De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dementie: medische aspecten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dementie: medische aspecten"— Transcript van de presentatie:

1 Dementie: medische aspecten
Dr Lieve Lemey ouderenpsychiater

2 Dementie De betekenis …. ‘demens’: de geest verliezen
voor het eerst als term gebruikt door Celsus, 1ste eeuw AD ‘geest verliezen’  tragiek van de ziekte

3 Bevolkingspyramide 1881 (per leeftijdsgroep van 5 jaar en per 10
Bevolkingspyramide 1881 (per leeftijdsgroep van 5 jaar en per inwoners)

4 Bevolkingspyramide 2002 (per leeftijdsgroep van 5 jaar en per 10
Bevolkingspyramide (per leeftijdsgroep van 5 jaar en per inwoners)

5 Dementie: prevalentie

6 Dementie: prevalentie
 65j: 5% van bevolking lijdt aan één of andere vorm van dementie  65j: 1à2 % van bevolking lijdt aan ernstige vorm van dementie risico op dementering: 1/3 vr ; 1/6 m tss 80 en 85 jaar: 15 à 20%: continue zorg nodig

7 Dementie: DSM IV criteria
geheugenstoornissen stoornissen in fasie, gnosie, praxis, uitvoerende functies niet tijdens periode van acute verwardheid achteruitgang tov vroeger functioneren geleidelijk ontstaan Cave: DSM IV: nadruk op cognitie psychiatrische symptomen: descriptief karakter, secundair aan cognitieve achteruitgang

8 Dementie: prodromale fase
discrete veranderingen in functioneren geheugenklachten emotionele labiliteit interesseverlies; toenemende apathie grotere kwetsbaarheid soms toenemend sociaal isolement

9 Dementie: beginstadium
geheugenstoornissen: vnl korte termijn taalproblemen verandering in denkprocessen vaak paniekstoornissen bemoeilijkte organisatie dagelijks leven façade gedrag ADL: relatief bewaard

10 Dementie: gevorderd stadium
toenemende hulpbehoevendheid verzorgingsproblemen: incontinentie, … gedragsproblemen ernstige geheugenstoornissen verminderde ADL functies eindfase: bedlegerigheid, mutisme

11 Auguste D, †1906 Alois Alzheimer

12 Dementie: niet cognitieve symptomen
BPSD: Behavioural and Psychological Symptoms of Dementia (IPA, 1996)

13 BPSD: symptomenclusters
affectieve symptomatologie: depressie, angst psychotische stoornissen: wanen, hallucinaties, waarnemingsvervalsingen persoonlijkheidsveranderingen: apathie, agressie, ontremming, … gedragsproblemen: neurovegetatief: slaapstoornissen, ‘sundowning’, incontinentie, veranderd eetpatroon, … psychomotoor: rusteloosheid, roepgedrag, ’zwerven’, stereotiepe handelingen, … Moeilijkste to manage zijn agressie, aanhoudende agitatie, psychosis Apathy blijkt zeer moeilijk symptoom voor familie

14 BPSD: prevalentie Stemming -depressie: tot 80% -manie: 3-15%
Waarneming -wanen: 20-73% -waarnemingsvervalsing: 23-50% -hallucinaties: 15-49% Persoonlijkheid -persoonlijkheidsverandering: tot 90% -gedragsproblemen: tot 50%

15 BPSD: bio-psycho-sociaal model
lichamelijke conditie zintuiglijke beperkingen organisch hersenlijden medicatie - bijwerkingen BPSD interactie omgeving persoonlijkheid Als elk ander ψ symptoom sociale input life events

16 BPSD: cave agitatietoestanden!
Differentiaal diagnostiek van agitatie bij degeneratief hersenlijden is belangrijk. Diverse somatische aandoeningen kunnen aanleiding geven tot agitatie/delirante toestandsbeelden

17 Overlap symptomatologie:
Dementie - Depressie Overlap symptomatologie: Depressie Dementie geheugenstoornissen executieve problemen interesseverlies sombere stemming schuldgevoel suïcidaliteit afasie apraxie agnosie zelfzorg Sterk verminderd Ondeskundig, apraxie Stemming/ affect Continu gedrukt Labiel, wisselend Gedachten- inhoud Inproductief, beperkt Soms productief stroom Vertraagd, monosyllabic Soms versneld wijdloperig

