De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jan Schurings Notaris 14 september 2010

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jan Schurings Notaris 14 september 2010"— Transcript van de presentatie:

1 Jan Schurings Notaris 14 september 2010
FEDERATIE BELASTINGADVISEURS VEREENVOUDIGING EN FLEXIBILISERING B.V. RECHT Jan Schurings Notaris 14 september 2010

2 I. Historie Inspire Art arrest - 30 september 2003 Europees Hof
November expertgroep Mei 2004 – publicatie rapport expert groep Februari 2005 tot en met juli voorontwerp als consultatiedocument in 3 tranches 31 mei 2007 – indiening Tweede Kamer 15 december 2009 – wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer 5 juli 2010 – invoeringswet naar Tweede Kamer

3 II. Doel Flex B.V. Internationaal aantrekkelijk blijven
Grotere vrijheid inrichting B.V. Betere bescherming crediteuren/afschaffing kapitaalbescherming

4 III. Flex B.V. vervangt gewone B.V.
Geen specifieke regeling eenpersoonsvennootschap N.V. blijft in huidige vorm gehandhaafd → onderhevig aan EG richtlijnen

5 IV. Kapitaal en aandelen
Criteria Artikel 2:175 BW B.V. is een rechtspersoon Een of meer overdraagbare aandelen op naam Aandeelhouder niet aansprakelijk voor hetgeen in naam vennootschap is verricht Ten minste 1 aandeel met stemrecht bij anderen dan de vennootschap

6 Aandelenkapitaal Artikel 2:178 BW Aandelen hebben nominale waarde Maatschappelijk kapitaal niet verplicht Geen minimum kapitaal Nominaal bedrag en maatschappelijk kapitaal kunnen in buitenlandse geldeenheid worden uitgedrukt

7 Storting Artikel 2:191 BW Storting nominaal kapitaal kan ook later plaatsvinden niet langer 25% stortingsplicht → ook op te vragen door curator artikel 2:193 BW → Let op formuleren agiostorting! Artikel 2:191a BW Storting in andere valuta dan nominale waarde: Akte van oprichting Na oprichting → toestemming vennootschap Afwijkende regeling in statuten Wisselkoers per dag van storting

8 Statutaire verplichtingen
Artikel 2:192 BW Statutaire verplichtingen aandeelhouderschap in aanvulling wet Huidig artikel: Tegen wil geen verplichting op te leggen tot storting boven nominaal kapitaal

9 Vervolg statutaire verplichtingen
Nieuw artikel: Verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard jegens vennootschap jegens derden jegens aandeelhouders Eisen aan aandeelhouderschap (kwaliteitseis) Verplichte aanbieding in statuten gemelde gevallen → waarde vastgesteld door deskundigen Niet tegen wil aandeelhouder op te leggen Niet nakomen: opschorten aandeelhoudersrechten (2:195a/b BW)

10 Vervolg statutaire verplichtingen
Overdracht aandelen → niet gebonden aandeelhouder Overdracht onmogelijk/uiterst bezwaarlijk Vennootschap verzoeken verkrijgers aanwijzen Prijs waarde economisch verkeer vastgesteld door deskundigen Geen gegadigde → 6 maanden vrij over te dragen zonder beperkingen

11 Blokkade Artikel 2:195 BW Aanbiedingsregeling tenzij statuten: Geen blokkade Maatwerk blokkade Afwijkende prijsclausules → echter 2:192a lid 2 BW Grotere vrije kring Overdraagbaarheid voor bepaalde tijd uit te sluiten Onmogelijk of uiterst bezwaarlijk maken overdracht niet toegestaan tenzij → artikel 2:195 lid 3 BW → statutaire prijsbepalingsregeling

12 Ontheffing blokkade door rechter
→ pandhouder → beslaglegger → curator belangen anderen niet onevenredig geschaad

13 V. Vermogen van de vennootschap
Tot stand komen en onttrekken van vermogen Artikel 2:203 t/m 2:216 BW Kapitaalbescherming bij storting op aandelen vervalt: Storting in geld, geen bankverklaring nodig 2:203a BW Storting in natura, geen accountantsverklaring nodig 2:204a/b BW Wel beschrijving → waarderingsmethoden hoeven niet in maatschappelijk verkeer aanvaardbaar te zijn

