De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opleiding ‘ Lesgeven aan de K.U.Leuven’ 2011-2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opleiding ‘ Lesgeven aan de K.U.Leuven’ 2011-2012."— Transcript van de presentatie:

1 Opleiding ‘ Lesgeven aan de K.U.Leuven’ 2011-2012

2 Sleutelelementen Leren in een heterogene groep. Je breidt tijdens de opleiding ‘Lesgeven aan de K.U.Leuven’ je interdisciplinaire netwerk uit. Docenten uit de diverse faculteiten nemen deel. ‘Over het eigen muurtje kijken’ is verfrissend en werkt inspirerend. Tijdens de verschillende modules werk je in heterogene groepen. Leren op de werkplek. Het geleerde toepassen en transfereren naar je eigen praktijk is essentieel. Je krijgt, complementair aan de contactmomenten, opdrachten die je op de werkplek uitvoert. Je betrekt bij de uitvoering van die opdrachten collega’s uit je eigen faculteit en opleiding en werkt zo ‘in’ en ‘aan’ je eigen context. Zelf samenstellen van je professionaliseringstraject. Het programma laat een grote flexibiliteit toe. Op basis van je tijd en interesse maak je een keuze uit het aanbod. Samen met onderwijsverantwoordelijken uit je faculteit en opleiding (zoals vicedecaan onderwijs en programmadirecteur) beslis je welke thema’s prioritair zijn en binnen welke tijdsspanne je de opleiding ‘Lesgeven aan de K.U.Leuven’ voltooit. Werken aan je eigen onderwijsvisie. De onderwijsvisie van de K.U.Leuven ‘Visie op onderwijs & leren (2009)’ vormt het kader waarbinnen gewerkt wordt in de opleiding ‘Lesgeven aan de K.U.Leuven’. Gedurende de opleiding maak je je deze visie eigen en maak je hiervan een persoonlijke vertaling. Je werkt zo aan je persoonlijke onderwijsvisie.

3 Leerdoelen Tijdens de opleiding ‘Lesgeven aan de K.U.Leuven’ focus je je op één van je opleidingsonderdelen aan de hand waarvan je aan de leerdoelen van deze opleiding werkt. Op het einde van de opleiding ‘Lesgeven aan de K.U.Leuven’ kan je: 1.je opleidingsonderdeel ontwerpen en optimaliseren, je baserend op literatuur over ‘teaching & learning’ in het Hoger Onderwijs. Dit betekent dat je geschikte leerdoelen kan formuleren en de onderwijsleeromgeving (werkvormen, selectie van leerinhouden, studiemateriaal, assessment, leeractiviteiten) van je opleidingsonderdeel hierop kan afstemmen met het oog op het bevorderen van het leren van studenten. 2.je opleidingsonderdeel vormgeven rekening houdende met de context van de specifieke opleiding (en met uitbreiding faculteit & universiteit) waarin je opleidingsonderdeel zich situeert. Dit betekent dat je in de vormgeving rekening houdt met de onderwijsvisie, het onderwijsreglement en - beleid van de K.U.Leuven. 3.je opleidingsonderdeel integreren in de opleiding en met dit opleidingsonderdeel bewust bijdragen aan het realiseren van de eindtermen van de opleiding. 4.in samenwerking met collega’s en onderwijsverantwoordelijken uit je faculteit en opleiding (ABAP-leden, collega-docenten, onderwijsondersteuner, programmadirecteur, …) dit opleidingsonderdeel continu optimaliseren. 5.reflecteren over je eigen onderwijsvisie en hierover in gesprek gaan met collega-docenten (van en buiten je eigen faculteit en opleiding) en onderwijsverantwoordelijken uit je eigen faculteit en opleiding.

