De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

H.C.J. Schoffelen MPA Voortgangsrapportage bestuurlijke jaaragenda Meerjarenplan 2006 – 2009 Faculteit Bouwkunde Voorbereiding bilateraal College van Bestuur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "H.C.J. Schoffelen MPA Voortgangsrapportage bestuurlijke jaaragenda Meerjarenplan 2006 – 2009 Faculteit Bouwkunde Voorbereiding bilateraal College van Bestuur."— Transcript van de presentatie:

1 H.C.J. Schoffelen MPA Voortgangsrapportage bestuurlijke jaaragenda Meerjarenplan 2006 – 2009 Faculteit Bouwkunde Voorbereiding bilateraal College van Bestuur en faculteit Bouwkunde 29 november 2006 (10.30 – 12.00 uur)

2 2 Inhoud  Positionering  Leerstoelenstrategie  Onderwijs  Onderzoek  Kennisvalorisatie  Organisatie  Resumé

3 3 Time frames positionering faculteit

4 4 Positionering: bestuurlijke agenda IssueResultaatVoortgang in 2006 Meerjarenplan BKVisiedocument BK 2010 Ritme van Bouwkunde Meerjarenplan Bouwkunde 2006-2009 (MJ)Afdelingsplannen Afdelingsplan Building Technology 2006 Raadpleging externen 1 ste kwartaal 2007 voor OW 4 e kwartaal voor OZ OW visitatie/ accreditatie Voortgaande curriculum vernieuwing Positief oordeel visitatiecommissie Indalen vernieuwingsprojecten in 2006 Accreditatie verwacht in 2007 Nieuwe decaanHeroriëntatie BK 2010 Visie Wytze Patijn Annex MJP BK 2006-2009 CurriculumNieuwe BSc 2007/8 Programma gereed 1 ste kwartaal 2007 Volledig minorprogramma in 2008 Research portfolioNieuw portfolio 2008 Mid Term Review met TUe medio 2007 Portfolio 2008 gereed 4 e kwartaal 2007

5 5 Leerstoelenstrategie: bestuurlijke agenda IssueResultaatVoortgang in 2006 LeerstoelenstrategieStand van zaken 2006 Bijlage bij MJP 2006-2009 Aanvullende bijlage bij Annex MJP BK Profielomschrijvingen zie volgende sheet Benoemingen UHD strategieOntwikkelingsplan ImaginationDefinitiefase In uitvoering Vaststelling programma 4 e kwartaal 2006 Evaluatie 1 ste fase 2 e kwartaal 2007

6 6 Materials Science Chair Plan FoA * OTB related 1 juli 2005

7 7 * OTB related 1 december 2006 Urban Compositions Landscape Architecture >0,8 fte Building TechnologyReal Estate & HousingUrbanismArchitecture Core Aspect Fundamental Special DwellingsArchitectural Engineering RestorationComponent design Interiors Spatial Planning and Strategy *Building Typology Architectural CompositionMaterialisation of Buildings Structural Design Constructional Design Climate Design and Sustainability Real Estate Sustainable Housing Transform.* Applied Mechanics History and Theory of Architecture, Urbanism and Building Sciences Building Physics Materials Science PR/impuls6 x 0,3 ftePR/impuls3 x 0,3 fte PR/impulsn.t.b. x 0,3 fte >0,8 fte 0,6 fte Architectural Design Managem. Area Development* Housing Management* 0,6 fte 0,6 fte/OTB pm Building Economics Design and Decision Systems Urban Design Metropolitan & Regional Design Urban & Regional Developm.* 0,6 fte OTB pm Building Law Sustainable Development Media Sciences 1,0 fte + 1.0 fte impuls … fte/OTB pm Design and Construction Managem. Construction and Realisation Berlage ChairBelvedere ChairTechniques of ConservationHousing Quality & Process Innov. Ecology and Environmental Plann. Housing Systems* … fte/OTB pm 1,0 fte Fasering: gerealiseerdvoordrachtprofiel Building Services in voorbereiding

8 8 Time frames onderwijs

9 9 Onderwijs: bestuurlijke agenda IssueResultaatVoortgang 2006 KwaliteitszorgCommissie ‘afnemend veld’ Instelling aangehouden Externe beoordeling(Proef)visitatie Met succes afgerond Accreditatie Verwacht in 2007 Focus op onderwijs (negen projecten) Wetenschappelijkheid BSc/MSc Zie volgende sheet Samenhang & verrijking BSc/MSc Logistiek & communicatie Kwaliteitszorg & professionalisering Post graduate pilot UEuropean Master Urbanism (EMU) 2 e Erasmus Mundus aanvrage Afronden pilotfase 2 e kwartaal 2007 Post graduate RE&HMCD Pilotfase afgerond, bestendige situatie bereikt StadshavensCityport Academy Rotterdam TUD (BK) founding father 4 e kwartaal 2006