14 Periode 6 maanden in verband met splitsing
Beschrijving ter inzage aandeelhouders en vergadergerechtigden Functiebeschrijving verandert

15 Artikel 2:204c BW nachgründung vervalt
Artikel 2:207 BW inkoop Bestuur beslist over inkoop → echter statuten kunnen op grond van lid 4 extra eisen stellen bijvoorbeeld machtiging algemene vergadering van aandeelhouders, bepaalt maximum etcetera Balanstest → vrije reserves Uitkeringstest → kunnen blijven voortgaan met voldoen opeisbare schulden  Bestuurders hoofdelijk aansprakelijk naast vennootschap tot vergoeding tekort dat door verkrijging is ontstaan

16 Kapitaalvermindering
Artikel 2:208 BW Terugbetaling Verliesdelging Intrekking ook ten aanzien van aandelen bepaalde aanduiding (bijvoorbeeld nummers) a. mits voor uitgifte in statuten is bepaald, dat intrekking/terugbetaling kan plaatsvinden; of b. instemming alle betrokken aandeelhouders.

17 Artikel 2:209 BW publicatie etcetera vervalt!!
echter: Terugbetaling alleen indien eigen vermogen > reserves die krachtens wet of statuten moeten worden aangehouden Aansprakelijkheidsregeling 2:216 BW

18 Uitkering dividend/reserves
Artikel 2:216 BW Algemene vergadering van aandeelhouders besluit omtrent winstbestemming Balanstest Goedkeuring bestuur → alleen weigeren indien het bestuur weet of redelijker- wijs behoort te voorzien dat niet kan worden voortgegaan met het voldoen van haar opeisbare schulden Aansprakelijkheid hoofdelijk voor tekort uitkering met rente tenzij disculpatie Ontvanger te kwader trouw → terugbetalingsplicht aan vennootschap of bestuurder die al heeft betaald

19 VI. Algemene vergadering
Artikel 2:218 BW Elk boekjaar ten minste 1 algemene vergadering of besluit buiten vergadering Artikel 2:220/224 BW Oproeping/agenderingsrecht 1% geplaatst kapitaal → voorzieningenrechter Artikel 2:221 BW Voorzieningenrechter wijst af indien zwaarwichtig belang van de vennootschap zich tegen houden vergadering verzet

20 Artikel 2:225 BW Oproepingstermijn van 15 dagen naar 8 dagen voor de vergadering Artikel 2:226 BW Vergadering ook in het buitenland mogelijk (statuten). Statutenwijziging met deze strekking alleen met algemene stemmen gehele kapitaal Artikel 2:228 BW stemrecht hoofdregel: Elk aandeel met gelijke nominale waarde gelijk stemrecht Verschil nominale waarde → grootste nominale waarde heeft zoveel stemmen als de kleine nominale waarde in grote nominale waarde past

21 Stemrechtbeperkingen mogelijk echter ten aanzien van alle besluiten → differentiatie niet mogelijk
Statutenwijziging → alleen algemene stemmen gehele kapitaal Stemrechtloze aandelen Besluitvorming buiten vergadering Artikel 2:238 BW Alle aandeelhouders stemmen in met deze wijze van besluitvorming Bestuurders en commissarissen voorafgaand gerechtigd advies uit te brengen Geen unanimiteit meer nodig

22 Vaststelling jaarrekening
Artikel 2:238 BW B.V. alle aandeelhouders ook bestuurder → ondertekening jaarrekening door alle bestuurders en commissarissen = vaststelling en decharge tenzij statuten anders bepalen Instructie bevoegdheid Artikel 2:239 BW Instructie van orgaan van de vennootschap (artikel 2:189 a BW) mits in statuten Bestuurder verplicht instructie op te volgen tenzij in strijd met belang van de vennootschap en met haar verbonden onderneming