4 Concrete resultaten Tijdens de opleiding ‘Lesgeven aan de K.U.Leuven’ ga je aan de slag met verschillende materialen om bepaalde leerdoelen te bereiken. Op het einde van de opleiding ‘Lesgeven aan de K.U.Leuven’ heb je deze resultaten in handen: 1.Een conceptmap aan de hand waarvan je de leerinhouden van je opleidingsonderdeel in relatie met de leerdoelen geselecteerd hebt. 2.Een semesterplanning waarin de verschillende elementen van je onderwijsleeromgeving (leerdoelen, werkvormen, leerinhouden, studiemateriaal, vormen van assessment, leeractiviteiten) op elkaar zijn afgestemd. De semesterplanning houdt rekening met de planning van andere opleidingsonderdelen in de opleiding die een invloed kunnen hebben op het verwezenlijken van de leerdoelen van je opleidingsonderdeel. 3.Een uitgewerkte ECTS-fiche van je opleidingsonderdeel die aan studenten verheldert wat de leerdoelen zijn en welke werkvormen, leeractiviteiten, studiematerialen, leerinhouden, vormen van assessment gebruikt worden om deze leerdoelen te bereiken. De beschrijving van je ECTS-fiche maakt duidelijk hoe deze diverse elementen ‘constructively aligned’ zijn (Constructive Alignment: Biggs, 2003). 4.Een ‘teaching philosophy statement’ die je persoonlijke onderwijsvisie beschrijft. Deze visie is een persoonlijke vertaling van de onderwijsvisie van de K.U.Leuven en gebaseerd op je eigen overtuigingen m.b.t. ‘leren en onderwijzen’. Het statement verklaart hoe je eigen visie keuzes in het ontwerpen en uitvoeren van onderwijs beïnvloedt. Het statement linkt daarnaast je persoonlijke visie met onderwijskundige literatuur over visies over ‘teaching & learning’.

5 Structuur De aanpak in de opleiding ‘Lesgeven aan de K.U.Leuven’ is gevarieerd: –Een starttweedaagse met de voltallige deelnemersgroep. –Twee thematische verdiepingsmodules in kleinere groepen. –Opdrachten, aansluitend bij de verdiepingsmodules, uit te voeren op de werkplek. Individueel en in samenwerking met collega’s en onderwijsverantwoordelijken uit de faculteit en opleiding zoals ABAP-leden, collega-docenten, onderwijsondersteuner, programmadirecteur, …. De opleiding ‘Lesgeven aan de K.U.Leuven’ laat flexibiliteit toe in de tijd. Geadviseerd wordt om de opleiding over twee academiejaren te spreiden. –De starttweedaagse vormt de basis van deze opleiding. Je kan enkel deelnemen aan de thematische verdiepingsmodules als je een starttweedaagse gevolgd hebt. –Per academiejaar worden drie thematische verdiepingsmodules aangeboden. Het programma van drie opeenvolgende academiejaren is steeds bekend. –In overleg met onderwijsverantwoordelijken uit je faculteit en opleiding (zoals vicedecaan onderwijs en programmadirecteur) kies je twee modules uit het volledige aanbod.

6 Aanbod 2011-2012 Starttweedaagse Vrijdag 21/10/20119u-17u Maandag 24/10/20119u-17u Verdiepingsmodule Assessment en toetsbeleid Uitdiepen van formatieve en summatieve assessments, gekaderd in het facultaire toetsbeleid. Kritisch onder de loep nemen van de eigen evaluatievorm(en). Woensdag 09/11/2011: startsessie9u-13u Voorbereiding en verwerking module a.d.h.v. opdrachten op de werkplek± 7u Dinsdag 13/12/2011: terugkommoment9u-11u Verdiepingsmodule Academisch schrijven van studenten ondersteunen Kansen creëren om studenten te laten oefenen in het academisch schrijven. Niet enkel tijdens de Bachelor- of Masterproef maar ook in korte opdrachten, tijdens contactmomenten, … doorheen de opleiding. Dinsdag 07/02/2012: startsessie9u-13u Voorbereiding en verwerking module a.d.h.v. opdrachten op de werkplek± 7u Vrijdag 09/03/2012: terugkommoment9u-11u Verdiepingsmodule Heterogene studentengroepen Studenten kunnen verschillen in voorkennis, vooropleiding, cultuur, motivatie, enz. Op zoek naar manieren om hiermee om te gaan in contactmomenten en opdrachten. Donderdag 15/03/2012: startsessie9u-13u Voorbereiding en verwerking module a.d.h.v. opdrachten op de werkplek± 7u Vrijdag 11/05/2012: terugkommoment9u-11u Optioneel contact Dinsdag 15/05/2012 en maandag 17/09/2012 (één moment kiezen) Op punt stellen persoonlijke onderwijsvisie 9u-11u Totale tijdsinvestering opleiding: ± 45 u (starttweedaagse, twee verdiepingsmodules en optioneel contact)

