen t.g.v. van administratieve formaliteiten in de sociale sector sedert 2002 met 1,7 miljard € per jaar te zijn verminderd

29 Expertisecentrum8 december 2009 29 Dienstenintegratie in de sociale sector n elektronische diensten voor burgers -de burgers verkrijgen hun rechten maximaal automatisch op basis van de onderlinge elektronische dienstverlening tussen de actoren in de sociale sector -voor de rechten die niet automatisch kunnen worden verstrekt, worden geleidelijk aan geïntegreerde elektronische diensten aangeboden via portalen van de actoren in de sociale sector •9 diensten zijn operationeel •30 nieuwe diensten zijn voorzien

30 Expertisecentrum8 december 2009 30 Dienstenintegratie in de sociale sector n elektronische diensten voor derden -1 transactie voor bouwheren op het portaal van de sociale zekerheid •elektronische raadpleging van het feit of een werkgever in orde is met zijn socialezekerheidsverplichtingen en of al dan niet een hoofdelijke aansprakelijkheid kan ontstaan of een inhoudingsplicht bestaat -3 transacties voor gemeenten op het portaal van de sociale zekerheid •Communit-e: elektronische indiening van een aanvraag tot uitkering voor personen met een handicap bij de FOD Sociale Zekerheid •E-Creabis: online opvraging en, zo nodig, aanmaak van het unieke identificatienummer van de sociale zekerheid in het Rijksregister of de KSZ- registers •elektronische indiening van een pensioenaanvraag (RVP) -1 transactie voor de telecomoperatoren bij het BIPT •verificatie van het recht op sociaal telefoontarief -Limosa •eenmalige multifunctionele elektronische melding van alle activiteiten van buitenlandse werknemers, zelfstandigen of stagiairs op Belgisch grondgebied

31 Expertisecentrum8 december 2009 31 Dienstenintegratie in de sociale sector n een datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming met gegevens afkomstig van alle takken van de sociale zekerheid als basis voor beleidsondersteuning, beleidsevaluatie en onderzoeksondersteuning n geïntegreerde portaalomgeving met -informatie over alle aspecten van de sociale zekerheid -elektronische transacties voor burgers, ondernemingen, hun dienstverleners en beroepsbeoefenaars -geharmoniseerde instructies en een beschrijving van het gehanteerde, multifunctionele informatiemodel -een persoonlijke pagina voor elke burger, onderneming, dienstverlener en beroepsbeoefenaar n een geïntegreerd, via verschillende kanalen bereikbaar contact center Eranova ondersteund door een customer relationship management tool, en werkend met strikte service level agreements (SLA’s)

32 Expertisecentrum8 december 2009 32 Dienstenintegratie in de sociale sector n een verwijzingsrepertorium als basis voor de organisatie van de elektronische gegevensuitwisseling tussen de actoren in de sociale sector n bestaande uit drie onderling gerelateerde tabellen -de wie-waar-hoe-wanneer-tabel (personenrepertorium) •geeft aan welke personen in welke hoedanigheden dossiers bezitten bij welke actoren in de sociale sector m.b.t. welke periodes -de wat-waar-tabel (gegevensbeschikbaarheidstabel) •geeft aan welke soorten gegevens beschikbaar zijn bij de onderscheiden soorten actoren in de sociale sector m.b.t. de verschillende soorten dossiers -de wie-krijgt-wat-tabel (toegangsmachtigingstabel) •geeft aan welke soorten gegevens de onderscheiden soorten actoren in de sociale sector mogen verkrijgen m.b.t. de verschillende soorten dossiers

33 Expertisecentrum8 december 2009 33 United Nations Public Service Award 2006

34 Expertisecentrum8 december 2009 34 European Public Service Award 2007

35 Expertisecentrum8 december 2009 35 Actoren in de gezondheidssector n > 100.000 zorgverstrekkers (artsen, tandartsen, klinische laboratoria, apothekers, kinesisten, thuisverplegenden, …) n > 300 zorginstellingen (ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, …) n ziekenfondsen n overheidsinstellingen -federaal (FOD Volksgezondheid, Leefmilieu en Veiligheid van de Voedselketen, Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV), Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg, …) -gemeenschappen

