De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LOCATIE STADION.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LOCATIE STADION."— Transcript van de presentatie:

1 LOCATIE STADION

2 Welkom op de info-avond
Locatie Stadion Richard van Ommen Locatiedirecteur Stadion

3 Programma voor deze avond
De avond is in twee delen: Eerste deel: ouders en kinderen gescheiden. - kinderen volgen een talentklas - ouders krijgen informatie Tweede deel: ouders gaan kijken bij de kinderen die een tweede talentklas volgen, aansluitend kunt u samen naar huis.

4 Kennismaking met de school
Wat is de oorsprong van locatie Stadion? Wat zijn onze uitgangspunten?

5 Wat is de oorsprong van Stadion
Tot het schooljaar 2000 Mavo St. Jan Na de fusie met Het Hooghuislyceum: locatie Oss-Centrum Vanaf 2010: Het Hooghuis locatie Stadion

6 Het Hooghuis locatie Stadion
De enige school in Oss voor de gemengde én theoretische leerweg Heeft als doelgroep vmbo-t, dit is daarmee tevens onze specialiteit. Maakt werk van Talentontdekking en ontwikkeling. Is de school voor vmbo-t plus! Iedere leerling volgt een praktijkvak.

7 Voortgezet onderwijs in Nederland
6 5 4 3 2 Vwo Havo TL GL KBL BBL Pro

8 Algemene begrippen VMBO: voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs.
MAVO: middelbaar algemeen vormend onderwijs. Leerweg: 4 niveaus - basisberoepsgerichte leerweg - kaderberoepsgerichte leerweg - gemengde leerweg - theoretische leerweg LWOO: LeerWeg Ondersteunend Onderwijs.

9 Vervolg algemene begrippen
Sectoren: beroeps- werkgebieden - Techniek; - Zorg en welzijn; - Landbouw/Groen; - Economie. Intersectoraal: de afdeling gaat over 2 of meer sectoren heen. Leerjaar 3 en 4. - Techniek & Economie - Techniek & Zorg en welzijn (met groen in het programma) - Zorg en welzijn & Economie (met groen in het programma) Voordeel: uitstel beroepskeuze en vervolgopleiding.

10 Vervolg algemene begrippen
SDV: Sport Dienstverlening en Veiligheid. Beroepsopleiding lj. 3 en 4 Theater: Beroepsopleiding lj. 3 en 4 Vorm & Ambacht: Beroepsopleiding lj. 3 en 4. Dit is een kunstzinnige opleiding.

11 Vervolg algemene begrippen
Dakpanklas T/K. Dit is een schakelklas voor leerlingen waarbij er twijfel is tussen de theoretische leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg. - Volgen een T-programma - Maken kennis met zowel locatie Zuid als locatie Stadion. - Alleen in leerjaar 1. - Gemengd docententeam van Zuid en Stadion

12 Wat zijn onze uitgangspunten
Kennis en talentontwikkeling en brede beroepsoriëntatie. Contact leerling-docent is basis. Onderwijs in balans. Begeleiding vanuit de eigen groep. Goede resultaten. Goede organisatie. Prettige schooltijd.

13 Juiste balans in onderwijstijd
Tijd voor ontwikkeling van talent Het volgen van een talentklas. Het verkennen van andere talenten. Tijd voor beroepsoriëntatie van talent Waar past mijn talent bij of wat vind ik leuk. Waar kan ik mijn talent inzetten in de beroepswereld. Tijd voor kennisondersteuning van talent Tijd voor algemene kennis en vaardigheden. Tijd voor de kerndoelen van de basisvorming.

14 Juiste balans in onderwijstijd
Tijd voor ontwikkeling van talent Vraag: WIE BEN IK? Tijd voor beroepsoriëntatie van talent Vraag: WAT WIL IK (WORDEN)? Tijd voor kennisondersteuning van talent Vraag: WAT KAN IK (WORDEN)? WAT HEB IK DAARVOOR NODIG?

15 Tijd voor Kennis Het behalen van een diploma dat waarde heeft: - vervolg naar HAVO - niveau 4 MBO Gedegen vakonderwijs door bevoegde docenten. 80% van de tijd op school wordt besteed aan kennisonderwijs.