23 Benoeming bestuurders/commissarissen
Artikel 2:242/252 BW Benoeming in beginsel door algemene vergadering of Houders aandelen bepaalde soort of serie mits: Regeling in statuten Iedere aandeelhouder kan deelnemen aan besluitvorming inzake benoeming ten aanzien van ten minste 1 bestuurder Statuten: < 1/3 aantal commissarissen te benoemen door derden Bindende voordracht Artikel 2:243 BW Niet langer verplicht 2 personen voor te dragen

24 Ontslag bestuurder/commissaris
Artikel 2:244/254 BW Tot benoeming bevoegde orgaan ook bevoegd te ontslaan en te schorsen Statutair te bepalen dat ook ander orgaan kan ontslaan Geschillenregeling Artikel 2:335 ev BW Procedure duurde te lang → bijna niet gebruikt Geschillenregeling 2 instanties (ook nu reeds) Rechtbank Ondernemingskamer

25 Nieuw: Geen tussentijds appel meer mogelijk, hoger beroep alleen mogelijk na een vonnis waarin ook prijs is vastgesteld Statutaire regeling die rechtstreeks beroep op Ondernemingskamer mogelijk maakt Uitvoerbaarheid bij voorraad wordt mogelijk Uitstoting Artikel 2:336 BW Belang vennootschap zodanig geschaad dat voortduren aandeelhouderschap redelijkerwijs niet kan worden gevergd

26 Uittreding Artikel 2:343 BW Gedraging van de vennootschap of een of meer aandeelhouders → zodanig in rechten of belangen geschaad dat in redelijkheid niet gevergd kan worden aandeelhouderschap voort te zetten Prijsbepaling Artikel 2:340 BW Deskundigen echter indien statuten of overeenkomst prijsbepaling bevatten deze naleven tenzij kennelijk onredelijk resultaat Artikel 2:337 BW Mogelijkheid tot opnemen eigen geschillenregeling in statuten of overeenkomst!

27 Overgangswet

28 I. Overgangswet flex B.V. Artikel 2:194 BW geeft aan welke gegevens in het aandeelhoudersregister moeten worden opgenomen → vergadergerechtigden zoals gedefinieerd in artikel 2:227 BW Overgangsrecht Inschrijving vergadergerechtigden binnen 1 jaar na invoering wet Bij statutenwijziging doch uiterlijk 5 jaar na invoering wet → statuten in overeenstemming met 2:227 lid 2 BW

29 Certificaathouders die menen dat zij vergaderrecht hebben kunnen inschrijving verzoeken. Bij weigering beroep op rechter mogelijk Blokkade Artikel 2:195 BW Nu vrije kring tenzij bij statuten uitgesloten Nieuw: Eerst aanbieden aan mede aandeelhouders tenzij andere regeling in statuten Overgangsrecht: Aanbieding voor inwerkingtreding wet → naleven “oude” regels ook onder nieuw recht geldig

30 Artikel 2:225 BW Na invoering wet oproepingstermijn 8 dagen Artikel 2:252 lid 4 BW Ontstentenis of belet regeling raad van commissarissen. Aanpassen bij statutenwijziging doch uiterlijk na 5 jaar

31 II. Fiscale aspecten Aanpassing besluit fiscale eenheid in verband met stemrechtloze aandelen → 95% van het stemrecht Zowel winst als stemrechtloze aandelen tellen mee bij de bepaling van het totaal gestorte kapitaal en de 5% grens bij de deelnemingsvrijstelling Stemrecht en winstrechtloze aandelen zullen in het kader van de AB-regeling kwalificeren als aparte soort in de zin van artikel 4.7 Wet inkomstenbelasting 2001 Door uitgifte van stem of winstrechtloze aandelen zal een AB-positie in gewone aandelen of een andere soort niet wijzigen

32 VRAGEN?


Download ppt "Jan Schurings Notaris 14 september 2010"

Verwante presentaties


Ads door Google