36 Expertisecentrum8 december 2009 36 eHealth-platform Patiënten en zorgverstrekkers Platform met basisdiensten eHealth GABGABGAB Leveranciers Gebruikers Portal eHealth Portal eHealth PortaHealth SVA DTW Portaal RIZIV Portaal RIZIV SVA DTW MyCareNet SVA DTW Portaal SZ Portaal SZ SVA DTW FOD-SZ SVA DTW GABGABGAB

37 Expertisecentrum8 december 2009 37 Stand van zaken basisdiensten 1. coördinatie van elektronische deelprocessen 2. portaalomgeving (https://www.ehealth.fgov.be), met o.a.https://www.ehealth.fgov.be -een content management system -een zoekmotor 3. geïntegreerd gebruikers- en toegangsbeheer 4. beheer van loggings 5. systeem voor end-to-end vercijfering 6. persoonlijke elektronische brievenbus voor elke zorgverlener 7. elektronische datering (time stamping) 8. codering en anonimisering n in ontwikkeling 9.verwijzingsrepertorium (“metahub”)

38 Expertisecentrum8 december 2009 38 Geïntegreerde portaalomgeving

39 Expertisecentrum8 december 2009 39 Toegankelijke authentieke bronnen n rijksregister en KSZ-registers voor de actoren die gemachtigd zijn om er toegang toe te hebben -beheerders: FOD Binnenlandse Zaken en Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid -bevatten basisidentificatiegegevens over natuurlijke personen n kadaster van de zorgverleners -beheerder: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu -bevat informatie over het diploma en de specialiteit van een zorgverlener geïdentificeerd aan de hand van zijn identificatienummer sociale zekerheid (INSZ) n gegevensbank met de RIZIV-erkenningen -beheerder: RIZIV -bevat informatie over de erkenning door het RIZIV van een zorgverlener geïdentificeerd aan de hand van zijn INSZ

40 Expertisecentrum8 december 2009 40 Toegankelijke authentieke bronnen n gegevensbank met de personen die gemandateerd zijn om op te treden namens een zorginstelling of een (groepering van) zorgverlener(s) -beheerder: deels RSZ (onderdeel gebruikersbeheer ondernemingen), deels FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu -bevat informatie over welke personen, geïdentificeerd aan de hand van hun INSZ, gemandateerd zijn om namens een zorginstelling of een (vereniging van) zorgverlener(s) welke toepassingen te gebruiken

41 Expertisecentrum8 december 2009 41 Diensten met toegevoegde waarde n in productie -invoer in en raadpleging van het Kankerregister (basisdiensten 2, 3 en 4 – vandaag vercijfering door systeem eigen aan Kankerregister) -invoer in en raadpleging van het register met heup- en knieprothesen (Orthopride – Orthopedic Prosthesis Identification Data) (basisdiensten 1, 2, 3, 4 en 5) -ondersteuning van het elektronisch zorgvoorschrift in ziekenhuizen (basisdienst 7) -downloadbare, ondersteunende software voor opstelling en beheer van farmacotherapeutische ziekenhuis-formulieren (PharmaFormulary) (basisdienst 2) -ontsluiting digitale bibliotheek uitgewerkt door CEBAM (basisdiensten 2 en 3)

