De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Parooldriehoek Buurtwerkgroep 31 januari 2007

Verwante presentaties


Presentatie over: "Parooldriehoek Buurtwerkgroep 31 januari 2007"— Transcript van de presentatie:

1 Parooldriehoek Buurtwerkgroep 31 januari 2007

2 Agenda Introductie, terugkoppeling (5) Doel en resultaat avond (10)
Verslag buurtwerkgroepavond 29/11, 18/12 (5) Match SPvE – Masterplan Wibaut-as (5) Presentatie modellen, link scenario’s (30) Pauze + rondgang maquettes+tekeningen (15) Interactief beoordelen modellen (40) Zelfstandig advies (5) Vervolgstappen (5)

3 Doel en resultaat avond
Beoordelen modellen > input 2x advies Omgang output vorige avond > DB advies 19/12 Transparantie informatie v.v. 3 scenario’s uitgewerkt + doorgerekend (1,5,14) Plenaire interactieve beoordeling > output participatie > terugkoppeling DB + Eigen advies Afstemming vervolgstappen

4 Match Masterplan- SPvE
Algemeen: Beide door de gemeente vastgestelde kaders Masterplan is uitgangspunt SPvE + afwijkingen planvorming > geeft verschillen MP <> SPvE Busquest heeft beide kaders mee + ontwerpvrijheid voor nieuwe invulling Modellen worden wel getoetst op beide kaders voor besluitvorming DB Bestuur besluit tot evt. afwijking van kaders

5 Match Masterplan-SPvE
Discrepanties: Plantsoen; Masterplan: voetprint 900 m2, hoogte 70 meter. Compensatie 2000 m2 groen oostkant buurt SPvE: voetprint 2750 m2, hoogte 50 meter. Compensatie 150% groen Hoogte; Masterplan: Wibautstraat max 30 meter, hoogte accent plantsoen 70 meter. Overige bebouwing aansluiten op achterliggende buurt SPvE: Wibautstraat max 36 meter, hoogte accent plantsoen 50 meter. Overige bebouwing aansluiten op achterliggende buurt Bebouwing rondom N/O ingang Metro: Masterplan: Sloop ROC gebouw, rooilijn rechttrekken langs Wibautstraat. Bij N/O ingang wijkt rooilijn echter af om een “plein” te creëren. Geen bebouwing SPvE: ROC monumentwaardig en daarom vrijhouden voor goede zichtlijnen. Geen bebouwing

6 Uitgangspunten stadsdeel voor de verdere ontwikkelingen Parooldriehoek
Voornaamste inbreng van bewoners Vergroten van de samenhang van de gebouwen Veiligere voetgangers- en fietstunnel Parkeren ondergronds Plantsoen mogelijk bebouwen Relatie Oosterparkbuurt, Wibautstraat en Weesperzijde versterken Begane grond functies verhogen levendigheid en sociale veiligheid Geen bebouwing rond n/o ingang metrostation Gemengd stedelijk woonmilieu Masterplan Wibautas is vastgesteld kader Financieel haalbaar Bebouwingsdichtheid oude SPvE te hoog Geen bebouwing van het park Denken vanuit groenstructuur Rekening houden met het huidige bomenbestand Zorg over parkeren Multifunctioneel centrum Parooltoren te slopen Veilige voetgangers- en fietsroutes Aandacht voor luchtkwaliteit Geluidsbelasting Bouwoverlast beperkt houden

7 Bouwhoogte langs Oosterparkbuurt verlagen binnen kader
Aandachtspunten uitwerking scenario’s naar Stedenbouwkundige modellen (fase 2) Verlagen totaal bouwvolume binnen kader (SPvE: m2= incl. parooltoren) Bouwhoogte langs Oosterparkbuurt verlagen binnen kader Inpassing ROC/ASA gebouw Uitbreiding maatschappelijke voorzieningen Hotelfunctie Niet bebouwen noordzijde plangebied nabij metro-ingang Parooltoren niet meer opnemen in uitwerking (slopen) Bebouwingsvoorstellen binnen plangrens oude SPvE Bezonningsstudie uitvoeren Afstand tot talud minimaliseren Aandacht voor geluid In model 5a kleine gebouwtjes binnengebieden weghalen.

8 Presentatie modellen, link scenario’s
Aandachtspunten uitwerking naar modellen R&T-sessie 17/1 > voorkeur aanpassen Essentie per model (1,5,14a) + link scenario Aandachtspunten verbetering 14b “Specials” Busquets: bezonning, parkeren, openbreken metro, kwaliteit openbare ruimten, talud, fasering, …

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Aandachtpunten model 14a > 14b
minder gerichtheid op het spoor tav bouwvolume en oriëntatie Kleinschaligere morfologie en korrelgrootte beter aansluitend op de buurt Minder openbare ruimte en minder grote openbare ruimte (kan gevolg zijn van punt 2) minder introvert / naar binnen gekeerd parkeren in/langs talud op en boven maaiveld interessant om te onderzoeken (let op aankleding, mag de ecologische route niet onderbreken) ROC gebouw teveel ingepakt, bebouwingshoogte is nu wel minder hoog geworden poorthoogte bebouwingswand langs spoort verlagen stedelijk plein (urban square) interessant maar kwetsbaar door risico van te weinig passend programma, plein niet teveel met rug naar Wibautstraat: als woonplein (residential square) wellicht kansrijker footprint bebouwing plantsoen (hotel?) niet groter dan 900 m2 (uitgangspunt Masterplan Wibaut-as) openbreken en toegankelijk maken metro-ingang met verbinding naar Weesperzijde interessant om te onderzoeken niet doortrekken van Populierenweg maar introductie nieuwe (binnen)weg haaks op Wibautstraat vasthouden


Download ppt "Parooldriehoek Buurtwerkgroep 31 januari 2007"

Verwante presentaties


Ads door Google