De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GEBIEDSGERICHT WERKEN Presentatie aan Raad- en Commissieleden Stand van zaken 9 januari 2007 Hassan Najja Henk Verstegen Germy Thielen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GEBIEDSGERICHT WERKEN Presentatie aan Raad- en Commissieleden Stand van zaken 9 januari 2007 Hassan Najja Henk Verstegen Germy Thielen."— Transcript van de presentatie:

1 GEBIEDSGERICHT WERKEN Presentatie aan Raad- en Commissieleden Stand van zaken 9 januari 2007 Hassan Najja Henk Verstegen Germy Thielen

2 WELKOM DOOR HASSAN NAJJA Opzet en doel van deze bijeenkomst Gebiedsgericht werken in het Collegeprogramma 2006-2010 Sturen op leefbaarheid Versterken communicatie met de burger Doorontwikkelen (‘uitrollen’) gebiedsgericht werken

3 Waarom gebiedsgericht werken? Vraaggericht Integraal Interactief Gebiedsgericht (betrokkenheid bij gebied benutten)

4 Hoe hebben we het aangepakt Samen op weg naar gebiedsgericht werken Gefaseerde aanpak: Wat Wie Waar Hoe Prioritering Middelen

5 Definitie gebiedsgericht werken Gebiedsgericht werken is een proces van structurele samenwerking tussen de gemeente en haar partners in een bepaald gebied, voor die producten en/of diensten die het individuele belang overstijgen en waarvoor een gebiedsgerichte aanpak meerwaarde heeft

6 Niet alles kan gebiedsgericht Welke producten/diensten voldoen aan de definitie? Bovengrens Zaken die gemeentebreed geregeld zijn, bijv. brandweer, verlichting, huisvuil Ondergrens Individuele producten zoals paspoorten, vergunningen, uitkeringen

7 Schematisch Gemeentebrede niveau Gebiedsniveau Individuele niveau

8 WIE ZIJN ONZE PARTNERS Belangenbehartigers dorps- en wijkraden overige c.q. nieuwe partners Professionele partners Wonen Venray Politie Synthese Overige c.q. nieuwe partners

9 Gebiedsindeling GGW Gebiedsindeling volgens CBS 10 dorpen 10 wijken

10 DE PARTICIPATIELADDER Trede 1Informeren, publiceren Trede 2Reageren, inspreken Trede 3Raadplegen, info-avonden Trede 4Adviseren in partnerschap, klankbord Trede 5Meebeslissen, middelen verdelen Trede 6Zelfbestuur

11 Beleidskader 2005 Samen met kernpartners de structuur en de spelregels voor GGW ontwikkeld Fiattering door de gemeenteraad april 2005 Structurele samenwerking gemeente en (kern) partners vastgelegd in convenant in januari 2006

12 INTEGRALE GEBIEDSVISIES Uitwerking op drie pijlers Ruimtelijk Maatschappelijk Economisch Resultaat Een integraal ontwikkelingsprogramma (visie) Een meerjarig uitvoeringsprogramma (uitvoering)

13 Fasering gebiedsgericht werken 200620072008 DorpenOostrum Heide Leunen Merselo Vredepeel Castenray Oirlo Smakt Veulen Ysselsteyn Wijken Centrum Brukske Noord-West Landweert Veltum Brabander Zuid-Oost Smakterheide St. Antoniusveld Vlakwater Totaal3710

14 Gebieds Panel KERNPARTNER Wijkraad/ dorpsraad Gemeente WonenVenray Politie Synthese Werkgroepen structureel Projectgroepen (projectmatig) Integraal beheer Openbare Ruimte =IBOR Gebieds- Visie Commu -nicatie Legenda Beleidsmati g Uitvoerend Wijk/Dorps ontwikkeling splan ORGANISATIESTRUCTUUR

15 Gebieds Panel Oostrum KERNPARTNER Dorpsraad Oostrum Gemeente WonenVenra Politie Synthese Werkgroepen structureel Projectgroepen (projectmatig) Integraal beheer Openbare Ruimte =IBOR Gebieds- Visie Commu -nicatie Legenda Beleidsmati g Uitvoerend Dorpsontwik kelingsplan (DOP) OOSTRUM

16 Stand van zaken Oostrum December 2006Vaststellen communicatieplan gebiedspanel Februari 2007 Vaststellen concept integrale gebiedsvisie gebiedspanel Maart 2007 Besluit B&W vrijgeven concept integrale visie Aangeven MUIP-wensen 2008 April 2007 Presentatie concept integrale visie door College B&W en gebiedspanel Mei 2007Start bestuurlijk besluitvormingsproces Juni 2007Vaststellen integrale gebiedsvisie gemeenteraad