42 Expertisecentrum8 december 2009 42 Diensten met toegevoegde waarde n in productie -raadpleging van de wilsbeschikkingen inzake euthanasie (basisdiensten 2, 3 en 4) -elektronische overmaking van facturen derde betaler door verplegers(groeperingen) aan ziekenfondsen (basisdiensten 2, 3, 4 en 6) -elektronische raadpleging van verzekerbaarheid in de ziekteverzekering door verplegers(groeperingen) (basisdiensten 2, 3, 4 en 6) -on line registratiesysteem voor ziekenhuizen van gevallen van besmetting met H1N1-virus (basisdiensten 2, 3, 4 en 8) -on line registratiesysteem van gecodeerde gegevens m.b.t. vaccinaties tegen het H1N1-virus (basisdiensten 2, 3, 4 en 8)

43 Expertisecentrum8 december 2009 43 Diensten met toegevoegde waarde n in productie -platform voor gegevensuitwisseling tussen het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid en de door haar erkende diensten (VESTA) (basisdiensten 2, 3 en 4) -on line registratiesysteem voor de private voorzieningen uit de sector Bijzondere Jeugdzorg in Vlaanderen (basisdiensten 2, 3 en 4) -on line elektronisch bestellen van getuigschriften voor verstrekte hulp en overeenstemmingsstroken voor de zorgverleners (Medattest) (basisdienst 2) -feedback aan de ziekenhuizen over de door hen geleverde zorgverstrekkingen en de kost ervan (basisdiensten 2, 3 en 4) -codering en anonimisering van persoonsgegevens voor het RIZIV (basisdienst 8)

44 Expertisecentrum8 december 2009 44 Diensten met toegevoegde waarde n in test -invoer in en raadpleging van het gedeeld elektronisch artritisdossier, met inbegrip van elektronische processen voor terugbetaling van anti-TNF-medicatie (Safe – Shared Arthritis File for Electronic use) (basisdiensten 1, 2, 3, 4 en 5) -rapportering over MUG-interventies (Smureg) (basisdiensten 2, 3 en 4) -elektronische overmaking medico-administratieve documenten (aanvraag forfaits, toiletten, palliatieve patiënten, technische verstrekkingen) door thuisverplegers aan ziekenfondsen (basisdiensten 2, 3, 4 en 6)

45 Expertisecentrum8 december 2009 45 Diensten met toegevoegde waarde n in ontwikkeling -verdere elektronische processen voor het beheer van registers over verstrekte zorgen en het bekomen van de toelating tot terugbetaling van bepaalde zorgen (basisdiensten 1, 2, 3, 4 en 5) •hartimplantaten •conventies m.b.t. diabetes •… -herziening van de toepassing voor het verstrekken van een machtiging tot orgaandonatie (Orgadon) (basisdiensten 2, 3 en 4) -elektronisch beheer van wachtdiensten van huisartsen en tandartsen (Medega) (basisdiensten 2, 3 en 4) -interactieve website voor Ethische Comités m.b.t. experimenten in België (basisdiensten 2 en 3)

46 Expertisecentrum8 december 2009 46 Diensten met toegevoegde waarde n in ontwikkeling -elektronische invoer en raadpleging van de evaluatie van de gehandicapten in het informatiesysteem van de FOD Sociale Zekerheid (Medic-e) (basisdiensten 1, 2, 3 en 4) -elektronische geboorte-aangifte (eBirth) (basisdiensten 2, 3, 4, 5 en 8) -Resident Assessment Instrument (BelRAI) (basisdiensten 2, 3 en 4) -ondersteuning van traceerbaarheid van bloedproducten (basisdiensten 5 en 7) -ontsluiting gegevensbank van de farmaceutische specialiteiten (basisdiensten 1, 2 en 3) -ontsluiting gegevensbank m.b.t. behandelings-aanbevelingen uitgewerkt door CEBAM (basisdiensten 1, 2 en 3)

47 Expertisecentrum8 december 2009 47 Naar een netwerk van dienstenintegratoren Internet Extranet gewest of gemeenschap Extranet gewest of gemeenschap Fedman Diensten- repository FOD POD ISZ Diensten- repository Extranet sociale sector ISZ GOD Diensten- repository VPN Apotheker Ziekenhuis Arts Diensten- repository Diensten- integrator (Fedict) Diensten- integrator (KSZ) Diensten- integrator (Corve, Easi-Wal, CIBG, …) Diensten- integrator (eHealth)