16 Tijd voor Kennis Vakken: - Nederlands, Engels, Duits (géén Frans), wiskunde, l.o., muziek, drama, tekenen. Leergebieden: - mens en maatschappij; natuur en gezondheid; natuur en techniek Projecten en andere vormen: - Talentklassen, taal en rekenen

17 Kennis in de bovenbouw Leerjaar 3: alle leerlingen 7 theorievakken én een beroepsgericht vak (4 uur in de week intersectoraal) Leerjaar 4: alle leerlingen 6 theorievakken én een beroepsgericht vak (= intersectoraal vak, waarin óók examen gedaan wordt)

18 Tijd voor talentontwikkeling
Uitgangspunt: ieder kind heeft talent wat zich uit in hobby, interesse of passie. Talent is richtinggevend voor vervolgopleiding. Kinderen laten ervaren en accepteren waar hun talenten zitten. Leerjaar 1 en 2 is er de Talentenmiddag: 2 uur in de week. Voorbereiden op sectorkeuze (en vakken). In gesprek komen met het kind over haar talent.

19 Talent: meervoudig intelligentie

20 Tijd voor talentontwikkeling
Sport Theater (podiumkunst) Mens & Gezondheid Natuur Wetenschap & Techniek Creativiteit

21 Tijd voor beroepsoriëntatie
Sector techniek Sector zorg en welzijn Sector economie Sector landbouw/ groen

22 Tijd voor beroepsoriëntatie
Talentmiddag sluit aan op sectoren. In leerjaar 3 en 4 volgt iedere leerling een beroepsgericht vak genoemd ISP (Intersectoraal programma) Iedereen doet hierin eindexamen. Wordt vermeld op het diploma. Ook bestaat er de mogelijkheid tot het volgen van een Theater-t-opleiding, een Vorm & Ambacht-t-opl. en een SDV-t-opleiding. Dit is uniek in Nederland

23 Wat zijn onze uitgangspunten
Kennis en talentontwikkeling en brede beroepsoriëntatie. Contact leerling-docent is basis. Onderwijs in balans. Begeleiding vanuit de eigen groep. Goede organisatie. Goede resultaten. Prettige schooltijd.

24 Contact leerling - docent
Basis is relatie leerling - docent. Mentor is de spil. - contact leerling en ouders - voor volgen van prestaties - eerste aanspreekpunt - loopbaanoriëntatie (LOB) Klassikale lessen in lokaal en Open Leer Centrum (OLC).

25 Wat zijn onze uitgangspunten
Kennis en talentontwikkeling en brede beroepsoriëntatie. Contact leerling-docent is basis. Onderwijs in balans. Begeleiding vanuit de eigen groep. Goede organisatie. Goede resultaten. Prettige schooltijd.

26 Onderwijs in balans Snel veranderende samenleving vraagt andere vaardigheden. Heeft andere eisen. Vraagt ook andere manier van omgaan met kennis. Veranderende beroepswereld. Vaak niet zichtbaar. Snelle ontwikkelingen. Veranderende eisen aan leerlingen. - kennis, vaardigheden en attitude De samenleving veranderd in hoog tempo. Er worden steeds meer en andere eisen gesteld aan de jongere generatie. De computer heeft de wereld veranderd. Het onderwijs gaat mee in deze ontwikkeling, maar in een verantwoord tempo. Wij laten ons niet gek maken, maar willen wel dat onze leerlingen zijn voorbereid op een steeds veranderende samenleving.

27 Onderzoek onder leerlingen
Leerlingen zien de veranderingen, willen alles graag leren, maar in de juiste mix: juiste Balans 1. theorie, kennisoverdracht van vakdocent 2. met computer, ondersteund door docent. 3. praktijk in vaklokaal en echt bedrijf.

28 Wat zijn onze uitgangspunten
Kennis en talentontwikkeling en brede beroepsoriëntatie. Contact leerling-docent is basis. Onderwijs in balans. Begeleiding vanuit de eigen groep. Goede resultaten. Goede organisatie. Prettige schooltijd.