17 Gebieds Panel Centrum KERNPARTNER Wijkplatform Centrum Gemeente WonenVenra Politie Synthese Werkgroepen structureel Projectgroepen (projectmatig) Integraal beheer Openbare Ruimte =IBOR Gebieds- Visie Commu -nicatie Legenda Beleidsmati g Uitvoerend Wijkontwik kelingsplan (WOP) CENTRUM Venray Centraal

18 Stand van zaken Centrum December 2006Vaststellen communicatieplan gebiedspanel Februari 2007 Vaststellen concept integrale gebiedsvisie gebiedspanel Maart 2007 Besluit B&W vrijgeven concept integrale visie Aangeven MUIP-wensen 2008 April 2007 Presentatie concept integrale visie door College B&W en gebiedspanel Mei 2007Start bestuurlijk besluitvormingsproces Juni 2007Vaststellen integrale gebiedsvisie gemeenteraad

19 Gebieds Panel Brukske KERNPARTNER Wijkplatform Brukske Gemeente WonenVenray Politie Synthese Werkgroepen structureel Projectgroepen (projectmatig) Integraal beheer Openbare Ruimte =IBOR Gebieds- Visie Centrum zone Brede School Onder- zoek Commu -nicatie Legenda Beleidsmati g Uitvoerend Onderne- mingsplan OGB “ONDERNEMEND GEZELSCHAP BRUKSKE” Stichting Primair Onderwijs Venray (SPOV) Zorggroep Nrd-Limburg Bewonerscommissie Brukske Commissie Ouderen- huisvesting Marrokkaanse Gemeen- schap Turkse Gemeenschap Ondernemers Can Do BRUKSKE

20 Stand van zaken Brukske December 2006Vaststellen communicatieplan OGB Maart 2007 Vaststellen concept integrale gebiedsvisie gebiedspanel Géén MUIP-aanvragen 2008 April 2007 Besluit B&W vrijgeven concept integrale visie Presentatie concept integrale visie door College B&W en OGB Mei 2007Start bestuurlijk besluitvormingsproces Juni 2007Vaststellen integrale gebiedsvisie gemeenteraad (separate besluitvorming uitvoeringsprogramma)

21 De Venrayse beleidscylcus

22 Prioriteiten en verwachtingen tav realisatie Stel elk gebied levert 3 prioriteiten aan 200620072008 Dorpen 1 dorp 1 x 3 = 3 4 dorpen 4 x 3 = 12 5 dorpen 5 x 3 = 15 Wijken 2 wijken 2 x 3 = 6 3 wijken 3 x 3 = 9 5 dorpen 5 x 3 = 15 Totaal prioriteiten 9 21 30

23 Knelpunten inpassing P&C-cylcus Flexibliteit en slagvaardigheid Opstellen MUIP-wensen 2008 in voorjaar 2007 Betrouwbaarheid langere termijn Transparant: afwegingscriteria keuzes

24 Vragen en reacties

25 GEBIEDSGERICHT WERKEN Workshop Gebiedsgericht Werken Raad- en Commissieleden 9 januari 2007 Henk Verstegen Germy Thielen

26 Stelling 1 De P&C-cyclus van de gemeente kent een lang voorbereidings- en besluitvormingstraject. Dit heeft consequenties voor de flexibiliteit en slagvaardigheid van de gemeente in de samenwerking. Besluitvorming over gemeenschapsgelden vraagt nu eenmaal om een zorgvuldig traject. Partners moeten hier rekening mee houden.

27 Stelling 2 De door het gebiedspanel opgestelde integrale gebiedsvisies en uitvoeringsprogramma’s beschikken over een breed maatschappelijk draagvlak. Voor de gemeenteraad is de integrale gebiedsvisie leidend. Het bij de visie behorende uitvoeringprogramma wordt door de gemeenteraad onverkort overgenomen.

28 Stelling 3 “Het MUIP is geen statisch en absoluut gegeven. Door telkens veranderende en nieuwe beleidsontwikkelingen kan en zal het noodzakelijk zijn om het MUIP ieder jaar aan te passen en bij te stellen. Ons college gaat er van uit dat dit telkenmale gebeurt. Het MUIP krijgt daardoor een voortschrijdend karakter.” (Uit de voorjaarsnota 2005) Tegen deze achtergrond staat het het gemeentebestuur vrij om eerder genomen besluiten over de uitvoeringsprogramma’s jaarlijks te herzien en aan te passen c.q. in te trekken.

29 Stelling 4 De gemeenteraad is de enige gekozen vertegenwoordiging van de Venrayse samenleving. Om voeling te houden met de Venrayse samenleving ‘adopteren’ de gemeenteraadsleden een gebied. Op deze wijze is elk gebied verzekerd van een politiek aanspreekpunt en belangenbehartiger.


Download ppt "GEBIEDSGERICHT WERKEN Presentatie aan Raad- en Commissieleden Stand van zaken 9 januari 2007 Hassan Najja Henk Verstegen Germy Thielen."

Verwante presentaties


Ads door Google