48 Expertisecentrum8 december 2009 48 gebruikers- en toegangsbeheer n identificatie: uniek identificatienummer van de entiteit n authenticatie van de identiteit van een natuurlijk persoon: in functie van het vereiste beveiligingsniveau -elektronische identiteitskaart -gebruikersnummer, paswoord en burgertoken -gebruikersnummer en paswoord n verificatie van hoedanigheden en mandaten: toegang tot gevalideerde authentieke bronnen n autorisatie tot gebruik van een toepassing: beheer door aanbieder van de toepassing n uitgebouwd via een generiek policy enforcement model

49 Expertisecentrum8 december 2009 49 Policy Enforcement Model Gebruiker Policy Toepassing (PEP) Toepassing Policy Beslissing(PDP) Actie op toepassing Beslissings aanvraag Beslissings antwoord Actie op toepassing TOEGESTAAN Policy Informatie (PIP) Informatie Vraag/ Antwoord Policy Administratie (PAP) Ophalen Policies Authentieke bron Policy Informatie (PIP) Informatie Vraag/ Antwoord Policy repository Actie op toepassing GEWEIGERD Beheerder Autorisatie beheer Authentieke bron

50 Expertisecentrum8 december 2009 50 Policy Enforcement Point (PEP) n onderscheppen van de autorisatieaanvraag met alle beschikbare informatie inzake de gebruiker, de gevraagde actie, de resources en de omgeving n de autorisatieaanvraag doorsturen naar het Policy Decision Point (PDP) en een autorisatiebeslissing afdwingen n toegang verlenen tot de toepassing en relevante credentials meegeven Gebruiker Policy Toepassing (PEP) Toepassing Policy Beslissing(PDP) Actie op toepassing Beslissings aanvraag Beslissings antwoord Actie op toepassing TOEGESTAAN Actie op toepassing GEWEIGERD

51 Expertisecentrum8 december 2009 51 Policy Decision Point (PDP) n op basis van de ontvangen autorisatieaanvraag de passende autorisation policy opzoeken in de Policy Administration Point(s) (PAP) n de policy evalueren en, zo nodig, de relevante informatie ophalen uit de Policy Information Point(s) (PIP) n de autorisatiebeslissing (permit/deny/not applicable) nemen en doorsturen naar het PEP Policy Toepassing (PEP) Policy Beslissing(PDP) Beslissings aanvraag Beslissings antwoord Policy Informatie (PIP) Vraag / Antwoord Policy Administratie (PAP) Ophalen Policies Policy Informatie (PIP) Informatie Vraag/ Antwoord Informatie

52 Expertisecentrum8 december 2009 52 Policy Administration Point (PAP) n omgeving voor het bewaren en beheren van de autorisation policies door de bevoegde perso(o)n(en) aangeduid door de verantwoordelijke voor de toepassing n ter beschikking stellen van de autorisation policies aan het PDP PDP PAP Ophalen Policies Beheerder Autorisatie beheer Policy repository

53 Expertisecentrum8 december 2009 53 Policy Information Point (PIP) n ter beschikking stellen aan het PDP van informatie voor het beoordelen van de autorisation policies (authentieke bronnen met hoedanigheden, mandaten, …) PDP PIP1 Informatie Vraag/ Antwoord Authentieke bron PIP2 Authentieke bron Informatie Vraag/ Antwoord

