De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Buurt Werk Groep februari 2007 – definitief reactie op modellen 1,5 & 14b Parooldriehoek Verantwoording afbeeldingen: - Afkomstig uit presentatie van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Buurt Werk Groep februari 2007 – definitief reactie op modellen 1,5 & 14b Parooldriehoek Verantwoording afbeeldingen: - Afkomstig uit presentatie van."— Transcript van de presentatie:

1 1 Buurt Werk Groep februari 2007 – definitief reactie op modellen 1,5 & 14b Parooldriehoek Verantwoording afbeeldingen: - Afkomstig uit presentatie van modellen 1, 5,14b voor Parooldriehoek van de projectorganisatie Parooldriehoek, stadsdeel Oost-watergraafsmeer, Amsterdam - t.b.v. reactie Buurt Werk Groep P3H bewerkt

2 2 INHOUD •Algemene opmerkingen modellen Parooldriehoek •Reactie BWG – model 1 •Reactie BWG – model 5 •Reactie BWG – model 14B

3 3 Algemene opmerkingen modellen P3H

4 4 •Er wordt in de voorgestelde stedenbouwkundige structuur gesuggereerd dat er aansluiting wordt gezocht met 19e eeuwse bouwblokken structuur, dit wordt alleen in plattegrond en niet in de derde dimensie (hoogte) gedaan: er ontstaat een massiviteit die buiten proporties is •Bouwhoogten die geintroduceerd worden zijn grotendeels 2-4 x zo hoog als bebouwing in de omgeving, (sluit niet aan op de gemiddelde bouwhoogte van ca. 5 lagen in omgeving) •De voorgestelde bouwblokken worden getransformeerd tot schijven en toren-achtige objecten, heeft niets te maken met 19e eeuwse bouwblok •Kies duidelijk voor een gesloten bouwblok met dezelfde hoogte als die in de omgeving of kies voor een torenelement met sculpturale kwaliteit en open ruimte er om heen Te forse bouwhoogte en contrast met omgeving (hieronder ter illustratie aangegeven in doorsneden model 14)

5 5 •Straatprofielen (ruimte tussen gebouwen) is veel te smal in verhouding tot de forse bouwhoogte van de straatwanden •Benauwde straten onstaan ten opzicht van de straten in de aanliggende bestaande woonbuurten: vergelijk profielen 1a (voorstel), met 1b (bestaande straatprofielen) Meer aandacht schenken aan ruimtelijkheid van openbaar gebied en leefbaarheid (hieronder ter illustratie aangegeven d.m.v. fragmenten uit model 14 B) 1a 1b 1a

6 6 Meer aandacht schenken aan karakter, bruikbaarheid en kwaliteit groene (compensatie) gebieden •Groen wordt te versnipperd in de plannen opgenomen waardoor er onvoldoende mogelijkheid is om verblijfskwaliteit, sport, en spelvoorzieningen en een park/plantsoen-achtig karakter te realiseren (1) •Compensatie van bebouwing in het plantsoen in binnengebieden met privaat karakter is onvolwaardig (2) •Groene gebieden krijgen een te stedelijk en stenig karakter door de aanwezigheid van hoge bebouwingswanden/ bouw-volumes in de nabijheid (1 & 2) 1 2 1 1 Model 1 Model 5 Model 14B Model 5

7 7 Te hoog ambitieniveau beeldkwaliteit •Architectonische gevelbeelden en massa-opbouw die geschetst worden (A en B) zijn zodanig gedetailleerd/ zijn erg plastisch, dit lijkt onbetaalbaar en daarom onrealistisch. Kan een dergelijke uitvoering door het stadsdeel gegaranderd worden? •Streefbeelden die getoond worden bevatten een hoogwaardig materiaalgebruik (natuursteen e.d.) wat onbetaalbaar en onrealistisch lijkt (B) •Ruimtelijk beeld (C) klopt niet: suggereert een langwerpig, ruim opgezet binnenplein, volgens plattegrond is deze ruimte breder, korter en hoger A C B

8 8 Door positionering van hoogbouw kan er een onaangenaam klimaat ontstaan in het Wibautplantsoen (valwinden). Voldoende aandacht schenken aan daadwerkelijk behoud van bestaande, oude bomen (deze hebben waarschijnlijk voldoende kroonvolume om wind te breken.)

