De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Koninklijk besluit betreffende het opsporen van radioactieve stoffen in bepaalde materiaal- en afvalstromen en betreffende het beheer van weesbrongevoelige.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Koninklijk besluit betreffende het opsporen van radioactieve stoffen in bepaalde materiaal- en afvalstromen en betreffende het beheer van weesbrongevoelige."— Transcript van de presentatie:

1 Koninklijk besluit betreffende het opsporen van radioactieve stoffen in bepaalde materiaal- en afvalstromen en betreffende het beheer van weesbrongevoelige inrichtingen (KB) Richtlijnen op te volgen bij de detectie of het aantreffen van een weesbron in weesbrongevoelige inrichtingen in de niet-nucleaire sector (Richtlijnen)

2 1.Nieuwe regelgeving, en wat nu? KB en richtlijnen: nieuwe verplichtingen – definities – algemene principes Wat doet het FANC? 2.De interventie na een alarm aan de meetpoort.: Gelokaliseerd alarm Homogeen alarm

3  Container park  Schroothandelaar < 25,000 ton/jaar  Sorteercentra  …  Schroothandelaar > 25,000 ton/jaar  Afval verbrandingsoven  Smeltoven > 25,000 ton/jaar  Stortplaatsen Weesbrongevoelige inrichtingen Waakzaamheidsprocedure Opleiding personeel Reactieprocedure bij het vinden van een bron Melding aan het FANC Installatie meetpoort Screening met meetpoorten Interventie door operatoren Reactieprocedure bij het vinden van een bron Melding aan het FANC

4 Personeel ≠ beroepshalve blootgesteld  Dosislimiet = 1000µSv/jaar Algemene principes van KB en richtlijnen

5 Basisprincipes van stralingsbescherming inachtnemen: - Tijd van blootstelling minimaliseren - Enkel de personen noodzakelijk voor de interventie aanwezig - Constante registratie van het dosisdebiet tijdens de interventie Algemene principes van KB en richtlijnen

6 Terug naar afzender ? NEEN  ENKEL en ALLEEN als = i.Lading uit buitenland (na akkoord FANC) ii.Lading van ziekenhuis iii.Afzender bezit een meetpoort die geregistreerd is bij het FANC NOOIT als dosisdebiet > 5µSv/u ! Algemene principes van KB en richtlijnen

7 Analyse van het signaal van de meetpoort (tellen per seconde –cps) Alarmdrempel (meetpoort) : 5 σ (max) Waarschuwingsdrempel : 20 x achtergrond Actiedrempel ( homogene verdeling / natuurlijke radioactiviteit) : 2 x achtergrond Definitie drempels

8

9 Vb.: vuurvaste stenen, industrieel afval, slib van waterzuiveringsstations, …. Homogene, verdeling van de radioactiviteit in de lading (het dosisdebiet is overal hetzelfde) Als de aard van het probleem gekend is EN het poortsignaal (cps) lager dan de actiedrempel : aanvaarden Natuurlijke radioactiviteit / homogene verdeling

10 Aangifteplicht van interventie aangifteformulier op website: www.fanc.fgov.be www.fanc.fgov.be Te mailen naar radioactivity@fanc.fgov.beradioactivity@fanc.fgov.be Voor homogene alarmen: driemaandelijks lijst van alle alarmen

11 Register van radioactieve stoffen Inventaris van alle aanwezige radioactieve stoffen op site – standaardformulier op www.fanc.fgov.be www.fanc.fgov.be Te mailen naar radioactivity@fanc.fgov.be, elk jaar voor 1 oktober of online via www.surveymonkey.com/s/Inventory-FANC radioactivity@fanc.fgov.be www.surveymonkey.com/s/Inventory-FANC

12 Intervenant INTERVENANT = persoon die aangesteld wordt om een interventie uit te voeren na het ontdekken van een radioactieve bron en die hiervoor de noodzakelijke opleiding heeft gekregen

13 Erkende deskundige ERKENDE DESKUNDIGE = erkend door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle om tussen te komen in het kader van meetpoorten -Interventie -Karakterisatie en verpakking

14 Erkende deskundige INTERVENTIE door erkende deskundige als:  Aan de meetpoort: CPS > waarschuwingsdrempel  Benadering van voertuig Dosistempo in contact voertuig > 5 µSv/u  Opzoeken en uitsortering van bron Dosistempo thv borst > 20 µSv/u Dosistempo op 10cm van bron > 500 µSv/u

15 Registratieplicht van het meetinstrument Registratieformulier op website: www.fanc.fgov.be www.fanc.fgov.be Te mailen naar radioactivity@fanc.fgov.be

16 1.Nieuwe regelgeving, en wat nu? KB en richtlijnen: nieuwe verplichtingen – definities – algemene principes Wat doet het FANC? 2.De interventie na een alarm aan de meetpoort.: Gelokaliseerd alarm Homogeen alarm

17 -Opleidingen -Informatie naar stakeholders -Registratie weesbrongevoelige inrichtingen -Registratie meetpoorten -Aangiftes en opvolging detecties

18 Opleidingen door het FANC Kaderleden/Bestuurders April/mei 2012: Meerdere sessies Intervenanten Mei/juni 2012: 3 sessies bij uitbater van verbrandingsoven Okt 2012: 2 sessies te Brussel Personeel van weesbrongevoelige inrichtingen 1 opleidingsdag per intercommunale (25): 3 gedaan, 7 gepland Personeel sites uitgerust met meetinstrument