54 Expertisecentrum8 december 2009 54 APPLICATIONS AuthorisationAuthen- tication PEP Role Mapper USER PAP ‘’Kephas’’ Role Mapper DB PDP Role Provider PIP Attribute Provider Role Provider DB UMAF PIP Attribute Provider DB XYZ WebApp XYZ APPLICATIONS AuthorisationAuthen- tication PEP Role Mapper USER WebApp XYZ PIP Attribute Provider PAP ‘’Kephas’’ Role Mapper DB PDP Role Provider Role Provider DB Beheer GAB PIP Attribute Provider DB XYZ PIP Attribute Provider DB Gerechts- deurwaar- ders PIP Attribute Provider DB Mandaten eHealth APPLICATIONS AuthorisationAuthen- tication PEP Role Mapper USER PAP ‘’Kephas’’ Role Mapper DB PDP Role Provider PIP Attribute Provider Role Provider DB RIZIV PIP Attribute Provider DB XYZ WebApp XYZ Beheer GAB PIP Attribute Provider DB Mandaten Sociale sector (KSZ) Niet-sociale FOD’s (Fedict) Beheer GAB DB XYZ Implementatie over sectoren heen

55 Expertisecentrum8 december 2009 55 Nieuwe diensten voor actoren sociale sector n verdere ontsluiting van de relevante persoonsgegevensbanken voor de actoren in de sociale sector, zoals -het repertorium van de gezinsbijslagen -het pensioenkadaster -de Kruispuntbankregisters n uitwerking van methoden voor het optimaliseren van de onderlinge consistentie van de onderscheiden persoonsgegevensbanken en de kwaliteit van de erin opgenomen persoonsgegevens n ontwikkeling van tal van nieuwe elektronische attesten voor de actoren in de sociale sector -jaarlijkse vaststelling van de nieuwe behoeften op basis van een bevraging van de actoren in de sociale sector -40-tal gewenste nieuwe elektronische attesten staan beschreven in de prioriteitenlijst beschikbaar op de website van de KSZ

56 Expertisecentrum8 december 2009 56 Nieuwe diensten voor actoren sociale sector n bijzondere aandacht voor diensten aan nieuwe doelgroepen -gewest- en gemeenschapsinstellingen met sociale taken (arbeidsbemiddelingsdiensten, diensten voor gehandicapten, sociale huisvestingsmaatschappijen,…) (koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel 18 KSZ-wet) -instanties die aanvullende voordelen toekennen op basis van het sociaal statuut van de begunstigde (artikel 11bis KSZ-wet) -instanties belast met het berekenen en uitkeren van wettelijke en aanvullende pensioenen -externe preventiediensten -steden en gemeenten in hun rol van actor in de sociale sector (vb. pensioenaanvraag) -artsen als indieners van bepaalde aanvragen om tegemoetkomingen of medische evaluaties

57 Expertisecentrum8 december 2009 57 Nieuwe diensten voor de ondernemingen n inproductiestelling en/of optimalisatie van alle herziene aangiften van sociale risico’s met het oog op een valorisatie van de vereenvoudigingsmogelijkheden ten gevolge van de invoering van de multifunctionele DIMONA- en kwartaalaangiften n verbetering van de elektronische feedbackmechanismen voor ondernemingen en hun onderaannemers, o.a. door middel van de E- box n maximale vervanging van de nood aan opvraging van papieren RSZ- attesten door de rechtstreekse elektronische terbeschikkingstelling van de erop voorkomende informatie aan de bestemmelingen ervan, naar hun keuze van toepassing tot toepassing of via het portaal van de sociale zekerheid n elektronische terbeschikkingstelling van relevante informatie aan instanties die bij de ondernemingen statistische informatie opvragen, zodat deze opvragingen kunnen worden geminimaliseerd

58 Expertisecentrum8 december 2009 58 Nieuwe diensten voor de ondernemingen n vereenvoudiging van de informatiestromen i.v.m. de inhoudingen op brugpensioenen n verdere ontwikkeling LIMOSA: eenmalige, multifunctionele elektronische aangifte van alle activiteiten van buitenlandse werknemers of zelfstandigen op Belgisch grondgebied en de monitoring van deze activiteiten, met een achterliggende gemeenschappelijke gegevensbank met alle aangegeven informatie rond tewerkstelling vanuit het buitenland, en later ook m.b.t. arbeids- en beroepskaarten, arbeids- en verblijfsvergunningen, raadpleegbaar voor alle bevoegde diensten en statistisch exploiteerbaar