9 9 Reactie BWG model 1

10 10 1 Auto ontsluiting langsspoortalud en ovonde Wibautstraat is onnodig en ongewenst. Nieuwe rijweg levert onveilige kruising op met fietsroute •Ovonde is een veel te forse ingreep (levert nieuw, onnodig knooppunt op aan de Wibautstraat en ligging vlak achter spoorbrug levert onoverzichtelijke, gevaarlijke situatie op ) •Ontsluiten van bebouwing langs spoor op andere wijze oplossen, niet via Wibautplantsoen, niet d.m.v. directe aantakking met ovonde •Groen spoortalud en groen bestaande plantsoen (is nu een geheel) niet in stukken knippen door rijweg •Geen onnodige onveilige situaties creeren

11 11 2 Karakter van nieuwe straten definieren •Groenstructuren plannen •Expliciet aandacht besteden aan entrees parkeergarages, hellingbanen t.a.v. verkeersveiligheid en esthetisch beeld van deze in/uitritten in de gevelwand

12 12 3 Bebouwing aan zuid en west rand is te hoog, levert een (te) schaduwrijk openbaar groengebied op. •8-12 bouwlagen, (resp. 24 tot 36 meter hoog), direct langs nieuwe park/plantsoen maakt een fors oppervlak van het park qua bezonning onaantrekkelijk •Aansluiting van plan met Oosterparkbuurt is in dit model het beste door het plantsoen aan de Olmenweg. Dit zorgt voor de gewenste ruimtelijke overgang tussen de Oosterparkbuurt en de nieuwbouw Parooldriehoek.

13 13 4 Geen bebouwing aan zuidrand eventueel verplaatsen t.b.v. meer zon en grotere aaneengesloten groenstructuur. •Plaatsing bouwblokken en bepaling bouwhoogte relateren aan openbaar gebied/ open ruimte om betere uitgangssituatie voor de inrichtings mogelijkheden van het compensatieplantsoen te krijgen •Combineer bestaande groengebieden, groenstructuren in aangrenzende gebieden en nieuw te creeren parkgebied met elkaar tot grotere groengebieden

14 14 5 Geen snippergroen creeren maar gebieden die wat betreft ligging en omvang geschikt zijn om als groen verblijfsgebied in te richten en sport/ spelvoorzieningen in op te nemen. •Geen snippergroen creeren, meer kleine plantsoenen vergelijkbaar met bestaande bomenplein (A) zijn niet gewenst •Wibautplantsoen aan zuidzijde gebied niet degraderen tot snippergroen door gebouw en auto-ontsluitingsweg AA

15 15 Reactie BWG model 5

16 16 1 Onwenselijke introductie van openbaar toegankelijke binnenterreinen Is nieuwe vorm van publieke ruimte in deze omgeving: •Geen onduidelijke eigendomssituaties creeren •Verantwoordelijkheid voor onderhoud van semi- openbaar gebied is onduidelijk en leidt tot onverzorgdheid •Inrichtingsmogelijkheden van parkeerdekken zijn beperkt •Kwaliteit van de inrichting van semi-openbare terreinen vraagt om zeer hoogwaardige en kostenverhogende oplossingen (plein op dakconstructie p-garage, extra verlichting onderdoorgangen, enz.)