29 Begeleiding en zorg 5 zorgniveaus
Begeleiding vindt plaats vanuit de klas - enkelvoudige problematiek (dyslexie, dyscalculie, dyspraxie) - sociaal emotionele problematiek ( faalangst en sociale vaardigheid) - leerproblemen (mentorprogramma, rekenen en taal) Inzet specialisten dienstencentrum Samenwerking met Den Bongerd bij meervoudige problematiek

30 Wat zijn onze uitgangspunten
Kennis en talentontwikkeling en brede beroepsoriëntatie. Contact leerling-docent is basis. Onderwijs in balans. Begeleiding vanuit de eigen groep. Goede resultaten. Goede organisatie. Prettige schooltijd.

31 Resultaten Slagingspercentages van de afgelopen vier jaren: – 2008 : 98% – 2009 : 98% – 2010 : 99% – 2011 : 97% Tevredenheidsonderzoek onder: - Ouders: ,5 - Leerlingen: 7,3 Succesvol bij vervolgopleidingen Ouderportaal: volgen resultaten

32 Resultaten Inspectie voor onderwijs: - De kwaliteitskaart voldoende. - Locatie Stadion is opgenomen als “goed voorbeeld” voor Talentontwikkeling. Eén van de vijf vmbo-scholen in Nederland. - De eindexameneisen zijn verzwaard!

33 Wat zijn onze uitgangspunten
Kennis en talentontwikkeling en brede beroepsoriëntatie. Contact leerling-docent is basis. Onderwijs in balans. Begeleiding vanuit de eigen groep. Goede resultaten. Goede organisatie. Prettige schooltijd.

34 Goede organisatie Leerlingen hebben goede roosters.
Lesduur van 50 minuten. Lesuitval wordt intern opgevangen en in uiterste geval een tussenuur. - Schooljaar lesuitval: 2,8% - Schooljaar lesuitval: 2,9% - Schooljaar lesuitval: 2,7% (dit is 1 les in de 2 weken) Onder- en bovenbouw gescheiden. Kleinschalig georganiseerd.

35 Ouderbijdrage en schoolboeken
Alle leerlingen hebben gratis schoolboeken. Er is een ‘vrijwillige’ ouderbijdrage voor: - activiteiten: introductie, sport e.d. - extra faciliteiten bij de lessen Kosten: - gymshirt, rekenmachine, tekenset. - excursie en reizen Leerjaar 1 en 2: samen rond de 140 euro Leerjaar 3 en 4: werkweek of buitenlandse reis

36 Wat zijn onze uitgangspunten
Kennis en talentontwikkeling en brede beroepsoriëntatie. Contact leerling-docent is basis. Onderwijs in balans. Begeleiding vanuit de eigen groep. Goede resultaten. Goede organisatie. Prettige schooltijd.

37 Buitenschoolse activiteiten
Ieder leerjaar heeft een eigen mix aan activiteiten: - excursies, feestjes, sportdagen, kennismakingsactiviteiten Leerjaar 3 en 4: werkweek en buitenlandse reis. Jaarlijks acties voor derde wereld en dichtbij.

38 Vervolgactiviteiten 25 januari proeflessen, aanmelden via de site.
7 maart Open Dag en Open Avond op de locatie Stadion 14 en 15 maart aanmelding

39 Aanmelding 14 en 15 maart is er een gezamenlijk aanmelding van de scholen in Oss. Criteria: leerlingen met een positief advies van de basisschool, minstens cito 529. Toelatingscommissie beoordeelt iedere aanmelding apart. Leerlingen krijgen na aanmelding een screening (voor hen die dit nog niet hebben gedaan). Alle aangemelde en geschikte leerlingen die 1e voorkeur hebben voor Stadion, worden geplaatst. Nieuw: schakelklas T/K samen met Zuid.

40 Vragen? Waar bevinden zich de talentklassen? - 1e verdieping: theater - 2e verdieping: sport, techniek, creativiteit, natuur -3e verdieping: mens & gezondheid

41 Bedankt voor uw aandacht.
Namens het team van locatie Stadion


Download ppt "LOCATIE STADION."

Verwante presentaties


Ads door Google