10 10 Onderwijs: veranderprojecten 1 t/m 5 ProjectResultaat in kwartaal 2006IIIIIIIV Logistiek  uitwerken in facultaire en SSC activiteiten (januari 2005);  bijstellen facultair actieplan (februari 2006);  implementatie Blackboard Community O&S (voorjaar 2006). Afstuderen  implementatie van resultaten in staande organisatie. Wetenschappelijkheid  conclusies en aanbevelingen BSc curriculum 2006 (voorjaar 2006);  analyse wetenschappelijke oriëntatie MSc-opleiding (zomer 2006);  conclusies en aanbevelingen MSc-opleiding 2007 (december 2006). Samenhang BSc  verbetering roosterbaarheid en studeerbaarheid (januari 2006);  studiemiddag docenten en studenten met BSc-coördinator en Opleidingsdirecteur (februari 2006);  aanscherping didactisch concept ontwerponderwijs in curriculum 2006-2007 (voorjaar 2006);  verwerken voorstellen verbeterproject 3 en verbeterproject 6 in curriculum 2006-2007 (voorjaar 2006). Samenwerking MSc  evalueren van de mogelijkheid om in 3 jaar af te studeren in MSc-tracks Architecture en Building Technology;  mogelijkheid realiseren om in 3 jaar af te studeren in MSc-tracks Architecture en Urbanism;  realiseren verdiepingssemester Architectoniek;  implementatie Explorelab (studenteninitiatief onderzoeksgestuurde afstudeerlaboratorium);  realiseren keuzeruimtes voor alle MSc-tracks in het 2de kwartaal;  implementatie multi-disciplinaire afstudeerlaboratoria;  versterking samenwerking MSc-tracks in het reguliere onderwijs;  evaluatie versterking samenwerking MSc-tracks.

11 11 Onderwijs: veranderprojecten 6 t/m 9 ProjectResultaat in kwartaal 2006IIIIIIIV Toetsing  implementatie uitkomsten toetsketens in BSc curriculum 2006-2007;  implementatie beoordelingscriteria ontwerpprojecten in BSc curriculum 2006-2007;  koppeling kwantitatieve toetsgegevens BSc en uitkomsten student-evaluaties BSc;  voorstellen voor regelmatig studiegedrag studenten in BSc curriculum 2006-2007.  implementatie en evaluatie beoordelingscriteria MSc-opleiding (zomer 2006);  plan van aanpak begintermen MSc-opleiding en realisering ervan (zomer 2006). Kwaliteitszorg  koppeling Sensor en VOLG+(januari – februari 2006);  uitvoeren pilot Building Technology (maart – april 2006);  implementatie instrumenten uit zelfevaluatie 2005 (p. 44. BSc-opleiding en p. 49 MSc- opleiding);  realiseren van gestuurd kwaliteitsmodel op basis van concrete beleidsdoelen meerjarenplan;  criteria voor vervangende software (Sensor Enquêtes);  evaluatieplan 2006 formuleren;  actualiseren website Kwaliteitszorg;  installeren van een Commissie ‘Afnemend veld’. Professionalisering  implementatie BKO-traject nieuwe docenten;  realisering facilitering gastdocenten;  stimuleren commitment gastdocenten via coördinatoren;  aanbieden palet cursussen op maat voor zittende docenten. Internationalisering  concentratie relaties tot preferred partners;  uitbreiding samenwerking met preferred partners op alle gebieden;  versterken internationale positionering Building Technology;  stimuleren internationale positionering Real Estate & Housing.

