De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Netwerkbijeenkomst Wmo 2015 25 november 2013 Dido Kooyman & Hans van Rooij.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Netwerkbijeenkomst Wmo 2015 25 november 2013 Dido Kooyman & Hans van Rooij."— Transcript van de presentatie:

1 Netwerkbijeenkomst Wmo 2015 25 november 2013 Dido Kooyman & Hans van Rooij

2 Voorstelrondje

3 1 e sessie: Wmo 2015 in hoofdlijnen

4 Wmo 2015: hoofdlijnen Achtergrond: hervorming langdurige zorg –Vier pijlers: Jeugdwet Wmo 2015 Zorgverzekeringswet Wet langdurige zorg Wmo 2015 –Maatschappelijke ondersteuning –Verlenen van voorzieningen Algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen Van melding tot besluit –Wat blijft, wat verandert –Relatie met andere wetten

5 Achtergrond: hervorming langdurige zorg JeugdwetWmo ZorgverzekeringswetWet langdurige zorg Langdurige zorg

6 Hervorming langdurige zorg

7 Wmo 2015: maatschappelijke ondersteuning Opdracht gemeente: zorgdragen voor maatschappelijke ondersteuning Maatschappelijke ondersteuning: 3 elementen 1.het bevorderen van de sociale samenhang, de mantelzorg en vrijwilligerswerk, de toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking, de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld  Algemene maatregelen 2.het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of met chronische psychische of psychosociale problemen  verlenen van voorzieningen 3.het bieden van beschermd wonen en opvang  verlenen van voorzieningen

8 Wmo 2015: verlenen van voorzieningen (1) algemene voorzieningen / maatwerkvoorzieningen zelfredzaamheid en participatie beschermd wonen opvang

9 Wmo 2015: verlenen van voorzieningen (2) Zelfredzaamheid en participatie o Het uitvoeren van de noodzakelijke algemene dagelijkse levensverrichtingen o Het voeren van een gestructureerd huishouden o Het deelnemen aan het maatschappelijke verkeer Opvang o Onderdak en begeleiding o Doelgroep: personen die de thuissituatie hebben verlaten, al dan niet in verband met risico’s voor hun veiligheid als gevolg van huiselijk geweld, en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving o Geen onderscheid maatschappelijke opvang – vrouwenopvang

10 Wmo 2015: verlenen van voorzieningen (3) Beschermd wonen: o Wonen in een accommodatie v/e instelling met toezicht en begeleiding o Doelgroep: mensen bij wie onderdak, toezicht en begeleiding niet afhankelijk zijn van op genezing gerichte zorg en die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving (participatie centraal) o Verantwoordelijkheid 43 centrumgemeenten maatschappelijke opvang o Overgangsrecht bestaande cliënten: o Blijven in instelling gedurende looptijd indicatie, ten minste vijf jaar o Gemeente mag eerder beëindigen onder gelijktijdige verstrekking maatwerkvoorziening

11 Algemene voorzieningen Kenmerken: –Toegankelijk zonder voorafgaand onderzoek –Gaat voor op maatwerkvoorziening Eigen bijdrage –Mogelijk, behalve voor cliëntondersteuning –Niet inkomensafhankelijk –Korting voor personen uit aangewezen groepen Voorbeelden: –Verplicht: cliëntondersteuning, steunpunt huiselijk geweld –Keuze: overige algemene voorzieningen, zoals was- en strijkservice, klussendienst, maaltijdvoorziening en voorziening die burgers in staat stelt een zinvolle dan wel gestructureerde invulling te geven aan de dag

12 Maatwerkvoorzieningen Kenmerken: –Uitgebreide toegangsbeoordeling –Eerst kijken naar eigen kracht, gebruikelijke hulp, mantelzorg, sociale netwerk en algemene voorzieningen Eigen bijdrage –Afhankelijk van inkomen en vermogen –Maximaal kostprijs –Opvang en beschermd wonen: zak- en kleedgeld WWB overhouden Voorbeelden: –Hulpmiddelen –Woningaanpassingen

13 Maatwerkvoorziening: van melding tot besluit MeldingOnderzoekAanvraagBesluitBezwaar

14 Wmo 2015: wat blijft, wat verandert Nieuw : -Verplichting maatwerk leveren ruimer dan in de Wmo -Beschermd wonen -Eigen verantwoordelijkheid -Voorrang algemene voorzieningen -Keuzevrijheid PGB gebonden aan voorwaarden Onveranderd: –Resultaat centraal, niet de voorziening –Kanteling/het gesprek –Grote beleidsruimte gemeenten –Geen inkomensbeleid

15 Wmo 2015: relatie met andere wetten -Geen nadrukkelijke afbakening in Wmo 2015 door bepaling zoals huidig artikel 2 Wmo: andere wetten gaan voor! -Wordt afbakening tussen Wmo en andere wetten een grijs gebied? -Wel: gemeente verantwoordelijk voor maatschappelijke ondersteuning totdat de belanghebbende indicatie heeft of kan krijgen voor de Wet langdurige zorg

16 Discussie 1 Melding/onderzoek/aanvraag –Onderscheid melding/aanvraag: toegevoegde waarde? –Onderzoek: heeft de (gemeente)consulent kennis van ziektebeelden nodig?

