De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De wijzigingen in de Drank- en Horecawet per

Verwante presentaties


Presentatie over: "De wijzigingen in de Drank- en Horecawet per"— Transcript van de presentatie:

1 De wijzigingen in de Drank- en Horecawet per 1-1-2013
Sandra van Ginneken, Adviseur DHW

2 Geschiedenis van de Drank- en Horecawet
DHW vervangt Drankwet 1931 Aangenomen: 1964 Inwerkingtreding: 1967 Sanctionering o.g.v. WED: 2000 Bestuurlijke boetes door minister VWS: 2005

3 Huidige wetswijziging per 1-1-2013
18 grotere aanpassingen, gericht op één of meer van de volgende doelen: - Voorkomen alcoholgerelateerde ordeverstoring - Terugdringen alcoholmisbruik jongeren - Overhevelen van taken naar gemeenten - Reduceren administratieve lasten

4 Doel: Voorkomen alcoholgerelateerde ordeverstoring
Barkeeper / slijter mag zelf tijdens werk niet dronken zijn (dronken verstrekker lost problemen minder adequaat op) Burgemeester kan DHW-vergunning intrekken als ondernemer in 2 jaar 3x criminele leidinggevende aanmeldt Schorsen van horeca- en slijterijvergunning bij overtreden wet (sanctie-instrument met lage drempel)

5 Doel: Terugdringen alcoholmisbruik jongeren
Jongeren < 16 jaar zijn strafbaar als ze op voor publiek toegankelijke plaatsen alcohol aanwezig of voor consumptie gereed hebben Detailhandelaren zonder vergunning kunnen bij 3x overtreden leeftijdsgrens in 1 jaar tijdelijk verbod krijgen om alcoholhoudende drank te verkopen (zgn. three-strikes-out)

6 Doel: Terugdringen alcoholmisbruik jongeren
Gemeente kan bij verordening toelatingsleeftijden tot horeca- lokaliteiten/terrassen bepalen (en ook koppelen aan tijdstippen) Gemeente kan ID-check verplichten bij de vaststelling van toelatingsleeftijden voor de horeca

7 Nota bene Deze wetswijziging heeft geen betrekking op verhoging van de leeftijdsgrens naar 18 jaar Juli 2012: CU, PvdA, CDA en SGP komen - met steun van SP, GL en PvdD – met een initiatief- wetsvoorstel om dit alsnog te regelen Wetsvoorstel wordt dit najaar behandeld nu RvS blanco advies heeft uitgebracht

8 Doel: Overhevelen van taken naar gemeenten
Toezicht op de naleving van de DHW gaat grotendeels over naar de gemeenten (niet: treinen, vliegtuigen, tax free gebied etc.) Burgemeester wordt bevoegd gezag, hij wijst ook de ambtenaren aan die toezicht houden Burgemeester kan overtreders zelf bestuurlijke boetes opleggen

9 Doel: Overhevelen van taken naar gemeenten
Gemeente kan bij verordening extreme prijsacties in horeca en detailhandel verbieden Gemeente moet vóór verordening paracommercie vaststellen waarin regels m.b.t. (1) schenktijden (2) privé bijeenkomsten (3) bijeenkomsten van derden

10 Doel: Reduceren administratieve lasten
DHW-vergunningstelsel wordt vereenvoudigd Nieuwe leidinggevende hoeft nog slechts te worden gemeld, hiervoor komt standaard meldformulier Aan degene die met art. 35 ontheffing drank verstrekt hoeven bepaalde eisen niet meer gesteld te worden (bijv. Verklaring Sociale Hygiëne)

11 Doel: Reduceren administratieve lasten
Burgemeester kan één art. 35 ontheffing verlenen voor jaarlijks terugkerende identieke evenementen Slijters mogen klanten die daarom vragen, gratis drank laten proeven (daarvoor is geen eigen proeflokaal meer nodig) Leidinggevenden die niet betrokken zijn bij de bedrijfsexploitatie hoeven geen Verklaring Sociale Hygiëne te hebben (schrijnende gevallen)

12 Verordenende bevoegdheid per 1-1-2013 (1)
Bestaand: (1) (Tijdelijk) verbieden/beperken alcoholverkoop horeca/slijterij (2) Voorschriften aan vergunning verbinden (3) Vergunning beperken tot zwak-alcoholhoudende drank (4) Tijdelijk verbieden alcoholverkoop supermarkten, snackbars, bierkoeriers etc.

13 Verordenende bevoegdheid per 1-1-2013 (2)
Nieuw/gewijzigd: (1) Schenktijden paracommercie (2) Privé bijeenkomsten paracommercie (3) Bijeenkomsten van derden paracommercie (4) Toelatingsleeftijden alle horecalokaliteiten/terrassen (≤ 21 jaar)

14 Verordenende bevoegdheid per 1-1-2013 (3)
Nieuw/gewijzigd: (5) Toelatingsleeftijden koppelen aan tijdstippen (≤ 21 jaar) (6) Verplichten ID-check bij vaststellen toelatingsleeftijden horeca (7) Verbod extreme prijsacties in horeca (> 40%) (8) Verbod extreme prijsacties in detailhandel (> 30%)

15 Nota bene Artikel 40 DHW: “Voor zover in [de DHW] niet anders is bepaald, kunnen ten aanzien van de onderwerpen, waarin zij voorziet, geen [ ] gemeentelijke verordeningen worden gemaakt” Dat betekent dat de gemeente alleen verordeningen mag maken voor zover de DHW dat toestaat. Gemeente kan bijvoorbeeld niet bij verordening regelgeving soepeler maken

16 Financiering Opbrengsten bestuurlijke boetes komen toe aan gemeente waar overtreding heeft plaatsgevonden (art. 44a, lid 5) Afspraak in Bestuursakkoord Rijk-Gemeenten van 4 juni 2007: voor lokale veiligheid en wijziging DHW vergoeding oplopend tot €150 miljoen per jaar Middelen op verzoek GF en VNG ongeoormerkt toegevoegd aan GF, maar afspraak dat geld wordt besteed aan maatschappelijke problematiek, openbare orde en veiligheid, jeugd etc.

17 Kortom Wijziging DHW biedt gemeenten méér mogelijkheden om lokaal alcoholbeleid vorm te geven Toezicht in eigen hand; meer – wel begrensde - verordenende bevoegdheden Het is wettelijk geregeld dat opbrengsten bestuurlijke boetes die burgemeester oplegt naar gemeentekas vloeien Daarnaast heeft Rijk voor de nieuwe taken extra middelen beschikbaar gesteld, maar die zijn ongeoormerkt in GF gestort


Download ppt "De wijzigingen in de Drank- en Horecawet per"

Verwante presentaties


Ads door Google