De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pakkende en sprekende taal

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pakkende en sprekende taal"— Transcript van de presentatie:

1 Pakkende en sprekende taal
Stijlfiguren Pakkende en sprekende taal

2 Cevo-lijst met stijlmiddelen
Pallas 4 – blz Medea, hulpboek, blz =>alfabetisch genoemd -per genre specifieke ‘favorieten’ -veel stijlmiddelen komen in groepen voor

3 Soorten stijlmiddelen
1. vergelijkingen 2. opsommingen 3. Klankeffecten 4. Niet letterlijke taal 5. Verteltechniek

4 1. Is er sprake van een vergelijking (dit = dat)
Ja, kies dan één van de volgende stijlfiguren: a. vergelijking (daarbinnen vaak * afgebeelde * beeld * punt van overeenkomst) zoals…zo b. metafoor –overdrachtelijk (zonder zoals) c. metonymie - ‘logische’ overeenkomst

5 Homerische vergelijking
th'/si de; Nausikava leukwvleno" a[rceto molph'". Oi{h d’ ‘Artemi" ei\si ... kou'rai Dio;" aijgiovcoio, ajgronovmoi paivzousi: gevghqe dev te frevna Lhtwv: pasavwn d’ uJpe;r h{ ge kavrh e[cei hjde; mevtwpa, rJei'av t’ ajrignwvth pevletai, kalai; dev te pa'sai: w}" h{ g’ ajmfipovloisi metevprepe parqevno" ajdmhv". beeld Artemis afgebeelde Nausicaa punt van overeenkomst steekt uit boven de anderen

6 metafoor ….ἐς δὲ τὴν τύχην πεσοῦσ’ ὅσην σὺ πῶς ἂν ἐκνεῦσαι δοκεῖς;
(zwemmen uit = zich redden uit) (Euripides, Hippolytus 470) alleen beeld genoemd Metonymie/ pars pro toto

7 2. Is het een opsomming? Zo ja, dan zijn de volgende stijlfiguren mogelijk: - anafoor - asyndeton of polysyndeton - chiasme of parallellie - repetitio - tricolon - climax

8 Anafoor Het herhalen van hetzelfde tekst-element aan het begin van opeenvol-gende (delen van) zinnen of versregels εκεινος ειναι φησι Διονυσον θεον, εκεινος εν μηρωι ποτ ερραφθαι Διος, (Euripides, Bacchae )

9 Polysyndeton ὁ δὲ Ἀπόλλων προσποιεῖται μὲν πάντα εἰδέναι καὶ τοξεύειν καὶ κιθαρίζειν καὶ ἰατρὸς εἶναι καὶ μαντεύεσθαι Asyndeton: zonder voegwoorden

10 Chiasme πολλῶν δ’ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω, (Homerus, α 3)
patroon: a b b a NB: chiasme kruiselings laten noteren, dus: ἴδεν ἄστεα νόον ἔγνω parallelie: a b a b

11 climax ....καὶ κύσε χεῖρας, δεινάς, ἀνδροφόνους, αἵ οἱ πολέας κτάνον υἷας ... (Homerus, Ω )

12 3. Klankeffecten: alliteratie
ἀλλά μοι ἀμφ’ Ὀδυσῆι δαίφρονι δαίεται ἦτορ, δυσμόρῳ, ὃς δὴ δηθὰ φίλων ἄπο πήματα πάσχει (Homerus, a )

13 4. Kun je dat wat er staat, niet letterlijk opvatten?
Zo nee, dan zijn dit de mogelijkheden: - eufemisme - hyperbool - ironie - litotes - personificatie

14 Ιronie · θαυµαστὸν δέ σε 510 ἔχω πόσιν καὶ πιστὸν ἡ τάλαιν᾽ ἐγώ
· θαυµαστὸν δέ σε ἔχω πόσιν καὶ πιστὸν ἡ τάλαιν᾽ ἐγώ ik, de ongelukkige, heb jou als een bewonderenswaardige en trouwe echtgenoot (Euripides, Medea )

15 5. Is er een verteller? Zo ja, dan zijn dit de mogelijkheden:
vertelperspectief -alwetende verteller - vertellerscommentaar - subverteller - raamvertelling verteltechniek - ringcompositie - retrospectie - prospectie

16 Is er een chronologie aanwezig?
Zo ja, dan zijn dit de mogelijkheden: - retrospectie (flashback) - prospectie (vooruitwijzing) - ringcompositie - raamvertelling

17 Ringcompositie het verhaal van het dode kind in het bestek van Cyno’s zorg voor de levende: Ι.113 Κάρτα τε εδοξε τωι βουκόλωι προς τα παρεόντα ευ  λέγειν η γυνή, και αυτίκα εποίεε ταυτα· τον μεν εφερε  θανατώσων παιδα, τουτον μεν παραδιδοι τηι εωυτου γυναικί, τον δε εωυτου εόντα νεκρον λαβον εθηκε ες τ ο αγγος ....  Και το μεν ετέθαπτο, τον δε υστερον τούτων Κυρον  ονομασθέντα παραλαβουσα ετρεφε η γυνη του  βουκόλου, ουνομα αλλο κού τι και ου Κυρον θεμένη.  

18 6. poezie Enjambement hyperbaton

19 Qeoi; d j ejlevairon a{panteV novsfi PoseidavwnoV`
De goden hadden allen medelijden behalve Poseidon; Weer een enjambement; wat is dat precies en wat is de functie ervan? enjambement = Wanneer het einde van een zin of zinsdeel niet samenvalt met het einde van het vers. Het zinsdeel aan het begin van het volgende vers krijgt dan nadruk (Poseidon!)


Download ppt "Pakkende en sprekende taal"

Verwante presentaties


Ads door Google