17 Discussie 2 Eigen verantwoordelijkheid: –Hoever reikt de eigen verantwoordelijkheid Van de belanghebbende zelf? Van het sociale netwerk? –Wat doen als iemand veel vermogen heeft?

18 2 de sessie: Beleid

19 Stappenplan transitie

20 Gemeentelijk beleid Beleidsplan –Globaal (lokaal vs regionaal) –Toegang tot zorg –Algemene en maatwerk voorzieningen Verordening –Wmo2015 –Verordeningsplicht –Wat moet er allemaal in de verordening staan? –Modelverordeningen –Achterliggende regels

21 Besluitvormingsproces Route Het besluitvormingsproces is geknipt in drie afgebakende fasen: Informatie voor de raad, Debat in de raad en Besluit in de raad. –Bij Informatie voor de raad laten de raadsleden zich informeren door te luisteren en vragen te stellen over de voorstellen en over de inbreng van aanwezige inwoners, verenigingen, instellingen of bedrijven. Ook de betrokken wethouder(s) en ambtenaren zijn aanwezig en praten mee. –Deze fase in het besluitvormingsproces over een voorstel is gericht op de uitwisseling van politieke opvattingen en meningen door en tussen de raadsleden van de politieke partijen onderling én met het college van burgemeester en wethouders. –De derde fase, Besluit in de raad, is het sluitstuk van het besluitvormingsproces. Er wordt door de raadsleden soms nog kort gediscussieerd over de voorstellen, waarna de voorstellen in stemming worden gebracht. Inspraakmogelijkheden –Vragen stellen / maken van opmerkingen Tijdens Informatie in de Raad Tijdens Besluit in de Raad

22 Gemeenteraadverkiezingen Wanneer? –19 maart 2014 Invloed op –Wmo2015 –Besluitvorming –Nieuwe Raad –Nieuw College van B&W –Voor en na 19 maart 2014 –Zomerperiode Rol –Aandacht –Informatie

23 Zichtbaar worden bij de gemeente Hoe? –Vragen stellen / maken van opmerkingen Tijdens een commissievergadering Tijdens een raadsvergadering –Spreekuren raadsfracties bezoeken –Spreekuren collegeleden bezoeken –Deelnemen aan beleidsvorming (interactieve beleidsvorming)  dit betekent dat burgers en organisaties van het begin af aan bij het maken van een beleidsplan worden betrokken) –een brief sturen of een wethouder, raadslid of ambtenaar aanspreken, opbellen of mailen

24 Contractuele relaties Overeenkomst Subsidie Bijzondere vormen: –Maatschappelijk aanbesteden –Bestuurlijk aanbesteden

25 Overeenkomst Overheidsopdracht Leveren van diensten/goederen Mogelijk aanbesteden Aanbesteding: voorgeschreven procedures Nakoming wel te vorderen Civiel recht Aanbesteding

26 Subsidie Vaak op aanvraag Activiteiten van de subsidie-aanvrager met algemeen belang Nakoming van gesubsidieerde activiteiten niet te vorderen; wel beëindigen en terugvorderen subsidie Bestuursrecht

27 Resultaatgerichtheid gemeente Inspelen –Hoe? Netwerken Beleidsvorming (lokaal / regionaal / landelijk) Individueel niveau Bezwaar –Wanneer? Nu! Heel 2014! Daarna ook! Timing

28 Discussie 1 Eigen bijdrage / eigen aandeel –Alle voorzieningen (algemeen en maatwerk) –Natura – pgb –Onder 18 jaar

29 Discussie 2 Indicatie –Regelarm? –Hoe? –Wie?

30 Websites Wmo –www.invoeringwmo.nl –www.wmotogo.nl –www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-maatschappelijke-ondersteuning- wmo –www.regioatlas.nl/indelingen/indelingen_indeling/t/wmo_regio_s_2015 Overige sites –www.ggznederland.nl –www.ggz-connect.nl –www.divosa.nl/actueel/nieuws/europa-decentraal-veelgestelde-vragen- aanbesteden –www.movisie.nl –www.aandachtvooriedereen.nl –www.lpb.nl/home/over-het-platform –Regelarm? –Hoe? –Wie?

31 Vragen? Bedankt voor de aandacht! Tot ziens! Tot slot


Download ppt "Netwerkbijeenkomst Wmo 2015 25 november 2013 Dido Kooyman & Hans van Rooij."

Verwante presentaties


Ads door Google