18 Dementie: oorzaken degeneratieve oorzaken vasculaire oorzaken
gemengde vormen andere…

19 Dementie: oorzaken Belangrijkste degeneratieve oorzaken
ziekte van Alzheimer dementie met Lewy Bodies frontaalkwabdementie dementie bij ziekte van Parkinson

20 Dementie: ziekte van Alzheimer
Vermoedelijk stoornis amyloidhuishouding amyloid: afgesplitst vanuit APP amyloid: 40 of 42 aminozuren; amyloid 42: rapper neerslaan z van Alzheimer: relatief veel amyloid 42 (gen APP: op chromosoom 21) Neuro-pathologisch: plaques, tangles, verlies aan neuronen, atrofie van hersenschors corticale dementie Risicofactoren: oa: leeftijd; syndroom van Down; familiale factoren (autosomaal dominante mutaties, apolipoproteïne E4)

21 Dementie: type Lewy Body
prevalentie: 10 à 20 % van alle dementies kernsymptomen: (Mc Keith, Newcastle) progressieve cognitieve achteruitgang geheugendeficits aanvankelijk minder op de voorgrond; opvallende aandachtsstoornissen + 2 van volgende symptomen: wisselende verwardheid, fluctuerende cognitie visuele hallucinaties: helder en gedetailleerd spontane extrapyramidale symptomen suggestieve symptomen: frequent vallen; frequent syncope wanen; overgevoeligheid voor neuroleptica

22 Dementie:frontaalkwabdementie
beginleeftijd: relatief jong 7,5% van alle dementies; 20% van jongdementies genetische factor; ziekte van Pick: zeldzame vorm Symptomen: persoonlijkheidsveranderingen; geheugenstoornissen minder op voorgrond stoornissen met “sturen” van gedrag: rigiditeit; impulsiviteit; stereotiep gedrag; persvererend gedrag; decorumverlies; seksuele ontremming verhoogde afleidbaarheid soms affectieve symptomen soms spraakafwijkingen

23 Dementie: ziekte van Parkinson
naast typische motorische symptomen: soms subtiele cognitieve veranderingen soms dementie: voornamelijk algemene traagheid, problemen met “oproepen”

24 Dementie: vasculaire oorzaken
18% van alle dementies multi infarct dementie; strategische infarcten; vaatwandbeschadiging Hachinski score (ischemische score) plots begin; stapsgewijze evolutie; fluctuerend emotionele incontinentie VG van CVA en/of hypertensie focale neurologische symptomen relatief gespaard blijven van persoonlijkheid

25 Dementie: andere oorzaken
tumoren en/of metastasen infecties: encefalitis, tbc van het CZS, … hersentraumata: verkeersongevallen, boksers, ... subduraal hematoom intoxicaties: CO, solventia, …deficiëntieziekten (tekort vit B12, ...) alcoholmisbruik (multifactorieel bepaald) hypothyreoïdie zuurstofgebrek (verdrinking, narcose accident, hartstilstand, ... ernstige leverinsufficiëntie, nierinsufficiëntie ...

26 Dementie: diagnostiek
evaluatie nodig op 3 domeinen: cognitief functioneren (MMS, neuropsychologie) psychiatrische symptomatologie dagdagelijks functioneren diagnostiek: lichamelijk, neurologisch onderzoek labo EEG CT, NMR scan; Spect; PET scan

27 Dementie: behandeling
behandeling van oorzakelijke factoren behandeling van lichamelijke complicaties behandeling van risicofactoren behandeling van cognitieve symptomen behandeling van psychiatrische symptomen psychosociale interventies

28 Dementie: behandeling
qua risicofactoren: hypertensie; diabetes; lipiden; VKF oorzakelijk: schildklierlijden; hypovitaminosen; metabole factoren; eventueel NPH complicaties: invloed op algemeen functioneren: faecale impactie; depressie; urineweginfecties, motoriek, …

29 Dementie: behandeling cognitieve symptomen
tot op heden geen oorzakelijke behandeling! poging om beloop te beïnvloeden focus op acetylcholine afbraak van acetylcholine afremmen: acetylcholine-esterase-remmers nog beperkte effecten: vertraging of stabilisatie van ziekteproces!