17 17 2 Karakter van nieuwe straten definieren en afstemmen op het karakter van de Vrolikstraat/ Populierenweg •Groenstructuur Vrolikstraat en Populierenweg voortzetten in nieuwe straat •Expliciet aandacht besteden aan entrees parkeergarages, hellingbanen t.a.v. verkeersveiligheid en esthetisch beeld van deze in/uitritten in de gevelwand

18 18 3 Looproute / verbinding fietspad naar Wibautstraat ontbreekt •Publieke route (metro-Transvaalbuurt) niet door semi- openbaar gebied leiden •Fietsroute meenemen in model: is van belang voor ontsluiting Transvaalbuurt- Wibautstraat •Fietspad moet in model direct zonder omwegen aangesloten worden op fietspad langs Wibautstraat: niet plannen over binnenterrein met 1,5 meter hoger maaiveld op p-garage

19 19 4 Route via onderdoorgang vanuit Transvaalbuurt richting Metrostation en vice versa wordt afgesloten door bouwblok •Onderdoorgang niet afsluiten met een bouwvolume

20 20 5 Alle binnengebieden liggen ca. 1,5 meter hoger, de toegankelijkheid van de binnengebieden is daardoor slecht •Geen publieke routes plannen waar veel hoogteverschil overbrugd moet worden en waar relatief weinig ruimte is voor hellingbanen t.b.v. de rolstoeltoegankelijkheid van de binnengebieden

21 21 6 het karakter van de binnengebieden en doorsteek krijgt een stenig en stedelijk karakter terwijl er een groen karakter wordt gesuggereerd •Groeiplaatsomstandigheden op p-garagedaken is voor bomen niet goed mits er voor bijzondere voorzieningen gezorgd wordt die zowel in aanleg als onderhoud kostenverhogend zijn

22 22 7 Geen snippergroen creeren maar gebieden die wat betreft ligging en omvang geschikt zijn om als groen verblijfsgebied in te richten en sport/spelvoorzieningen in op te nemen •Geen snippergroen creeren, meer kleine plantsoenen vergelijkbaar met bestaande bomenplein (A) zijn niet gewenst A A

23 23 8 Bestaande bomenbestand in tekening is niet te handhaven, bebouwing is te dicht op de bovengrondse kroon en ondergrondse wortelzone geprojecteerd •Niet suggereren dat bestaande boombeplanting gehandhaafd kan blijven als dit niet realistisch is gezien de afstand nieuwe bebouwing – boom Populieren

24 24 Reactie BWG model 14 B

25 25 1 Route via onderdoorgang vanuit Transvaalbuurt richting Metrostation en vice versa wordt afgesloten door bouwblok/ hotel •Onderdoorgang niet afsluiten met een bouwvolume

26 26 2 Looproute / verbinding fietspad naar Wibautstraat ontbreekt •Route moet in model meegenomen worden, is van belang voor ontsluiting metrostation- Transvaalbuurt •Fietspad moet in model direct zonder omwegen aangesloten worden op fietspad langs Wibautstraat

27 27 3-4 Autoontsluiting (3) langsspoortalud en ovonde (4) Wibautplantsoen is onnodig en ongewenst: •Ovonde is een veel te forse ingreep (levert nieuw, onnodig knooppunt op aan de Wibautstraat en ligging vlak achter spoorbrug levert onoverzichtelijke, gevaarlijke situatie op ) •Ontsluiten van hotel/ p-garage op andere wijze oplossen, niet via Wibautplantsoen, niet d.m.v. directe aantakking met ovonde aan Wibautstraat •groen spoortalud en groen bestaande plantsoen (is nu een geheel) niet in stukken knippen door rijweg

28 28 5 Nieuwe rijweg levert onveilige kruising op met fietsroute en beoogde hotelfunctie met entreegebied is niet in ontwerp meegenomen •Geen onnodige onveilige situaties creeren •Bij programma (hotel) ook de bijbehorende ontsluiting in model meenemen: voorrijruimte (gaat in uitwerking ten koste van groen •Geen functie in het Wibautplantsoen plaatsen die een aparte auto-ontsluitingsroute nodig heeft

