De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Innovaties in de Geriatrische Revalidatie Wilco Achterberg, Hoogleraar Institutionele Zorg en Ouderengeneeskunde, LUMC Specialist Ouderengeneeskunde Topaz.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Innovaties in de Geriatrische Revalidatie Wilco Achterberg, Hoogleraar Institutionele Zorg en Ouderengeneeskunde, LUMC Specialist Ouderengeneeskunde Topaz."— Transcript van de presentatie:

1 Innovaties in de Geriatrische Revalidatie Wilco Achterberg, Hoogleraar Institutionele Zorg en Ouderengeneeskunde, LUMC Specialist Ouderengeneeskunde Topaz

2 21-11-112 Proeftuinen

3 21-11-113 – Achtergrond & Aanleiding proeftuin – Doel, Interventies & Verwachte resultaten – Monitor Singer Inhoud

4 21-11-114 Achtergrond: Aantal patiënten in Nederland per jaar ETC-Tangram/LUMC 2007 Trauma: Heupfracturen 53 % Bekkenfracturen 8 % Onderbeen fr 5 % Humerusfractuur 5 % Wervelfractuur 5 % Overig: Bewegingsapparaat 28 % Gastro intestinaal 15 % Respiratoir 13 % Cardiovasculair 10 % Neurologisch 7 % Anemie/alg zwakte 9 % Dementie/org psych 3 % Rest 14 % Electief: THP 39 % Revisies 13 % TKP 29 %

5 21-11-115 Ontslagbestemming 2007 ETC Tangram/LUMC Klik om de modelstijlen te bewerken Tweede niveau Derde niveau Vierde niveau Vijfde niveau

6 21-11-116 Conclusies en knelpunten* – Omvang revalidatie 27.500 patiënten per jaar (2007) – Optimaal revalidatiepad is onbekend – Individuele centra presteren zeer wisselend – Opnameduur is korter op grote revalidatie afd. – Opnameduur zou verkort kunnen worden – Weinig samenwerking in de keten – Schotten in de zorg belemmeren doorstroom – Financiering is geen prikkel tot betere prestaties – Uitkomsten niet transparant, Black box? *Revalidatie in de AWBZ, omvang, aard en intensiteit ETC Tangram, PHEG/LUMC 2008

7 21-11-117 Aanleiding proeftuin Overheveling Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) uit de AWBZ naar de Zvw in 2013 Reden overheveling: – GRZ is kortdurende, herstelgerichte zorg en dus verzekerbare zorg en hoort om die reden niet in de AWBZ thuis – GRZ is ketenzorg en daarom gebaat bij een enkel financieringsstelsel – GRZ onder regie van de zorgverzekeraar kan beter in keten worden georganiseerd

8 21-11-118 Stuurgroep: – Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) – Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) – ActiZ (brancheorganisatie van zorgondernemers) – Zorgververzekeraars Nederland (ZN) – Verenso (brancheorganisatie specialist ouderengeneeskunde en sociaal geriaters) – Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) Stuurgroep proeftuinen

9 21-11-119 Doel proeftuinen Doel: Het organiseren van een innovatief, flexibel aanbod van geriatrische revalidatiezorg dat op maat is gesneden voor de cliënt, in samenwerking met diverse aanbieders in de keten en de zorgverzekeraars.

10 21-11-1110

11 21-11-1111 Innovatieve interventies Ontwikkelen zorgpaden voor verschillende doelgroepen Ontwikkelen van Triage instrument Intensievere en meer behandeling (transitietarief!) Alternatieve behandelmethode Ketenafspraken optimaliseren Informatieoverdracht optimaliseren Rol van de cliënt en mantelzorger versterken Aanpak knelpunten in de doorstroming Kwaliteitsverbetering & zorg op maat Scholing medewerkers & “coaching on the job”

12 21-11-1112 transitietarief Zzp 9a CVA toeslag transitietarief 56 dagen Verkorting opname met 2 weken

13 21-11-1113 Verwachte resultaten proeftuinen Resultaten: Toename van kennis, inzichten, informatie en ervaringen op basis waarvan men kan komen tot: – Een samenhangend aanbod van GRZ in de regio met meerwaarde voor de cliënt – Een gefundeerde onderbouwing voor de zorgverzekeraar om de regierol te kunnen vervullen – DBC registratie systeem

14 21-11-1114 Kruisbestuiving….

15 21-11-1115 Organisatie evaluatie Proeftuin Monitor bestaande uit 3 lijnen: Lijn 1  Procesevaluatie op organisatieniveau (door procesbegeleiders proeftuinen) Lijn 2  Procesevaluatie op cliëntniveau Lijn 3  Effectevaluatie op cliëntniveau

16 SINGER Synergy and INnovation in GEriatric Rehabilitation Samenwerking en INnovatie in GEriatrische Revalidatie

17 21-11-1117 ziekenhuisOpname vphontslag vph4 weken na ontslag ziekenhuis Opname vphontslag vph 4 weken na ontslag Maart-mei Sept-nov Vergelijken 2 cohorten 2011 400 Nieuw cohort 2012?

18 21-11-1118 Meetmomenten

19 Klik om de opmaak van de overzichtstekst te bewerken Tweede overzichtsniveau  Derde overzichtsnivea u Vierde overzichtsni veau  Vijfde overzichts niveau  Zesde overzichts niveau  Zevende overzichts niveau  Achtste overzichts niveau  Negende overzichtsniveauKlik om de modelstijlen te bewerken Tweede niveau Derde niveau Vierde niveau Vijfde niveau 21-11-1119 Lijn 2 Vraagstelling procesevaluatie op cliëntniveau Tot welke vormen van integrale zorgtrajecten op individueel cliëntniveau leiden proeftuinen? Op welke wijze wordt binnen individuele zorgtrajecten omgegaan met: – Overdracht – Triage – Revalidatiedoelen – Kwaliteit van samenwerking – Prognosestelling – Screening en assesment – Ondersteuning en begeleiding van cliënt en mantelzorger – Voorbereiding ontslag – Regie en traject verantwoordelijkheid C. Wat is de mening van cliënt en mantelzorger over de zorgtrajecten?