19 Informatie naar stakeholders (1/3) Posters:

20 Volledig dossier op de website: Algemene info FAQ vragenlijst Digitale versie van de posters Film Presentaties van alle opleidingen Wizard Informatie naar stakeholders (2/3)

21 Informatie naar stakeholders (3/3) Nieuwsbrief

22 Registratie weesbrongevoelige inrichtingen Reeds 478 inrichtingen geregistreerd 1 1 Numbers from 01/10/2012

23 Sterke toename sinds 2012

24 Registratie meetpoorten Reeds 196 meetpoorten in België geregistreerd 1 1 Cijfers van 01/10/2012

25 Registratie en opvolging detecties FANC EXPLOITANT NIRAS Erkend deskundige Aangifteformulier Eerste analyse: ev. dringende maatregelen Registratie alarm Beslissing weesbron Opvolging: NORM, medisch, … Opslag Afhandeling alarm Mail met beslissing en nodige documenten

26 Registratie en opvolging detecties Opleiding intervenant Poster Wizard Opleiding personeel/intervenant Poster

27

28 Controles en inspecties op naleving eisen: Fase 1: Administratieve controles: Lijsten gewesten Beroepsverenigingen Registratieformulieren On-line survey Fase 2: Controles ter plaatse: Uit administratieve controles (fase 1) Foutieve aangiftes Klachten / vragen Toekomst

29 1.Nieuwe regelgeving, en wat nu? KB en richtlijnen: nieuwe verplichtingen – definities – algemene principes Wat doet het FANC? 2.De interventie na een alarm aan de meetpoort: Gelokaliseerd alarm Homogeen alarm

30 De interventie FILM Wanneer zelf interveneren na een alarm?

31 1.Nieuwe regelgeving, en wat nu? KB en richtlijnen: nieuwe verplichtingen – definities – algemene principes Wat doet het FANC? 2.De interventie na een alarm aan de meetpoort: Gelokaliseerd alarm Homogeen alarm

32 1. Meting van het dosisdebiet Het voertuig geleidelijk benaderen als > 5µSv/h !! : stop en erkende deskundige oproepen Als overal op de wand van voertuig < 5µSv/h : de uitbater mag zelf de interventie uitvoeren Enkel overschrijding op één punt en < 20µSv/h : de uitbater mag zelf de interventie uitvoeren De interventie – gelokaliseerd alarm

33 2.Opsporen en lokaliseren van een bron (1) Lokaliseren : scintillatorteller of radiameter Continue opvolging van het dosisdebiet (radiameter / persoonsdosimeter) Dragen van gepaste beschermkledij De interventie – gelokaliseerd alarm

34 2.Opsporen en lokaliseren van een bron (2) Als dosisdebiet > 20µSv/h (op borsthoogte) : STOP ! → erkende deskundige oproepen Als dosisdebiet op 10cm van de bron > 500µSv/h: STOP ! → erkende deskundige oproepen Als dosisdebiet < 20µSv/h → overgaan tot afzonderen van de bron De interventie – gelokaliseerd alarm

35 Tijdelijke stockage op de site is toegestaan De afvalstoffen opslaan in een vat (met het radioactiviteitssymbool duidelijk aangebracht!) + vat in een af te sluiten lokaal (dosislimiet) Inventaris van opgeslagen materiaal bijhouden De opslag

36 Indien: -Dosistempo aan buitenwand < 1µSv/h (0,5µSV/h indien het permanent bezette werkplaats betreft) -Dosistempo binnen het lokaal < 100µSv/h (gemeten ter hoogte van de borst)  Beroep doen op een erkende deskundige om afvoer via NIRAS te regelen De opslag

37 Meestal kortlevende radionucliden = snel verval (meting na 7 dagen of gekend radionuclide)  wachten tot bijna volledig verval (verbrandingsoven) of dosistempo in contact < 5µSv/h (stortplaats) De opslag – medisch afval

38 1.Nieuwe regelgeving, en wat nu? KB en richtlijnen: nieuwe verplichtingen – definities – algemene principes Wat doet het FANC? 2.De interventie na een alarm aan de meetpoort: Gelokaliseerd alarm Homogeen alarm

39 1. Meting van het dosisdebiet Het voertuig geleidelijk benaderen als > 5µSv/h !! : stop en erkende deskundige oproepen Als overal op de wand van voertuig < 5µSv/h : de uitbater mag zelf de interventie uitvoeren De interventie – homogeen alarm

40 2. Kortlevende of langlevende radionucliden? Kortlevende radionuclide = snel verval (meting na 7 dagen of gekend radionuclide)  wachten tot bijna volledig verval (verbrandingsoven) of dosistempo in contact < 5µSv/h (stortplaats) Langlevende radionuclide  karakterisatie door erkend deskundige De interventie – homogeen alarm

41 Na de bron (lading) te hebben afgezonderd: vrachtwagen met de resterende lading opnieuw door de poort laten passeren Verifiëren of de beschermkledij niet besmet is (contaminatie meter) Indien geen contaminatie meter ter beschikking: beschermkledij in het vat tesamen met de opgeslagen afvalstoffen opbergen om later ook af te voeren Controle op besmettingen

42 FILM Wanneer zelf interveneren na een alarm?


Download ppt "Koninklijk besluit betreffende het opsporen van radioactieve stoffen in bepaalde materiaal- en afvalstromen en betreffende het beheer van weesbrongevoelige."

Verwante presentaties


Ads door Google