59 Expertisecentrum8 december 2009 59 Nieuwe diensten voor de burgers n stimuleren van de elektronische gegevensuitwisseling, bij voorkeur van toepassing tot toepassing aan de hand van gestructureerde berichten n verdere veralgemening van het ondersteunen van de automatische toekenning van sociale rechten of aanvullende voordelen gebaseerd op het sociaal statuut, o.a. in de water-, gas- en elektriciteitssector n nu een betrouwbare elektronische authentisering van de identiteit en elektronische handtekening mogelijk is op basis van de elektronische identiteitskaart, aanzienlijke uitbreiding van het aantal transacties voor de burgers, zoals -raadpleging door de sociaal verzekerde van de hem betreffende gegevens in de gegevensbanken van de instellingen van sociale zekerheid -raadpleging door de sociaal verzekerde van de loggings inzake gegevensuitwisselingen m.b.t. hemzelf via het netwerk van de sociale zekerheid

60 Expertisecentrum8 december 2009 60 Nieuwe diensten voor de burgers n uitbouw van een loopbaanplanningsysteem met onder meer antwoord op volgende vragen -welke rechten heeft een bepaalde burger op verschillende vormen van loopbaanonderbreking of tijdskrediet en welke impact heeft de opname van deze rechten op sociale uitkeringen en pensioenen? -financiële informatie over wettelijke en aanvullende pensioenen •wat zijn de opgebouwde rechten? •simulaties over de financiële gevolgen bij een uitstap op een bepaalde leeftijd •simulaties over de weerslag op het pensioen van een evolutie in het loon, een wijziging van de arbeidsduur, een werkhervatting, een carrièreswitch,… -wat zijn de voordelen toegekend in collectieve arbeidsovereenkomsten ?

61 Expertisecentrum8 december 2009 61 Verdere uitbouw Kruispuntbankregisters n bevestiging van complementariteit en subsidiariteit t.a.v. het Rijksregister n verdere evolutie naar de authentieke bron van de basisidentificatiegegevens van alle natuurlijke personen die niet zijn ingeschreven in het Rijksregister, maar waarover gegevens worden bewaard door -de actoren in de sociale sector -andere overheidsdiensten (gewesten, gemeenschappen, provincies, steden, gemeenten,…) -andere instanties met een opdracht van algemeen belang n ontsluiting voor alle belanghebbende instanties mits machtiging van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid -interactieve raadpleging -raadpleging in massa -automatische mededeling van wijzigingen

62 Expertisecentrum8 december 2009 62 Vervanging SIS-kaart n geleidelijke vervanging van de functies van de SIS-kaart -de functie van elektronische identificatie wordt overgenomen door de elektronische identiteitskaart na de algemene uitreiking ervan -de functie van bewijs van de verzekerbaarheid in de sector van de gezondheidszorg wordt overgenomen door •een beveiligde on line toegang van de zorgverstrekkers tot de verzekerbaarheidsgegevens van hun patiënten beschikbaar bij de ziekenfondsen, met gebruik van de elektronische identiteitskaart of een ander instrument als middel voor de identificatie van de patiënt •met een elektronische identificatie en authenticatie van de zorgverstrekkers n behoud van de SIS-kaart of van een gelijkwaardige oplossing voor de identificatie van de sociaal verzekerden die niet over een elektronische identiteitskaart beschikken (sociaal verzekerden die niet in België verblijven, …) n alvast update van de leesapparatuur van de SIS-kaart opdat ze kan gebruikt worden om de elektronische identiteitskaart te lezen