12 12 Time frames onderzoek

13 13 Onderzoek: bestuurlijke agenda IssueResultaatVoortgang in 2006 OOD vernieuwingsgelden Diverse projecten Realisatie in 3 e kwartaal 2006 K€ 727 WP impulsen Bovenformatief gerealiseerd ultimo 2006: 12 PhD + 8 U(H)D + 8 postdocs DSD (BK) & DDI (IO)Delft Design Labs Verkenning afgesloten met rapportage 1 ste inhoudelijke bijeenkomst nov 2006 Delft Science in Design2 e conferentie BK en IO leading in voorbereiding conferentie 4 april 2007 BouwSpeerpunt Position paper voor de opzet in 2006/2007 NWO en ontwerpenStrategieconferentie PM Portfolio 2002-2007Midtermreview (Mtr) Startnotitie gereed Participatie van BK TUe Koersbepaling 1 ste plaatsbepaling voor Mtr 2 e kwartaal 2007 Verwerking Mtr rapportage 3 e kwartaal 2007 Portfolio 2008-2014Startconferentie 2 e plaatsbepaling in 4 e kwartaal 2007 Definitief portfolio van start 1 ste kwartaal 2008 Professional doctoratePilot (TWAIO) Verkenning met Berlage Institute Verkenning met EMU

14 14 Time frames kennisvalorisatie

15 15 Kennisvalorisatie: bestuurlijke agenda IssueResultaatVoortgang in 2006 ValorisatieProjectorganisatie BMO/BK Benoeming projectleider MTR en programmamanager Kennisvalorisatie per 1/2007 Kenniscentra RE&H Centre for People & Building Bestendige situatie bereikt Bouwprocesinnovatie (3TU) Businessplan in uitvoering Integrale gebiedsontwikkeling Businessplan per ultimo 2006 MKBConsortia in opbouw (BT) 4 Prometheuscontracten voor 2 e fase 3 nieuwe Prometheuscontracten BouwSpeerpunt Deel financiering uit 3 e geldstroom Businessplannen Expertcentra A Interactive Architecture Businessplan in uitvoering Urban Architecture®MIT Businessplan in uitvoering Spin-off BKAlumni onderzoek Definitiefase 4 e kwartaal 2006 NWO & ontwerpenStrategieconferentie TUD PM

16 16 Time frames organisatie

17 17 Organisatie: bestuurlijke agenda IssueResultaatVoortgang 2006 FaculteitsreglementVaststelling Faculteitspecifieke bijlage gereed Mandaatregeling 4 e kwartaal 2006 Faculty-vormingSectievorming Besluitvorming in 4 e kwartaal 2006 DecaanInterim-periode Afgerond Inwerkperiode Afgerond OODProjectimplementatie Evaluatie 1 ste fase 4 e kwartaal 2006 Organisatieontwikkeling in 2007 Kwaliteitsbeleid WPR&O monitor Monitor gereed Procedurewijziging per 2007 Ruimte voor talent (opleidingen) Engelstaligheid: pilots BT Hoorcollege evaluatie in combinatie met didactische trainingen HuisvestingM2 voor didactische kwaliteit Pilot Drebbelweg Huisvestingsplan in 4 e kwartaal 2006 ICTInnovaties & laptop project Realisatie innovaties in 2006 k€ 220 Laptop project in 3 e kwartaal 2007 SchatkeldersOntsluiten schatkamers BK Businessplan gereed 3 e kwartaal 2006 PvA gereed in 4 e kwartaal 2006

18 18 UITDAGINGENDRIVERSIN KWARTAAL 2006 IIIIIIIV InternationaliseringOntwikkelen internationale curriculuminhoud Focus in uitwisseling van MSc en PhD PhD en MSc instroombeleid Verkennen en concretiseren Asia link Post doc beleid Grants beleid KennisvalorisatieKennis- & expertisecentra, MKB consortia en collectieven Kennisexport naar Azie (U, A en Berlage) Diverse projecten (Randstad Holland, RbyD, DigitalTotalDesign) Kwaliteit van de kwantiteitIn-, door- en uitstroombeleid van studenten (HTO zij-instroom) M2 voor didactische kwaliteit (pilot) Ruimte voor talent / Didactisch repertoire WP (diverse projecten) Professionalisering dienstverlening (OOD) Kwaliteit WPStrategisch leerstoelenplan (+ UHD plan) Werving, selectie en ontwikkeling WP (diverse projecten) Eenvoudige maar consequente R&O Kwaliteit in- en externe samenwerkingDSD/BK en DDI/IO (Delft Design Labs) Integrale onderzoeksprojecten (college van Rijksadviseurs) Asia link met Berlage 3TU onderzoekschool BOUW DRC Bouwmet CiTG en TBM, techniek + proces Résumé: drivers for success


Download ppt "H.C.J. Schoffelen MPA Voortgangsrapportage bestuurlijke jaaragenda Meerjarenplan 2006 – 2009 Faculteit Bouwkunde Voorbereiding bilateraal College van Bestuur."

Verwante presentaties


Ads door Google