De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CohortOnderzoek OnderwijsLoopbanen Kennismarkt OCW 7 december 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CohortOnderzoek OnderwijsLoopbanen Kennismarkt OCW 7 december 2010."— Transcript van de presentatie:

1 CohortOnderzoek OnderwijsLoopbanen Kennismarkt OCW 7 december 2010

2 Wat is COOL5-18? Cohortonderzoek naar onderwijsloopbanen en factoren die daarop van invloed zijn Volgt leerlingen van 5 tot 18 jaar Driejaarlijkse metingen in: –groep 2, 5 en 8 basisonderwijs –leerjaar 3 voortgezet onderwijs –leerjaar 2 mbo

3 Uitbreidingen van COOL Pre COOL > ontwikkeling van kinderen 2-5 jaar > effecten van VVE en kinderopvang > lange termijn, doorloop in COOL5-18 COOL Speciaal > speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs > groepen ‘5’ en ‘8’ (VSO mogelijk later) > vergelijking met zorgleerlingen basisonderwijs

4 Wat is de bedoeling van COOL? Monitor voor de kwaliteit van het Nederlands onderwijs Inzicht in de ontwikkeling van (lange) loopbanen van verschillende groepen Basisdatabestanden, geschikt voor allerlei soorten onderzoek en onderzoeksvragen (beperking belasting van scholen) Via aanvullend onderzoek uit te breiden Databestanden toegankelijk voor derden, via DANS

5 Is dat iets nieuws? Opvolger van PRIMA, PRIMA-VO en VOCL Geïntegreerde cohorten, lange loopbanen Nieuwe elementen COOL: –Steekproeven PO-VO op elkaar afgestemd –MBO toegevoegd –Leerlingen die uitvallen worden gevolgd –Pre-COOL en COOL Speciaal

6 Wie voeren COOL uit? PO en SBO/SO: ITS en Kohnstamm Instituut VO en MBO: GION en Cito Pre COOL: Kohnstamm Instituut, ITS, RUU NWO/PROO is opdrachtgever, OCW is belanghebbend/subsidiegever Looptijd COOL5-18 is 9 jaar (drie metingen: 2007/8, 2010/11, 2013/14) ; looptijd Pre-COOL is –beoogd- langer)

7 Basisvragen 1.Onderwijsloopbanen leerlingen 2.Cognitief functioneren (leerprestaties, capaciteiten) 3.Burgerschap 4.Sociaal-emotioneel functioneren 5.Samenhangen tussen 1-4 6.Invloed van achtergrond-, gezins-, school- en instellingskenmerken 7.Trends in de tijd

8 Welke data worden verzameld? loopbaangegevens prestaties taal, lezen, rekenen, in VO ook Engels burgerschapscompetentie, PO en VO motivatie, welbevinden, persoonlijkheid, PO en VO achtergrondgegevens, w.o. intelligentie, PO en VO kenmerken van zorgleerlingen (PO) gezinskenmerken geen school/instellingskenmerken, m.u.v. Pre-COOL

9 Grote steekproeven 550 PO-scholen, 400 referentiesteekproef Alle leerlingen groepen 2, 5, 8; ca. 10.000 per groep 160 VO-scholen; leerj 3; ca. 22.000 leerlingen; 3000 ‘target’ MBO; leerj 2; 3000-4000 leerlingen; ca. 1500 ‘target’ Bijna 300 voorschoolse voorzieningen + ca. 1000 thuisadressen in Pre-COOL Bijna 70 SBO/SO-scholen in COOL Speciaal

10 Tijdpad ‘07/ ‘08 ‘08/ ‘09 ‘09/ ‘10 ‘10/ ‘11 ‘11/ ‘12 ‘12/ ‘13 ‘13/ ‘14 ‘15/ ‘16 Primair Lj 1 Lj 2 Lj 3 Lj 4 Lj 5 Lj 6 Lj 7 Lj 8 Voortgezet Lj 1 Lj 2 Lj 3 Lj 4 Lj 5 Vwo/mbo-2 Lj 6

11 Wie hebben er wat aan? maatschappelijk belang instrument voor beleidsevaluatie, monitor stand van zaken, ‘opzoekbron’ wetenschappelijk belang: bron voor secundaire analyses en aanvullend onderzoek belang voor onderwijsveld instrument voor zelfevaluatie, school/instellingsniveau en bovenschools