63 Expertisecentrum8 december 2009 63 Evolutie datawarehouse n evolutie van het datawarehouse arbeidsmarkt naar een datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming door de uitbreiding van het aantal gegevensaanleverende instanties -relevante gegevens van alle actoren in de sociale sector -relevante gegevens afkomstig van andere actoren (vb. FOD Financiën, Nationaal Instituut voor de Statistiek,…) -telkens mits machtiging van het bevoegde sectoraal comité van de CBPL n uitbreiding van de basisstatistieken, zijnde veel gevraagde statistieken die automatisch worden aangemaakt en verspreid, en raadplegingsmogelijkheid ervan via het internet n ondersteuning van de instanties belast met beleidsvoorbereiding, beleidsevaluatie en onderzoek bij de toegankelijkheid van het datawarehouse voor hun ad hoc behoeften n vaststelling van een standaardmethodologie voor de codificatie en de anonimisering van gegevens n geen inhoudelijke verwerking door de KSZ !!!

64 Expertisecentrum8 december 2009 64 Evolutie van de authentieke bronnen n snellere beschikbaarheid van gegevens i.v.m. -geboorten -wijzigingen van burgerlijke staat -wijziging van gezinssamenstelling -overlijden door de herziening van de processen voor de opname van deze gegevens door de steden en gemeenten in het Rijksregister n verhoging van de functionaliteit van de Kruispuntbank Ondernemingen -opname van alle relevante entiteiten -activeren van de bij de Kruispuntbank Ondernemingen ingestelde coördinatie-organen -uitbouwen van de functie van de Kruispuntbank Ondernemingen inzake opname van verwijzingen naar en organiseren van geïntegreerde elektronische toegang tot in andere gegevensbanken bewaarde authentieke gegevens m.b.t. de ondernemingen

65 Expertisecentrum8 december 2009 65 Informatie-uitwisseling met fiscale sector n wederzijdse elektronische uitwisseling van persoonsgegevens gemachtigd door de bevoegde sectorale comités van de CBPL, met bijzondere aandacht voor de naleving van het proportionaliteitsbeginsel en de transparantie voor de burgers en de ondernemingen n voorbeelden -door sociale sector aan FOD Financiën •mededeling van de arbeidsinkomsten van werknemers en de vervangingsinkomen ter vervanging van de Belcotax-aangiften en met het oog op de voorinvulling van de aangifte voor de personenbelasting •mededeling van informatie m.b.t. de gekende beschikking over beslagbare inkomsten voor personen die een vaststaande schuld hebben bij de FOD Financiën (vb. alimentatievorderingen) -door FOD Financiën aan sociale sector •mededeling van de belastbare inkomsten voor personen die aanspraak maken op één van de regelingen van sociale bijstand met het oog de doorvoering van de bestaansmiddelentoets

66 Expertisecentrum8 december 2009 66 Prioriteiten eHealth-platform n onderlinge elektronische uitwisseling van relevante informatie bewaard in elektronische zorgdossiers tussen (regionale en lokale netwerken van) zorginstellingen en/of zorgverleners n vereenvoudiging en informatisering van de administratieve formaliteiten van zorgverleners en zorginstellingen -elektronische toegankelijkheid voor de zorgverleners en de zorginstellingen tot de verzekerbaarheidstoestand in de ziekteverzekering en tot andere relevante administratieve informatie over de patiënt -geoptimaliseerde elektronische processen voor het bekomen van de toelating tot terugbetaling van bepaalde zorgen

67 Expertisecentrum8 december 2009 67 Bereikte voordelen n grotere efficiëntie -lagere lasten en kosten, bvb. •eenmalige inzameling van informatie aan de hand van geharmoniseerde begrippen en instructies •zoveel mogelijk elektronische uitwisseling van gegevens van toepassing tot toepassing, zonder manuele herinvoer •taakverdeling inzake validatie en beheer van informatie •minder onnodige contacten achteraf •samenwerking inzake de ontwikkeling van toepassingen (assemblage- techniek) d.m.v. de beschikbaarheid van herbruikbare diensten en componenten -meer diensten voor dezelfde totale kost, bvb. •alle diensten zijn beschikbaar op elk ogenblik, van om het even waar en via om het even welk device •geïntegreerde dienstverlening -snellere dienstverlening •vermindering van reis- en wachttijd •rechtstreekse interactie met de bevoegde actor •real time feedback voor de gebruiker