20 21-11-1120 Procesmaten Oordeel over zorg/behandeling gedurende hele traject Oordeel over triage Oordeel over de begeleiding bij transities Oordeel over afstemming van de zorg Oordeel over mate waarin rekening wordt gehouden met wensen en behoeften cliënt Oordeel over betrokkenheid cliënt bij het opstellen van doelen revalidatie-behandeling Oordeel over informatieverstrekking Algeheel oordeel over het zorgtraject Verbeterpunten zorgtraject

21 21-11-1121 Achtergrondkenmerken Demografische kenmerken Leeftijd, geslacht, etniciteit, opleiding, burgerlijke staat, woonsituatie, afstand mantelzorger Gezondheid cliënt Ervaren gezondheid, complicaties, multimorbiditeit, cognitief functioneren, ADL, mobiliteit, zorggebruik, etc. DBC registratie Opnameduur, behandeluren, betrokken disciplines, etc.

22 21-11-1122 Meetinstrumenten cliënt ADL ( Katz / MDS) Ervaren kwaliteit van leven (MDS / RAND-36) Zelfredzaamheid Frenchay Activities Index (FAI) Bezorgdheid vallen ‘Short Falls Efficacy Scale- International’ (short FES-I) Ervaren gezondheid (MDS / RAND- 36) Psychisch welbevinden (MDS / RAND-36) Sociaal functioneren (MDS / RAND-36)

23 21-11-1123 Meetinstrumenten professionals ADL: Barthel Index Cognitief functioneren: Cognitive Performance Scale (CPS) Depressieve klachten: MDS depressieschaal Comorbiditeit: Functional Comorbidity Index (FCI / MDS) Mobiliteit: Functional Ambulation Categories (FAC) Balans: Berg Balance Scale (BBS) (uitsluitend CVA patiënten) Optioneel: Looptest: Timed Up and Go (TUG) Tien meter looptest (TML) Classificatie Parkinson, Hoehn & Yahr scale Parkinson Disease Questionaire (PDQ-8)

24 21-11-1124 Meetinstrumenten mantelzorger Objectieve belasting mantelzorg (Erasmus iBMG / MDS) Ervaren belasting mantelzorg (Self - rated burden VAS en Carer Questionair of life / MDS) Ervaren kwaliteit van leven (RAND 36 / MDS) Ervaren gezondheid (RAND 36 / MDS)

25 21-11-1125 Eindproduct Proeftuinen / SINGER 1. Integrale zorgtrajecten op individueel cliëntniveau beschreven naar doelgroep 2. Inzicht in de effecten van de integrale zorgtrajecten op de cliënt en diens mantelzorger 3. Een leidraad voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars

26 21-11-1126 Aantal cliënten tot nog toe Aantal online enquêtes ingevuld 1e cohort Bij opname Bij ontslag EVV’er393307 Arts436297 Fysiotherapeut417298 1e cohort gemiddelde Leeftijd: Man =76.4 Vrouw =78.8 1e Cohort geslacht: 36,6% man 63,4% vrouw Aantal online enquêtes ingevuld 2e cohort Bij opname Bij ontslag EVV’er20267 Arts19459 Fysiotherapeut21586

27 21-11-1127 Diagnosegroepen

28 21-11-1128 Kenmerken CVA patiënten N =135PercentageLeeftijd Man40.876 Vrouw59.280 gemiddeldmediaan N = 118Opnameduur ziekenhuis16,7 dagen11 N = 76Opnameduur verpleeghuis51,9 dagen38 Opnameduur 2008* vph 69,1 dagen *Revalidatie in de AWBZ, omvang, aard en intensiteit ETC Tangram, PHEG/LUMC 2008

29 21-11-1129 Opnameduur in aantal dagen

30 21-11-1130 FUNCTIONAL AMBULATION CATEGORIE opname N= 135% ontslag N= 76% FAC 04231,11013,2 FAC 11410,422,6 FAC 22014,879,2 FAC 33223,779,2 FAC 42317,02836,8 FAC 543,02228,9

31 21-11-1131 gemiddeldmediaan N = 116Barthel bij opname8,47,5 N = 65Barthel bij ontslag16 N = 135FAC bij opname1,92 N = 76FAC bij ontslag3,44 N = 135BBS bij opname2014 N= 75BBS bij ontslag31,838 Klinimetrie

32 21-11-1132 Ontslagbestemming N=65 72 % keert terug naar oorspronkelijke woonsituatie

33 21-11-1133 Toekomst: brief VWS 2013 Onder regie zorgverzekeraars Vrij contracteren Geen CIZ, wel: triage instrument! ZZP 9 verdwijnt, ZZP 11 komt (oude ZZP9B)

34 21-11-1134 ‘mooiste grote tuin’

35 21-11-1135 Gouden tip van de tuinaannemer: Zorg voor een goede conversatie met de klant. Gebruik duurzame materialen. Wees zelf kritisch op de uitvoering van de werken. Voer geen werken uit waar je zelf niet achter staat.

36 21-11-1136


Download ppt "Innovaties in de Geriatrische Revalidatie Wilco Achterberg, Hoogleraar Institutionele Zorg en Ouderengeneeskunde, LUMC Specialist Ouderengeneeskunde Topaz."

Verwante presentaties


Ads door Google