7 Aanbod volgende academiejaren Aanbod 2012-2013 Starttweedaagse Vrijdag 19/10/2012 Maandag 22/10/2012 Verdiepingsmodule Integratie van onderzoek in onderwijs Wat is academisch onderwijs? We exploreren hoe studenten optimaal kunnen leren van onderzoek en zelf aan onderzoek kunnen doen. Van Bachelor - tot Masterstudenten. Vrijdag 9/11/2012: start Dinsdag 11/12/2012: terugkom Verdiepingsmodule Samenwerkend leren Studenten van en met elkaar laten leren. Kritisch bevragen van meerwaarde en mogelijke aanpak (in groepswerk, tijdens contactmomenten, mbv ICT, …). Ontwerpen van opdrachten, begeleiden en evalueren. Dinsdag 07/02/2013: start Donderdag 08/03/2013: terugkom Verdiepingsmodule Assessment en toetsbeleid (Info zie 2011-2012) Donderdag 14/03/2013: start Woensdag 15/05/2013: terugkom Optioneel contact Persoonlijke onderwijsvisie Mei en september 2013 (één moment kiezen) Aanbod 2013-2014 Starttweedaagse Vrijdag 18/10/2013 Maandag 21/10/2013 Verdiepingsmodule Assessment en toetsbeleid (Info zie 2011-2012) Donderdag 07/11/2013: start Dinsdag 17/12/2013: terugkom Verdiepingsmodule 02/2014 en 03/2014 Thema te bepalen o.b.v. noden van de instelling (beleidsagenda) en noden van de faculteiten Verdiepingsmodule Lesgeven aan grote groepen: hoorcolleges Meerwaarde van activeren van studenten in hoorcolleges onderzoeken. Keuzes maken in activerende technieken, studiemateriaal, media, … binnen en buiten de contactmomenten. Vrijdag 14/03/2014: start Woensdag 14/05/2014: terugkom Optioneel contact Persoonlijke onderwijsvisie Mei en september 2014 (één moment kiezen)

8 Praktisch (1) Doelgroep: –Van docenten met een tenure-track statuut wordt verwacht dat zij een doceervorming hebben gekregen voor of na hun aanwerving als ZAP (Academische Raad, goedkeuring juni 2009, nota 386 15 06 2009). In dit kader wordt de opleiding ‘Lesgeven aan de K.U.Leuven’ aangeboden. Ook andere docenten zijn welkom. –Om aan de opleiding te kunnen deelnemen heeft de docent de eindverantwoordelijkheid over een volledig opleidingsonderdeel. Begeleiding: –De Dienst Universitair Onderwijs (DUO) verzorgt de opleiding ‘Lesgeven aan de K.U.Leuven’, op vraag van de vicerector onderwijsbeleid. –Medewerkers van DUO, experts en ervaringsdeskundigen uit de verschillende wetenschapsgroepen begeleiden en verzorgen de contactmomenten. –De volgende diensten werken ook mee: Dienst Onderwijsbeleid, ICTS, Dienst voor Media en Leren en het Instituut voor Levende Talen. Tijdsinvestering: –De totale tijdsinvestering wordt geschat op 45u. Tot de opleiding ‘Lesgeven aan de K.U.Leuven’ wordt gerekend: de starttweedaagse, twee thematische verdiepingsmodules en een optioneel contact i.v.m. persoonlijke onderwijsvisie. –DUO adviseert om de opleiding ‘Lesgeven aan de K.U.Leuven’ over twee academiejaren te spreiden en ze af te ronden binnen die tijd.

9 Praktisch (2) Na afronding van opleiding ‘Lesgeven aan de K.U.Leuven’: –Na het voltooien van de volledige opleiding ontvang je een attest van deelname. Dit attest bevat een overzicht van je persoonlijk afgelegd traject. Inschrijven: –Inschrijven kan hier.hier –Uiterlijke inschrijfdatum: maandag 3 oktober 2011 –Na inschrijving volgt een telefonisch contact met een DUO-medewerker. Je krijgt advies m.b.t. de samenstelling van je professionaliseringstraject en wie hiervoor je gesprekspartners zijn binnen je faculteit en opleiding. –Indien het max. aantal inschrijvingen van 50 docenten bereikt is, plaatst DUO je naam op een wachtlijst. Zodra er een plaats vrijkomt word je gecontacteerd. Vragen? –Saartje Creten, tel.: 016 32 65 59 of via sarah.creten@duo.kuleuven.besarah.creten@duo.kuleuven.be


Download ppt "Opleiding ‘ Lesgeven aan de K.U.Leuven’ 2011-2012."

Verwante presentaties


Ads door Google