30 Dementie: behandeling cognitieve symptomen
acetylcholinesterase remmers 3 tal producten: donepezil (Aricept), rivastigmine (Exelon), galantamine (Reminyl) bijwerkingen! terugbetalingsmodaliteiten: protocol! memantine Ebixa matig tot ernstige vormen van dementie terugbetalingsmodaliteiten: protocol cave nierinsufficiëntie

31 Dementie: behandeling psychiatrische symptomen
Zwaartepunt van het zorgaanbod ligt op het niet-farmacologische vlak ‘omgaan met’ is een evidentie, maar niet evident… opleiding van zorgteams van cruciaal belang Kitwood, 1997(1988

32 Dementie: behandeling psychiatrische symptomen
1988: ¾ van opgenomen patiënten met Alzheimer dementie neemt psychofarmaca waaronder de helft antipsychotica (Beers, 1988) gebrek aan gecontroleerd farmacologisch onderzoek (Schneider, 1990) eind jaren ’90: 35 à 50% van de dementerenden in WZC nemen antipsychotica (McGrath, 1996; Thacker, 1997; Ballard, 1999) RELEVANTIE?  RCT’s (vnl mbt antipsychotica) tonen groot placebo effect: tot 37,5% met additioneel gunstig effect van antipsychotica van 20% (evenals aanzienlijke bijwerkingen in placebo groep!) relatie  valrisico (heupfractuur!) In de afgelopen 5 decennia van antipsychotica gebruik, en ontwikkeling, werden de antipsychotica zeker frequent gebruikt bij storend gedrag in kader van dementie Schneider: grote meta analyse; schrijnend gebrek aan RCT 10 jaar later: nog altijd: …

33 Dementie: behandeling psychiatrische symptomen
Antipsychotica behandeling van psychose, vijandig en gewelddadig gedrag. klassieke en atypische antipsychotica klassieke antipsychotica: extrapyramidale bijw; tardieve dyskinesieën! klassieke antipsychotica: haloperidol (Haldol®), melperon (Buronil®), pipamperon (Dipiperon®), droperidol (DHBP®) atypische antipsychotica: Clozapine (Leponex®), Olanzapine (Zyprexa®), Quetiapine (Seroquel®), Risperidone (Risperdal®)

34 Dementie: behandeling psychiatrische symptomen
Benzodiazepines licht kalmerend effect bijw: vallen, AH-depressie, cognitie paradoxale reacties kortwerkend preparaat met eenvoudige metabolisatie (lorazepam, oxazepam)

35 Dementie: behandeling psychiatrische symptomen
Antidepressiva trazodone: ind: preventie van agressie, slaapstoornissen bijw: vallen, hypotensie SSRI’s: ind: angst, depressie bijw: nausea, akathisie, hyponatriëmie

36 Dementie: behandeling psychiatrische symptomen
agitatie vaak multifactorieel bepaald somatische problemen? welk symptomencluster? nood aan farmacon? welke bijwerkingen te voorzien? start low, go slow! lagere dosissen nodig! wanneer herevaluatie? cave EPS! gevoeligheid aan bijwerkingen bewaken

37 Dementie: invalshoeken kinesitherapie
evaluatie van lichaamsbeleving en lichaamsperceptie van de oudere patiënt contact houden met lichaam in tijden van stress! ontspanningsoefeningen conditionele activatie gangpatroon vrijwaren passieve mobilisatie comfortzorg

38 Dementie: psychosociale interventies
doel: kwaliteitsverbetering van leven van dementerende en zijn omgeving ROT reminiscentie validatie snoezelen ontspanning

39 Dementie: begeleiding familieleden
“Als je jong bent is dit moeilijk te begrijpen. Maar mensen zoals wij leven van herinneringen. Als die er niet meer zijn, is er niets meer. Ik ben bang dat hij zijn hele leven aan het vergeten is. En alleen met die herinneringen leven terwijl hij ernaast zit…leeg.” J. Bernlef 1984


Download ppt "Dementie: medische aspecten"

Verwante presentaties


Ads door Google