29 29 6 Route via binnenterreinen vanuit Oosterparkbuurt richting Metrostation en vice versa is in potentie onveilig •Woningen in (groene) binnenterrein moeten georienteerd worden op de route •Hoofdroute niet langs binnenterrein leggen met winkels/ voorzieningen op de begane grond, deze zijn ‘s avonds gesloten en bevorderen een onveilige situatie Bij het behouden van woningen en winkels/ voorzieningen langs deze route zijn de volgende voorwaarden essentieel: •Een alzijdige orientatie, puien/ voorgevels op binnenterrein richten (geen achterkanten) •Programmatische mix van winkel en woonfuncties aan binnenterreinen

30 30 7 Bouwblok ongewenst, doet afbreuk aan zichtbaarheid ROC-gebouw (=monument) en belemmert de directe routes vanuit Oosterparkbuurt naar metrostation vice versa •Bouwvolume aan stedenbouwkundige hoofdopzet koppelen, is nu een ‘losse snipper’ •Routes van Oosterparkbuurt van/naar metrostation direct, overzichtelijk en zonder omwegen inpassen

31 31 8 Geen snippergroen of kleine bomenpleinen creeren maar gebieden die wat betreft ligging en omvang geschikt zijn om als groen verblijfsgebied in te richten en sport/spelvoorzieningen in op te nemen •Geen snippergroen of kleine bomenpleinen creeren (8), meer kleine plantsoenen vergelijkbaar qua maat met bestaande bomenplein (8a) zijn niet gewenst •Wibautplantsoen aan zuidzijde gebied niet degraderen tot snippergroen door gebouw en auto-ontsluitingsweg •Geen bomen in plantekening opnemen als daar een gebouw overheen wordt gebouwd, suggereert dat bestaande bomen kunnen blijven staan

32 32 9 Ruimte achter ROC gebouw duidelijk definieren, indien dit schoolplein blijft zullen er hekwerken (stippellijn) komen die de kwaliteit van het openbaar gebied niet ten goede komen •Consequenties en bijbehorende ontsluiting en functies in buitenruimte van het ROC (grotendeels bekend) meenemen in model •Duidelijke ruimte/ ruimtelijke opbouw die een relatie zoekt met het ROC gebouw en het metrostation, compositie nieuwe bouwblokken staan teveel op zichzelf en respecteren bestaande objecten onvoldoende

33 33 10 Karakter van nieuwe straat definieren en afstemmen op het karakter van de Vrolikstraat •Groenstructuur Vrolikstraat voortzetten in nieuwe straat •Expliciet aandacht besteden aan entrees parkeergarages, hellingbanen t.a.v. verkeersveiligheid en esthetisch beeld van deze in/uitritten in de gevelwand

34 34 11 Onwenselijke introductie van openbaar toegankelijke binnenterreinen Is nieuwe vorm van publieke ruimte in deze omgeving: •Geen onduidelijke eigendomssituaties creeren •Verantwoordelijkheid voor onderhoud van semi- openbaar gebied is onduidelijk en leidt tot onverzorgdheid •Kwaliteit van de inrichting van semi-openbare terreinen vraagt om zeer hoogwaardige en kostenverhogende oplossingen (plein op dakconstructie p-garage, extra verlichting onderdoorgangen, enz.)

35 35 12 Compensatie bebouwing Wibautstraat is onvolwaardig 12a= te klein: •Groencompensatie van Wibautplantsoen realiseren in de vorm van een groene ruimte van enig formaat waar gebruikswaarde en verblijfskwaliteit te realiseren is 12b = karakter gebied onvoldoende openbaar •In binnengebied krijgt het groen een (te) privaat karakter, is meer een prive tuin van bewoners dan een openbaar groengebied


Download ppt "1 Buurt Werk Groep februari 2007 – definitief reactie op modellen 1,5 & 14b Parooldriehoek Verantwoording afbeeldingen: - Afkomstig uit presentatie van."

Verwante presentaties


Ads door Google