68 Expertisecentrum8 december 2009 68 Bereikte voordelen n grotere effectiviteit -hogere kwaliteit van de dienstverlening, bvb. •juistere dienstverlening •meer gepersonaliseerde dienstverlening •transparantere dienstverlening •veiligere dienstverlening met grotere bescherming van de persoonlijke levenssfeer •mogelijkheid tot kwaliteitscontrole op het dienstverleningsproces door de gebruiker, o.a. door de mogelijkheid tot elektronische raadpleging van de stand van zaken van het dienstverleningsproces -minder fraudemogelijkheden -nieuwsoortige diensten, bvb. •maximale automatische toekenning van rechten •automatische informatie over mogelijke rechten, die niet automatisch kunnen worden toegekend •actief zoeken naar non-take-up via datawarehousingtechnieken •rechtstreekse controle over de eigen gegevens •gepersonaliseerde simulatie-omgevingen

69 Expertisecentrum8 december 2009 69 Kritische succesfactoren n elektronische dienstverlening als een structureel hervormingsproces -procesherziening -gecoördineerde back-offices -geïntegreerde en gepersonaliseerde front-office dienstverlening n ondersteuning van en toegang tot beleidsvormers tot op het hoogste niveau n breed maatschappelijk draagvlak n vertrouwen van alle stakeholders inzake behoud van nodige autonomie en veiligheid van het systeem n samenwerking tussen alle betrokken actoren gebaseerd op een taakverdeling eerder dan op een centralisering van de taken n quick wins in combinatie met een visie op lange termijn n inachtneming van de wettelijke bevoegdheidsverdeling tussen actoren

70 Expertisecentrum8 december 2009 70 Kritische succesfactoren n wettelijk kader dat de gemeenschappelijke basisprincipes inzake informatiebeheer afdwingbaar maakt n oprichting van dienstenintegratoren die bevorderen en coördineren

71 Expertisecentrum8 december 2009 71 Belangrijkste hinderpalen n zoeken van een gepast evenwicht tussen enerzijds efficiëntie en anderzijds de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de informatieveiligheid n een race voor quick wins (cf surveymania) stimuleert niet de ontwikkeling van goed geconcipieerde systemen gebaseerd op procesoptimalisatie n te kleine financiële marge voor innovatie n actoren zien de ontwikkeling van elektronische dienstverlening soms als een bedreiging n tekort aan competenties en kennis => oprichting van een ondersteunende vzw die medewerkers kan aantrekken aan marktvoorwaarden en ter beschikking kan stellen van de actoren in de sociale sector en de gezondheidssector

72 Expertisecentrum8 december 2009 72 Belangrijkste hinderpalen n nood aan een radicale cultuurverandering -van hiërarchie naar netwerken -afstemming van de dienstverlening op de behoeften van de gebruikers, en niet op de interne organisatie van de actoren -empowerment ipv loutere dienstbaarheid -belonen van ondernemerschap -ex post evaluatie van de output, eerder dan ex ante controle op de input

73 Expertisecentrum8 december 2009 73 Meer informatie n website Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid -http://www.ksz.fgov.behttp://www.ksz.fgov.be n portaal van de sociale zekerheid -https://www.socialsecurity.behttps://www.socialsecurity.be n portaal van eHealth -https://www.ehealth.fgov.behttps://www.ehealth.fgov.be n persoonlijke website van Frank Robben -http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobbenhttp://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben


Download ppt "Elektronische dienstverlening : het kruispuntbankmodel Peter Maes Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 Brussel E-mail:"

Verwante presentaties


Ads door Google