12 Een bron voor veel vragen Wat kan COOL betekenen voor vragen over:  onderwijskwaliteit  onderwijsachterstanden  zorgleerlingen  burgerschap  overige vaardigheden  integratie/segregatie  jonge kind  beleid

13 Onderwijskwaliteit Hoe presteren leerlingen in Nederland, in PO, VO, MBO, S(B)O? Naar sector, niveau, leerweg, leerjaar? Dalen/stijgen die prestaties? Worden referentieniveaus gehaald, door wie? Zijn er verschillen naar bijvoorbeeld sekse, SES, etnische herkomst? Zijn er verschillen tussen scholen, schoolconcepten, regio’s, denominaties?

14 Onderwijsloopbanen Welke leerlingen volgen welke loopbanen? Hoe staat het met verwijzingen naar speciaal onderwijs, doubleren, schooluitval, halen van examens? Welke ontwikkelingen in de tijd? Wat zijn ontwikkelingen in adviezen voortgezet onderwijs, over- en onderadvisering, relatie advies-schoolkeuze- schoolsucces en diploma-opleidingskeuze-schoolsuccces

15 Onderwijsachterstanden Wat zijn de prestaties en loopbanen van leerlingen uit OAB doelgroepen? (ook: asielzoekerskinderen) In hoeverre halen zij achterstanden in? Is er nog sprake van verborgen talent? Zijn er effecten van verblijfsduur, thuistaal, integratie ouders op prestaties en loopbanen van deze kinderen? Zijn er effecten van wijzigingen in de gewichtenregeling? Komen de gewichtenmiddelen bij de juiste kinderen? Zijn er effecten van specifieke interventies? (schakelklassen, leertijdverlenging, brede school, VVE)

16 Zorgleerlingen Hoeveel en welke zorgleerlingen zitten in het regulier onderwijs en in het speciaal (basis)onderwijs? Hoe verlopen prestaties en loopbanen van verschillende groepen zorgleerlingen? (bijvoorbeeld dyslexie). Is er overlap met OAB-leerlingen? Welke variabelen zijn relevant om mee te nemen in een ontwikkelingsperspectief? Beïnvloeden (veel) zorgleerlingen de prestaties van overige leerlingen/het prestatieniveau van de school?

17 Burgerschap Zijn er verschillen in burgerschapscompetentie naar sekse, SES, etnische herkomst, leeftijd? Hoe hangt burgerschapscompetentie samen met overige prestaties, persoonlijkheid, oordeel van de leerkracht over het kind? Heeft de school invloed? Zo ja, welke kenmerken van scholen? Hebben ouders invloed? Zo ja, welke ouderkenmerken?

18 Overige variabelen Relatie tussen prestaties/loopbanen en motivatie, persoonlijkheid, schoolwelbevinden, metacognitie, zelfregulatie, gedrag, werkhouding, …. Effecten van school en gezin op deze variabelen Relatie leerkracht-leerling (PO en SBO/SO) Leerkrachtverwachtingen (voorspelling VO-niveau) Gezinsvariabelen (bijvoorbeeld adoptie/pleegkind, twee ouders van gelijke sekse, kindertal, eenoudergezin, religie/levensbeschouwing)

19 Integratie/Segregatie Schoolcompositie-effecten, op prestaties, loopbanen, welbevinden, burgerschap e.v., van: - witte en zwarte scholen, etnische diversiteit - gemiddeld opleidingsniveau ouders, sociale div. - percentage laag/hoogpresteerders - percentage zorgleerlingen Relatie tussen etnische herkomst, integratie van de ouders en prestaties kinderen; generatie-effecten Islamitische scholen: kwaliteit en burgerschap

20 Jonge kind Komt aan bod in presentatie Pre-COOL

21 Beleidsevaluatie Herhaalde metingen: hebben beleidswijzigingen invloed? Bijvoorbeeld - vernieuwing onderbouw VO - evaluatie tweede fase - veranderingen in achterstandenbeleid - Passend onderwijs - competentieleren in MBO Vergelijkingen met internationaal onderzoek (PISA, TIMMS, PIRLS) en nationaal onderzoek (PPON)

22 Wat zijn uw vragen? …………………………….


Download ppt "CohortOnderzoek OnderwijsLoopbanen Kennismarkt OCW 7 december 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google